پیشنهاد شده برای شما :
چند سوال مربوط به نوار ابزار
چند سوال مربوط به نوار ابزار

1-  براي نصب Word كدام فرمان را بايد وارد كرد ؟

الف- Setup            ب- Install           ج- Winword          د- هر سه مورد

2-  چند نوع نمايش فایل داريم ؟

الف- 3             ب- 5          ج- 6                    د- هيچكدام

3-  براي اضافه كردن يك كاراكتر ويژه در محل مكان نما از كدام گزينه استفاده مي كنيم ؟ چند سوال مربوط به نوار ابزار

الف- Insert/Symbol          ب- Bullets/Symbol      ج- Foontnol/Symbol     د- هيچكدام

4-  در نرم افزار حروفچيني Word براي انتقال مكان نما به انتهاي سند از ……..  استفاده مي كنيم ؟

الف- كليد END ب- كليد Home  ج- كليدهاي CTRL+END       د- كليدهاي ALT+END

5-  كدام جمله صحيح نيست ؟

الف- فرمان كپي متن انتخاب شده را از روي سند به حافظه موقت منتقل مي كند .

ب-فرمان برش متن انتخاب شده را از روي سند به حافظه موقت منتقل مي كند .

ج- فرمان كپي يك نسخه از اطلاعات  انتخاب شده را  به حافظه دائم كپي  مي كند .

د-با فرمان برش CUT نمي توان قسمتي از متن را حذف نمود .

6-  براي اين كه قالب بندي اسناد به صورت خودكار صورت گيرد كدام گزينه مناسب  است ؟

الف- Auto Format      ب- Auto Currect        ج- Style        د- Style Gallery

7-  DOCUMENT TEMPLATE  يعني چه ؟

الف- سند حروفچيني             ب- الگوي سند        سند بي نام          د- سند آماده چاپ

8-  براي ايجاد نقطه چين بين عناوين و شماره صفحات در  فهرست يك سند از كدام گزينه استفاده مي كنيم ؟

الف- Leader  در Tab       ب- Tab  در Table          ج- هر دو مورد      د- هيچكدام

9-  چگونه مي توان يك متن را به جدول تبديل كرد ؟

الف-Table Auto Format        ب- Convert Text To Table     ج- Sort       د- Formula

10-         براي شكستن يك ستون و رفتن به ستون بعد از كدام كليد استفاده مي گنيم ؟

الف-Ctrl+Alt+Enter     ب- Ctrl+Shift+Enter     ج- Shift+Alt+Enter د- هيچكدام

11-         در Word فاصله شيرازه از كجا محاسبه مي شود ؟

الف- بعد از حاشيه ب- لبه كاغذ             ج- حاشيه چپ        د- لبه سمت راست كاغذ

12-         براي اتصال تصوير از محيط هاي ديگر از كدام گزينه استفاده مي شود ؟

الف- Picture              ب- Clipart       ج- Object       د- File

13-         اگر بخواهيم متن را چاپ كنيم كدام گزينه مناسب است ؟

الف- دكمه Print از نوار ابزار استاندارد      ب- گزينه Print  از منوي فايل يا كليد ميانبر Ctrl+P

ج- گزينه Print از نوار ابزار Print Preview  د- همه موارد

14-         كليد ميانبر Macro كدام است ؟

الف- Ctrl+F2              ب- Shift+F5      ج- Alt+F8       د- هيچكدام

15-در اكثر صفحات محاوره از كليد …… براي علامت زدن يا پاك كردن استفاده مي شود ؟

الف- Spacebar             ب- TAB        ج- ENTER      د- CTRL

16-كليدهاي پايگاه در تايپ فارسي از :

الف- ك ث ن م  ش ب ي ص                      ب- ت ك ن م   ب ش ا س   

ج- ل ت ك م   ب ي س ش                       د- ك م ن ت  ب ي س ش

17- كدام جمله صحيح نيست ؟

الف- Word تحت Dos نصب مي شود .               ب- Word تحت Windows 95 نصب ميشود .

ج- Word تحت  Windows 98 نصب می شود.       د- Word تحت  Windows XP نصب ميشود .چند سوال مربوط به نوار ابزار

18- در Word به هنگام ذخيره پرونده نام پرونده را :

الف- مي توان تركيبي از حروف فارسي و لاتين استفاده نمود .      ب- فقط مي توان از حروف لاتين استفاده نمود

ج- فقط مي توان از حروف فارسي استفاده نمود .                    د- هيچكدام .

19- براي كاركتر ويژه اي كه زياد با آن سر و كار داريم توسط كدام كليد مي توانيم كليد ميانبر ايجاد كنيم ؟

الف- Insert     ب-Special Character     ج-Shortcut Key    د-چنين امكاني وجود ندارد.

20- فشردن دو كليد فلش بالا و Ctrl  بطور همزمان Word چه عملي انجام مي دهد ؟

الف- مكان نما به اول پاراگراف مي رود .

ب- مكان نما يك سطر بالا مي رود .

ج- مكان نما به بالاترين سطر صفحه مانيتور مي رود .     

ب- تمام متن يک سطر به پايين حركت مي كند بدون اينكه مكان نما از روي سطر جابجا شود .

21- براي تراز بندي پاراگراف ها به صورتي كه ابتدا و انتهاي تمام خطوط يكسان باشد كدام گزينه مناسب است ؟

الف-Align Left             ب- Align Right         ج- Justify       د- Center

22-براي ايجاد قالب بندي جديد از اين گزينه استفاده مي كنيم ؟

الف- Auto Format           ب-Style              ج- Template     د- هر سه مورد

23- براي نشانه گذاري و مرتب سازي متن هاي چند ستونه از كدام گزينه استفاده مي كنيم ؟ 

الف- Paragraph            ب- Tab              ج- Columns      د- هيچكدام

24- حالت درج (Insert) چيست ؟

الف- مطالبي كه تايپ مي شود در جايي كه مكان نما قرار دارد اضافه مي‎شود .

ب- مطالب بر روي مطالب قبلي اضافه مي شود .

ج- مطالب در حافظه و انتقال در جايي ديگر است .

د- موارد الف و ب

25- براي خروج از منو هاي باز و پنجره هاي محاوره اي معمولا از چه كليدي  استفاده مي‎كنيم ؟

الف- Back Space      ب- ESC             ج- F5               د- F6

26- براي انتخاب پاراگراف جاري از كدام كليد استفاده مي‎كنيم ؟

الف- Cntrl + Shift +→    ب-  Cntrl + Shift + ←         ج- Cntrl + Shift + ↑    د- Cntrl + Shift +↓

27- براي خروج از Word چه كليدي استفاده مي‎شود؟

الف- Cntrl + F4       ب-Alt + F4                  ج- Shift + F4                        د- F4

28- روشن شدن كليد Num lock   …

الف- اعداد قسمت تايپ را فعال مي‎كند.                     ب- اعداد قسمت ماشين حساب را فعال مي‎كند.

ج- كليد هاي جهتي قسمت تايپ را فعال مي‎كند.        د- كليد هاي جهتي ماشين حساب را فعال مي‎كند.

29- براي تايپ حالت دوم روي كليد ها از كدام كليد تركيبي استفاده مي‎شود.

الف- Alt                               ب- Cntrl                    ج- Shift                     د- هر سه مورد

30- براي تغيير محيط از فارسي به انگليسي از كدام كليد استفاده مي‎شود؟

الف- Shift + Alt راست        ب- Shift + Alt چپ       ج- هردو       د- هيچكدام

31- كليد  Enter در Word  چه كاري انجام مي‎دهد ؟

الف- براي باز كردن خط جديد                      ب- براي رفتن به خط جديد     

ج- براي باز كردن پاراگراف جديد                  د- هر سه مورد

32- كليد  Alt + Ctrl + Shift چه مي‎كند؟

الف- محيط و پاراگراف را از انگليسي به فارسي تبديل مي‎كند.      

ب- محيط پاراگراف را از فارسي به انگليسي تبديل مي‎كند.

ج- محيط و پاراگراف را بين دو محيط فارسي و انگليسي تغيير مي‎دهد.

د- هيچكدام

33- كليد Shift +F  نقطه درج را …… مي‎برد .

