متن و ترجمه اهنگ right now
متن و ترجمه اهنگ right now

It’s been so long
that I haven’t seen your face
خیلی وقته که صورتت رو ندیدم
Im tryna be strong
دارم سعی می کنم که قوی باشم
But the strength I have is washing away
ولی قوام رو دارم از دست میدم
It wont be long before i get you by my side
طولی نمیکشه که پیش من خواهی بود

And just hold you, tease you, squeeze you till
و بقلت می کن، عذیتت می کنم، میفشارمت تا
I was fill all my mind
تمام ذهنم رو پر کنه
I wanna make up right now now now
میخوام همین الان تصمیم بگیرم
I wanna make up right now now now
میخوام همین الان تصمیم بگیرم

Wish we never broke up right now now now
کاش هیچوقت از هم جدا نمیشدیم
we need to link up right now now now
باید باز دوباره پیش هم برگردیم
I wanna make up right now now now
میخوام همین الان تصمیم بگیرم
I wanna make up right now now now
میخوام همین الان تصمیم بگیرم

Wish we never broke up right now now now
کاش هیچوقت از هم جدا نمیشدیم
we need to link up right now now now
باید باز دوباره پیش هم برگردیم
Girl I know mistake were made between us two
دختر میدونم اشتباهاتی بین ما بوجود اومد
And we show our eyes that now even says somethings weren’t true
و با چشمانمون حرفهایی رو زدیم که الان معلوم شد حقیقت نداشتن

watch you go and haven’t seen my girl since then
رفتنت رو دیدم و از اون موقع دیگه ندیدمت
why can it be the way it was
چرا باید اینجوری میشد
coz you were my homie lover friend
 چون تو دوست خوب خونگی من بودی
I wanna make up right now now now
میخوام همین الان تصمیم بگیرم
متن و ترجمه اهنگ right now

I wanna make up right now now now
میخوام همین الان تصمیم بگیرم
Wish we never broke up right now now now
کاش هیچوقت از هم جدا نمیشدیم
we need to link up right now now now
باید باز دوباره پیش هم برگردیم
I can’t lie
نمیتونم دروغ بگم

I miss you much
خیلی دلم برات تنگ شده
Watching everyday that goes by
دارم به تک تک روزایی که سپری میشه نگاه می کنم
I miss you much
خیلی دلم برات تنگ شده
Tell i get you back Im gone try
دارم بهت میگم که میخوام برت گردونم و سعیمو می کنم

I miss you much
خیلی دلم برات تنگ شده
coz you are the apple in my eye
چون تو نور چشم منی
Girl I miss you much
دختر دلم خیلی برات تنگ شده
I miss you much
دلم خیلی برات تنگ شده

I can’t lie
نمیتونم دروغ بگم
I miss you much
خیلی دلم برات تنگ شده
Watching everyday that goes by
دارم به تک تک روزایی که سپری میشه نگاه می کنم
I miss you much
خیلی دلم برات تنگ شده

Tell i get you back Im gone try
دارم بهت میگم که میخوام برت گردونم و سعیمو می کنم
I miss you much
خیلی دلم برات تنگ شده
coz you are the apple in my eye
چون تو نور چشم منی
Girl I miss you much
دختر دلم خیلی برات تنگ شده

I miss you much
دلم خیلی برات تنگ شده
I wanna make up right now now now
میخوام همین الان تصمیم بگیرم
I wanna make up right now now now
میخوام همین الان تصمیم بگیرم
Wish we never broke up right now now now
کاش هیچوقت از هم جدا نمیشدیم

we need to link up right now now now
باید باز دوباره پیش هم برگردیم
I want you to fly with me
میخوام با من پرواز کنی
want you to fly
میخوام پرواز کنی
I miss how you lie with me
دلم برای دراز کشیدن با تو تنگ شده

miss I how you lie
دلم برای دروغات تنگ شده
jus wish you could dine with me
کاش میشد باز با هم غذا بخوریم
wish you could dine
کاش میشد با هم غذا بخوریم
the one that’ll grind with me with me
تنها کسی بودی که سر کارش میذاشتم

