متن و ترجمه آهنگ natural woman
متن و ترجمه آهنگ natural woman

looking out on the morning rain

دارم بارون صبح رو
تماشا میکنم

i used to feel uninspired

من قبلا آرامش نداشتم

and when i knew i had to face another
day

متن و ترجمه آهنگ natural woman

و وقتی به این فکر
میکنم که یه روز دیگه رو باید پشت سر بذارم

lord, it made me feel so tired

خدا.احساس خستگی میکنم

before the day i met you, life was so
unkind

قبل از اینکه با تو
آشنا شم.زندگی خیلی بیرحم بود

but your love was the key to peace my
mind

اما عشق تو کلید آرامش
من بود

cause you make me feel, you make me
feel, you make me feel like

چون تو باعث میشی احساس
کنم باعث میشی احساس کنم باعث میشی احساس کنم

a natural woman yeah

یه زن طبیعیم آره

when my soul was in the lost-and-found

وقتی روح من گم و پیدا
بود

you came along to claim it

تو ادعا کردی که مالکش
هستی

i didn’t know just what was wrong with
me

نمیدونستم چم بود

till your kiss helped me name it

تا تو منو بوسیدی و کمک
کردی بفهمم

now i’m no longer doubtful of what i’m
looking for

الان میفهمم که دارم
دنبال چی میگردم

cause if i got you baby i don’t need no
more

چون اگه تو رو بدست
بیارم. دیگه به چیزی احتیاج ندارم

cause you make me feel, you make me
feel, you make me feel like

چون تو باعث میشی احساس
کنم باعث میشی احساس کنم باعث میشی احساس کنم

a natural woman yeah

یه زن طبیعیم. آره

oh, baby,look what you’ve done to me

آه عزیزم ببین با من
چیکار کردی

you make me feel so good inside

تو باعث میشی از درون
احساس خوبی کنم

and i just wanna be close to you

و من فقط میخام نزدیک
تو باشم

you make me feel so alive

تو باعث میشی احساس
زنده بودن کنم

متن و ترجمه آهنگ natural woman

cause you make me feel, you make me
feel, you make me feel like

چون تو باعث میشی احساس
کنم باعث میشی احساس کنم باعث میشی احساس کنم

a natural woman yeah

یه زن طبیعیم

you make me feel, you make me feel, you
make me feel like

چون تو باعث میشی احساس
کنم باعث میشی احساس کنم باعث میشی احساس کنم

a natural woman yeah

یه زن طبیعیم آره

 

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird verarbeitet…

Wird geladen…

متن و ترجمه آهنگ natural woman

Wird verarbeitet…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird verarbeitet…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird verarbeitet…