الف- به اندازه كاراكتر به سمت چپ    ب- به سه موقعيت قبل          ج- به پنج موقعيت قبل    د- هيچكدام

 34- جهت انتخاب هر متن از ……… استفاده مي‎كنيم.

الف- Select all                    ب- Selection             ج- كليك كردن            د- Cntrl + A

35- براي حذف سريع لغت قبل از نقطه درح از كليدهاي …… استفاده مي‎كنيم.

الف- Delete                        ب- Cntrl + Backspace          ج- Cntrl + Delete       د- موارد ب و ج

36- Customize براي چيست ؟

الف- سفارشي كردن نوار منو                  ب- سفارشي كردن جعبه ابزار   

ج- سفارشي كردن صفحه كليد                   د- هر سه  مورد

37- سيستم هاي امنيتي موجود در Word براي محافظت از سندها كدام يك از موارد زير مي باشد ؟

الف- ايجاد فايل پشتيبان      ب- كلمه عبور براي فايل  ج- فقط خواندني كردن يك فايل        د- همه موارد

38- جهت چاپ صفحات خاصي از يك متن از ….. استفاده مي كنيم .

الف- Print  از ميله ابزار ب- Print  از منوي File      ج- Print  از Preview          د- Print Pages

39- براي وارد كردن حروف بزرگ بايد همزمان كليد …….. را نگه داشت .

الف- Ctrl            ب- Shift        ج- Alt                   د- Ctrl+Alt

40- عمل چاپ عبارت است از :

الف- كار چاپگر                         ب- فرآيند ساخت يك كپي از سند روي كاغذ       

ج- نصب چاپگر و فرمان Print              د- موارد الف و ج

41- براي چاپ صفحه اي كه مكان نما در آن قرار دارد ……. را انتخاب مي كنيم .

الف – Current Page         ب- Copies       ج- Print Page(n)        د- هيچكدام

42- براي رسم تصاوير در Word از كدام نوار ابزار استفاده مي كنيم .؟

الف- Word يك واژه پرداز است و با كلمات کار مي كند و امكاني براي رسم تصاوير در آن نيست .

ب- جعبه ابزار استاندارد           ب- جعبه ابزار قالب بندي           د- جعبه ابزار Drawing

43- براي تغيير اندازه شكل ها در Word كدام گزينه مناسب است ؟

الف- كليد Size  در نوار ابزار قالب بندي     

ب- بر روي شكل كليك مي كنيم و سپس دستگيره هاي شكل را مي كشيم

ج- بر روي شكل چندين بار كليك مي كنيم .

د- شكل را انتخاب مي كنيم سپس كليدهاي + يا – را فشار مي دهيم .

44- شيرازه يعني چه ؟

الف- فاصله بين متن ولبه هاي كاغذ براي صحافي         ب- فاصله اضافي متن از حاشيه هاي وسط كاغذ براي صحافي

ج- فاصله متن از چپ و راست كاغذ                  د- كادر دور متن

45- عمق  شيرازه :

الف- مخصوص روزنامه هاست .                    ب- در صفحه آرائي بولتن و مجله است.

ج- مخصوص كتابهاي قطور است .                       د- هر سه مورد

46- سرصفحه :

الف- عبارتي است كه در بالاي صفحات روزنامه ها درج مي شود .

ب- تيتر اصلي روزنامه يا مطللب كه در بالاي صفحه درج ميشود .

ج- عبارت ثابتی است كه بالاي كتاب ها و مطالب درج ميشود و در آن عبارت و شماره صفحات و … قيد مي شود .

د- عبارتي است كه در بالاي صفحات كتاب ها  درج مي شود .

47- همطرازي متن كدام است؟

الف- Justify از Paragraph    ب- Alignmant از Paragraph    ج- Center  از Paragraph    د- هر سه مورد

48- براي ايجاد پاصفحه از كدام گزينه استفاده مي شود ؟

الف- Footnote             ب- Footer            ج- Endnote      د- هر سه مورد

49- قالب بندي يك پاراگراف را در كجا مي توان تغببر داد ؟

الف- Stylr Gallerry               ب- Style         ج- Parapraph              د- هر سه مورد

50- عمل Endnote :

الف- منوي View پاورقي پايان صفحه            ب- منوي Insert پاورقي پايان صفحه

ج-منوي View پاورقي پايان سند           د- منوي Insert پاورقي پايان سند

51- براي شماره گذاري متن از كدام گزينه استفاده مي شود ؟

الف- Bullet            ب- Columns         ج- Numbering              د- هر سه مورد

52-تفاوت حاشيه با تورفتگي پاراگراف چيست ؟

الف- تفاوتي ندارد .

ب- حاشيه براي كل صفحه مي باشد ولي تورفتگي مربوط به پاراگراف خاص مي باشد.

ج- حاشيه مربوط به يك پاراگراف است ولي تورفتگي مربوط به كل صفحه ميباشد .

د- تورفتگي از سمت راست ايجاد ميشود ولي حاشيه از تمام جهات

53- براي اينكه ابتداي پاراگراف ها عدد گذاري شود كدام گزينه مناسب است ؟

الف- Bullet                                 ب – Numbering  

ج- انتخاب گزينه Bullet and Numberring  از منوي Format       د- موارد ب و ج

54- براي ايجاد يك پاورقي ثابت در صفحه در Word  از كدام گزينه استفاده مي كنيم ؟

الف- Header and Footer از منوي View         ب- Header and Footer  از منوي Format

ج- Footer از منوي View                   د- Footnote  از منوي Insert

55- كدام يك از گزينه هاي زير در مورد سرصفحه درست مي باشد ؟

الف – مي توان در سرصفحه متني را نوشت    ب- مي توان فقط براي صفحات فرد و زوج سر صفحه قرار داد .

ج- مي توان براي صفحه اول يا يك بخش سر صفحه قرار نداد .                   د- همه موارد .

56- براي تغيير حاشيه از…….. استفاده مي كنيم .

الف- گزينه Margins از برگه Page Setup          ب- Page Setup  از برگه Landscape

ج- Page Setup  از برگه Portial                   د- منوي Margings    

57- افزودن شماره صفحه توسط …… صورت ميگيرد؟

الف- Insert Numbers         ب- Paeg Numers     ج- Top of Page د- Number Format

58-جهت تنظيم اندازه كاغذ از …….. استفاده مي كنيم .

الف- Margins             ب- Paper size             ج- Format             د- Option

59- براي شماره گذاري صفحه از منوي …….. گزينه …….. استفاده مي كنيم .

الف- Insert-Page Numbers          ب- از ميله ابزار     ج- Numbering از ميله ابزار          د- موارد الف وب

60- براي شماره گذاري در دو طرف صفحه از گزينه …….. استفاده مي كنيم .

الف- Mirror Margins        ب- Center      ج- In Side       د- Out Side

61- براي اين كه بين ستون هاي متن در متون روزنامه اي يا چند ستوني خط هاي جداكننده اي وجود داشته باشد كدام گزينه مناسب است ؟

الف- انتخاب گزينه Line                               ب- انتخاب گزينه Line Between          

ج- انتخاب گزينه Equal Column Width                   د- انتخاب گزينه اي از Preset

62- براي اين كه متون روزنامه اي در Word ايجاد كنيم كدام گزينه و از كدام منو مناسب است ؟

الف-Column  – منوي Table                  ب- Column  – منوي Format

ج- Row – منوي Format                د- چنين امكاني در Word وجود ندارد .

63- براي حذف يك سطر جدول از  …… استفاده مي كنيم .

الف- Delete          ب- از منوي Table گزينه Delete Rows   ج- Clean Rows   د- موارد ب و ج

64- چگونه مي توان يك متن را به جدول تبديل كرد ؟

الف- Table Auto Format  ب- Convert Text To Table       ج- Sort       د- Formula

65- Merge Cells  :

الف- تقسيم خانه هاي جدول                                                 ب- حذف خانه هاي جدول

ج- ادغام خانه هاي جدول                     د-اضافه كردن خانه هاي جدول

66-جدول درWord  به چه منظور ارائه مي گردد ؟

الف- روشي براي نمايش اطلاعات پيچيده در ستون هاي عمودي و سطرهاي افقي مي باشد .

