متن و ترجمه آهنگ born to be yours
متن و ترجمه آهنگ born to be yours

We care about your feelings

 سلام عزیزااااای دل ما دوبارهههه اومدیییم 

 اینم یه آهنگ فوق العادههههه برای شما عشقا :*

I know I’ve given up

 میدونم که قبلا تسلیم می شدم

متن و ترجمه آهنگ born to be yours

A hundred times before

 صد بار

But I know a miracle

 ولی میدونم یه معجزه چیه

Is not something to ignore

 چیزی نیست که بشه ازش رد شد

 

 

 

You take me for a fool

 تو منو احمق فرض میکنی

You take me for a fool

 تو منو احمق فرض میکنی

 

I never knew anybody til’ I knew you

 هیچوقت کسی رو نمیشناختم تا تورو شناختم

I never knew anybody til’ I knew you

 هیچوقت کسی رو نمیشناختم تا تورو شناختم

And I know when it rains, oh, it pours

و میدونم کی بارون میاد    الان داره میباره

 (احتمالا منظورش گریه کردنه)

And I know I was born to be yours

 و میدونم که من به دنیا اومدم تا برای تو باشم

I never knew anybody til’ I knew you

 هیچوقت کسی رو نمیشناختم تا تورو شناختم

I never knew anybody til’ I knew you

 هیچوقت کسی رو نمیشناختم تا تورو شناختم

And I know when it rains, oh, it pours

و میدونم کی بارون میاد    الان داره میباره

And I know I was born to be yours

 و میدونم که من به دنیا اومدم تا برای تو باشم

 

 

 

Are you the only one

متن و ترجمه آهنگ born to be yours

 آیا تو تنها کسی هستی که

Lost in the millions?

 در میان میلیون ها نفر گم شدی؟

Or are you my grain of sand

 یا تو دونه شن من هستی

That’s blowing in the wind?

 که توی باد حرکت میکنی؟

 

 

I never knew anybody til’ I knew you

 هیچوقت کسی رو نمیشناختم تا تورو شناختم

 

I never knew anybody til’ I knew you

 هیچوقت کسی رو نمیشناختم تا تورو شناختم

And I know when it rains, oh, it pours

 و میدونم کی بارون میاد    الان داره میباره

And I know I was born to be yours

 و میدونم که من به دنیا اومدم تا برای تو باشم

I never knew anybody til’ I knew you

 هیچوقت کسی رو نمیشناختم تا تورو شناختم

I never knew anybody til’ I knew you

 هیچوقت کسی رو نمیشناختم تا تورو شناختم

And I know when it rains, oh, it pours

و میدونم کی بارون میاد    الان داره میباره

 

And I know I was born to be yours

 و میدونم که من به دنیا اومدم تا برای تو باشم

 

 

I was born to be yours

 من به دنیا اومدم که برای تو باشم

I was born, born, born, born

 به دنیا اومدم….

I was born to be yours

 من به دنیا اومدم که برای تو باشم

I was born, born, born

 به دنیا اومدم….

 

I was born to be yours

 من به دنیا اومدم که برای تو باشم

I was born, born, born, born

 به دنیا اومدم….

I was born to be yours

 من به دنیا اومدم که برای تو باشم

(I was born)

Oh-woah

 

 

Oh-woah (hey)

Born to be yours

 به دنیا اومدم که برای تو باشم

 

I was born, born, born, born

 به دنیا اومدم….

I was born to be yours

 به دنیا اومدم که برای تو باشم

I was born, born, born (hey)

 به دنیا اومدم….

I was born to be yours

 به دنیا اومدم که برای تو باشم

I was born, born, born, born (I was born)

 به دنیا اومدم….

I was born to be yours

 به دنیا اومدم که برای تو باشم

I was born

 به دنیا اومدم….

 

Copied with permission from a telegram channel called Textunes

 

 

 

 

 

فیلد های ضروری مشخص شده اند *

دیدگاه

برای دیدگاه بعدی، نام، ایمیل، و وب سایت من را در این مرورگر ذخیره کنید .

