متن و ترجمه آهنگ the light is coming

متن و ترجمه آهنگ the light is coming
متن و ترجمه آهنگ the light is coming

You wouldn’t let anybody speak and instead

تو نباید
بزاری کسی حرف بزنه و به جاش

 

You wouldn’t let anybody speak and instead

تو نباید
بزاری کسی حرف بزنه و به جاش

متن و ترجمه آهنگ the light is coming

 

Ay yo, trophy wife, out you won me

اره اره یه زن جوونی مثل من رو به دست میاری

 

Until you had to find out it’s one me

تا وقتی ک تو
بفهمی این فقط منم

 

Now you benched, your bum knee

مفهومش بی ادبیه

 

Now I’m the bad guy, call me Chun-Li

حالا من ادم
بدیم منو “چون لی” صدا کن

 

Cause you was slipping, yep, you clumsy

چون تو خیلی
ساده لوحی (به جزییات توجه نمی کنی)، تو بد ترکیب

 

And everything I peep, can’t just unsee

چون به همه چیز زیر چشمی نگاه میکنم و تو نمیتونی ببینی

 

Sips tea, and it’s unsweet

چایی رو میچشی ویان تلخه

 

(منظورش از چایی همون حقیقته)

 

Respect bad gyal when mi done speak

به یه دختر خفن احترام بذار وقتی که دارم حرف
میزنم

 

Now we shooting the shot like drive-by

الان پشت سر هم می نوشیم انگار داریم تیر اندازی میکنیم

 

(مثل اسلحه که از پنجره ماشین به سرعت شلیک میکنه

ما هم به همون سرعت شات های مش روب رو مینوشیم)

 

Why you had to make me go call up my side guy?

چرا تو باید
منو مجبور میکردی که برم و بعدش بم زنگ بزنیمتن و ترجمه آهنگ the light is coming

 

Can’t let a f-boy f-up my nice vibes

نمیزارم یه پسر
عوضی حال خوبم رو خراب کنه

 

Yo Ariana, come let me give you a high five

تو آریانا بیا
تا بهت یه های فایو (بزن قدش) بدم

 

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

 

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

 

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

 

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

 

What did she say? What did he say?

اون چی میگه؟
اون چی میگه؟

 

You don’t listen cause you know everything

تو گوش نمیدی
چون فکر میکنی همه چیو میدونی

 

You don’t even need dreams

تو اصلا نیاز
به رویا نداری

 

Telling everybody, Stay woke, don’t sleep

ب همه بگو بیدار
بمونین نخوابین

 

Gonna break that sh*t down

میخوان فک لعنتی
رو بشکنم

 

You don’t wait until they wait another round

تو منتظر نمیشینی
تا وقتی که اونا منتظر راند بعدی هستی

 

(منظور اینه سریع حمله میکنه و منتظر نمیشه راند تموم بشه)

 

Guess you’re way above it now

حدس بزن الان
تو چه راهی هستی

 

And that’s your way to love it now

و این راه تو
هست که اینو الان دوست داشته باشی

 

I’ve been into you, sh*t that you’ve been through

من محو توام، لعنتی تو اینو تجربه کردی

 

Damn, I’m so confused, who cares about the rational?

من خیلی گیج
شدم، کی به عاقل بودن اهمیت میده؟

 

If it ain’t your view, That’s the bottom line

اگه این نظر
تو نیست، خیلی مهمه

 

Give you a box of chances, every time you blow it all

به تو یه
جعبه پر شانس میدم، ولی هر دفعه اونو به باد میدی

 

Cause if it was shade, you would just throw it all

چون اگه این
فقط یه سایه بود اون راحت پرتش میکرد

 

It’s like you’re trying not to glow at all

این شبیه اینه
ک ت میخوای اینو نچسبونی

 

Know it all know it all

باید همشو بدونی

 

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

 

Why do we have chemistry with a need for speed?

چرا ما شیمی
داریم با یه نیاز برای سرعت

 

Doing things that trouble clings

کارایی انجام
میدیم که انجامشون مشکل هستن

 

To and bends off our wings

و خم کردن
بالهامون

 

Gonna break that sh*t down

میخوان فک لعنتی
رو بشکنم

 

You don’t wait until they wait another round

تو منتظر نمیشینی
تا وقتی که اونا منتظر راند بعدی هستی

 

(منظور اینه سریع حمله میکنه و منتظر نمیشه راند تموم بشه)

 

Guess you’re way above it now

حدس بزن الان
تو چه راهی هستی

 

And that’s your way to love it now

و این راه تو
هست که اینو الان دوست داشته باشی

 

I’ve been into you, sh*t that you’ve been through

من محو توام، لعنتی تو اینو تجربه کردی

 

Damn, I’m so confused, who cares about the rational?