ب- روشي براي نمايش اطلاعات پيچيده در سطرهاي افقي مي باشد.

ج- روشي براي نمايش اطلاعات پيچيده در ستون هاي عمودي مي باشد .

د- چنين امكاني در Word نمي باشد .

67- براي ايجاد يك جدول كدام گزينه مناسب است ؟

الف- انتخاب گزينه Insert Table از منوي Table     ب- انتخاب گزينه Make Table  از منوي Table

ج- انتخاب گزينه Insert Table  از جعبه ابزار استاندارد         د- موارد الف و ج

68- Split Table از منوي Table چه عملي انجام مي دهد ؟

الف- باعث افزودن يك جدول در جدول  دیگر      ب- باعث ادغام دو جدول

ج- باعث تعميم يك سطر جدول به دو سطر        د- باعث ادغام دو سطر

69- گزينه هاي Split Table  و  Merge Cells در منوي Table  به چه منظور است ؟

الف- به منظور ادغام چند سلول و تبديل يك سلول به چند سلول .

ب- تبديل يك سلول به چند سلول و ادغام چند سلول .

ج- تبديل يك سطر به چند سطر و ادغام چند سطر .

د- تبديل يك ستون به چند ستون و ادغام چند ستون

70- براي تقسيم سلولها از …….. استفاده مي كنيم .

الف- منوي Table  گزينه Grid Lines                ب- منوي Table  گزينه Insert Cell

ج- منوي Table گزينه Split Table             د- منوي Table  گزينه  Merge Cells

71- نوع نقاط توقف TAB توسط …….  تعيين مي گردد .

الف- TAB Alignmant         ب- Ruler       ج- Tableader               د- Tab Stop

72- ايجاد Tab در Word به چه منظور است ؟

الف- ايجاد پاراگراف    ب- ايجاد جداول   ج- ايجاد حركت مناسب مكان نما   د- تعيين قلم

73- نمونه ها (Template ها ) داراي انشعاب …….. هستند .

الف- DOC           ب- DOT             ج- TEM             د- TXT

74- Template  ها در Word به چه منظور استفاده مي شوند ؟

الف- براي بالا بردن سرعت .             ب- براي جلوگيري از انجام كارهاي تكراري در سندهاي مشابه

ج- براي ساختن يك سندي كه شامل تصوير مي باشد.               د- موارد الف و ب

الف) Fill Color                   ب) Line Color  

ج) Order Color                 د) Picture Color

 

۷۶- برای چاپ متن انتخاب شده کدام مورد از پنجره Print (چاپ) را انتخاب می کنیم ؟

الف)  Current Page    ب) Pages        ج) Selection                   د) All

 

۷۷- برای بستن پاراگراف در متن جاری و ایجاد یک پاراگراف جدید از کلید ………………. استفاده می شود ؟

الف) Background        ب) Spacebar          ج) Enter                  د) Shift

 

۷۸- نام پیش فرض سند خالی برنامه واژه پرداز Word چیست ؟

الف) Book1   ب) Document1    ج) Persentation1      د) Database1

 

۷۹-برای ایجاد یک صفحه جدید در برنامه Word کافی است کلید ………….. را فشار دهیم.

الف)Back  Space    ب)Spacebar   ج) Enter        د) Ctrl + Enter

 

۸۰-  گزینه Font از منوی  Format  چه عملی انجام می دهد ؟

الف- برای انتخاب قلم          ب- برای درج سمبل     

  ج- برای رسم کادر             د- برای تنظیم پاراگراف

 

۸۱- در کدام حالت نمایش چگونگی چاپ متن ، گرافیک و سایر اجزای صفحه را بصورتی که چاپ خواهند شد مشاهده می گردد ؟

الف- Web Layout    ب- Print  Layout    ج- Out Line   د- Normal 

 

۸۲- اگر روی کلمه غلط راست کلیک کنیم منوی میانبر ظاهر می شود ، با انتخاب کدام گزینه ، کلمه مورد نظر را به لغت نامه اضافه می کند ؟

الف- Change              ب- Add               ج- Change All           د- Ignore

 

۸۳- در پنجره Font کدام گزینه متن را سایه دار می کند ؟

الف- Emboss         ب- Engrave          ج- Out Line          د- Shadow

 

۸۴- در پنجره Paragraph کدام گزینه از Line Spacing فاصله پاراگراف جاری را از پاراگراف قبلی تعیین می کند ؟

الف- After          ب- Before           ج- Exactly      د- Multiple

 

۸۵- از کدام ابزار برای کپی قالب بندی کارکتر یا پاراگراف مورد نظر به کارکتر یا پاراگراف دیگر استفاده می شود ؟

الف- Copy     ب- Format Painter       ج- Clip Board   د- Replace

 

۸۶- در پنجره Tabs از کدام قسمت برای خط راهنما بین دو Tab استفاده می شود ؟

الف- Tab Stop   ب- Alignment         ج- Leader      د- Default Tab

 

۸۷- برای ایجاد کادر دور صفحه کدام تب از پنجره Border And Shading را انتخاب می کنیم ؟

الف- Borders    ب- Page Border        ج- Shading        د- امکان پذیر نیست

 

 ۸۸- از پنجره Page Number(شماره گذاری صفحات) کدام قسمت محل چاپ شماره صفحه را تعیین می کند؟

الف) Position                                          ب) Preview        

  ج) Show Number On First Page     د) دکمه Format

 

۸۹- جهت درج علائم ویژه در سندهای Word از کدام گزینه زیر استفاده می شود ؟

الف)Insert¦Format                   ب) Insert¦Symbol      

ج) Insert¦Character                   د) Insert¦Bullets

 

۹۰- جهت کپی کردن متن انتخاب شده به حافظه موقت, کدام یک از کلیدهای ترکیبی زیر استفاده می شود ؟

الف) Ctrl + C        ب) Ctrl + X        ج) Ctrl + V                 د) Ctrl + Z

 

۹۱-برای اینکه یک خانه را به چند خانه فرعی تقسیم کنیم از کدام گزینه استفاده می کنیم ؟

الف)Merge Cell             ب)Table Auto Format 

ج)Select Row                د)Split Cells

 

۹۲- براي درج شماره صفحات از كدام گزينه استفاده مي‌شود ؟

الف ) Insert > Page Layout      ب ) Format > Page Layout          

ج ) Insert > Page Number        د ) Format > Page Number

 

۹۳-کدام یک از گزینه های زیر برای اضافه کردن سرصفحه و پا صفحه به کار می رود؟

الف)View / Toolbars     ب)View / Header And Footer

ج)View /Footnotes             د)Ruler View/

 

۹۴-براي ايجاد شيرازه جهت سيمي يا صحافي كردن صفحات بايد ……….…. را تنظيم كنيم.

     الف)Margin   ب   )Footer ج               Gutter            د)Header

 ========================================================

1-کدامیک از گزینه برای ذخیره سند برای بار دوم و با نام جدید می باشد؟

  الف)File/Save as           ب)File/Print            ج)File/Save             د)هیچکدام

2-برای انتخاب کل متن به وسیله صفحه کلید کلیدهای…….را همزمان می فشاریم و یا از منوی Edit گزینه ……..را انتخاب می کنیم.

  الف)Alt+A.Select all                         ب)Ctrl+A.justify    

   ج)Ctrl+C.Paste                               د)Ctrl+A.Select all

3-برای نمایش فایل جاری به همان صورتی که چاپ می شود از …..یا……گزینه Print preview انتخاب می کنیم.

  الف)نوار منو/نوار قالب بندی        ب)نوار ابزار/Tools      ج)نوار ابزار/File        د)Tools/Edit

4-به منظور کپی کردن قالب بندی متن از یک قسمت به قسمت دیگر از ابزار ……..استفاده می شود.

