متن ترجمه اهنگ natural
متن ترجمه اهنگ natural

Well, you hold the line

خب، تو مقاومت
میکنی

 

When every one of them is giving up or giving in

وقتی همه
اونا دارن یا تسلیم میشن یا عقب نشینی میکنن

متن ترجمه اهنگ natural

 

Tell me in this house of mine

بهم بگو توی
خونه‌ی من

 

Nothing ever comes without a consequence or cost

هیچ چیزی
اتفاق نمی افته بدون اینکه هزینه یا پیامدی داشته باشه

 

Tell me will the stars align?

بهم آیا
ستاره ها تراز خواهند شد؟

 

Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it?

آیا آسون به
زمین میاد؟ و یا ما از عاقبت گناهمون حفظ میشیم؟

 

Cause this house of mine stands strong, That’s the price you pay

چون این خونه
ی من که محکم ایستاده، بهایی هست که تو میپردازی ش

 

Leave behind your heartache, cast away

چیز که قلبت
رو به درد میاره رو پشت سر بذار، بندازشون دور

 

Just another product of today

فقط یه محصول
دیگه ی امروز

 

Rather be the hunter than the prey

ترجیح میدم
که شکارچی باشم تا یه طعمه

 

And you’re standing on the edge, face up cause you’re a… Natural

و تو روی مرز
وایستادی، سرت رو بالا بگیر چون تو هستی….طبیعی

 

A beating heart of stone, you gotta be so cold

یه قلب سنگی که
میتپه ، باید خیلی
سرد و بی رحم باشه

 

To make it in this world, You’re a natural

تا تو این دنیا
دووم بیاری، تو یه طبیعی هستی

 

Living your life cutthroat, you gotta be so cold

متن ترجمه اهنگ natural

وقتی بخوای بی
رحمانه زندگی کنی، باید خیلی سرد
و بی رحم باشی

 

You’re a natural

تو یه طبیعی
هستی

 

(یعنی با شرایط سازگار و مقاوم)

 

Will somebody let me see the light within the dark trees’ shadows

آیا کسی به من اجازه میده که نور رو از بین سایه درختان
سیاه ببینم؟

 

And What’s happening?

و چه اتفاقی
داره میفته؟

 

Looking through the glass find the wrong within the past knowing

به شیشه
(آینده و گذشته) نگاه میکنم، به دنبال اشتباهات گذشته ام که میدونم مرتکب شدم

 

We are the youth

ما جوونیم

 

Call out to the beast, not a word without the peace, facing

هیولا رو
آزاد کن، بدون حتی یه حرف با صلح و دوستی، رو در رو

 

A bit of the truth, the truth, that’s the price you pay

بدون یه ذره
صداقت، حقیقت، بهایی (تاوانی)
هست که تو میپردازی ش

 

Leave behind your heartache, cast away

چیز که قلبت رو
به درد میاره رو پشت سر بذار، بندازشون دور

 

Just another product of today

فقط یه محصول
دیگه ی امروز

 

Rather be the hunter than the prey

ترجیح میدم
که شکارچی باشم تا یه طعمه

 

And you’re standing on the edge, face up cause you’re a… Natural

و تو روی مرز
وایستادی، سرت رو بالا بگیر چون تو هستی….طبیعی

 

A beating heart of stone, you gotta be so cold

یه قلب سنگی که
میتپه ، باید خیلی
سرد و بی رحم باشه

 

To make it in this world, You’re a natural

تا تو این دنیا
دووم بیاری، تو یه طبیعی هستی

 

Living your life cutthroat, you gotta be so cold

وقتی بخوای بی
رحمانه زندگی کنی، باید خیلی سرد
و بی رحم باشی

 

You’re a natural

تو یه طبیعی
هستی

 

Deep inside me, I’m fading to black, I’m fading

تو عمق
وجودم، دارم به تباهی و سیاهی میرسم، دارم ناپدید میشم

 

Took an oath by the blood of my hand, won’t break it

به قطره ی خون
روی دستم قسم، تسلیم نمیشم و نمیشکنم

 