said the one that’ll grind with me
تنها کسی بودی که سر کارش میذاشتم
I want you to fly with me
میخوام با من پرواز کنی
want you to fly
میخوام پرواز کنی
I miss how you lie with me
دلم برای دراز کشیدن با تو تنگ شده

miss I how you lie
دلم برای دروغات تنگ شده
jus wish you could dine with me
کاش میشد باز با هم غذا بخوریم
wish you could dine
کاش میشد با هم غذا بخوریم
the one that’ll grind with me with me
تنها کسی بودی که سر کارش میذاشتم

said the one that’ll grind with me
تنها کسی بودی که سر کارش میذاشتم
I wanna make up right now now now
میخوام همین الان تصمیم بگیرم
I wanna make up right now now now
میخوام همین الان تصمیم بگیرم
Wish we never broke up right now now now
کاش هیچوقت از هم جدا نمیشدیم
we need to link up right now now now
باید باز دوباره پیش هم برگردیم

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

نام

ایمیل

خرید گیفت کارت و لایسنس
(function(d) { var id = ‘click_sabavision_’ + ~~(Math.random() * 999999), url = location.protocol + ‘//click.sabavision.com/get_camp.php?id=90643,90642 d.write(‘

I’m feeling mean today
امروز احساس می کنم که خیلی بدجنس شدم
Not lost, not blown away
نه شکست خوردم , نه با اسلحه کشته شدم
Just irritated and quite hated
فقط خیلی عصبانیم و از همه چی متنفرم
Self control breaks down
دیگه نمی تونم خودم رو کنترل کنم

Why’s everything so tame?
چرا همه چی آروم پیش می ره؟
I Like my life insane
دوست دارم بقیه ی زندگیم رو مثل دیوونه ها زندگی کنم
I’m fabericating and debating
دارم مبارزه و بحث می کنم با کسی که
Who I’m gonna kick around
می خوام بیر حمانه با مخ بکومش زمین!

Right now
همین حالا
Can’t find a way
نمی تونم یه راه حلی پیدا کنم
To get accross the hate
که مانع نشون دادن نفرتم به تو بشم
When I see you
وقتی که تو رو می بینم

Right now
همین حالا
I’m feeling strange inside
احساس می کنم که دارم با خودم هم درگیر می شم
I want to slash and feed you
می خوام یه زخم روی بدنم ایجاد کنم تا تو بتونی غذا بخوری
Right now
همین الان

I rip apart the things inside
من همه چیزایی که درون هست که تو رو خوشحال می کنه رو
That excite you
تیکه تیکه می کنم
Right now
همین حالا
I can’t control myself
دیگه نمی تونم خودمو کنترل کنم
متن و ترجمه اهنگ right now

I F**  hate you
کثافت من ازت متنفرم!!
I’m feeling cold today
احساس می کنم خیلی سردم شده
Not hurt just F**  away
نه دیگه به خودم صدمه نزدم…فقط مجبورت کردم گورتو از جلوی چشمام گم کنی!
I’m devastated and frustrated
من از درون ویران و فاسد شدم

God I feel so bound
خدای من…امروز چقدر سرحالم!!
So why’d I feel the need?
پس چرا باز احساس نیاز می کنم؟
I think it’s time to bleed
فکر کنم دیگه وقتش شده…باید ازم خون بره
I’m gonna cut myself
می خوام خودمو زخمی کنم و رگم رو پاره کنم تا

and watch the blood hit the ground
وقتی که داره ازم خون می ره…بشینم و ریختن خون روی زمین رو نگاه کنم
You open your mouth again
اگه یه بار دیگه دهنتو باز کنی
I swear I’m gonna break it
قسم می خورم که دهنتو خرد کنم
You open your mouth again,
اگه یه بار دیگه دهنتو باز کنی

Oh God I cannot take it
وای خدای من…دیگه دست خودم نیست…..
Shut up, shut up, shut up or I’ll F**  you up
خفه شو…خفه شو…یا مجبورم خودم خفت کنم!!
I F**  hate you
کثافت….ازت متنفرم…
I F**  hate you…Shut up
کثافت….ازت متنفرم…خفه شو
Shut up!
خفه شو