  الف)Border(ب        Underline             ج)Format painter     د)Contens

5-جهت ایجاد یک کادر دور صفحه یا دور متن انتخابی کدامیک از گزینه های زیر انتخاب می شود؟

  الف)Format/Bullet and number         ب)Tools/Border and shading

  ج)Format/Border and shading(ج                                    View/Toolbar

6-کدامیک از گزینه های زیر صحیح نمی باشد؟

  الف)Shadow (متن مورد نظر را سایه دار می کند)        ب)Out line(متن را توپر می کند)

  ج)Subscript(برای ایجاد اندیس پایین بکار می رود)   د)Emboss(متن را کنده کاری می کند)

7-برای ایجاد سطر و ستون جدید به جدولمان گزینه Insert ………….و……………را انتخاب می کنیم.

  الف)Cell,table    ب)Row,Clomns   ج)Drow table,Clomns   د)Clomns,Row

8-جهت شماره گذاری صفحات کدام گزینه صحیح می باشد؟

  الف)Insert/Date and Time   ب                              View/Tool 

  ج)Insert/Page numbers             د)Format/Paragraph

9-کدامیک از موارد زیر از گزینه Zoom نمی باشد؟

  الف)Page Width      ب)Thumbnailes     ج)Whole Page   د)Text Width

10-فعال و غیر فعال کردن خط کش از منوی………گزینه…….باید انتخاب شود.

  الف)Insert/Symbol    ب)Format/Ruler    ج)Tools/Option    د)view/Ruler

11-کدامیک از عناوین زیر معروف نوار ابزار قالب بندی می باشد؟

  الف)Title bar              ب)Menu bar  ج     Standard       د)Formating

12-نوار عنوان شامل کدامیک از موارد زیر نمی باشد؟

  الف)Maximize        ب)File,Edit,View,….            ج)Minimize   د)Close

13-جهت فعال سازی نوار ابزار (استاندارد،قالب بندی،….)کدام مورد صحیح می باشد؟

  الف)File/printer preview               ب)Format/Border and Shading

  ج)View/Ruler                                  د)View/Toolbar

14-کدام نوار برای رسم اشکال هندسی و خطوط و ………به کار می رود؟

  الف)Scrool bar      ب)Status bar       ج)Drawing          د)Standard

============================================

1-اجرای برنامه Wordاز طریق کدام روش صورت می پذیرد؟

الف)دابل کلیک بر روی آیکن مورد نظر                    ب)Start/All program/word

ج)انتخاب آیکن/کلیک راست/Open                       د)همه موارد

2-کدام یک از عناوین زیر مربوط به نوارابزار قالب بندی می باشد؟

الف)Title bar                ب)menubar                   ج)Standard                   د)Formating

3-نوار عنوان شامل کدامیک از موارد زیر نمی باشد؟

الف)Maxximize                      ب)File,Edit,View          ج)Minimize                   د)Close

4-جهت فعال سازی نوار ابزار(استانداردوقالب بندی و…)کدام مورد صحیح می باشد؟

الف)File/Print preview                        ب)Format/Bordre and Shading

ج)View/Ruker                                   د)View/Toolbar

5-کدام نوار برای رسم اشکال هندسی و خطوط………….بهکار می رود؟

الف)Scrool bar        ب)Status bar                 ج)Drawing                    د)Standard

6-کدام گزینه جهت مخفی کردن و ظاهر کردن نوارها استفاده می شود؟

الف) View/Toolbar                                         ب)View/header and footer       

ج) Format/Bordre and Shading                      د)View/Taskbar

7-برای تغییر متن از حالت فارسی به انگلیسی و بالعکس کدام مورد صحیح می باشد؟

الف)Ctrl+a                ب)Alt+Space         ج)Alt+Shift                   د)Ctrl+Enter

8-کلیدهای Ctrl+Enterکدامیک از فرمانهای زیر را اجرا می کنند؟

الف)ایجاد صفحه جدید      ب)ذخیره سند جاری          ج)بازکردن یک فایل         د)ایجاد سطر جدید

9-جهت ادغام دو سطر در یک سطر کدام کلید این وظیفه را بر عهده دارد؟

الف)Ctrl                     ب)Delet                 ج)Back Space                          د)Ctrl+

10-کدام یک ا زموارد زیر سند جدید ایجاد می کند؟

الف)File/New ب)Ctrl+N              ج)انتخاب دکمه Newاز نوارابزار       ج)همه موارد       

11-کدامیک ازگزینه ها برای ذخیره سند برای بار دوم و با نام جدید می باشد؟

الف)File/Save as   ب) File/Print                 ج) File/Save      د)هیچکدام

12-برای انتخاب کل متن به وسیله صفحه کلید،کلیدهای…………….را همزمان می فشاریم و یا از منوی Editگزینه……….

انتخاب می کنیم؟

الف)Alt+A.Select all         ب)Ctrl+A.Justify           ج)Ctrl+C.Paste د)Ctrl+A.Select all

13-برای نمایش فایل جاری به همان صورتی که چاپ می شود از ………..یا ……………گزینه Print Previewرا انتخاب می کنیم؟

الف)نوارمنو/نوار قالب بندی       ب)نوار ابزار           ج)نوار ابزار/File               د)Tools/Edit

14-به منظور کپی کردن قالب بندی متن از یک قسمت به قسمت دیگر از ابزار………….. .استفاده می شو.د؟

الف)Border                ب) Underline                ج)Format painter                      د)Contents

15-جهت ایجاد کادر دور صفحه یا دور متن انتخابی کدامیک از گزینه های زیر را انتخاب می کنیم؟

الف)Format/ Bullet and numbers                     ب)Tools/Border and Shading   

ج)Format/Border and Shading                       د)View/Toolbar

 

1-کدامیک از روشهای زیر برای اجرای نرم افزار Wordصحیح می باشد؟

الف)انتخاب آیکن مورد نظر دوبار                           ب)کلیک راست روی آیکن و انتخاب گزینهOpen

ج)Start/Program/Wordpad                            د)گزینه الف وب

2-کدامیک از فرامین زیرروشی برای اجرای برنامه Wordمی باشد؟

الف)Start/All Program/Word              ب)View/Toolbar/Word

ج)انتخاب آیکن مورد نظر/کلیک راست/گزینهNew      د)دابل کلیک بر روی آیکن

3-کدام یک از گزینه های زیر جزء نوارهای موجود در برنامه نمی باشد؟

الف)Title bar             ب)Scroolbar                 ج)Task pan                  د)Statusbar

4-اگرکنارنام نوار ابزار علامت تیک داشته باشد به این معنی است که نوار ابزار فوق…..است که برای ……….کافیست روی نام نوار یک بار کلیک کنیم.

الف)درگ/جابجایی         ب)فعال /غیر فعال              ج)الف وب                      د)غیرفعال/فعال

5-کدام گزینه جزء نوار ابزار استاندارد نمی باشد؟

الف)New                   ب)Research                  ج)Show/Hide                د) Columns

6-برای مخفی یا ظاهر کردن نوار ابزار کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف)Format/Frames                                       ب)View/Toolbar

ج)Tools/Option                                             د)Format/Border and Shading

7-جهت تنظیم حاشیه صفحه کاریمان کافیست گزینه……را انتخاب کنیم.

الف)Border and shading         ب)Page setup               ج)Layout                      د)Bottom

8-برای انتقال متن از یک سطر به سطر دیگر کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف)Cut                     ب)Save as                    ج)Copy                        د)Ctrl+s

9-در محیط کاری از کدام گزینه برای بستن استفاده می کنیم؟

الف)Exit                     ب)Ctrl+v                      ج)Ctrl+m                      د)Close

10-برای شماره گذای صفحات از منو………گزینه Page numberرا انتخاب می کنیم.