I can taste it, the end is upon us, I swear

میتونم حسش
کنم، پایان خیلی به ما نزدیکه، قسم میخورم

 

Gonna make it, I’m gonna make it

موفق میشم، میخوام که موفق بشم

 

A beating heart of stone, you gotta be so cold

یه قلب سنگی که
میتپه ، باید خیلی
سرد و بی رحم باشه

 

To make it in this world, You’re a natural

تا تو این دنیا
دووم بیاری، تو یه طبیعی هستی

 

Living your life cutthroat, you gotta be so cold

وقتی بخوای بی
رحمانه زندگی کنی، باید خیلی سرد
و بی رحم باشی

 

You’re a natural

تو یه طبیعی
هستی

 

منبع لیریکس: Musixmatch.com

 

[Verse 1]Well, you hold the line

خب ، هیچوقت جا نمی زنیWhen every one of them is giving up or giving in, tell me

موقعی ک همه شون دارن جا میزنن یا تسلیم میشن ، بگو به من

In this house of mine

تو خونه ی من (فک کنم منظورش جهانی باشه ک توش زندگی میکنیم)Nothing ever comes without a consequence or cost, tell me

متن ترجمه اهنگ natural

هیچ چیزی ، هیچ وقت، بدون پیامد یا هزینه نیست،بگو به منWill the stars align?

Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it?

آیا ستاره ها به خط خواهند شد؟ آیا بهشت تو این(جنگ با گناه) دخالت خواهد کرد (که کمکم کنه)؟!

آیا اون مارو از گناهانمون حفظ میکنه؟! ها؟’Cause this house of mine stands strong

چون این خونه من(تنهایی من با خودم) قوی و پایدار باقی مونده[Pre-Chorus]That’s the price you pay

این بهاییه ک می پردازیLeave behind your heartache, cast away

دردِقلبت (غم و ناراحتیت) رو پشت سرت جا بذار ، بندازشون دورJust another product of today

یه محصول دیگه از زندگی امروزیRather be the hunter than the prey

ترجیح میدم شکارچی باشم تا یه شکار(طعمه)

(باید بدرّی نه اینکه مظلوم باشی و بذاری ک بدرّنت)And you’re standing on the edge, face up ’cause you’re a…

و تو لب مرز وایسادی ،سرت رو بالا بگیر،چون تو یه[Chorus]Natural

آدم طبیعی (معمولی) هستیA beating heart of stone

قلب تپنده ای از جنس سنگYou gotta be so cold

تو باید خیلی سرد و بی روح باشیTo make it in this world

تا بتونی تو این جهان دووم بیاریYeah, you’re a natural

آره،تو یه آدم طبیعی هستیLiving your life cutthroat

با رقابت بی رحمانه زندگی میکنیYou gotta be so cold

تو باید خیلی سرد باشیYeah, you’re a natural

آره ، تو یه آدم معمولی هستی[Verse 2]Will somebody

Let me see the light within the dark trees’ shadows and

What’s happenin’?

آیا کسی به من اجازه میده ک نور رو از درون سایه ی تاریک درختان ببینم و (بفهمم) که چه خبره؟!

‘Lookin’ through the glass find the wrong within the past knowin

از درون شیشه نگاه میکنم، اشتباهاتم رو با دانسته های قبلیم پیدا میکنمOh, we are the youth

اوه ،ما (هنوز) جوونیمCut until it bleeds inside a world without the peace, face it

بِبُر تا خون بیاد تو این دنیایی ک صلحی توش وجود نداره، باهاش رو به رو شوA bit of the truth, the truth

یکم حقیقت ، حقیقت[Pre-Chorus]That’s the price you payLeave behind your heartache, cast awayJust another product of todayRather be the hunter than the preyAnd you’re standing on the edge, face up ’cause you’re a…[Chorus]NaturalA beating heart of stoneYou gotta be so coldTo make it in this worldYeah, you’re a naturalLiving your life cutthroatYou gotta be so coldYeah, you’re a natural

