متن آهنگ we were born to die
متن آهنگ we were born to die

My oh me, my
آه سرور
Feet don’t fail me now
زانو بزن و تمومم کن
Take me to the finished line
من رو به سمت خط پایان ببر
Oh my heart it breaks, every step that I take
با هر قدم، قلبم میشکنه

But I’m hoping that the gates,
اما امیدوارم دروازه ها
They’ll tell me that you’re mine
به من بگن که مال منی
Walking through the city streets
در حالی که در خیابانهای شهر قدم میزنم
Is it by mistake or design?
اشتباهه یا طرح ریزی شده

I feel so alone on a Friday night
خیلی احساس تنهایی می کنم در این شب جمعه ای
Can you make it feel like home, if I tell you you’re mine?
اگه به تو بگم که مال منی، آیا احساس راحتی می کنی
It’s like I told you, honey
انگار به تو گفتم عزیزم
Don’t make me sad, don’t make me cry
ناراحتم نکن، منو به گریه ننداز

Sometimes love is not enough and the road gets tough
گاهی عشق کافی نیست و (پیمودن این راه) سخت میشه
I don’t know why
نمیدونم چرا
Keep making me laugh,
میخندم
Let’s go get high
بیا، بذار شاد بشیم

The road is long, we carry on
این جاده درازه، باید ادامه بدیم
Try to have fun in the meantime
بیا در حالی که توش قدم بر میداریم شاد باشیم
Come and take a walk on the wild side
بیا و در این دنیای وحش قدم بزن
Let me kiss you hard in the pouring rain
بذار در زیر بارون تورو ببوسم

متن آهنگ we were born to die

You like your girls insane
تو دوست داری دخترات دیوونه بشن
Choose your last words
آخرین حرفت رو انتخاب کن
This is the last time
این آخریم فرصته
Cause you and I, we were born to die
چون منو تو، بدنیا اومدیم که بمیریم

Lost, but now I am found
گم شدم، ولی حالا پیدا شدم
I can see, but once I was blind
میتونم ببینم، ولی کور بودم
I was so confused as a little child
درست مثل کودکی خوردسال گیج بودم
Tried to take what I could get
میخواستم چیزی رو میتونم بگیرم رو بدست بیارم

Scared that I couldn’t find
میترسیدم که نتونم پیدا کنم
All the answers, honey
نتونم تمام اون جوابها رو پیدا کنم عزیزم
Don’t make me sad, don’t make me cry
ناراحتم نکن، منو به گریه ننداز
Sometimes love is not enough and the road gets tough
گاهی عشق کافی نیست و (پیمودن این راه) سخت میشه

I don’t know why
نمیدونم چرا
Keep making me laugh,
میخندم
Let’s go get high
بیا، بذار شاد بشیم
The road is long, we carry on
این جاده درازه، باید ادامه بدیم

Try to have fun in the meantime
بیا در حالی که توش قدم بر میداریم شاد باشیم
Come and take a walk on the wild side
بیا و در این دنیای وحش قدم بزن
Let me kiss you hard in the pouring rain
بذار در زیر بارون تورو ببوسم
You like your girls insane
تو دوست داری دخترات دیوونه بشن

Choose your last words
آخرین حرفت رو انتخاب کن
This is the last time
این آخریم فرصته
Cause you and I, we were born to die
چون منو تو، بدنیا اومدیم که بمیریم
Choose your last words
آخرین حرفت رو انتخاب کن

This is the last time
این آخریم فرصته
Cause you and I, we were born to die
چون منو تو، بدنیا اومدیم که بمیریم
Choose your last words
آخرین حرفت رو انتخاب کن
This is the last time
این آخریم فرصته

Cause you and I, we were born to die
چون منو تو، بدنیا اومدیم که بمیریم
Choose your last words
آخرین حرفت رو انتخاب کن
This is the last time
این آخریم فرصته
Cause you and I, we were born to die
چون منو تو، بدنیا اومدیم که بمیریم

Come and take a walk on the wild side
بیا و در این دنیای وحش قدم بزن
Let me kiss you hard in the pouring rain
بذار در زیر بارون تورو ببوسم
You like your girls insane
تو دوست داری دخترات دیوونه بشن
Don’t make me sad, don’t make me cry
ناراحتم نکن، منو به گریه ننداز

Sometimes love is not enough and the road gets tough
گاهی عشق کافی نیست و (پیمودن این راه) سخت میشه
I don’t know why
نمیدونم چرا
Keep making me laugh,
میخندم
Let’s go get high
بیا، بذار شاد بشیم