I know I’ve given up, A hundred times before

من میدونم که
تسلیم شدم، هزار بار قبل
از این

 

But I know a miracle is not something to ignore

ولی من میدونم
یه معجزه چیزی نیست که بخوای نادیده بگیریش

متن و ترجمه آهنگ born to be yours

 

You take me for a fool, you take me for a fool

تو منو احمق
فرض کردی، تو منو احمق
فرض کردی

 

I never knew anybody til I knew you

من هیچوقت کسی
رو نمیشناختم تا وقتی که تو رو شناختم

 

I never knew anybody til I knew you

من هیچوقت کسی
رو نمیشناختم تا وقتی که تو رو شناختم

 

And I know when it rains, it pours

و من میدونم
که وقتی بارون میاد، روی ما می پاشه

 

(کنایه از
بدشانسی و اتفاقات ناخوشایند)

 

And I know I was born to be yours

و من میدونم
که متولد شدم تا مال تو باشم

 

I never knew anybody til I knew you

من هیچوقت کسی
رو نمیشناختم تا وقتی که تو رو شناختم

 

I never knew anybody til I knew you

من هیچوقت کسی
رو نمیشناختم تا وقتی که تو رو شناختم

 

And I know when it rains, it pours

و من میدونم
که وقتی بارون میاد، روی ما می پاشه

 

And I know I was born to be yours

و من میدونم
که متولد شدم تا مال تو باشم

 

Are you the only one lost in the millions?

آیا تو تنها
کسی هستی که بین مردم
گم شدی؟

 

Or are you my grain of sand that’s blowing in the wind?

یا آیا تو
نشانی از جهان برای من هستی که تو باد
پخش شدی؟

متن و ترجمه آهنگ born to be yours

 

I never knew anybody til I knew you

من هیچوقت کسی
رو نمیشناختم تا وقتی که تو رو شناختم

 

I never knew anybody til I knew you

من هیچوقت کسی
رو نمیشناختم تا وقتی که تو رو شناختم

 

And I know when it rains, it pours

و من میدونم
که وقتی بارون میاد، روی ما می پاشه

 

And I know I was born to be yours

و من میدونم
که متولد شدم تا مال تو باشم

 

I never knew anybody til I knew you

من هیچوقت کسی
رو نمیشناختم تا وقتی که تو رو شناختم

 

I never knew anybody til I knew you

من هیچوقت کسی
رو نمیشناختم تا وقتی که تو رو شناختم

 

And I know when it rains, it pours

و من میدونم
که وقتی بارون میاد، روی ما می پاشه

 

And I know I was born to be yours

و من میدونم
که متولد شدم تا مال تو باشم

 

I was born to be yours, I was born, born, born, born

من متولد شدم
تا مال تو باشم، من متولد
شدم، متولد شدم، شدم، شدم

 

I was born to be yours, I was born, born, born, born

من متولد شدم
تا مال تو باشم، من متولد
شدم، متولد شدم، شدم، شدم

 

I was born to be yours, I was born, born, born, born

من متولد شدم
تا مال تو باشم، من متولد
شدم، متولد شدم، شدم، شدم

 

I was born to be yours, born to be yours

من متولد شدم
تا مال تو باشم که مال تو
باشم

 

I was born, born, born, born

من متولد
شدم، متولد شدم، شدم، شدم

 

I was born to be yours, I was born, born, born, born

من متولد شدم
تا مال تو باشم، من متولد
شدم، متولد شدم، شدم، شدم

 

I was born to be yours, I was born, born, born, born

من متولد شدم
تا مال تو باشم، من متولد
شدم، متولد شدم، شدم، شدم

 

I was born to be yours, I was born

من متولد شدم
تا مال تو باشم، من متولد شدم

 

منبع لیریکس: Musixmatch.com

 

متن و ترجمه آهنگ Born To Be Yours از Kygo و Imagine Dragons

I know I’ve given up
میدونم که تسلیم شدم
A hundred times before
صد بار قبل از این
But I know a miracle
اما یه معجزه می شناسم

Is not something to ignore
چیزی نیست که نادیده بگیریش
You take me for a fool
منو احمق فرض کردی
You take me for a fool
منو احمق فرض کردی
I never knew anybody ’til I knew you-ou
قبل از اینکه بشناسمت، کسی رو نمی‌شناختم
I never knew anybody ’til I knew you-ou
قبل از اینکه بشناسمت، کسی رو نمی‌شناختم
And I know when it rains, oh, it pours
و میدونم وقتی که بارون میاد، اوه، میریزه
And I know I was born to be yours
و میدونم به دنیا اومدم که مال تو باشم
I never knew anybody ’til I knew you-ou
قبل از اینکه بشناسمت، کسی رو نمی‌شناختم
I never knew anybody ’til I knew you-ou
قبل از اینکه بشناسمت، کسی رو نمی‌شناختم
And I know when it rains, oh, it pours
و میدونم وقتی که بارون میاد، اوه، میریزه
And I know I was born to be yours
و میدونم به دنیا اومدم که مال تو باشم
Are you the only one
آیا تو تنها کسی هستی که
Lost in the millions
توی میلیون ها نفر گم شدی؟
Or are you my grain of sand
یا اینکه نشانی از جهان برای من هستی
That’s blowing in the wind
که توی باد گم شده؟
I never knew anybody ’til I knew you-ou
قبل از اینکه بشناسمت، کسی رو نمی‌شناختم
I never knew anybody ’til I knew you-ou
قبل از اینکه بشناسمت، کسی رو نمی‌شناختم