من خیلی گیج
شدم، کی به عاقل بودن اهمیت میده؟

 

If it ain’t your view, That’s the bottom line

اگه این نظر
تو نیست، خیلی مهمه

 

Give you a box of chances, every time you blow it all

به تو یه
جعبه پر شانس میدم، ولی هر دفعه اونو به باد میدی

 

Cause if it was shade, you would just throw it all

چون اگه این
فقط یه سایه بود اون راحت پرتش میکرد

 

It’s like you’re trying not to glow at all

این شبیه اینه
ک ت میخوای اینو نچسبونی

 

Know it all know it all

باید همشو بدونی

 

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

 

منبع لیریکس: Musixmatch.com

 

متن و ترجمه آهنگ the light is coming از Ariana Grande

You wouldn’t let anybody speak and instead…
نمیذاری کسی حرف بزنه و در عوض
You wouldn’t let anybody speak and instead…
نمیذاری کسی حرف بزنه و در عوض

Ay yo, trophy wife, owww you won me
هی تو، جایزه همسرو بردی، منو برنده شدی
Until you had to find out it’s one me
تا وقتی ک تو بفهمی این فقط منم
Now you benched, aw, your bum knee
الان رو صندلی نشستی، اوو، زانو هاتو انداختی بالا
Now I’m the bad guy, call me Chun-Li
حالا من آدم بدیم، منو چان لی صدا کن
‘Cause you was slippin’, yep, you clumsy
چون تو خواب بودی، آره، توی سر به هوا
And everything I peeped, can’t just unsee
و به هرچی که خیره میشم، اصلٱ نمیشه ندید
Sips tea, and it’s unsweet
چای رو مزه مزه کن، شیرین نیست
Respect bad gyal when mi dun speak
دختر بد، وقتی دارم حرف می زنم احترام بذار
Now we shooting the shot like drive-by’s
الان می زنیم به هدف انگار که داریم می رونیم
Why you had to make me go call up my side guy?
چرا باید مجبورم می کردی برم بعد بهم زنگ‌ میزدی؟
Can’t let a f-boy f-up my nice vibes
نمیتونم اجازه بدم هیچ پسری با س احساساتم قشنگمو خراب کنه
Yo Ariana, come let me give you a high five
تو آریانا، بیا بذار بهت یه های فایو بدم
The light is coming to give back everything the darkness stole
روشنایی داره میاد تا تموم چیزایی که تاریکی دزدیده بود پس بیاره
The light is coming to give back everything the darkness stole
روشنایی داره میاد تا تموم چیزایی که تاریکی دزدیده بود پس بیاره
The light is coming to give back everything the darkness stole
روشنایی داره میاد تا تموم چیزایی که تاریکی دزدیده بود پس بیاره
The light is coming to give back everything the darkness stole
روشنایی داره میاد تا تموم چیزایی که تاریکی دزدیده بود پس بیاره
What did she say? What did he say?
اون چی گفت ؟ این چی گفت؟
You don’t listen ’cause you know everything
گوش نمیدی بخاطر اینکه همه چیو میدونی
You don’t even need dreams
اصلٱ نیاز به رویا نداری
Tellin’ everybody, “Stay woke, don’t sleep”
به همه بگو ببدار بمونن نخوابن
Ah, gonna break that shit down
آه، میخوان این آشغالو بشکنن
You don’t wait, tell ’em wait another round
منتظر نمیمونی تا اونا واسه یه دور دیگه صبر کنن
Ah, guess you’re way above it now
آه، حدس بزن الان تو چه مسیری هستی
And that’s your way to love it now
و این راه توئه که الان دوسش داشته باشی
How can they tell you shit that you’ve been through?
چطور میتونن بهت بکن گه که ازش رد شدی؟
They’re so confused
اونا حسابی گیج شدن
Who cares about their rationale?
کی به منطق اونا اهمیت میده؟
If it ain’t your view
اگه این دید تو نیست
That’s the bottom line
اون خط وسطه
Know-it-all (know-it-all)
همشو بدون (همشو بدون)
Give you a box of chances, every time you blow it all (blow it all)
بهت یه جعبه شانس میدم، همش اونو به باد میدی(به باد میدی)
As if it was shade, you would just throw it all (throw it all)
اگه این سایه بود تو هلش میدادی
It’s like you’re trying not to glow at all (glow at all)
شبیه اینه که نخوای اینو بچسبونی (بچسبونی)

