پیشنهاد شده برای شما :

یه شب تو خواب وقته سحر شهزاده ايی زرين کمر

نشسته بر اسب سفيد مي یومد از کوه و کمر

می رفت و آتش به دلم می زد نگاهش

کاشکی دلم رسوا بشه دريا بشه اين دو چشم پرآبم

روزی که بختم وا بشه بی یار بشه اون که آمد به خوابم

شهزاده ی رویای من شاید تویی

اونکس که شب در خواب من آید تویی …

از خواب شیرین ناگه پریدم دیگر ندیدم اورا کنارم ای خدا

جانم رسیده از غصه بر لب هر روز و هر شب در انتظارم ای خد ا

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird verarbeitet…

Wird geladen…

Wird verarbeitet…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird verarbeitet…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

دیدم تو خواب ، وقت سحرشهزاده ای ، زرین کمندنشسته بر ، اسب سفیدمی اومد از ، کوه و کمرمی رفت و آتش به دلم می زد ، نگاهشمی رفت و آتش به دلم می زد ، نگاهشکاشکی دلم رسوا بشه ، دریا بشهاین دو چشم ، پر آبمروزی که بختم وا بشه ، پیدا بشه اون که اومد ، تو خوابمشهزاده رویای من ، شاید توییاون کس که شب در خواب من ، آید تویی توکاشکی دلم رسوا بشه ، دریا بشهاین دو چشم ، پر آبمروزی که بختم وا بشه ، پیدا بشه اون که اومد ، تو خوابمشهزاده رویای من ، شاید توییاون کس که شب در خواب من ، آید توییتـــــــــواز خواب شیرین ، ناگه پریدماو را ندیدم دیگر ، کنارمبــــه خــــداجانم رسیده از غصه ، بر لبهر روز و هر شب ، در انتظارم به خدادیدم تو خواب ، وقت سحرشهزاده ای ، زرین کمندنشسته رو ، اسب سفیدمی اومد از ، کوه و کمرمی رفت و آتش به دلم می زد ، نگاهشمی رفت و آتش به دلم می زد ، نگاهش

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird verarbeitet…

Playlists werden geladen…10

پیشنهاد شده برای شما :

دیدگاهتان را بنویسید