الف)View                   ب)Format                     ج)Table                        د)insert

11-برای چاپ متن مورد نظرمان به صورت عمودی کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟

الف)Portrate              ب)Landspace               ج)Page source              د)Gutter

12-با فشردن کدام دکمه می توانیم سطر جدید برای صفحه کاریمان ایجاد کنیم؟

الف)Delet                   ب)Enter                        ج)Insert                        د)Shift

13-برای انتخاب کل متن کدام مورد صحیح می باشد؟

الف)Ctrl+s                 ب)Alt+Shift                  ج)Ctrl+A                      د)Ctrl+Enter

14-کار این ابزار این است که آخرین تغییرات را لغو کند؟

الف)Undo                  ب)Justify                       ج)Redo                        د)Bullet

15-فایلهای Wordرا با کدام پسوند می شناسیم؟

الف)Txt                      ب)Doc                         ج)Bmp             د) Book

 

 

 

1- برای تغییر رنگ داخل مربع  از کدام ابزار استفاده می شود ؟

الف) Fill Color                   ب) Line Color       

            ج) Order Color                 د) Picture Color

 

چند سوال مربوط به نوار ابزار

2- برای چاپ متن انتخاب شده کدام مورد از پنجره Print (چاپ) را انتخاب می کنیم ؟

الف)  Current Page    ب) Pages            ج) Selection                         د) All

 

3- برای بستن پاراگراف در متن جاری و ایجاد یک پاراگراف جدید از کلید ………………. استفاده می شود ؟

الف) Background        ب) Spacebar          ج) Enter                            د) Shift

 

4- نام پیش فرض سند خالی برنامه واژه پرداز Word چیست ؟

الف) Book1   ب) Document1    ج) Persentation1      د) Database1

 

5-برای ایجاد یک صفحه جدید در برنامه Word کافی است کلید ………….. را فشار دهیم.

الف)Back  Space     ب)Spacebar   ج) Enter                                      د) Ctrl + Enter

 

6-  گزینه Font از منوی  Format  چه عملی انجام می دهد ؟

الف- برای انتخاب قلم             ب- برای درج سمبل    

  ج- برای رسم کادر                      د- برای تنظیم پاراگراف

 

7- در کدام حالت نمایش چگونگی چاپ متن ، گرافیک و سایر اجزای صفحه را بصورتی که چاپ خواهند شد مشاهده می گردد ؟

الف- Web Layout    ب- Print  Layout    ج- Out Line                  د- Normal 

 

8- اگر روی کلمه غلط راست کلیک کنیم منوی میانبر ظاهر می شود ، با انتخاب کدام گزینه ، کلمه مورد نظر را به لغت نامه اضافه می کند ؟

الف- Change                             ب- Add                        ج- Change All                        د- Ignore

 

9- در پنجره Font کدام گزینه متن را سایه دار می کند ؟

الف- Emboss                        ب- Engrave                                    ج- Out Line                        د- Shadow

 

10- در پنجره Paragraph کدام گزینه از Line Spacing فاصله پاراگراف جاری را از پاراگراف قبلی تعیین می کند ؟

الف- After                 ب- Before                            ج- Exactly               د- Multiple

 

11- از کدام ابزار برای کپی قالب بندی کارکتر یا پاراگراف مورد نظر به کارکتر یا پاراگراف دیگر استفاده می شود ؟

الف- Copy                 ب- Format Painter                    ج- Clip Board       د- Replace

 

12- در پنجره Tabs از کدام قسمت برای خط راهنما بین دو Tab استفاده می شود ؟

الف- Tab Stop         ب- Alignment                    ج- Leader                د- Default Tab

 

13- برای ایجاد کادر دور صفحه کدام تب از پنجره Border And Shading را انتخاب می کنیم ؟ چند سوال مربوط به نوار ابزار

الف- Borders           ب- Page Border              ج- Shading        د- امکان پذیر نیست

 

 14- از پنجره Page Number(شماره گذاری صفحات) کدام قسمت محل چاپ شماره صفحه را تعیین می کند؟

الف) Position                      ب) Preview       

  ج) Show Number On First Page  د) دکمه Format

 

 15- جهت درج علائم ویژه در سندهای Word از کدام گزینه زیر استفاده می شود ؟

الف)Insert¦Format                         ب) Insert¦Symbol      

ج) Insert¦Character                      د) Insert¦Bullets

 

16- جهت کپی کردن متن انتخاب شده به حافظه موقت, کدام یک از کلیدهای ترکیبی زیر استفاده می شود ؟

الف) Ctrl + C        ب) Ctrl + X                           ج) Ctrl + V                          د) Ctrl + Z

 

17-برای اینکه یک خانه را به چند خانه فرعی تقسیم کنیم از کدام گزینه استفاده می کنیم ؟

الف)Merge Cell     ب)Table Auto Format

ج)Select Row                    د)Split Cells

 

18- براي درج شماره صفحات از كدام گزينه استفاده مي‌شود ؟

الف ) Insert > Page Layout                  ب ) Format > Page Layout         

ج ) Insert > Page Number                             د ) Format > Page Number

 

19-کدام یک از گزینه های زیر برای اضافه کردن سرصفحه و پا صفحه به کار می رود؟

الف)View / Toolbars       ب)View / Header And Footer

ج)View /Footnotes                                              د)Ruler View/

 

20-براي ايجاد شيرازه جهت سيمي يا صحافي كردن صفحات بايد ……….…. را تنظيم كنيم.

            الف)Margin         ب   )Footer ج               Gutter                          د)Header

 ========================================================

 

1-کدامیک از گزینه برای ذخیره سند برای بار دوم و با نام جدید می باشد؟

  الف)File/Save as                 ب)File/Print              ج)File/Save               د)هیچکدام

2-برای انتخاب کل متن به وسیله صفحه کلید کلیدهای…….را همزمان می فشاریم و یا از منوی Edit گزینه ……..را انتخاب می کنیم.

  الف)Alt+A.Select all                       ب)Ctrl+A.justify     

            ج)Ctrl+C.Paste        د)Ctrl+A.Select all

3-برای نمایش فایل جاری به همان صورتی که چاپ می شود از …..یا……گزینه Print preview انتخاب می کنیم.

  الف)نوار منو/نوار قالب بندی                     ب)نوار ابزار/Tools        ج)نوار ابزار/File                       د)Tools/Edit

4-به منظور کپی کردن قالب بندی متن از یک قسمت به قسمت دیگر از ابزار ……..استفاده می شود.

  الف)Border(ب              Underline              ج)Format painter    د)Contens

5-جهت ایجاد یک کادر دور صفحه یا دور متن انتخابی کدامیک از گزینه های زیر انتخاب می شود؟

  الف)Format/Bullet and number                          ب)Tools/Border and shading

  ج)Format/Border and shading(ج                                                                 View/Toolbar

6-کدامیک از گزینه های زیر صحیح نمی باشد؟

  الف)Shadow (متن مورد نظر را سایه دار می کند)              ب)Out line(متن را توپر می کند)

  ج)Subscript(برای ایجاد اندیس پایین بکار می رود)                        د)Emboss(متن را کنده کاری می کند)

7-برای ایجاد سطر و ستون جدید به جدولمان گزینه Insert ………….و……………را انتخاب می کنیم.

  الف)Cell,table                      ب)Row,Clomns                     ج)Drow table,Clomns                      د)Clomns,Row

8-جهت شماره گذاری صفحات کدام گزینه صحیح می باشد؟

  الف)Insert/Date and Time   ب                                                                     View/Tool  

  ج)Insert/Page numbers                                       د)Format/Paragraph

9-کدامیک از موارد زیر از گزینه Zoom نمی باشد؟

  الف)Page Width      ب)Thumbnailes        ج)Whole Page                                   د)Text Width

10-فعال و غیر فعال کردن خط کش از منوی………گزینه…….باید انتخاب شود.

