متن و ترجمه آهنگ here's to never growing up
متن و ترجمه آهنگ here’s to never growing up

Singing radiohead at the top of our lungs
داریم آهنگ ردیوهد (یه گروه راک اند رول انگلیسی) رو با تمام توانمون میخونیم
With the boom box blaring as we’re falling in love
وقتی بوم باکس داره سر و صدا می کنه ما عاشق میشیم
I got a bottle of whatever, but it’s getting us drunk
من یه بطری از…فرقی نمی کنه چی…داشتم، اما داره مستمون می کنه
Singing here’s to never growing up
می خونیم “به سلامتی هرگز بزرگ نشدن”
Call up all our friends
همه ی دوستامونو جمع کن
Go hard this weekend
این آخر هفته رو بترکونیم

For no damn reason,
برای هیچ دلیل لعنتی ای
I don’t think we’ll ever change
من فکر نمی کنم هیچ وقت بزرگ شیم
Meet you at the spot,
همونجایی که مشخص کردیم می بینمت
Half past ten o’clock
ساعت ده و نیم
We don’t ever stop,
ما هیچوقت متوقف نمی شیم
And we’re never gonna change
و هیچ وقت تغییر نخواهیم کرد
Say, won’t you say forever stay
بگو، نمی گی برای همیشه بمون؟
If you stay forever hey
اگه برای همیشه بمونی،هی
We can stay forever young
میتونیم تا ابد جوون بمونیم

Singing radiohead at the top of our lungs
داریم آهنگ ردیوهد رو با تمام توانمون میخونیم
With the boom box blaring as we’re falling in love
وقتی بوم باکس داره سر و صدا می کنه ما عاشق میشیم
I got a bottle of whatever, but it’s getting us drunk
من یه بطری از…فرقی نمی کنه چی…داشتم، اما داره مستمون می کنه
Singing here’s to never growing up
می خونیم “به سلامتی هرگز بزرگ نشدن”
We’ll be running down the street, yelling kiss my…
ما توی خیابون می دویم و فریاد می کشیم گورتو گم کن!
I’m like yeah whatever,we’re saluting like that
من مثل آره حالا هر چی هستم، ما اینجوری بهم سلام می دیم
When the sun’s going down, we’ll be raising our cups
موقع غروب خورشید، ما فنجونامونو بالا می بریم
Singing here’s to never growing up
می خونیم “به سلامتی هرگز بزرگ نشدن”
Oh woah oh woah here’s to never growing up
Oh woah oh woah here’s to never growing up
اوه، به سلامتی هرگز بزرگ نشدن

We live like rock stars
ما مثل ستاره های راک زندگی میکنیم
Dance in every bar
توی همه ی بارها میرقصیم
This is who we are
ما همینیم
I don’t think we’ll ever change
من فکر نمی کنم هیچ وقت عوض شیم
They say just grow up but they don’t know us
اونا می گن فقط بزرگ شو، اما اونا که مارو نمیشناسن
We don’t give a f…, we’re never gonna change
ما بهشون محل ســگ نمیذ… و ما هیچوقت عوض نمیشیم
Say, won’t you say forever stay
بگو، نمی گی برای همیشه بمون؟
If you stay forever hey
اگه برای همیشه بمونی،هی
We can stay forever young
میتونیم تا ابد جوون بمونیم

Singing radiohead at the top of our lungs
داریم آهنگ ردیوهد (یه گروه راک اند رول انگلیسی) رو با تمام توانمون میخونیم
With the boom box blaring as we’re falling in love
وقتی بوم باکس داره سر و صدا می کنه ما عاشق میشیم
I got a bottle of whatever, but it’s getting us drunk
من یه بطری از…فرقی نمی کنه چی…داشتم، اما داره مستمون می کنه
Singing here’s to never growing up
می خونیم “به سلامتی هرگز بزرگ نشدن”
We’ll be running down the street, yelling kiss my…
ما توی خیابون می دویم و فریاد می کشیم گورتو گم کن!
I’m like yeah whatever, we’re saluting like that
من مثل آره حالا هر چی هستم، ما اینجوری بهم سلام می دیم
When the sun’s going down, we’ll be raising our cups
موقع غروب خورشید، ما فنجونامونو بالا می بریم
Singing here’s to never growing up
می خونیم “به سلامتی هرگز بزرگ نشدن”
Oh woah oh woah here’s to never growing up
Oh woah oh woah here’s to never growing up
اوه، به سلامتی هرگز بزرگ نشدن

متن و ترجمه آهنگ here’s to never growing up

Say, won’t you say forever stay
بگو، نمی گی برای همیشه بمون؟
If you stay forever hey
اگه برای همیشه بمونی،هی
We can stay forever young
میتونیم تا ابد جوون بمونیم