Playlists werden geladen…

متن و ترجمه آهنگ Natural از Imagine Dragons + دانلود

Will you hold the line
میخوای مقاومت کنی؟
When every one of them has given up and given in, tell me
وقتی تک تک اونا دارن ناامید و تسلیم میشن، بهم بگو
In this house of mine
توی خونه‌ی من
Nothing ever comes without a consequence or cost, tell me
هیچ چی بدون هزینه یا پیامد نیست، بهم بگو
Will the stars align
آیا ستاره ها تراز خواهند شد؟
Will heaven step in will it save us from our sin, will it?
آیا بهشت مداخله میکنه؟ آیا ما رو از گناهمون حفظ میکنه؟میکنه؟
‘Cause this house of mine stands strong
چون این خونه‌ی من محکم ایستاده
That’s the price you pay
اون بهائیه که تو میپردازی
Leave behind your heart and cast away
دلتو پشت سر بذار و از خودت دور کن
Just another product of today
فقط یه محصول دیگه ی امروز
Rather be the hunter than the prey
ترجیح میدم که شکارچی باشم تا یه طعمه
And you’re standing on the edge face up
و تو روی مرز وایسادی سرتو بالا بگیر
‘Cause you’re a natural
چون یه فرد طبیعی هستی
A beating heart of stone
یه قلب سنگی تپنده
You gotta be so cold
باید خیلی سرد (بی روح) باشی
To make it in this world
تا تو این دنیا دووم بیاری
Yeah, you’re a natural
آره، تو یه طبیعی هستی
Living your life cutthroat
بی رحمانه زندگی میکنی
You gotta be so cold
باید خیلی سرد (بی روح) باشی
Yeah, you’re a natural
آره، تو یه طبیعی هستی
Will somebody
آیا کسی
Let me see the light within the dark trees shadowing
میذاره نورو از لای سایه های تیره ی درختان ببینم
What’s happening?
چه اتفاقی داره میوفته؟
Looking through the glass find the wrong within the past knowing
از توی شیشه دنبال اشتباه دانسته های گذشته میگردم
We are the youth
ما جوونیم
Cut until it bleeds inside a world without the peace, face it
ببُر تا وقتی خونریزی کنه توی دنیایی بدونِ صلح, باهاش رو به رو شو
A bit of the truth, the truth
یه ذره از صداقت، صداقت
That’s the price you pay
اون بهائیه که تو میپردازی
Leave behind your heart and cast away
دلتو پشت سر بذار و از خودت دور کن
Just another product of today
فقط یه محصول دیگه ی امروز
Rather be the hunter than the prey
ترجیح میدم که شکارچی باشم تا یه طعمه
And you’re standing on the edge face up
و تو روی مرز وایسادی سرتو بالا بگیر
‘Cause you’re a natural
چون یه فرد طبیعی هستی
A beating heart of stone
یه قلب سنگی تپنده
You gotta be so cold
باید خیلی سرد (بی روح) باشی
To make it in this world
تا تو این دنیا دووم بیاری
Yeah, you’re a natural
آره، تو یه طبیعی هستی
Living your life cutthroat
بی رحمانه زندگی میکنی
You gotta be so cold
باید خیلی سرد (بی روح) باشی
Yeah, you’re a natural
آره، تو یه طبیعی هستی
Deep inside me
در عمقِ وجودم
I’m fading to black I’m fading
من دارم تو سیاهی محو میشم, دارم محو میشم
Took an oath but, the blood on my hand won’t break it
با خون روی دستم قسم میخورم،اینو نمیشکنم
I can taste it the end is upon us I swear
میتونم حسش کنم، پایان خیلی به ما نزدیکه، قسم میخورم
Gonna make it
موفق میشم
I’m gonna make it
من موفق میشم
Natural
طبیعی
A beating heart of stone
یه قلب سنگی تپنده
You gotta be so cold
باید خیلی سرد (بی روح) باشی
To make it in this world
تا تو این دنیا دووم بیاری
Yeah, you’re a natural
آره، تو یه طبیعی هستی
Living your life cutthroat
بی رحمانه زندگی میکنی
You gotta be so cold
باید خیلی سرد (بی روح) باشی
Yeah, you’re a natural
آره، تو یه طبیعی هستی
Natural
طبیعی
Yeah, you’re a natural
آره، تو یه طبیعی هستی

در کانال تلگرام لیریکا عضو شید، مرسی

برای ورود به سایت روی دکمه زیر کلیک کنید

Well, you hold the line

خب، تو مقاومت
میکنی

 

When every one of them is giving up or giving in

وقتی همه
اونا دارن یا تسلیم میشن یا عقب نشینی میکننمتن و ترجمه آهنگ natural woman

 

Tell me in this house of mine

بهم بگو توی
خونه‌ی من

 

Nothing ever comes without a consequence or cost

هیچ چیزی
اتفاق نمی افته بدون اینکه هزینه یا پیامدی داشته باشه

 

Tell me will the stars align?

بهم آیا
ستاره ها تراز خواهند شد؟

 

Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it?

آیا آسون به
زمین میاد؟ و یا ما از عاقبت گناهمون حفظ میشیم؟

 

Cause this house of mine stands strong, That’s the price you pay

چون این خونه
ی من که محکم ایستاده، بهایی هست که تو میپردازی ش

 

Leave behind your heartache, cast away

چیز که قلبت
رو به درد میاره رو پشت سر بذار، بندازشون دور

 

Just another product of today

فقط یه محصول
دیگه ی امروز

 

Rather be the hunter than the prey

ترجیح میدم
که شکارچی باشم تا یه طعمه

 

And you’re standing on the edge, face up cause you’re a… Natural

و تو روی مرز
وایستادی، سرت رو بالا بگیر چون تو هستی….طبیعی

 

A beating heart of stone, you gotta be so cold

یه قلب سنگی که
میتپه ، باید خیلی
سرد و بی رحم باشه

 

To make it in this world, You’re a natural

تا تو این دنیا
دووم بیاری، تو یه طبیعی هستی

 

Living your life cutthroat, you gotta be so cold

متن و ترجمه آهنگ natural woman

وقتی بخوای بی
رحمانه زندگی کنی، باید خیلی سرد
و بی رحم باشی

 

You’re a natural

تو یه طبیعی
هستی

 

(یعنی با شرایط سازگار و مقاوم)

 

Will somebody let me see the light within the dark trees’ shadows

آیا کسی به من اجازه میده که نور رو از بین سایه درختان
سیاه ببینم؟

 

And What’s happening?