  الف)Insert/Symbol  ب)Format/Ruler       ج)Tools/Option                     د)view/Ruler

11-کدامیک از عناوین زیر معروف نوار ابزار قالب بندی می باشد؟

  الف)Title bar                        ب)Menu bar  ج             Standard                           د)Formating

12-نوار عنوان شامل کدامیک از موارد زیر نمی باشد؟

  الف)Maximize                     ب)File,Edit,View,….            ج)Minimize                           د)Close

13-جهت فعال سازی نوار ابزار (استاندارد،قالب بندی،….)کدام مورد صحیح می باشد؟

  الف)File/printer preview                           ب)Format/Border and Shading

  ج)View/Ruler                                                         د)View/Toolbar

14-کدام نوار برای رسم اشکال هندسی و خطوط و ………به کار می رود؟

  الف)Scrool bar                     ب)Status bar             ج)Drawing                 د)Standard

============================================

1-اجرای برنامه Wordاز طریق کدام روش صورت می پذیرد؟

الف)دابل کلیک بر روی آیکن مورد نظر                  ب)Start/All program/word

ج)انتخاب آیکن/کلیک راست/Open                       د)همه موارد

2-کدام یک از عناوین زیر مربوط به نوارابزار قالب بندی می باشد؟

الف)Title bar                         ب)menubar                  ج)Standard                  د)Formating

3-نوار عنوان شامل کدامیک از موارد زیر نمی باشد؟

الف)Maxximize                     ب)File,Edit,View        ج)Minimize                  د)Close

4-جهت فعال سازی نوار ابزار(استانداردوقالب بندی و…)کدام مورد صحیح می باشد؟

الف)File/Print preview                      ب)Format/Bordre and Shading

ج)View/Ruker                                  د)View/Toolbar

5-کدام نوار برای رسم اشکال هندسی و خطوط………….بهکار می رود؟

الف)Scrool bar                      ب)Status bar                ج)Drawing                   د)Standard

6-کدام گزینه جهت مخفی کردن و ظاهر کردن نوارها استفاده می شود؟

الف) View/Toolbar                                        ب)View/header and footer     

ج) Format/Bordre and Shading                   د)View/Taskbar

7-برای تغییر متن از حالت فارسی به انگلیسی و بالعکس کدام مورد صحیح می باشد؟

الف)Ctrl+a                            ب)Alt+Space               ج)Alt+Shift                 د)Ctrl+Enter

8-کلیدهای Ctrl+Enterکدامیک از فرمانهای زیر را اجرا می کنند؟

الف)ایجاد صفحه جدید                ب)ذخیره سند جاری          ج)بازکردن یک فایل                      د)ایجاد سطر جدید

9-جهت ادغام دو سطر در یک سطر کدام کلید این وظیفه را بر عهده دارد؟

الف)Ctrl                    ب)Delet                       ج)Back Space                          د)Ctrl+

10-کدام یک ا زموارد زیر سند جدید ایجاد می کند؟

الف)File/New            ب)Ctrl+N                     ج)انتخاب دکمه Newاز نوارابزار     ج)همه موارد       

11-کدامیک ازگزینه ها برای ذخیره سند برای بار دوم و با نام جدید می باشد؟

الف)File/Save as                    ب) File/Print                            ج) File/Save     د)هیچکدام

12-برای انتخاب کل متن به وسیله صفحه کلید،کلیدهای…………….را همزمان می فشاریم و یا از منوی Editگزینه……….

انتخاب می کنیم؟

الف)Alt+A.Select all             ب)Ctrl+A.Justify         ج)Ctrl+C.Paste            د)Ctrl+A.Select all

13-برای نمایش فایل جاری به همان صورتی که چاپ می شود از ………..یا ……………گزینه Print Previewرا انتخاب می کنیم؟

الف)نوارمنو/نوار قالب بندی         ب)نوار ابزار                   ج)نوار ابزار/File             د)Tools/Edit

14-به منظور کپی کردن قالب بندی متن از یک قسمت به قسمت دیگر از ابزار………….. .استفاده می شو.د؟

الف)Border               ب) Underline               ج)Format painter                     د)Contents

15-جهت ایجاد کادر دور صفحه یا دور متن انتخابی کدامیک از گزینه های زیر را انتخاب می کنیم؟

الف)Format/ Bullet and numbers                  ب)Tools/Border and Shading 

ج)Format/Border and Shading                    د)View/Toolbar

 

1-کدامیک از روشهای زیر برای اجرای نرم افزار Wordصحیح می باشد؟

الف)انتخاب آیکن مورد نظر دوبار                         ب)کلیک راست روی آیکن و انتخاب گزینهOpen

ج)Start/Program/Wordpad                           د)گزینه الف وب

2-کدامیک از فرامین زیرروشی برای اجرای برنامه Wordمی باشد؟

الف)Start/All Program/Word                        ب)View/Toolbar/Word

ج)انتخاب آیکن مورد نظر/کلیک راست/گزینهNew   د)دابل کلیک بر روی آیکن

3-کدام یک از گزینه های زیر جزء نوارهای موجود در برنامه نمی باشد؟

الف)Title bar             ب)Scroolbar                 ج)Task pan                  د)Statusbar

4-اگرکنارنام نوار ابزار علامت تیک داشته باشد به این معنی است که نوار ابزار فوق…..است که برای ……….کافیست روی نام نوار یک بار کلیک کنیم.

الف)درگ/جابجایی        ب)فعال /غیر فعال             ج)الف وب                      د)غیرفعال/فعال

5-کدام گزینه جزء نوار ابزار استاندارد نمی باشد؟

الف)New                   ب)Research                  ج)Show/Hide              د) Columns

6-برای مخفی یا ظاهر کردن نوار ابزار کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف)Format/Frames                                       ب)View/Toolbar

ج)Tools/Option                                            د)Format/Border and Shading

7-جهت تنظیم حاشیه صفحه کاریمان کافیست گزینه……را انتخاب کنیم.

الف)Border and shading       ب)Page setup               ج)Layout                     د)Bottom

8-برای انتقال متن از یک سطر به سطر دیگر کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف)Cut                     ب)Save as                    ج)Copy                        د)Ctrl+s

9-در محیط کاری از کدام گزینه برای بستن استفاده می کنیم؟

الف)Exit                    ب)Ctrl+v                      ج)Ctrl+m                     د)Close

10-برای شماره گذای صفحات از منو………گزینه Page numberرا انتخاب می کنیم.

الف)View                  ب)Format                     ج)Table                        د)insert

11-برای چاپ متن مورد نظرمان به صورت عمودی کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟

الف)Portrate              ب)Landspace               ج)Page source              د)Gutter

12-با فشردن کدام دکمه می توانیم سطر جدید برای صفحه کاریمان ایجاد کنیم؟

الف)Delet                  ب)Enter                       ج)Insert                       د)Shift

13-برای انتخاب کل متن کدام مورد صحیح می باشد؟

الف)Ctrl+s                 ب)Alt+Shift                 ج)Ctrl+A                     د)Ctrl+Enter

14-کار این ابزار این است که آخرین تغییرات را لغو کند؟

الف)Undo                 ب)Justify                     ج)Redo                        د)Bullet

15-فایلهای Wordرا با کدام پسوند می شناسیم؟

الف)Txt                     ب)Doc                         ج)Bmp             د) Book

 

 

 

آمار وبلاگ

کاربران آنلاین :

بازديدها :

خدمات وبلاگ نویسان
در ویندوز 8 شما می توانید با نصب برنامه جانبی به منوی استارت کلاسیک بازگردید. در ویندوز 8.1 مایکروسافت به دنبال بازگرداندن دکمه استارت است اما این دکمه را تنها می توانید در صفحه شروع مشاهده کنید.

در نتیجه اگر بخواهید از یک استارت منوی دسکتاپ سنتی استفاده کنید می بایست برنامه جانبی دیگری نصب کنید.چند سوال مربوط به نوار ابزار

در صورتی که از ویندوز 8.1 استفاده می کنید و می خواهید دکمه استارت را برداشته و از فضای بیشتر Taskbar استفاده کنید می توانید از ابزاری همچون StartIsGone استفاده کنید چرا که مایکروسافت برای غیر فعال کردن منوی استارت گزینه ای ارائه نداده است.

 

Taskbar به طور پیش فرض در پایین صفحه نمایش قرار دارد. شما می توانید صفحه نمایش را در گوشه های بالا، چپ و راست قرار دهید. قرار دادن Taskbar در سمت چپ صفحه نمایش بیشتر برای لپ تاپ های مدرن مورد استفاده است که اغلب از فضای افقی صفحه نمایش استفاده می کنند تا فضای عمودی.

برای این کار، بر روی Taskbar کلیک راست کرده و گزینه Lock the taskbar را انتخاب کنید تا Taskbar از قفل خارج شود سپس آن را به لبه مورد نظر خود منتقل کنید. بعد از این کار Lock the taskbar را دوباره انتخاب کنید.

راه دوم برای جابه جایی Taskbar آن است که بر روی آن کلیک راست کرده و گزینه Properties را انتخاب کنید، سپس از قسمت select a location from the Taskbar، لبه مورد نظر خود را انتخاب کنید.