[Bridge]Deep inside me, I’m fading to black, I’m fading

درون اعماق وجودم ، دارم تو سیاهی محو میشم ، دارم (تو سیاهی) محو میشم

(وجودم داره به سیاهی کشیده میشه)Took an oath by the blood of my hand, won’t break it

سوگند میخورم به خون روی دستم ، اینو نمیشکنم 

I can taste it, the end is upon us, I swear

میتونم بچشمش (حسش کنم) ، پایان خیلی به ما نزدیکه، قسم میخورمGonna make it

موفق میشمI’m gonna make it

موفق میشم[Chorus]NaturalA beating heart of stoneYou gotta be so coldTo make it in this worldYeah, you’re a naturalLiving your life cutthroatYou gotta be so coldYeah, you’re a natural[Outro]NaturalYeah, you’re a natural

متن و ترجمه آهنگ Natural از Imagine Dragons + دانلود

Will you hold the line
میخوای مقاومت کنی؟
When every one of them has given up and given in, tell me
وقتی تک تک اونا دارن ناامید و تسلیم میشن، بهم بگو
In this house of mine
توی خونه‌ی من
Nothing ever comes without a consequence or cost, tell me
هیچ چی بدون هزینه یا پیامد نیست، بهم بگو
Will the stars align
آیا ستاره ها تراز خواهند شد؟
Will heaven step in will it save us from our sin, will it?
آیا بهشت مداخله میکنه؟ آیا ما رو از گناهمون حفظ میکنه؟میکنه؟
‘Cause this house of mine stands strong
چون این خونه‌ی من محکم ایستاده
That’s the price you pay
اون بهائیه که تو میپردازی
Leave behind your heart and cast away
دلتو پشت سر بذار و از خودت دور کن
Just another product of today
فقط یه محصول دیگه ی امروز
Rather be the hunter than the prey
ترجیح میدم که شکارچی باشم تا یه طعمه
And you’re standing on the edge face up
و تو روی مرز وایسادی سرتو بالا بگیر
‘Cause you’re a natural
چون یه فرد طبیعی هستی
A beating heart of stone
یه قلب سنگی تپنده
You gotta be so cold
باید خیلی سرد (بی روح) باشی
To make it in this world
تا تو این دنیا دووم بیاری
Yeah, you’re a natural
آره، تو یه طبیعی هستی
Living your life cutthroat
بی رحمانه زندگی میکنی
You gotta be so cold
باید خیلی سرد (بی روح) باشی
Yeah, you’re a natural
آره، تو یه طبیعی هستی
Will somebody
آیا کسی
Let me see the light within the dark trees shadowing
میذاره نورو از لای سایه های تیره ی درختان ببینم
What’s happening?
چه اتفاقی داره میوفته؟
Looking through the glass find the wrong within the past knowing
از توی شیشه دنبال اشتباه دانسته های گذشته میگردم
We are the youth
ما جوونیم
Cut until it bleeds inside a world without the peace, face it
ببُر تا وقتی خونریزی کنه توی دنیایی بدونِ صلح, باهاش رو به رو شو
A bit of the truth, the truth
یه ذره از صداقت، صداقت
That’s the price you pay
اون بهائیه که تو میپردازی
Leave behind your heart and cast away
دلتو پشت سر بذار و از خودت دور کن
Just another product of today
فقط یه محصول دیگه ی امروز
Rather be the hunter than the prey
ترجیح میدم که شکارچی باشم تا یه طعمه
And you’re standing on the edge face up
و تو روی مرز وایسادی سرتو بالا بگیر
‘Cause you’re a natural
چون یه فرد طبیعی هستی
A beating heart of stone
یه قلب سنگی تپنده
You gotta be so cold
باید خیلی سرد (بی روح) باشی
To make it in this world
تا تو این دنیا دووم بیاری
Yeah, you’re a natural
آره، تو یه طبیعی هستی
Living your life cutthroat
بی رحمانه زندگی میکنی
You gotta be so cold
باید خیلی سرد (بی روح) باشی
Yeah, you’re a natural
آره، تو یه طبیعی هستی
Deep inside me
در عمقِ وجودم
I’m fading to black I’m fading
من دارم تو سیاهی محو میشم, دارم محو میشم
Took an oath but, the blood on my hand won’t break it
با خون روی دستم قسم میخورم،اینو نمیشکنم
I can taste it the end is upon us I swear
میتونم حسش کنم، پایان خیلی به ما نزدیکه، قسم میخورم
Gonna make it
موفق میشم
I’m gonna make it
من موفق میشم
Natural
طبیعی
A beating heart of stone
یه قلب سنگی تپنده
You gotta be so cold
باید خیلی سرد (بی روح) باشی
To make it in this world
تا تو این دنیا دووم بیاری
Yeah, you’re a natural
آره، تو یه طبیعی هستی
Living your life cutthroat
بی رحمانه زندگی میکنی
You gotta be so cold
باید خیلی سرد (بی روح) باشی
Yeah, you’re a natural
آره، تو یه طبیعی هستی
Natural
طبیعی
Yeah, you’re a natural
آره، تو یه طبیعی هستی