در کانال تلگرام لیریکا عضو شید، مرسی

برای ورود به سایت روی دکمه زیر کلیک کنید

ترجمه فارسی آهنگ The Light Is Coming

Got a bed, with your name on it

یه تخت با اسم تو روش

 

With your name on it

متن و ترجمه آهنگ the light is coming

با اسم تو روش

 

Got a kiss, with your name on it

یک بوس با اسم تو روش

 

With your name on it

Thousand dollar sheets

ملافه های هزار دلاری

 

Waiting for you on some thousand-dollar sheets

منتظرتم رو ملافه های هزار دلاری

 

I got Carter III on repeat

کارتر تری روی تکرار گذاشتم

 

Back shots to the beat of a milli on you

بی ادبیه

 

Got me acting like you got a milli on you

بذار مثل تو باشم میلیونر تو

 

You say I’m the GOAT,the billy on you

تو میگی من بهترینم، اره عزیزم همدم تو

 

(GOAT یعنی Greatest Of All Time)

 

I could make all your dreams come true

من میتونستم همه رویاهاتو به حقیقت بپیوندونم

 

Wanna fall through, then you better come through

میخوام از بین برم، بعدش تو بهتر میشی

 

Don’t make me awake until the morning

منو تا صبح بیدار نکن

 

متن و ترجمه آهنگ the light is coming

Got a bed, with your name on it

یه تخت با اسم تو روش

 

With your name on it

با اسم تو روش

 

Got a kiss, with your name on it

یک بوس با اسم تو روش

 

With your name on it

با اسم تو روش

 

Love me good, let me down, don’t turn me down

عاشقم باش، ناامیدم نکن، ازم رو بر نگردون

 

Got a bed, with your name on it

یه تخت با اسم تو روش

 

With your name on it

با اسم تو روش

 

Strawberry lingerie

Waiting for you, strawberries lingerie

بی ادبیه

 

You told me you on the way

بهم گفتی که تو راهی

 

Messed around, messed around, put it down on you

دور مو بر به هم ریخته، به هم ریخته، بذارش پایین

 

I’ma do everything I said I’m gone do

من هرکاری رو که گفتم انجام میدم

 

Pretty little body it looks better on you

بدن کوچولو و خوشگل روی تو خوب به نظر میرسه

 

Might have to blow it like a feather on you

ممکنه همونطوری که کمکت میکنه بهت ضربه هم بزنه

 

Waterfalls, you better come through

آبشارها، تو بهتر از اونا جاری میشی

 

Don’t make me awake until the morning

منو تا صبح بیدار نکن

 

Got a bed, with your name on it

یه تخت با اسم تو روش

 

With your name on it

با اسم تو روش

 

Got a kiss, with your name on it

یک بوس با اسم تو روش

 

With your name on it

با اسم تو روش

 

Love me good, let me down, don’t turn me down

عاشقم باش، ناامیدم نکن، ازم رو بر نگردون

 

Got a bed, with your name on it

یه تخت با اسم تو روش

 

With your name on it

با اسم تو روش

 

I’m, A-all, all in, I’m in, A-all, all in, A-all, all in

من هستم،همه, همه هستن منم هستم، همه, همه هستن

 

A-all, all in, Put your name

همه هستن،همه، اسمتو بذار

 

He in my starting five, he get the city live

اون برای شروع من پنج ساله، شهرو زنده میکنه

 

These niggas scared they doing 50 in a 55

این نیگاها ترسیدن تا اونا ۵۰ رو به ۵۵ برسونن (سرعت ماشین)

 

I’m trynna clap them like somebody told em gimme five

من سعی میکنم بهشون سیلی بزنم مثل کسی که بهشون میگه بزن قدش

 

I’m be a half an hour but I told em gimme five

الان نصف ساعتی گذشته ولی من بهشون گفتم بزنین قدش

 