هر بار که سیستم خود را روشن می کنید Taskbar را می بینید. شما می توانید Taskbar را به گونه ای تنظیم کنید که همواره پنهان باشد و تنها زمانی ظاهر شود که ماوس خود را به سمت پایین صفحه نمایش ببرید. این امر به شما کمک خواهد کرد که از فضای صفحه نمایش خود به خوبی استفاده کنید. همچنین در نوت بوک های قدیمی که وضوح صفحه نمایش پایین است می توان از این ویژگی بهره برد.

برای اجرای این کار بر روی Taskbar کلیک راست کرده و گزینه Properties را برگزینید. گزینه Auto-hide the taskbar را تیک دار کنید.


ویندوز 7 سبک جدیدی از Taskbar را معرفی کرده است که در آن برنامه های راه اندازی شده و سایر برنامه هایی که راه اندازی نشده اند با یکدیگر ادغام می شوند. با این حال شما می توانید از سبک سنتی Taskbar استفاده کنید. استفاده از سبک سنتی زمانی می تواند مفید باشد که از تعداد کمی برنامه استفاده می کنید و یا این که بیشتر از برنامه هایی همچون مرورگرها استفاده می کنید.

برای انتخاب نوع نوار وظیفه با سبک های مختلف بر روی Taskbar کلیک راست کرده و Properties را انتخاب کنید و از قسمت Taskbar buttons گزینه ای را انتخاب کنید.


علاوه بر سفارشی کردن Taskbar شما می توانید سایز آن را نیز تغییر دهید. آیکون های بزرگ ایده آل برای صفحاتی هستند که وضوح بالایی دارند و آیکون های کوچک برای صفحاتی مناسب هستند که وضوح پایینی را ارئه می دهند مانند نوت بوک های قدیمی.

برای تغییر سایز بر روی Taskbar کلیک راست کرده و Properties را برگزینید سپس گزینه Use small icon را تیک دار کنید.


در ویندوز XP و ویستا منطقه ای به نام quick launch( دسترسی سریع) وجود دارد و این امکان را در اختیار کاربر می گذارد تا بتواند بر روی Taskbar به برخی برنامه های مورد نیازش سریع تر دسترسی داشته باشد. این موضوع در ویندوز 7 چندان کارایی ندارد چرا که اغلب برنامه ها بر روی Taskbar، Pin شده اند. با این حال باز هم می توانید این قابلیت را فعال کنید.


به منظور اضافه کردن دسترسی سریع (quick launch) بر روی ناحیه باز Taskbar کلیک راست کرده و گزینه Toolbars و New Toolbar را انتخاب کنید. برخی مواقع نیاز دارید که Taskbar را Unlock کنید.

در قسمت بعد می بایست آدرسی را در نوار آدرس مکان مورد نظر وارد کنید.

%appdata%MicrosoftInternet ExplorerQuick Launch


قبل از آن که فولدری را انتخاب کنید مطمئن شوید که در آدرس بار، آدرس کامل را نشان می دهد.


سپس آیکون quick launch را در گوشه سمت راست مشاهده می کنید. به منظور تغییر اندازه و یا باز کردن آن می توانید ماوس خود را بر روی خطوط نقطه چین قرار دهید و آن را بکشید.

این موضوع را فراموش نکنید که برای حرکت دادن Toolbar باید ابتدا آن را Unlock کنید.


Quick launch که به صورت استاندارد از آن استفاده می کنیم دارای متن نیست. برای اضافه کردن متن به آن، بر روی خطوط نقطه چین دار کلیک راست کرده و گزینه های Show Text و Show Title را تیک بزنید.


بعد از آن که از تمامی کارهای انجام شده مطمئن بودید می بایست Lock the taskbar را انتخاب کنید.

 

ایجاد این نوار ابزار در ویندوز 8 می تواند مفید باشد چرا که به شما اجازه می دهد تا چیزی شبیه استارت منو ایجاد کنید و به برنامه های اجرایی خود از این طریق دسترسی داشته باشید. همچنین می توانید نوارابزار آدرس ایجاد کنید که آدرس صفحات وب مورد نظر خود را در آن وارد کرده و مستقیم به آن ها دسترسی داشته باشید.

بر روی Taskbar کلیک راست کرده و در قسمت point to Toolbars، Toolbar جدید خود را انتخاب کنید.


در حالی که به نظر می رسد ساعت یک بخش دائمی از Taskbar است، این طور نیست. در واقع می توان آیکون ساعت را پنهان کرده و فضای آن را در Taskbar به موارد دیگر اختصاص دهید.

به این منظور بر روی آیکون ساعت کلیک راست کرده و گزینه Customize notification icons را انتخاب کنید، در بخش Turn system icons on or off، در قسمت Clock آن را Off کنید.


چند سوال مربوط به نوار ابزار

لیست پرش ویژگی است که این امکان را می دهد تا با کلیک راست کردن بر روی یک برنامه که بر روی Taskbar قرار دارد بتوانید به عملکردهای مهم آن دسترسی داشته باشید. به عنوان مثال با کلیک راست بر روی مرورگر کروم می توانید یک پنجره جدید باز کنید و یا این که برخی وب سایت ها را بارها مشاهده کنید.

برخی برنامه ها ممکن است شامل لیست پرش نباشند.

برای ایجاد لیست پرش می بایست از برنامه های جانبی استفاده کنید.


همچنین می توان برای مشاهده همیشگی برخی برنامه ها آن ها را به Taskbar،Pin کرد. بر روی برنامه کلیک راست کرده و گزینه selecting Pin this program to taskbar را انتخاب کنید و یا آن که آن را بر روی Taskbar کشیده و رها کنید.

 

فائزه خاموشی

بخش دانش و زندگی تبیانمنابع:

 You Can Customize Your Windows Taskbar”Chris Hoffman”

howtogeek

Add the Quick Launch Bar to the Taskbar in Windows 7

 

مطالب مرتبط:

نکاتی پیرامون ویندوز 8 (قسمت دوم)

قابلیت‌های جدیدترین ویندوز

در این فصل ما چگونگی بررسی پنجره در ورد ۲۰۱۰ را فرا خواهیم گرفت. زمانی که برنامه ورد را آغاز می کنید به پنجره اصلی زیر می رسید. بیایید با قسمت های مختلف مهم این پنجره آشنا شویم.

زبانه فایل، جایگزین دکمه آفیس (Office) از ورد ۲۰۰۷ می شود. شما می توانید برای بررسی Backstage view (نمای پشت صحنه) روی آن . اینجا جایی است که شما وقتی نیاز دارید فایلی را باز یا ذخیره کنید، سندهای جدید بسازید، یک سند را پرینت بگیرید، و یا برای انجام کاربردهای دیگر مربوط به فایل به این قسمت میایید.

این قسمت را شما بالای زبانه فایل پیدا می کنید. این محل مناسب قرار گرفتن بیشتر فرمانهای استفاده شده در ورد است. بر اساس راحتی خودتان این نوار ابزار را مطابق میل خودتان بسازید.

نوار شامل فرمانهای متشکل از ۳ جزء می شود:
● جدول ها: این قسمت بالای نوار ظاهر می شود و شامل گروهی از دستور های مرتبط می شود. خانه، قرار دادن، چیدمان صفحه مثال هایی از زبانه های نوار هستند.
● گروه ها: اینها دستورات مرتبط را سازماندهی می کنند. نام هر گروه زیر آن درنوار ظاهر می شود. برای مثال گروهی از دستورات مرتبط با فونت ها یا گروهی از دستورات مربوط به هم ترازی و غیره.
● دستورات: همانطورکه بالا ذکر شد دستورات در هر گروه ظاهر می شوند.

این زبانه در وسط و بالای پنجره واقع می شود. نوار عنوان، عناوین برنامه ها و سندها را نشان می دهد.چند سوال مربوط به نوار ابزار

ورد ۲ خط کش دارد: خط کش افقی و خط کش عمودی. خط کش افقی پایین نوار ظاهر می شود و برای تنظیم حاشیه و محل توقف جدول استفاده می شود. خط کش عمودی گوشه سمت چپ پنجره ورد ظاهر می شود و برای اندازه گیری محل عمودی عناصر روی صفحه استفاده می شود.