و چه اتفاقی
داره میفته؟

 

Looking through the glass find the wrong within the past knowing

به شیشه
(آینده و گذشته) نگاه میکنم، به دنبال اشتباهات گذشته ام که میدونم مرتکب شدم

 

We are the youth

ما جوونیم

 

Call out to the beast, not a word without the peace, facing

هیولا رو
آزاد کن، بدون حتی یه حرف با صلح و دوستی، رو در رو

 

A bit of the truth, the truth, that’s the price you pay

بدون یه ذره
صداقت، حقیقت، بهایی (تاوانی)
هست که تو میپردازی ش

 

Leave behind your heartache, cast away

چیز که قلبت رو
به درد میاره رو پشت سر بذار، بندازشون دور

 

Just another product of today

فقط یه محصول
دیگه ی امروز

 

Rather be the hunter than the prey

ترجیح میدم
که شکارچی باشم تا یه طعمه

 

And you’re standing on the edge, face up cause you’re a… Natural

و تو روی مرز
وایستادی، سرت رو بالا بگیر چون تو هستی….طبیعی

 

A beating heart of stone, you gotta be so cold

یه قلب سنگی که
میتپه ، باید خیلی
سرد و بی رحم باشه

 

To make it in this world, You’re a natural

تا تو این دنیا
دووم بیاری، تو یه طبیعی هستی

 

Living your life cutthroat, you gotta be so cold

وقتی بخوای بی
رحمانه زندگی کنی، باید خیلی سرد
و بی رحم باشی

 

You’re a natural

تو یه طبیعی
هستی

 

Deep inside me, I’m fading to black, I’m fading

تو عمق
وجودم، دارم به تباهی و سیاهی میرسم، دارم ناپدید میشم

 

Took an oath by the blood of my hand, won’t break it

به قطره ی خون
روی دستم قسم، تسلیم نمیشم و نمیشکنم

 

I can taste it, the end is upon us, I swear

میتونم حسش
کنم، پایان خیلی به ما نزدیکه، قسم میخورم

 

Gonna make it, I’m gonna make it

موفق میشم، میخوام که موفق بشم

 

A beating heart of stone, you gotta be so cold

یه قلب سنگی که
میتپه ، باید خیلی
سرد و بی رحم باشه

 

To make it in this world, You’re a natural

تا تو این دنیا
دووم بیاری، تو یه طبیعی هستی

 

Living your life cutthroat, you gotta be so cold

وقتی بخوای بی
رحمانه زندگی کنی، باید خیلی سرد
و بی رحم باشی

 

You’re a natural

تو یه طبیعی
هستی

 

منبع لیریکس: Musixmatch.com

 

You, you love it how I move you, you love it how I touch you

اونجوری که
من تحریکت و نوازش ت
میکنم رو دوست داری

 

My one when all is said and done, you’ll believe God is a woman

عشق من وقتی همه
چیز حی و آماده بشه، تو هم باور میکنی که خدا یک زنهمتن و ترجمه آهنگ natural woman

 

And I, I feel it after midnight, A feeling that you can’t fight

و من بعد از
نیمه شب حسش میکنم، حسی که نمیتونی باهاش بجنگی

 

My one it lingers when we’re done

عشقم تا وقتی
که همه چی تموم بشه این حس ادامه داره

 

You’ll believe God is a woman

تو هم باور
میکنی که خدا یک زنه

 

I don’t wanna waste no time, you ain’t got a one-track mind

نمی خوام هیچ
وقتت رو هدر بدم، تو فکر یک طرفه نداری

 

(one-track
mind یعنی نمی تونی روی یک موضوع
خاص تمرکز کنی)

 

Have it any way you like and I can tell that you know

هر طور که دلت
میخواد به دستش بیار، میتونم بفهمم که خودت میدونی

 

I know how I want it, ain’t nobody else can relate

من میدونم چی
دلم میخواد، پس دیگه به
بقیه هیچ ارتباطی نداره

 