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

نام

ایمیل

خرید گیفت کارت و لایسنس
(function(d) { var id = ‘click_sabavision_’ + ~~(Math.random() * 999999), url = location.protocol + ‘//click.sabavision.com/get_camp.php?id=90643,90642 d.write(‘

[Niall]That we won’t be going home for so long, for so longکه برای مدت زیادی، مدت زیادی خونه نمیریمBut I know that I won’t be on my own, yeahولی میدونم که تنها نخواهم بود، آرهI love this feeling thatمن این احساس رو دوست دارم که

[Zayn]Right nowهمین الانI wish you were here with meکاش تو اینجا با من بودیCause right nowچون همین الانEverything is new to meهمه چیز برای من جدیدهYou know I can’t fight the feelingمیدونی که نمیتونم با این احساس بجنگمAnd every night I feel itو من هرشب حسش میکنمRight nowهمین الانI wish you were here with meکاش تو اینجا با من بودی

[Liam]Late night spaces with all our friends, you and me, yeah.فاصله شبهای دیروقت با همه دوستهامون، تو و من، آرهLove these faces just like how it used to beاین چهره ها رو همونطور که بود دوست دارم

[Harry]And we won’t be going home for so long, for so longو برای مدت زیادی، مدت زیادی خونه نمیریمBut I know that I won’t be on my own, on my ownولی میدونم که تنها نخواهم بود، تنها نخواهم بودI’m felling likeمن حس میکنم که

[Zayn]Right nowهمین الانI wish you were here with meکاش تو اینجا با من بودیCause right nowچون همین الانEverything is new to meهمه چیز برای من جدیدهYou know I can’t fight the feelingمیدونی که نمیتونم با این احساس بجنگمAnd every night I feel itو من هرشب حسش میکنمRight nowهمین الانI wish you were here with meکاش تو اینجا با من بودیAnd I could do this foreverو من میتونم تا ابد اینکارو بکنمAnd let’s go crazy togetherو بیا باهم دیوونه بشیممتن و ترجمه اهنگ right now

[Harry]Lights go down and I hear you calling to me, yeahچراغها خاموش میشن و من صدای تو رو میشنوم که منو صدا میکنی

[Zayn]Right nowهمین الانI wish you were here with meکاش تو اینجا با من بودیCause right nowچون همین الانEverything is new to meهمه چیز برای من جدیدهYou know I can’t fight the feelingمیدونی که نمیتونم با این احساس بجنگمAnd every night I feel itو من هرشب حسش میکنمRight nowهمین الانI wish you were here with meکاش تو اینجا با من بودی

تور On the Road Again 

نام پروژه: تور On the Road Again

نوع پروژه: تور استادیوم جهانی

بيوگرافی Niall Horan

بيوگرافی Zayn Malik

بيوگرافی Liam Payne

بيوگرافی Harry Styles

بيوگرافی Louis Tomlinson

آلبوم Up All Night

آلبوم Take Me Home

آلبوم Midnight Memories

آلبوم FOUR

آلبوم Made in the AM

What’s better than the time being? Dark skies never scare me

چی از زمان
بودن (اینکه زنده ایم) بهتره؟آسمونای تیره (مشکلات) منو نمیترسونن

 

Falling, I’ll be right behind ya, It’s still me, like the very first
time

زمان سقوط،
من درست پشت سرت خواهم بود، هنوز منم،
درست مثل اولین بارمتن و ترجمه اهنگ right now

 

Something had to be this hard, something that I really want you

یه چیزایی خیلی
باید سخت باشه، چیزی مثل
اینکه من واقعا تو رو بخوام

 

Something had to be this far, something that I really wanted

یه چیزی باید
خیلی دور باشه، چیزی مثل اینکه من واقعا میخواستم

 

You could be anywhere right now, It ain’t hard to see

الان تو میتونی
هر جایی باشی، فهمیدنش سخت
نیست

 

I’ll be your light, if you say the words for me

من چراغت
خواهم بود، اگر اون کلمات (عاشقانه) رو بهم بگی

 

You could be anywhere right now, It ain’t hard to see

الان تو میتونی
هر جایی باشی، فهمیدنش سخت
نیست

 

I’ll be your light, if you say the words for me

من چراغت
خواهم بود، اگر اون کلمات (عاشقانه) رو بهم بگی

 

Because I’ve loved you, It’s not important any longer to me

چون من دوستت
داشتم، پس دیگه چیزی
واسم مهم نیست

 

What are we even fighting over?