And I know when it rains, oh, it pours
و میدونم وقتی که بارون میاد، اوه، میریزه
And I know I was born to be yours
و میدونم به دنیا اومدم که مال تو باشم
I never knew anybody ’til I knew you-ou
قبل از اینکه بشناسمت، کسی رو نمی‌شناختم
I never knew anybody ’til I knew you-ou
قبل از اینکه بشناسمت، کسی رو نمی‌شناختم
And I know when it rains, oh, it pours
و میدونم وقتی که بارون میاد، اوه، میریزه
And I know I was born to be yours
و میدونم به دنیا اومدم که مال تو باشم
I was born to be yours
بدنیا اومدم که مال تو باشم
I was born, born, born, born
من متولد شدم، متولد شدم، شدم، شدم
I was born to be yours
بدنیا اومدم که مال تو باشم
I was born, born, born
من متولد شدم، متولد شدم، شدم
I was born to be yours
بدنیا اومدم که مال تو باشم
I was born, born, born, born
من متولد شدم، متولد شدم، شدم، شدم
I was born to be yours
بدنیا اومدم که مال تو باشم
Oh, whoa
اوه، واو
Oh-oh, whoa (hey)
اوه اوه، واو (هی)
Born to be yours
واسه تو متولد شدم
I was born, born, born, born
من متولد شدم، متولد شدم، شدم، شدم
I was born to be yours
بدنیا اومدم که مال تو باشم
I was born, born, born
من متولد شدم، متولد شدم، شدم
Hey, Born to be yours
هی، به دنیا اومدم که مال تو باشم
I was born, born, born, born
من متولد شدم، متولد شدم، شدم، شدم
I was born to be yours (oh, woah)
من متولد شدم تا مال تو باشم (اوه-وواه)
I was born
بدنیا اومدم

در کانال تلگرام لیریکا عضو شید، مرسی

متن و ترجمه آهنگ born to be yours

برای ورود به سایت روی دکمه زیر کلیک کنید

[Verse 1: Dan Reynolds]

I know I’ve given up

A hundred times before

But I know a miracle

Is not something to ignore

متن و ترجمه آهنگ born to be yours

 

[Pre-Chorus: Dan Reynolds]

You take me for a fool

You take me for a fool

 

[Chorus: Dan Reynolds]

I never knew anybody til’ I knew you

I never knew anybody til’ I knew you

And I know when it rains, oh, it pours

And I know I was born to be yours

I never knew anybody til’ I knew you

I never knew anybody til’ I knew you

And I know when it rains, oh, it pours

And I know I was born to be yours

 

[Verse 2: Dan Reynolds]

Are you the only one

Lost in the millions?

Or are you my grain of sand

That’s blowing in the wind?

 

[Chorus: Dan Reynolds]

I never knew anybody til’ I knew you

I never knew anybody til’ I knew you

And I know when it rains, oh, it pours

And I know I was born to be yours

I never knew anybody til’ I knew you

I never knew anybody til’ I knew you

And I know when it rains, oh, it pours

And I know I was born to be yours

 

[Bridge: Dan Reynolds]

I was born to be yours

I was born, born, born, born

I was born to be yours

متن و ترجمه آهنگ born to be yours

I was born, born, born

I was born to be yours

I was born, born, born, born

I was born to be yours

(I was born)

Oh-woah

 

[Outro: Dan Reynolds]

Oh-woah (hey)

Born to be yours

I was born, born, born, born

I was born to be yours

I was born, born, born (hey)

I was born to be yours

I was born, born, born, born (I was born)

I was born to be yours

I was born

در آپارات شما قادر خواهید بود ویدئوهای خود را با دیگران به اشتراک بگذارید و از اخبار رویدادها اطلاع پیدا کنید.

آرشیو هزاران فیلم وسریال ایرانی و خارجی

آرشیو انیمیشن و فیلم های مناسب برای کودکان

مسئولیت محتوای ویدئوها و هرگونه پاسخگویی به ادعاهای مطروحه توسط اشخاص حقیقی
و حقوقی با منتشر کننده است و آپارات هیچگونه مسئولیتی نسبت به آن ندارد.

متن و ترجمه آهنگ born to be yours
متن و ترجمه آهنگ born to be yours
9

دیدگاهتان را بنویسید