متن ترجمه اهنگ numb
متن ترجمه اهنگ numb

I’m tired of being what you want me to be
خسته شدم از اونی که شما می خواین باشم
feeling so faithless
احساس می کنم اختیاری از خودم ندارم
lost under the surface
انگار زیر زمین گم شدم
I don’t know what you’re expecting of me
نمی دونم از من چه انتظاری دارین

put under the pressure
of walking in your shoes
که زیر فشار پاهاتون له بشم
[caught in the undertow, just caught in the undertow]
انگار تو یه دام گیر افتادم، درست انگار تو یه دام گیر افتادم
every step that I take is another mistake to you
با هر قدمی که بر میدارم یه اشتباهی از من می گیرید
[caught in the undertow, just caught in the undertow]
انگار تو یه دام گیر افتادم، درست انگار تو یه دام گیر افتادم

I’ve become so numb
بی حس و حال شدم
I can’t feel you there
نمی تونم احساستون کنم
become so tired
خیلی خسته شدم
so much more aware
بیشتر از اونی که فکرشو بکنین

I’m becoming this
من اینطور شدم
all I want to do
تنها کاری که می خوام بکنم اینه که
is be more like me
and be less like you.
بیشتر شبیه خودم باشم تا شما
can’t you see that you’re smothering me
نمی بینین داری خفم می کنین؟

holding too tightly
محکم به من چسبیدین
afraid to lose control
میترسین کنترلم رو از دست بدم
cause everything that you thought I would be
چون تمام اون رشته هایی که برای من بافته بودین
has falling apart right in front of you.
درست جلوی روتون پنبه شد
متن ترجمه اهنگ numb

 [caught in the undertow, just caught in the undertow],
انگار تو یه دام گیر افتادم، درست انگار تو یه دام گیر افتادم
every step that I take is another mistake to you
با هر قدمی که بر میدارم یه اشتباهی از من می گیرید
[caught in the undertow,just caught in the undertow]
انگار تو یه دام گیر افتادم، درست انگار تو یه دام گیر افتادم
and every second I waste is more than I can take.
و وقتهایی که حروم میکنم بیشتر از اونایی که استفاده میکنم

I’ve become so numb
بی حس و حال شدم
I can’t feel you there
نمی تونم احساستون کنم
become so tired
خیلی خسته شدم
so much more aware
بیشتر از اونی که فکرشو بکنین

I’m becoming this
من اینطور شدم
all I want to do
تنها کاری که می خوام بکنم اینه که
is be more like me
and be less like you.
بیشتر شبیه خودم باشم تا شما
And I know
و میدونم که

I may end up failing too
در آخر هم ممکنه شکست بخورم
But I know
اما میدونم که
you were just like me
شما هم همین کار رو می کردین
with someone disappointed in you.
با کسی که ازتون نا امید شده

I’ve become so numb
بی حس و حال شدم
I can’t feel you there
نمی تونم احساستون کنم
become so tired
خیلی خسته شدم
so much more aware
بیشتر از اونی که فکرشو بکنین

I’m becoming this
من اینطور شدم
all I want to do
تنها کاری که می خوام بکنم اینه که
is be more like me
and be less like you.
بیشتر شبیه خودم باشم تا شما
I’ve become so numb
بی حس و حال شدم

I can’t feel you there
نمی تونم احساستون کنم
[tired of being what you want me to be]
خسته شدم از اونی که شما می خواین باشم
I’ve become so numb
بی حس و حال شدم
I can’t feel you there
نمی تونم احساستون کنم
[tired of being what you want me to be]
خسته شدم از اونی که شما می خواین باشم

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

نام

ایمیل

خرید گیفت کارت و لایسنس
(function(d) { var id = ‘click_sabavision_’ + ~~(Math.random() * 999999), url = location.protocol + ‘//click.sabavision.com/get_camp.php?id=90643,90642 d.write(‘

© 2006-2019 کلیه حقوق متعلق به مؤسسه آموزش زبان اسمارت می باشد
توانمند شده از

سامانه مؤسسه هوشمند پویان

محصول

طراحان وب شمال

متن و ترجمه آهنگ numb از XXXTENTACION

[Chorus]
And every single year
I’m drowning in my tears, I’m drowning in my tears again
I can’t seem to forget the pain you seem to give
The pain you seem to give, my friend
And every single year
I’m drowning in my tears, I’m drowning in my tears again
I can’t seem to forget the pain you seem to give
The pain you seem to give, my friend

[Bridge]
Woah, oh, woah, oh
Woah, oh, woah, oh
Woah, oh, woah, oh
Woah, oh, woah, oh
Woah, oh, woah, oh