Boy I like that you ain’t afraid, Baby let me down and let’s pray

عزیزم
خوشحالم که تو نگران نیستی، عزیزم بذار کارم رو بکنم و بیا دعا کنیم

 

I’m telling you the way I like it, How I want it

خودم بهت میگم
که از چی خوشم
میاد، دلم چی میخواد

 

And I can be all of things you tell me not to be

و چیزهایی
میتونم باشم که همیشه میگفتی نمی تونم

 

When you try to come for me I keep on flourishing

وقتی تلاش میکنی
منو بدست بیاری و من به ناز کردن ادامه میدم

 

And he see the universe when I’m in company

و وقتی که من
کنارش هستم انگار که دنیا رو زیر پاهاش دارهمتن و ترجمه آهنگ natural woman

 

It’s all in me

تمام دنیا در
من دیده میشه

 

You, you love it how I move you, you love it how I touch you

اونجوری که
من تحریکت و نوازش ت
میکنم رو دوست داری

 

My one when all is said and done, you’ll believe God is a woman

عشق من وقتی همه
چیز حی و آماده بشه، تو هم باور میکنی که خدا یک زنه

 

And I, I feel it after midnight, A feeling that you can’t fight

و من بعد از
نیمه شب حسش میکنم، حسی که نمیتونی باهاش بجنگی

 

My one it lingers when we’re done

عشقم تا وقتی
که همه چی تموم بشه این حس ادامه داره

 

You’ll believe God is a woman

تو هم باور
میکنی که خدا یک زنه

 

I tell you all the things you should know

هر چی که
لازم باشه بدونی رو بهت میگم

 

So baby take my hands, save your soul

پس عزیزم
دستام رو بگیر و روحت رو نجات بده

 

We can make it last, take it slow

میتونیم تا
مدتها ادامه ش بدیم، عجله ای هم نداریم

 

And I can tell that you know, I know how I want it

میتونم بفهمم
که خودت میدونی، من میدونم چی دلم میخواد

 

But you different from the rest

اما تو با دیگران
خیلی فرق داری

 

And boy if you confess you might get blessed

و عزیزم، اگه
تو اعتراف کنی ممکنه خوشبخت بشی

 

See if you deserve what comes next

البته اگه لیاقت
اتفاقاتی که داره میافته رو داشته باشی

 

I’m telling you the way I like it I’m telling you the way I like
it, How I want it

خودم بهت میگم
که از چی خوشم
میاد، دلم چی میخواد

 

And I can be all of things you tell me not to be

و چیزهایی
میتونم باشم که همیشه میگفتی نمی تونم

 

When you try to come for me I keep on flourishing

وقتی تلاش میکنی
منو بدست بیاری و من به ناز کردن ادامه میدم

 

And he see the universe when I’m in company

و وقتی که من
کنارش هستم انگار که دنیا رو زیر پاهاش داره

 

It’s all in me

تمام دنیا در
من دیده میشه

 

You, you love it how I move you, you love it how I touch you

اونجوری که
من تحریکت و نوازش ت
میکنم رو دوست داری

 

My one when all is said and done, you’ll believe God is a woman

عشق من وقتی همه
چیز حی و آماده بشه، تو هم باور میکنی که خدا یک زنه

 

And I, I feel it after midnight, A feeling that you can’t fight

و من بعد از
نیمه شب حسش میکنم، حسی که نمیتونی باهاش بجنگی

 

My one it lingers when we’re done

عشقم تا وقتی
که همه چی تموم بشه این حس ادامه داره

 

You’ll believe God is a woman, God is a woman, My one

تو هم باور
میکنی که خدا یک زنه، خدا یه زنه، خدا یه زنه، عشق من

 

When all is said and done, you’ll believe God is a woman

عشق من وقتی همه
چیز حی و آماده بشه، تو هم باور میکنی که خدا یک زنه

 

You’ll believe God is a woman, God is a woman

تو هم باور
میکنی که خدا یک زنه، خدا یه زنه، خدا یه زنه

 

it lingers when we’re done

تا وقتی که همه
چی تموم بشه این حس ادامه داره

 

You’ll believe God is a woman

تو هم باور
میکنی که خدا یک زنه

 

منبع لیریکس: Musixmatch.com

 

متن و ترجمه آهنگ natural woman
متن و ترجمه آهنگ natural woman
9

دیدگاهتان را بنویسید