بخاطر چی داریم
با هم دعوا میکنیم؟

 

It’s not important any longer to me

دیگه واسم
مهم نیست

 

What’s better than the time being? Dark skies never scare me

چی از زمان
بودن (اینکه زنده ایم) بهتره؟آسمونای تیره (مشکلات) منو نمیترسونن

 

Falling, I’ll be right behind ya, It’s still me, like the very
first time

زمان سقوط،
من درست پشت سرت خواهم بود، هنوز منم،
درست مثل اولین بار

 

Something had to be this hard, something that I really want you

متن و ترجمه اهنگ right now

یه چیزایی خیلی
باید سخت باشه، چیزی مثل
اینکه من واقعا تو رو بخوام

 

Something had to be this far, something that I really wanted

یه چیزی باید
خیلی دور باشه، چیزی مثل اینکه من واقعا میخواستم

 

You could be anywhere right now, It ain’t hard to see

الان تو میتونی
هر جایی باشی، فهمیدنش سخت
نیست

 

I’ll be your light, if you say the words for me

من چراغت
خواهم بود، اگر اون کلمات رو بهم بگی

 

You could be anywhere right now, It ain’t hard to see

الان تو میتونی
هر جایی باشی، فهمیدنش سخت
نیست

 

I’ll be your light, if you say the words for me

من چراغت
خواهم بود، اگر اون کلمات رو بهم بگی

 

I don’t know what to do, If you’re not right beside me

نمیدونم چیکار
کنم، اگر تو کنار من نیستی

 

I had to move but baby you know where to find me

باید تکونی
به خودم بدم، اما عزیزم تو
میدونی کجا پیدام کنی

 

You could be anywhere right now, It ain’t hard to see

الان تو میتونی
هر جایی باشی، فهمیدنش سخت
نیست

 

I’ll be your light, if you say the words for me

من چراغت
خواهم بود، اگر اون کلمات رو بهم بگی

 

You could be anywhere right now, It ain’t hard to see

الان تو میتونی
هر جایی باشی، فهمیدنش سخت
نیست

 

I’ll be your light, if you say the words for me

من چراغت
خواهم بود، اگر اون کلمات رو بهم بگی

 

You could be anywhere right now, It ain’t hard to see

الان تو میتونی
هر جایی باشی، فهمیدنش سخت
نیست

 

I’ll be your light, if you say the words for me

من چراغت
خواهم بود، اگر اون کلمات رو بهم بگی

 

You could be anywhere right now, It ain’t hard to see

الان تو میتونی
هر جایی باشی، فهمیدنش سخت
نیست

 

I’ll be your light, if you say the words for me

من چراغت
خواهم بود، اگر اون کلمات رو بهم بگی

 

Anywhere right now, It ain’t hard to see

هرجایی همین
حالا، فهمیدنش سخت
نیست

 

I’ll be your light, if you say the words for me

من چراغت
خواهم بود، اگر اون کلمات رو بهم بگی

 

Anywhere right now, It ain’t hard to see

هرجایی همین
حالا، فهمیدنش سخت
نیست

 

I’ll be your light, if you say the words for me

من چراغت
خواهم بود، اگر اون کلمات رو بهم بگی

 

Anywhere right now, It ain’t hard to see

هرجایی همین
حالا، فهمیدنش سخت
نیست

 

Anywhere right now, It ain’t hard to see

هرجایی همین
حالا، فهمیدنش سخت
نیست

 

منبع لیریکس: Musixmatch.com

 