[Chorus]
And every single year
I’m drowning in my tears, I’m drowning in my tears again
I can’t seem to forget the pain you seem to give
The pain you seem to give, my friend
Woah, oh
And every single year
I’m drowning in my tears, I’m drowning in my tears again
Woah, oh
I can’t seem to forget the pain you seem to give
The pain you seem to give, my friend
Woah, oh, woah, oh, woah, oh

[Break]

متن ترجمه اهنگ numb

[Chorus]
And every single year
I’m drowning in my tears, I’m drowning in my tears again
I can’t seem to forget the pain you seem to give
The pain you seem to give, my friend
Woah, oh

 

[Chorus]
And every single year
I’m drowning in my tears, I’m drowning in my tears again
I can’t seem to forget the pain you seem to give
The pain you seem to give, my friend
And every single year
I’m drowning in my tears, I’m drowning in my tears again
I can’t seem to forget the pain you seem to give
The pain you seem to give, my friend

[Bridge]
Woah, oh, woah, oh
Woah, oh, woah, oh
Woah, oh, woah, oh
Woah, oh, woah, oh
Woah, oh, woah, oh

[Chorus]
And every single year
I’m drowning in my tears, I’m drowning in my tears again
I can’t seem to forget the pain you seem to give
The pain you seem to give, my friend
Woah, oh
And every single year
I’m drowning in my tears, I’m drowning in my tears again
Woah, oh
I can’t seem to forget the pain you seem to give
The pain you seem to give, my friend
Woah, oh, woah, oh, woah, oh

[Break]

[Chorus]
And every single year
I’m drowning in my tears, I’m drowning in my tears again
I can’t seem to forget the pain you seem to give
The pain you seem to give, my friend
Woah, oh

1023/5000
[گروه کر]
و هر ساله
من در اشک هایم غرق می شوم، دوباره در اشک هایم غرق می شوم
به نظر می رسد درد من به درد نمی خورد
درد شما به نظر می رسد، دوست من
و هر ساله
من در اشک هایم غرق می شوم، دوباره در اشک هایم غرق می شوم
به نظر می رسد درد من به درد نمی خورد
درد شما به نظر می رسد، دوست من

[پل]
وای، آه، وای، آه
وای، آه، وای، آه
وای، آه، وای، آه
وای، آه، وای، آه
وای، آه، وای، آه

[گروه کر]
و هر ساله
من در اشک هایم غرق می شوم، دوباره در اشک هایم غرق می شوم
به نظر می رسد درد من به درد نمی خورد
درد شما به نظر می رسد، دوست من
وای، آه
و هر ساله
من در اشک هایم غرق می شوم، دوباره در اشک هایم غرق می شوم
وای، آه
به نظر می رسد درد من به درد نمی خورد
درد شما به نظر می رسد، دوست من
وای، آه، وای، آه، وای، آه

[زنگ تفريح]

[گروه کر]
و هر ساله
من در اشک هایم غرق می شوم، دوباره در اشک هایم غرق می شوم
به نظر می رسد درد من به درد نمی خورد
درد شما به نظر می رسد، دوست من
وای، آه

در کانال تلگرام لیریکا عضو شید، مرسی

برای ورود به سایت روی دکمه زیر کلیک کنید

And every single yearهر سالI’m drowning in my tearsدر اشکهایم غرق میشومI’m drowning in my tears againبار دیگر در اشکهایم غرق میشومI can’t seem to forget the pain I seem to giveبه نظر می‌آید که نمیتوانم این غم و اندوه را فراموش کنمThe pain I seem to give my friendغم و اندوهی که من انگار بخاطر دوستم تحمل میکنمAnd every single yearهر سالI’m drowning in my tearsدر اشکهایم غرق میشومI’m drowning in my tears againبار دیگر در اشکهایم غرق میشومI can’t seem to forget the pain I seem to giveبه نظر می‌آید که نمیتوانم این غم و اندوه را فراموش کنمThe pain I seem to give my friendغم و اندوهی که من انگار بخاطر دوستم تحمل میکنمOh, oh, oh, ohاوه ،اوه،Oh, oh, oh, ohاوه ،اوه،Oh, oh, oh, ohاوه ،اوه،Oh, oh, oh, ohاوه ،اوه،And every single yearهر سالI’m drowning in my tearsدر اشکهایم غرق میشومI’m drowning in my tears againبار دیگر در اشکهایم غرق میشومI can’t seem to forget the pain I seem to giveبه نظر می‌آید که نمیتوانم این غم و اندوه را فراموش کنمThe pain I seem to give my friendغم و اندوهی که من انگار بخاطر دوستم تحمل میکنمAnd every single yearهر سالI’m drowning in my tearsدر اشکهایم غرق میشومI’m drowning in my tears againبار دیگر در اشکهایم غرق میشومI can’t seem to forget the pain I seem to giveبه نظر می‌آید که نمیتوانم این غم و اندوه را فراموش کنمThe pain I seem to give my friendغم و اندوهی که من انگار بخاطر دوستم تحمل میکنمAnd every single yearهر سالI’m drowning in my tearsدر اشکهایم غرق میشومI’m drowning in my tears againبار دیگر در اشکهایم غرق میشومI can’t seem to forget the pain I seem to giveبه نظر می‌آید که نمیتوانم این غم و اندوه را فراموش کنمThe pain I seem to give my friendغم و اندوهی که من انگار بخاطر دوستم تحمل میکنمWoah ohووو