در کانال تلگرام لیریکا عضو شید، مرسی

برای ورود به سایت روی دکمه زیر کلیک کنید

اگر پست یا مطلبی مغایر با اخلاق و شئونات اسلامی مشاهده کردید… در زیر پست در قسمت نظرات اطلاع دهید تا رسیدگی شود. با تشکر

متن و ترجمه آهنگ:

 

Well, you hold the line

متن ترجمه اهنگ natural

خب، تو مقاومت میکنی

 

When every one of them is giving up or giving in

وقتی همه اونا دارن یا تسلیم میشن یا عقب نشینی میکنن

 

Tell me in this house of mine

بهم بگو توی خونه‌ی من

 

Nothing ever comes without a consequence or cost

هیچ چیزی اتفاق نمی افته بدون اینکه هزینه یا پیامدی داشته باشه

 

Tell me will the stars align?

بهم آیا ستاره ها تراز خواهند شد؟

 

Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it?

آیا آسون به زمین میاد؟ و یا ما از عاقبت گناهمون حفظ میشیم؟

 

Cause this house of mine stands strong, That’s the price you pay

چون این خونه ی من که محکم ایستاده، بهایی هست که تو میپردازی ش

 

Leave behind your heartache, cast away

چیز که قلبت رو به درد میاره رو پشت سر بذار، بندازشون دور

 

Just another product of today

فقط یه محصول دیگه ی امروز

 

Rather be the hunter than the prey

ترجیح میدم که شکارچی باشم تا یه طعمه

 

And you’re standing on the edge, face up cause you’re a… Natural

و تو روی مرز وایستادی، سرت رو بالا بگیر چون تو هستی… طبیعی

 

A beating heart of stone, you gotta be so cold

یه قلب سنگی که میتپه، باید خیلی سرد و بی رحم باشه

 

متن ترجمه اهنگ natural

To make it in this world, You’re a natural

تا تو این دنیا دووم بیاری، تو یه طبیعی هستی

 

Living your life cutthroat, you gotta be so cold

وقتی بخوای بی رحمانه زندگی کنی، باید خیلی سرد و بی رحم باشی

 

You’re a natural

تو یه طبیعی هستی

 

(یعنی با شرایط سازگار و مقاوم)

 

Will somebody let me see the light within the dark trees’ shadows

آیا کسی به من اجازه میده که نور رو از بین سایه درختان سیاه ببینم؟

 

And What’s happening?