I’m trynna dance on em, blow my advance on em

من تلاش میکنم با اونها برقصم، پیشرفتم رو نشون شون بدم

 

I like em better when he got some sweatpants on em

من اونها رو بیشتر دوست دارم وقتی اون بهشون شلوارای خوشگل میده تا بپوشن

 

I like his hang time, he said his head right

زمانی که باهاش هستم رو دوست دارم، بی ادبیه

 

I said go all the way down and then head right

بی ادبیه

 

I watch him f**k it up, look at him l**king up

بی ادبیه

 

I said you need some thick skin, baby, s**k it up

بی ادبیه

 

He goes insane on it, I put my fame on it

اون میخواد دیوونه شه و من شهرتم رو روش گذاشتم

 

Coulda put ZAYN on it, but I put your name on it

می تونم اسم زین رو روش بزارم اما اسم تو رو میزارم

 

Got a bed, with your name on it

یه تخت با اسم تو روش

 

With your name on it

با اسم تو روش

 

Got a kiss, with your name on it

یک بوس با اسم تو روش

 

With your name on it

با اسم تو روش

 

Love me good, let me down, don’t turn me down

عاشقم باش، ناامیدم نکن، ازم رو بر نگردون

 

Got a bed, with your name on it

یه تخت با اسم تو روش

 

With your name on it

با اسم تو روش

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird verarbeitet…

Wird geladen…

متن و ترجمه آهنگ the light is coming

Wird verarbeitet…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird verarbeitet…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

the light is coming (Official Video) Song Available Here: https://arianagrande.lnk.to/thelighti…Connect with Ariana Grande: https://www.arianagrande.com https://www.instagram.com/arianagrande https://twitter.com/arianagrande https://www.facebook.com/arianagrande Video Director: Dave MeyersVideo Producer: Nathan ScherrerVideo Editor: Nick Gilbergfor Freenjoy, Inc.Music video by Ariana Grande performing the light is coming. © ۲۰۱۸ Republic Records, a Division of UMG Recordings, http://vevo.ly/m816wG

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird verarbeitet…

Playlists werden geladen…

Erweiterte SucheHilfe zur Suche Feedback geben

متن و ترجمه آهنگ the light is coming
متن و ترجمه آهنگ the light is coming
8

تکست اهنگ the light is coming

تکست اهنگ the light is coming
تکست اهنگ the light is coming

You wouldn’t let anybody speak and instead

تو نباید
بزاری کسی حرف بزنه و به جاش

 

You wouldn’t let anybody speak and instead

تو نباید
بزاری کسی حرف بزنه و به جاش

تکست اهنگ the light is coming

 

Ay yo, trophy wife, out you won me

اره اره یه زن جوونی مثل من رو به دست میاری

 

Until you had to find out it’s one me

تا وقتی ک تو
بفهمی این فقط منم

 

Now you benched, your bum knee

مفهومش بی ادبیه

 

Now I’m the bad guy, call me Chun-Li

حالا من ادم
بدیم منو “چون لی” صدا کن

 

Cause you was slipping, yep, you clumsy

چون تو خیلی
ساده لوحی (به جزییات توجه نمی کنی)، تو بد ترکیب

 

And everything I peep, can’t just unsee

چون به همه چیز زیر چشمی نگاه میکنم و تو نمیتونی ببینی

 

Sips tea, and it’s unsweet

چایی رو میچشی ویان تلخه

 

(منظورش از چایی همون حقیقته)

 

Respect bad gyal when mi done speak

به یه دختر خفن احترام بذار وقتی که دارم حرف
میزنم

 

Now we shooting the shot like drive-by

الان پشت سر هم می نوشیم انگار داریم تیر اندازی میکنیم

 

(مثل اسلحه که از پنجره ماشین به سرعت شلیک میکنه

ما هم به همون سرعت شات های مش روب رو مینوشیم)

 

Why you had to make me go call up my side guy?

چرا تو باید
منو مجبور میکردی که برم و بعدش بم زنگ بزنیتکست اهنگ the light is coming

 

Can’t let a f-boy f-up my nice vibes

نمیزارم یه پسر
عوضی حال خوبم رو خراب کنه

 

Yo Ariana, come let me give you a high five

تو آریانا بیا
تا بهت یه های فایو (بزن قدش) بدم

 

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

 

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

 

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

 

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

 

What did she say? What did he say?