اگر از به هم ریختگی موسیقی های خود خسته شده ­اید و یا نام خواننده و عنوان آن ها اشتباه است حتماً این برنامه را نصب کنید، این برنامه به طور خودکار تمام موسیقی های شما را اسکن کرده و عنوان، نام خواننده، آلبوم و متن آن ها را تشخیص میدهد و کتابخانه موسیقی شما را به طور خودکار مرتب میکند.

She said that I’m young and I’m dumbاون گفت من جوون و احمقمI said I’m young and I’m numb, so I can’t feel the pain anymoreگفتم من جوون و احمقم پس نمی‌تونم درد رو احساس کنمShe don’t wanna hang around with a guy like meاون نمی‌خواد با پسری مثل من بگردهShe caught me with the Glock nine on the side of my seatاون منو گرفتAsk me what I’m doingازم پرسید چیکار می‌کنیBaby, I’m doing me, I’m a freakعزیزم خودمو انجام میدم من عجیبمKeep it comingبذار بیادGive ’em something to seeبهشون یه چیزی بده که ببیننSaying what they want when I’m turning my backگفت چی می‌خوان وقتی من برگشتمI can’t put on an actمن نمی‌تونم عمل کنمAll I’m speaking is factsتمام چیزی که من میگم حقیقتهBrother switching up, man it kind of amazed meبرادرم هم عوض می شه و این منو شگفت‌زده می‌کنهPop a pill and get lazy,feel like nothing can phase meاحساس می‌کنم هیچ چیز نمیتونه حال بدهShe said that I’m young and I’m dumbاون گفت من جوون و احمقمI said I’m young and I’m numb, so I can’t feel the pain anymoreگفتم من جوون و احمقم پس نمی‌تونم درد رو احساس کنمSay you don’t like me but your girl getting hyphy when she dancin’ to my songs on the floorگفت تو از من خوشت نمیاد ولی دوست دخترت با اهنگای من میرقصهSaid she wanna come backگفت که. می‌خواد برگردهSo ‘imma take her awayپس منم اونو دور می‌کنمTo the placeبه جایی کهI used to go when I was counting my daysوقتی میرفتم که روزهامو میشمردمNever wanna leave said she lovin’my vibeهیچوقت نمیخواستم برم گفت احساسمو دوس دارهShe love the colour of my eyesاون رنگ چشامو دوست دارهI think of making her mineدارم به این فکر می‌کنم که مال خودم بکنمش’Till there’s flat on my lineتا وقتی که یه خط صاف تو لاینم باشهAll your diamonds will shineتمامی الماس هایم میدرخشندThere’s a lot on my mind, but most about you babygirlخیلی چیزا تو ذهنم هست ولی بیشترش راجب تو هستش عزیزم

اگر از به هم ریختگی موسیقی های خود خسته شده ­اید و یا نام خواننده و عنوان آن ها اشتباه است حتماً این برنامه را نصب کنید، این برنامه به طور خودکار تمام موسیقی های شما را اسکن کرده و عنوان، نام خواننده، آلبوم و متن آن ها را تشخیص میدهد و کتابخانه موسیقی شما را به طور خودکار مرتب میکند.

متن ترجمه اهنگ numb

goin in 

dance again

same girl

hold it don’t drop it

we are one

story of my life

let it be me

ain’t it funny

brave

do you know where…

waiting for tonight

papi

I’m into you

good hit

follow the leader

mouth to mouth

that’s more like it

not like the movies

ghost

pearl

walking on air

who you love

last friday night

the one that got away

متن ترجمه اهنگ numb

I kissed a girl

teen age dream

E.T

fire work

hot and cold

thinking of you

if we ever meet again

 

 

متن ترجمه اهنگ numb
متن ترجمه اهنگ numb
10

دیدگاهتان را بنویسید