Singing radiohead at the top of our lungs
داریم آهنگ ردیوهد (یه گروه راک اند رول انگلیسی) رو با تمام توانمون میخونیم
With the boom box blaring as we’re falling in love
وقتی بوم باکس داره سر و صدا می کنه ما عاشق میشیم
I got a bottle of whatever, but it’s getting us drunk
من یه بطری از…فرقی نمی کنه چی…داشتم، اما داره مستمون می کنه
Singing here’s to never growing up
می خونیم “به سلامتی هرگز بزرگ نشدن”
We’ll be running down the street, yelling kiss my…
ما توی خیابون می دویم و فریاد می کشیم گورتو گم کن!
I’m like yeah whatever, we’re saluting like that
من مثل آره حالا هر چی هستم، ما اینجوری بهم سلام می دیم
When the sun’s going down, we’ll be raising our cups
موقع غروب خورشید، ما فنجونامونو بالا می بریم
Singing here’s to never growing up
می خونیم “به سلامتی هرگز بزرگ نشدن”
Oh woah oh woah here’s to never growing up
Oh woah oh woah here’s to never growing up
اوه، به سلامتی هرگز بزرگ نشدن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

نام

ایمیل

خرید گیفت کارت و لایسنس
(function(d) { var id = ‘click_sabavision_’ + ~~(Math.random() * 999999), url = location.protocol + ‘//click.sabavision.com/get_camp.php?id=90643,90642 d.write(‘

Singing Radiohead at the top of our lungs

آهنگ ردیوهند با تمام توان میخونیم

With the boom box blaring as we’re falling in love

وقتی بوم باکس صدا میکنه ما عاشق میشیم

I got a bottle of whatever, but it’s getting us drunk

متن و ترجمه آهنگ here’s to never growing up

هرلیوانی دستم بیاد رومینوشم ولی هرچی باشه مستمون میکنه

Singing here’s to never growing up

میخونیم به سلامتیه هرگز بزرگ نشدن

Call up all our

همه ی دوستامونو خبر میکنیم

Go hard this weekend

این تعطیلات میترکونیم

For no damn reason

هیچ دلیل لعنتی  نداره

I don’t think we’ll ever change

من فک نمیکنم ما هیچ وقت عوض بشیم

Meet you at the spot,

تو روهمون ملاقات میکنم

Half past ten o’clock

ساعت ده ونیم

We don’t ever stop,

ما هیچ وقت واینمیسیم

And we’re never gonna change

و هیچ وقت عوض نمیشیم

Say, oh just say forever, stay

بگو فقط واسه همیشه بگو میمونیم

 If you stay forever, hey

اگه تو واسه همیشه بمونی

!We can stay forever young

 

ما میتونیم واسه همیشه جوون بمونیم

تکررراری

Singing Radiohead at the top of our lungs

With the boom box blaring as we’re falling in love

I got a bottle of whatever, but it’s getting us drunk

Singing here’s to never growing upWe’ll be running down the street, yelling kiss my ***

ما تو خیابون میدوییم و میگیم(اینجاش دیگه فوهشه شرمنده نمیشه نوشت !!! )

I’m like yeah whatever, we’re still living like that

هر چی باشه من دوسش دارم ما همیشه اینطور زندگی میکنیم

When the sun’s going down, we’ll be raising our cups

متن و ترجمه آهنگ here’s to never growing up

وقتی خورشید غروب میکنه ما فنجونامونو بالا میبریم

Singing here’s to never growing up

میخونیم : به سلامتیه هرگز بزرگ نشدن

Oh woah oh woah here’s to never growing up

به سلامتیه هرگز بزرگ نشدن

Oh woah oh woah here’s to never growing up

به سلامتیه هرگز بزرگ نشدن

We live like rock stars

ما مثل ستاره های راک زندگی میکنیم

 Dance on every bar

توی همه  بار ها میرقصیم

This is who we are,

این چیزیه که ما هستیم

I don’t think we’ll ever change

من فک نمیکنم ما هیچ وقت عوض بشیم

They say just grow up but they don’t know us

اونا فقط میگن بزرگ شید ولی اونا مارو نمیشناسن

We don’t give a f**k and we’re never gonna change

ما بهشون اهمیت نمیدیم ما هیچ وقت بزرگ نمیشیمSay, oh just say forever, stay

 

تکررراری

 

If you stay forever, hey

We can stay forever youngSinging Radiohead at the top of our lungs

With the boom box blaring as we’re falling in love

I got a bottle of whatever, but it’s getting us drunk

Singing here’s to never growing upWe’ll be running down the street, yelling kiss my ***

I’m like yeah whatever, we’re still living like that,

When the sun’s going down, we’ll be raising our cups

Singing here’s to never growing up

Oh woah oh woah here’s to never growing up

Oh woah oh woah here’s to never growing upSay, won’t you stay forever stay

If you stay forever hey

We can stay forever youngOhhhhhhhSinging Radiohead at the top of our lungs

With the boom box blaring as we’re falling in love

I got a bottle of whatever, but it’s getting us drunk

Singing here’s to never growing upWe’ll be running down the street, yelling kiss my

 ***I’m like yeah whatever, we’re still living like tha

,When the sun’s going down, we’ll be raising our cupsSinging here’s to never growing up

Oh woah oh woah here’s to never growing upOh woah oh woah ( raise your glass and say

 )Here’s to never growing up

If you’re seeing this message, it means we’re having trouble loading external resources on our website.

If you’re behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

To log in and use all the features of Khan Academy, please enable JavaScript in your browser.

متن و ترجمه آهنگ here's to never growing up
متن و ترجمه آهنگ here’s to never growing up
8

دیدگاهتان را بنویسید