و چه اتفاقی داره میفته؟

 

Looking through the glass find the wrong within the past knowing

به شیشه (آینده و گذشته) نگاه میکنم، به دنبال اشتباهات گذشته ام که میدونم مرتکب شدم

 

We are the youth

ما جوونیم

 

Call out to the beast, not a word without the peace, facing

هیولا رو آزاد کن، بدون حتی یه حرف با صلح و دوستی، رو در رو

 

A bit of the truth, the truth, that’s the price you pay

بدون یه ذره صداقت، حقیقت، بهایی (تاوانی) هست که تو میپردازی ش

 

Leave behind your heartache, cast away

چیز که قلبت رو به درد میاره رو پشت سر بذار، بندازشون دور

 

Just another product of today

فقط یه محصول دیگه ی امروز

 

Rather be the hunter than the prey

ترجیح میدم که شکارچی باشم تا یه طعمه

 

And you’re standing on the edge, face up cause you’re a… Natural

و تو روی مرز وایستادی، سرت رو بالا بگیر چون تو هستی… طبیعی

 

A beating heart of stone, you gotta be so cold

یه قلب سنگی که میتپه ، باید خیلی سرد و بی رحم باشه

 

To make it in this world, You’re a natural

تا تو این دنیا دووم بیاری، تو یه طبیعی هستی

 

Living your life cutthroat, you gotta be so cold

وقتی بخوای بی رحمانه زندگی کنی، باید خیلی سرد و بی رحم باشی

 

You’re a natural

تو یه طبیعی هستی

 

Deep inside me, I’m fading to black, I’m fading

تو عمق وجودم، دارم به تباهی و سیاهی میرسم، دارم ناپدید میشم

 

Took an oath by the blood of my hand, won’t break it

به قطره ی خون روی دستم قسم، تسلیم نمیشم و نمیشکنم

 

I can taste it, the end is upon us, I swear

میتونم حسش کنم، پایان خیلی به ما نزدیکه، قسم میخورم

 

Gonna make it, I’m gonna make it

موفق میشم، میخوام که موفق بشم

 

A beating heart of stone, you gotta be so cold

یه قلب سنگی که میتپه ، باید خیلی سرد و بی رحم باشه

 

To make it in this world, You’re a natural

تا تو این دنیا دووم بیاری، تو یه طبیعی هستی

 

Living your life cutthroat, you gotta be so cold

وقتی بخوای بی رحمانه زندگی کنی، باید خیلی سرد و بی رحم باشی

 

You’re a natural

تو یه طبیعی هستی

 

[Verse 1]

Well, you hold the line
When every one of them is giving up or giving in, tell me
In this house of mine
Nothing ever comes without a consequence or cost, tell me
Will the stars align?
Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it?
‘Cause this house of mine stands strong

[Pre-Chorus]

متن ترجمه اهنگ natural

That’s the price you pay
Leave behind your heartache, cast away
Just another product of today
Rather be the hunter than the prey
And you’re standing on the edge, face up ’cause you’re a…

[Chorus]

Natural
A beating heart of stone
You gotta be so cold
To make it in this world
Yeah, you’re a natural
Living your life cutthroat
You gotta be so cold
Yeah, you’re a natural

[Verse 2]

Will somebody
Let me see the light within the dark trees’ shadows and
What’s happenin’?
Lookin’ through the glass find the wrong within the past knowin’
Oh, we are the youth
Call out to the beast, not a word without the peace, facing
A bit of the truth, the truth

That’s the price you pay
Leave behind your heartache, cast away
Just another product of today
Rather be the hunter than the prey
And you’re standing on the edge, face up ’cause you’re a…

[Chorus]

Natural
A beating heart of stone
You gotta be so cold
To make it in this world
Yeah, you’re a natural
Living your life cutthroat
You gotta be so cold
Yeah, you’re a natural

[Bridge]

Deep inside me, I’m fading to black, I’m fading
Took an oath by the blood of my hand, won’t break it
I can taste it, the end is upon us, I swear
Gonna make it
I’m gonna make it

[Chorus]

Natural
A beating heart of stone
You gotta be so cold
To make it in this world
Yeah, you’re a natural
Living your life cutthroat
You gotta be so cold
Yeah, you’re a natural

[Outro]