Let it Go
بگذار برود

The snow glows white
On the mountain tonight
امشب سفیدی برف، روی کوهها می درخشد
Not a footprint to be seen
هیچ ردپایی دیده نمی شود
A kingdom of isolation
و همه جا سکوت محض پادشاهی می کند
And it looks like I’m the Queen
و انگار من ملکۀ این پادشاه هستم

The wind is howling
باد زوزه می کشد
Like this swirling storm inside
گویی گردبادی در دل دارد
Couldn’t keep it in
و نمی تواند جلوی آنرا بگیرد
Heaven knows I tried…
خدا می داند که من تلاشم را کرده ام

Don’t let them in
نگذار وارد تنهایی ات شوند
Don’t let them see
نگذار تو را در این حالت ببینند
Be the good girl you always have to be
همان دختر خوبی باش که همیشه بودی
Conceal
ساکت و آرام
Don’t feel
چیزی را احساس نکن
Don’t let them know…
نگذار آنها بدانند
Well, now they know!
خب، الان دیگر آنها می دانند!

Let it go, let it go
بگذار برود، بگذار برود
Can’t hold it back anymore
نمی توانی کاری کنی که برگردد
Let it go, let it go
بگذار برود، بگذار برود
Turn away and slam the door!
برگرد و در را پشت سرت محکم ببندمتن و ترجمه اهنگ right now

I don’t care what they’re going to say
اصلا برایم مهم نیست که چه خواهند گفت
Let the storm rage on
بگذار این طوفان همه جا را درنوردد
The cold never bothered me anyway
سرما هرگز برایم آزاردهنده نبوده است

It’s funny how some distance
چقدر جالب است که فاصله
Makes everything seem small
باعث می شود همه چیز کوچک به نظر بیاید
And the fears that once controlled me
و ترس هایی که روزی بر من غلبه داشتند
Can’t get to me at all!
دیگر بر من اثری نخواهند داشت!

It’s time to see
What I can do
الان دیگر می دانم که چه می توانم بکنم
To test the limits and break through
که محدودیت ها را بشکنم
No right, no wrong
چه غلط و چه درست
No rules for me
هیچ قانونی برایم وجود ندارد
I’m free!
من آزاد آزادم!

Let it go! Let it go!
بگذار برود، بگذار برود
I am one with the wind and sky!
من با باد و آسمان تنها هستم
Let it go! Let it go!
بگذار برود، بگذار برود
You’ll never see me cry!
هرگز اشکهای مرا نخواهی دید!

Here I stand and here I’ll stay
جایگاهم را حفظ می کنم و می مانم
Let the storm rage on…
بگذار این طوفان همه جا را درنوردد

My power flurries through the air into the ground
قدرت من به اندازۀ زمین و آسمان است
My soul is spiraling in frozen fractals all around
روح من در همۀ این تکه های یخی رخنه کرده است
And one thought crystallizes like an icy blast
طوری که همه فکر می کنند طوفانی از یخ راه می افتد
I’m never going back
هرگز به گذشته نمی اندیشم
The past is in the past!
گذشته به همان گذشته تعلق دارد

Let it go! Let it go!
بگذار برود، بگذار برود
And I’ll rise like the break of dawn!
و من بعداز این شکست دوباره برمی خیزم
Let it go! Let it go!
بگذار برود، بگذار برود
That perfect girl is gone!
دیگر از آن دختر خوب و کامل خبری نیست

Here I stand in the light of day…
من در حال و در امروز زندگی می کنم
Let the storm rage on!!!
بگذار طوفان همه جا در نوردد
The cold never bothered me anyway
سرما هیچوقت برایم آزاردهنده نبوده است

 

مترجم: الهام جمالی پویا

با ده سال تدریس زبان و7 سال تدریس پیانو و هم اکنون همکاری با سایت لنگوئج تایزامیدوارم بتوانم برای شما دوستان مترجم، مدرس و نویسنده خوبی باشم.

سلام خیلی  عالی بود  ممنونم

 من کلی لغت جدید یاد گرفتم

 امیدوارم بهتر و بیشتر یاد بگیرم

 با کمک تمام مدرسان  خوب ودلسوز سایت

 

سلام فتانه جان, ورودت رو به سایت خوشامد میگم.