The road is long, we carry on
این جاده درازه، باید ادامه بدیم
Try to have fun in the meantime
بیا در حالی که توش قدم بر میداریم شاد باشیم
Come and take a walk on the wild side
بیا و در این دنیای وحش قدم بزن
Let me kiss you hard in the pouring rain
بذار در زیر بارون تورو ببوسم

You like your girls insane
تو دوست داری دخترات دیوونه بشن
Choose your last words
آخرین حرفت رو انتخاب کن
This is the last time
این آخریم فرصته
Cause you and I, we were born to die
چون منو تو، بدنیا اومدیم که بمیریم
We were born to die
بدنیا اومدیم که بمیریم

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

نام

ایمیل

خرید گیفت کارت و لایسنس
(function(d) { var id = ‘click_sabavision_’ + ~~(Math.random() * 999999), url = location.protocol + ‘//click.sabavision.com/get_camp.php?id=90643,90642 d.write(‘

Hello again
بازم سلام
You’ve been alone awhile
چند وقتیه که تنهایی
And I can use a friend
من میتونم دوستت باشم
Your shades are down
پردهات فرو ریخت

And I’ve been waiting here for you to come around
و من اینجا منتظرت بودم
And it’s not about forgiveness
دارم راجع به بخشش برات حرف نمیزنم
Cause it’s all about the love anyhow
چون تمام چیزایی که میگم راجع به عشقه
We were born to fly
ما برای پرواز بدنیا اومدیم

To reach beyond the sky
تا به ماورای آسمونها برسیم
To carry on forever after
تا اینکه تا ابد ادامه بدیم
You and I
من و تو
You keep my faith alive
و تو ایمان من رو زنده نگه میداری

With you I’m not afraid
نمیترسم، اگه با تو باشم
To rise and fall and face disaster
حتی اگه ببازم و با مصیبتهای مختلف روبرو بشم
You and I
من و تو
We were born to fly
ما برای پرواز به دنیا اومدیم

Take another breath
نفس دیگری بکش
Just close your eyes my love let nature do the rest
فقط چشمانت را ببند و بذار طبیعت بقیه راه رو بره
Open up your wings
بالهایت را بگشا
And with the wind we’ll rise above to higher things
و در باد به بالاترین جاها خواهیم رفت

متن آهنگ we were born to die

We’ll forget about tomorrow
فرداهارا فراموش خواهیم کرد
And we’ll live another day today
و امروز روزی دیگر را زندگی خواهیم کرد
We were born to fly
ما برای پرواز بدنیا اومدیم
To reach beyond the sky
تا به ماورای آسمونها برسیم

To carry on forever after
تا اینکه تا ابد ادامه بدیم
You and I
من و تو
You keep my faith alive
و تو ایمان من رو زنده نگه میداری
With you I’m not afraid
نمیترسم، اگه با تو باشم

To rise and fall and face disaster
حتی اگه ببازم و با مصیبتهای مختلف روبرو بشم
You and I
من و تو
We were born to fly
ما برای پرواز به دنیا اومدیم
We were born to fly
ما برای پرواز به دنیا اومدیم

We were born to fly
ما برای پرواز بدنیا اومدیم
To reach beyond the sky
تا به ماورای آسمونها برسیم
To carry on forever after
تا اینکه تا ابد ادامه بدیم
You and I
من و تو

You keep my faith alive
و تو ایمان من رو زنده نگه میداری
With you I’m not afraid
نمیترسم، اگه با تو باشم
To rise and fall and face disaster
حتی اگه ببازم و با مصیبتهای مختلف روبرو بشم
You and I
من و تو

We were born to fly
ما برای پرواز به دنیا اومدیم
We were born to fly
ما برای پرواز به دنیا اومدیم
We were born to fly
ما برای پرواز به دنیا اومدیم
To reach beyond the sky
تا به ماورای آسمونها برسیم

To carry on forever after
تا اینکه تا ابد ادامه بدیم
You and I
من و تو
You keep my faith alive
و تو ایمان من رو زنده نگه میداری
With you I’m not afraid
نمیترسم، اگه با تو باشم

To rise and fall and face disaster
حتی اگه ببازم و با مصیبتهای مختلف روبرو بشم
You and I
من و تو
We were born to fly
ما برای پرواز به دنیا اومدیم