آیکون راهنما می تواند هر زمانی که دوست داشتید برای گرفتن کلمات مرتبط به راهنما استفاده شود. میتواند راهنمایی خوبی را برای موضوع های متنوع مرتبط با ورد فراهم کند.

کنترل بزرگنمایی به شما این اجازه را میدهد که برای دید نزدیکتر به متن تان بزرگنمایی کنید. کنترل بزرگنمایی شامل یک لغزنده می شود که شما میتوانید به چپ یا راست حرکتش دهید تا بزرگنمایی بیشتر یا کمتر شود. همچنین میتوانید روی دکمه + یا – تا ضریب بزرگنمایی را افزایش یا کاهش دهید.

گروهی از پنج دکمه در سمت چپ کنترل بزرگنمایی، نزدیک به دکمه ی صفحه قرار گرفته اند که مجوز جابجایی نماهای سندهای مختلف ورد را می دهند.
● نمای چاپ قالب: این صفحات دقیقاً همانگونه صفحات را نشان می دهند که وقتی آنها را چاپ می گیرید ظاهر می شوند.
● نمای مطالعه تمام صفحه: این نمای تمام صفحه سند را نشان می دهد.
● نمای قالب وب: این نشان میدهد چگونه یک سند، زمانیکه توسط یک مرورگر وب مانند اینترنت اکسپلورر دیده شود، ظاهر می شود.
● نمای رئوس مطالب: به شما اجازه می دهد که با نمای رئوس مطالب ساخته شده با استفاده از استایل های استاندارد ورد کار کنید.
● نمای پیشنویس: این فرمت متن با چند استثنا در صفحه چاپ ظاهر می شود. برای مثال سر صفحه و پاورقی نشان داده نمی شوند. بیشتر مردم این مدل را ترجیح میدهند.

این محیط جایی است که شما تایپ می کنید. خط عمودی چشمک زن، محل درج نامیده می شود و نشانگر محلی است که متنی که تایپ می کنید ظاهر می شود.

این اطلاعات سند و همچنین نقطه درج را نشان میدهد. از چپ به راست، این نوار شامل تعداد کلی صفحات و کلمات در سند، زبان نوشتن و غیره می شود.
شما می توانید نوار وضعیت را با راست کلیک کردن روی هرجای آن که بخواهید و با انتخاب کردن یا نکردن گزینه های آن از فهرست ارائه شده، تنظیم کنید.

به صورت پیکان بسیار کوچک در پایین ترین گوشه سمت راست بسیاری از گروه ها روی نوار قرار دارد. با کلیک کردن روی این دکمه کادر محاوره ای یا پنجره ابزار باز می شود که گزینه های بیشتری را درباره این گروه ارائه می دهد.

دوره ویدئویی ۸ ماهه مکالمه انگلیسی؛ جلسه ۲، بخش ۲، موقعیت و مکان، وضع هوا

دوره ویدئویی ۸ ماهه مکالمه انگلیسی؛ جلسه ۲، بخش ۱، هویت، سن، شغل

دوره ویدئویی ۸ ماهه مکالمه انگلیسی؛ جلسه ۱، بخش ۶، تمرین مکالمه

دوره ویدئویی ۸ ماهه مکالمه انگلیسی؛ جلسه ۱، بخش ۵، معرفی کردن

دوره ویدئویی ۸ ماهه مکالمه انگلیسی؛ جلسه ۱، بخش ۴، عذرخواهی و اظهار تأسف

دوره ویدئویی ۸ ماهه مکالمه انگلیسی؛ جلسه ۱، بخش ۳، سوال از نام

دوره ویدئویی ۸ ماهه مکالمه انگلیسی؛ جلسه ۱، بخش ۲، خداحافظی

دوره ویدئویی ۸ ماهه مکالمه انگلیسی؛ جلسه ۱، بخش ۱، و احوالپرسی

اینفوگرافی: ۱۲ نکته مهم در سفر با هواپیما

اینفوگرافی: ۵ درمان طبیعی ریزش موی سر

اینفوگرافی: ۱۰ حقیقت شگفت انگیز در مورد بدن انسان

اینفوگرافی: ۸ چیز پرکاربرد روزمره آلوده تر از توالت

اینفوگرافی: ۴ اقدام مهم برای قوی کردن قلب

اینفوگرافی: ۸ واکنش شگفت انگیز حیوانات برای زنده ماندن در طبیعت

اینفوگرافی: ۱۰ فایده بی نظیر میوه انبه

اینفوگرافی: ۶ جراحی پیوندی عجیب و غریب اعضای بدن

دستور زبان انگلیسی: درس ۱۲؛ توصیف اشخاص با فعل be و have

دستور زبان انگلیسی: درس ۱۱؛ سوالات زمان گذشته ساده

دستور زبان انگلیسی: درس ۱۱؛ زمان گذشته ساده

دستور انگلیسی: درس ۱۱؛ سوالات گذشته ی فعل بودن (was , were)

دستور انگلیسی: درس ۱۱؛ گذشته ی فعل بودن (was , were)

دستور انگلیسی: درس ۱۰؛ فرق زمان حال ساده و استمراری

دستور انگلیسی: درس ۱۰؛ سوال از مقدار با How much

دستور انگلیسی: درس ۱۰؛ اسم های قابل شمارش و غیر قابل شمارشچند سوال مربوط به نوار ابزار

حقایقی در مورد اختلال روانی اوتیسم

حقایقی در مورد خون

حقایقی در مورد چاقی

حقایقی در مورد جنگل آمازون

حقایقی در مورد جنگ ویتنام

حقایقی در مورد آلودگی

حقایقی در مورد پاندا

حقایقی در مورد کره ماه

واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۳۶- واژگان ۱-۶)

واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۳۵- واژگان ۷-۱۲)

واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۳۵- واژگان ۱-۶)

واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۳۴- واژگان ۷-۱۲)

واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۳۴- واژگان ۱-۶)

واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۳۳- واژگان ۷-۱۲)

واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۳۳- واژگان ۱-۶)

واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۳۲- واژگان ۷-۱۲)

مکالمات کاربردی انگلیسی: مکالمه ۲۰ ؛ پرسیدن آدرس یک رستوران

مکالمات کاربردی انگلیسی: مکالمه ۱۹ ؛ خرید در فروشگاه

مکالمات کاربردی انگلیسی: مکالمه ۱۸ ؛ تغییر اتاق هتل بخاطر مشکلات

مکالمات کاربردی انگلیسی: مکالمه ۱۷ ؛ صحبت با یک گردشگر

مکالمات کاربردی انگلیسی: مکالمه ۱۶ ؛ اجاره کردن اتاق هتل

مکالمات کاربردی انگلیسی: مکالمه ۱۵ ؛ درخواست سرویس در هواپیما

مکالمات کاربردی انگلیسی: مکالمه ۱۴ ؛ مشغله داشتن

مکالمات کاربردی انگلیسی: مکالمه ۱۳ ؛ وقتی به کسی زنگ می زنید

پنج دقیقه با اصطلاحات، درس ۴۶، عصبی

پنج دقیقه با اصطلاحات، درس ۴۵، بد اخلاق و بد دهن

پنج دقیقه با اصطلاحات، درس ۴۴، جوابی به یک دروغگو

پنج دقیقه با اصطلاحات، درس ۴۳، رک و راست

پنج دقیقه با اصطلاحات، درس ۴۲، حساب حساب است

پنج دقیقه با اصطلاحات، درس ۴۱، پول

پنج دقیقه با اصطلاحات، درس ۴۰، تماس تلفنی

پنج دقیقه با اصطلاحات، درس ۳۹، سیگار کشیدن

با عضویت در خبرنامه، از آخرین آموزش ها، محصولات و تخفیف های بابا آب داد مطلع شوید.


  

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وبسایت

چطور با سایت بابا آب داد آشنا شدید؟ یک گزینه را انتخاب و سپس روی Vote .

View Results

چند سوال مربوط به نوار ابزار
چند سوال مربوط به نوار ابزار
9

پیشنهاد شده برای شما :

دیدگاهتان را بنویسید