خوشحالم که این سایت برات مفید هست و تونسته دایره لغاتت رو افزایش بده.

 

موفق باشی گلم

 

ممنونم  داره  یاد میگیرم درس  اول از  سطحاولهستم

 

سلام مطالب این سایت بسیار خوب هست .امکانش هست آموزش خوانندگی به طور کامل در این سایت بزارید.

سلام دوست عزیز، سایت لنگوئج تایز در زمینه ی آموزش زبان انگلیسی فعالیت می کند. توضیحات مربوطه را می توانید در صفحه ی برگزاری کلاس های مجازی زبان مطالعه بفرمایید. 

عالی بود ترجمه خیلی خوب بود من تو سایت های دیگه دیدم یه جاهایی رو درست ترجمه نکرده بودند.واقعا عالی

بد بود چون بعضی از لغات رو اشتباه معنی کرده بودید
مثلا تو
You’ll never see me cry
Cry به معنی گریه است که شما اونو اشک ترجمه کردید و این تنها یک مورد کوچک بود

سلام دوست عزیز، این مسئله چندین مرتبه در کامنت های پایین شعرهای دیگر سایت مطرح شده است. لطفاً توجه داشته باشید که ترجمه شعر با ترجمه متون دیگر متفاوت است و اگر قرار باشد ترجمه به صورت لغت به لغت و با معادل های محدود (که در دیکشنری انگلیسی به فارسی آمده است) صورت بگیرد، متن فارسی تولید شده یک شعر نخواهد بود و صرفاً یک ترجمه ماشینی از شعر انگلیسی است. پس مترجم به صورت آگاهانه از لغات دیگری در ترجمه خود استفاده می کند تا زیبایی شعر را نیز به ترجمه فارسی منتقل کند.

Conceal
یعنی پنهان کن نه ساکت و آرام

سایت خیلی خوبی دارید. ترجمه هم عالی بود ممنون

با سلام و عرض ادب و احترام
ضمن عرض تشکر از ترجمه فوق العاده موسیقی بی نظیر انیمیشن جذاب FROZEN باید به اطلاع استاد محترم برسونم که هیچ اشکالی در ترجمه شما وجود نداره و به قدری زیبا و دلنشین این متن معنی شده که دختر من متن فارسی رو به صورت شعر با ریتم جالبی هر روز می خونه و اینکه بعضی از اونهایی که اصلا سوادی راجع به ترجمه ندارن ایراد گرفتن به نظر من کار فوق العاده اشتباهی کردن چون زیبایی کارتون در استفاده از لغات دلنشین فارسی برای جذاب تر کردن کار جای هیچ سوالی رو باقی نمی ذاره

سلام دوست عزیز،

ممنون از نظر زیبایی که ارسال کردید.

عالی بود واقعا ممنون
تقریبا تموم شعراتونو خودم نوشتم و آهنگشو ذخیره کردم
خیلی مفیده برای منی که یک ماهه یادگیری انگلیسی رو شروع کردم .

دمتون گرم عالی بود

متن و ترجمه اهنگ right now

از ترجمه‌تان ممنونم .و ترجمه‌ی خیلی خوبی بود اما فکر می‌کنم جمله‌ی
And I’ll rise like the break of dawn
باید
“و من مثل خورشید طلوع خواهم کرد”
ترجمه شود چون dawn به معنای طلوع است و breakdown به معنای شکست.
باز هم متشکر.

با سلام و تشکر ازتون، جمله مورد نظر شما عمداً به آن صورت ترجمه شده است. لطفاً توضیحات لینک زیر را مطالعه بفرمایید:

ترجمه شعر و تفاوت آن با ترجمه متون دیگر

فوق العاده بود خیلی لذت بردم ❤️

شاد باشید

خیلی عالی بود دو تا لغت و یه فعل مرکب یاد گرفتم.
لغت:swriling and fractals
فعل مرکب: rage on

بسیار عالی!