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

نام

ایمیل

خرید گیفت کارت و لایسنس
(function(d) { var id = ‘click_sabavision_’ + ~~(Math.random() * 999999), url = location.protocol + ‘//click.sabavision.com/get_camp.php?id=90643,90642 d.write(‘

Everybody loves
the things you do

هرکسی کارهایی
که تو میکنی رو دوست داره

 

From the way
you talk to the way you move

از طرز صحبت
کردن تو تا طرز راه رفتن تو

متن آهنگ we were born to die

 

Everybody here
is watching you

همه اینجا دارن تو
رو تماشا میکنن

Cause you feel
like home

چون تو حس خونه
رو میدی

 

(یعنی احساس
آرامش میدی)

 

You’re like a
dream come true

تو مثل رویای به
حقیقت پیوسته هستی

 

But if by
chance you’re here alone

اما اگه احتمالا
یه وقتی تنها شدی

 

Can I have a
moment before I go?

میتونم قبل از
اینکه برم یه لحظه رو داشته باشم؟

 

(have a moment یعنی برای
یه مدت کوتاه شکوفا شدن یا برای یه

مدت کوتاه فرصت
حرف زدن یا خودنمایی کردن اینجا ادل داره میگه

که همه در حال تماشای
و تحسین تو هستند و دور و بر تو شلوغ شده

ولی اگه احیانا
بقیه رفتن و تنها شدی یه وقت کمی هم برای من بذار)

 

Cause I’ve been
by myself all night long

چون من تمام طول
شب با خودم تنها بودم

 

Hoping you’re
someone I used to know

امیدوار بودم تو
همون کسی باشی که همیشه میشناختم

 

(یعنی این شلوغی
و تحسین ها روت اثر نگذاشته باشه)

 

You look like a
movie, you sound like a song

تو شبیه یک
فیلمی، صدای تو مثل یه آهنگ هست

 

My God, this
reminds me of when we were young

متن آهنگ we were born to die

خدای من، این من
رو یاد وقتی که جوان بودیم میندازه

 

شروع آهنگ

Let me
photograph you in this light

بذار توی همین
نور ازت عکس بگیرم

 

(منظورش تو همین
وضعیت هست)

 

In case it is
the last time

در صورتیکه این
دفعه اخره که

 

That we might
be exactly like we were

ممکنه دقیقا مثل
کسایی باشیم که قبلا بودیم

 

Before we
realized

قبل از اینکه
بفهمیم

 

We were sad of
getting old

ما از پیر شدن
ناراحت بودیم

 

It made us
restless

این ما رو بی
قرار کرده

 

It was just
like a movie

فقط شبیه یه
فیلم بود

 

It was just
like a song

فقط شبیه یه
اهنگ بود

پایان کورس

 

I was so scared
to face my fears

من خیلی میترسم
که با ترس هام رو به رو بشم

 

Cause nobody told
me that you’d be here

چون هیچ کس به
هم نگفته بود تو اینجا بودی

 

And I swore you
moved overseas

و قسم میخورم تو
به اونطرف دریاها رفتی

 

That’s what you
said, when you left me

این چیزی که تو
بهم گقتی، وقتی من رو ترک کردی

 

You look like a
movie, You sound like a song

تو شبیه یک
فیلمی، صدای تو مثل یه آهنگ هست

 

تکرار کورس

 

My God, this
reminds me of when we were young

خدای من، این من
رو یاد وقتی که جوان بودیم میندازه

 

It’s hard to
admit that

قبول کردنش سخته

 

Everything just
takes me back

همه چیز من رو بر
میگردونه

 

To when you
were there

به وقتی که تو
اونجا بودی

 

To when you
were there

به وقتی که تو
اونجا بودی

 

And a part of
me keeps holding on

قسمتی از وجودم
هنوز داره ادامه میده

 

Just in case it
hasn’t gone

درصورتیکه هنوز
فراموش نشده

 

I guess I still
care

فک کنم هنوز
برام مهمه؟

 

Do you still
care?

آیا برای تو هم
مهمه؟

 

You look like a
movie, You sound like a song

تو شبیه یک
فیلمی، صدای تو مثل یه آهنگ هست

 

My God, this
reminds me of when we were young

خدای من، این من
رو یاد وقتی که جوان بودیم میندازه

 

My God, this
reminds me of when we were young

خدای من، این من
رو یاد وقتی که جوان بودیم میندازه

 

تکرار کورس

 

Erweiterte SucheHilfe zur Suche Feedback geben

متن آهنگ we were born to die
متن آهنگ we were born to die
7

دیدگاهتان را بنویسید