Natural
Yeah, you’re a natural

ارسال شده توسط Mehrdad در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

بر چسب ها : آهنگ natural از Imagine Dragons ، آهنگ خارجی با ترجمه ، ترجمه آهنگ Imagine Dragons بنام natural ، لیریک natural از Imagine Dragons ، متن آهنگ ، متن آهنگ Imagine Dragons به نام Natural ، متن آهنگ خارجی ، موزیک ویدیو imagine dragons بنام natural

looking out on the morning rain

دارم بارون صبح رو
تماشا میکنم

i used to feel uninspired

من قبلا آرامش نداشتم

and when i knew i had to face another
day

متن ترجمه اهنگ natural

و وقتی به این فکر
میکنم که یه روز دیگه رو باید پشت سر بذارم

lord, it made me feel so tired

خدا.احساس خستگی میکنم

before the day i met you, life was so
unkind

قبل از اینکه با تو
آشنا شم.زندگی خیلی بیرحم بود

but your love was the key to peace my
mind

اما عشق تو کلید آرامش
من بود

cause you make me feel, you make me
feel, you make me feel like

چون تو باعث میشی احساس
کنم باعث میشی احساس کنم باعث میشی احساس کنم

a natural woman yeah

یه زن طبیعیم آره

when my soul was in the lost-and-found

وقتی روح من گم و پیدا
بود

you came along to claim it

تو ادعا کردی که مالکش
هستی

i didn’t know just what was wrong with
me

نمیدونستم چم بود

till your kiss helped me name it

تا تو منو بوسیدی و کمک
کردی بفهمم

now i’m no longer doubtful of what i’m
looking for

الان میفهمم که دارم
دنبال چی میگردم

cause if i got you baby i don’t need no
more

چون اگه تو رو بدست
بیارم. دیگه به چیزی احتیاج ندارم

cause you make me feel, you make me
feel, you make me feel like

چون تو باعث میشی احساس
کنم باعث میشی احساس کنم باعث میشی احساس کنم

a natural woman yeah

یه زن طبیعیم. آره

oh, baby,look what you’ve done to me

آه عزیزم ببین با من
چیکار کردی

you make me feel so good inside

تو باعث میشی از درون
احساس خوبی کنم

and i just wanna be close to you

و من فقط میخام نزدیک
تو باشم

you make me feel so alive

تو باعث میشی احساس
زنده بودن کنم

متن ترجمه اهنگ natural

cause you make me feel, you make me
feel, you make me feel like

چون تو باعث میشی احساس
کنم باعث میشی احساس کنم باعث میشی احساس کنم

a natural woman yeah

یه زن طبیعیم

you make me feel, you make me feel, you
make me feel like

چون تو باعث میشی احساس
کنم باعث میشی احساس کنم باعث میشی احساس کنم

a natural woman yeah

یه زن طبیعیم آره

 


“آینده در دستان شماست

زیبایی هایی که هنوز ندیده اید

میکس فوق العاده زیبا از آهنگ دل را ببین با صدای علیرضا افتخاری و سفر های مقام معظم رهبری به شهر های مخطلف کشور (زاهدان-زنجان-بم) که چیز پر مغز و قشنگی از آب در آمده حتماً ببینید…

متن ترجمه اهنگ natural

موسسه تدوین آثار و نشر اخلاقیات شهدای شهرستان زرند

مداحی مهدی اکبری کاش بودی کرببلا برادر بی حرمم حسن جان

در آپارات شما قادر خواهید بود ویدئوهای خود را با دیگران به اشتراک بگذارید و از اخبار رویدادها اطلاع پیدا کنید.

آرشیو هزاران فیلم وسریال ایرانی و خارجی

آرشیو انیمیشن و فیلم های مناسب برای کودکان

مسئولیت محتوای ویدئوها و هرگونه پاسخگویی به ادعاهای مطروحه توسط اشخاص حقیقی
و حقوقی با منتشر کننده است و آپارات هیچگونه مسئولیتی نسبت به آن ندارد.

متن ترجمه اهنگ natural
متن ترجمه اهنگ natural
10

دیدگاهتان را بنویسید