عالی بودخیلی ترتیب قرار گیری کلمات خوب بود

چطور میشه با هردو دست پیانو زد.
من ده ساله دارم پیانو میزنم هنوز که هنوزه نمیتونم درست با دو دستم بزنم.
دیگه واقعن دارم کلافه میشم

دوست عزیز در جواب سوالت تجربه خودم رو میگم شاید مفید باشه , من زیر نظر استاد برای یادگیری و تمرین سلفژ مجبور به یادگیری علم تئوریک موسیقیشدم و در این اثنا شروع کردم به تمرین پیانو بدون استاد و فقط از روی کتاب مقدماتی و ظرف چند روز تمرین دو دست رو شروع کردم ( البته استاد سلفژم متعجب شد…) و میدونم که چقدر نواختن قطعات دو دستی هیجان داره( هرچند که ساده باشه) . فکر میکنم چیزی که باعث پیشرفت سریعم شد دانستن تئوری موسیقی و توانایی در نتخوانی بود ( در هنگام خواندن نت بتدریج دستها در نواختن صورت غیر ارادی بخود میگیرند و حواس بیشتر مشغول به خواندن صحیح نتها میشود و یک روز میبینی که دستها و انگشتانت خودبخود می نوازند بگونه‌ای که اگر حواست را به انگشتانت بدوزی دچار اشتباه می شوند ولی تا حواست را از آنها می گیری خودبخود درست خواهند نواخت..) این بود تجربه کم من , امیدوارم موفق شوی

مرسی واقعا عالی بود ممنون

ممنونم،
من کلمه های جدید یاد گرفتم.

بسیار روان و شیوا ترجمه کردین.سپاس

اشکالات زیادی وجود داره که بعضی هاش رو دوستان جا انداختن kingdom به معنی ملُک پادشاهیه و isolation به معنی تنهایی و یا طرد شدگی و به هیچ عنوان معنی سکوت محض نمیده از ترجمه تون ممنون ولی فک نکنم این حجم عوض شدن معنی لغات برای زیبا تر کردن شعر باشه و اگه بگیم اشتباهات سهوی منطقی تر خواهد بود چون اگه به طور مثال توی متن ترجمه از تنهایی به جای سکوت محض استفاده کرده بودید حتی حالت شعری بهتر حفظ میشد

با سلام و تشکر از نقد شما، لطفاً در صورتی که ترجمه بهتری (جهت حفظ حالت شعری) مد نظر شماست لطفا ترجمه آن قسمت و یا آن جمله از شعر را بفرمایید و به ترجمه یک کلمه بسنده نکنید.

همچنین لطفا این دیدگاه را مطالعه بفرمایید.

اطلاعات بیشتر درباره قالب‌بندی متن

I’ve been looking for a great IELTS tutor. I had an academic band 6 and I needed to…

Languageties has great teachers. The website is great and you can find many resources…

شرکت در کلاس های مجازی سایت لنگویج تایز باعث شده در همه ی مهارت های انگلیسی خصوصاً صحبت کردن…

سایتتون واقعا عالیه، من هم از مطالب آموزشیش استفاده میکنم و هم از کلاسهای مجازیش. اساتید مجرب و…

نرم افزار چت روم وب سایت برای استفاده ی کلیه ی بازدید کنندگان تهیه و دقیقاً در قسمت پایین همین نوشته قرار دارد! اعضای لنگوئج تایز می توانند پس از ورود به سایت از چت روم عمومی و یا شخصی، برای گفتگو با دیگر زبان آموزان و مدرسین زبان استفاده کنند.

تمامی محتوای این سایت توسط تیم لنگوئج تایز تهیه شده و در اختیار شما قرار گرفته است. لطفاً در صورتی که قصد هر گونه کپی و یا استفاده از مطالب این وب سایت را دارید، این کار را با ذکر منبع و لینک صفحهی مربوطه انجام دهید.

 

فرم تماس

کلیه حقوق متعلق به وب سایت لنگوئج تایز می باشد.

متن و ترجمه اهنگ right now
متن و ترجمه اهنگ right now
10

دیدگاهتان را بنویسید