اون چی میگه؟
اون چی میگه؟

 

You don’t listen cause you know everything

تو گوش نمیدی
چون فکر میکنی همه چیو میدونی

 

You don’t even need dreams

تو اصلا نیاز
به رویا نداری

 

Telling everybody, Stay woke, don’t sleep

ب همه بگو بیدار
بمونین نخوابین

 

Gonna break that sh*t down

میخوان فک لعنتی
رو بشکنم

 

You don’t wait until they wait another round

تو منتظر نمیشینی
تا وقتی که اونا منتظر راند بعدی هستی

 

(منظور اینه سریع حمله میکنه و منتظر نمیشه راند تموم بشه)

 

Guess you’re way above it now

حدس بزن الان
تو چه راهی هستی

 

And that’s your way to love it now

و این راه تو
هست که اینو الان دوست داشته باشی

 

I’ve been into you, sh*t that you’ve been through

من محو توام، لعنتی تو اینو تجربه کردی

 

Damn, I’m so confused, who cares about the rational?

من خیلی گیج
شدم، کی به عاقل بودن اهمیت میده؟

 

If it ain’t your view, That’s the bottom line

اگه این نظر
تو نیست، خیلی مهمه

 

Give you a box of chances, every time you blow it all

به تو یه
جعبه پر شانس میدم، ولی هر دفعه اونو به باد میدی

 

Cause if it was shade, you would just throw it all

چون اگه این
فقط یه سایه بود اون راحت پرتش میکرد

 

It’s like you’re trying not to glow at all

این شبیه اینه
ک ت میخوای اینو نچسبونی

 

Know it all know it all

باید همشو بدونی

 

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

 

Why do we have chemistry with a need for speed?

چرا ما شیمی
داریم با یه نیاز برای سرعت

 

Doing things that trouble clings

کارایی انجام
میدیم که انجامشون مشکل هستن

 

To and bends off our wings

و خم کردن
بالهامون

 

Gonna break that sh*t down

میخوان فک لعنتی
رو بشکنم

 

You don’t wait until they wait another round

تو منتظر نمیشینی
تا وقتی که اونا منتظر راند بعدی هستی

 

(منظور اینه سریع حمله میکنه و منتظر نمیشه راند تموم بشه)

 

Guess you’re way above it now

حدس بزن الان
تو چه راهی هستی

 

And that’s your way to love it now

و این راه تو
هست که اینو الان دوست داشته باشی

 

I’ve been into you, sh*t that you’ve been through

من محو توام، لعنتی تو اینو تجربه کردی

 

Damn, I’m so confused, who cares about the rational?

من خیلی گیج
شدم، کی به عاقل بودن اهمیت میده؟

 

If it ain’t your view, That’s the bottom line

اگه این نظر
تو نیست، خیلی مهمه

 

Give you a box of chances, every time you blow it all

به تو یه
جعبه پر شانس میدم، ولی هر دفعه اونو به باد میدی

 

Cause if it was shade, you would just throw it all

چون اگه این
فقط یه سایه بود اون راحت پرتش میکرد

 

It’s like you’re trying not to glow at all

این شبیه اینه
ک ت میخوای اینو نچسبونی

 

Know it all know it all

باید همشو بدونی

 

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

 

منبع لیریکس: Musixmatch.com

 

متن و ترجمه آهنگ the light is coming از Ariana Grande

You wouldn’t let anybody speak and instead…
نمیذاری کسی حرف بزنه و در عوض
You wouldn’t let anybody speak and instead…
نمیذاری کسی حرف بزنه و در عوض

Ay yo, trophy wife, owww you won me
هی تو، جایزه همسرو بردی، منو برنده شدی
Until you had to find out it’s one me
تا وقتی ک تو بفهمی این فقط منم
Now you benched, aw, your bum knee
الان رو صندلی نشستی، اوو، زانو هاتو انداختی بالا
Now I’m the bad guy, call me Chun-Li
حالا من آدم بدیم، منو چان لی صدا کن
‘Cause you was slippin’, yep, you clumsy
چون تو خواب بودی، آره، توی سر به هوا
And everything I peeped, can’t just unsee
و به هرچی که خیره میشم، اصلٱ نمیشه ندید
Sips tea, and it’s unsweet
چای رو مزه مزه کن، شیرین نیست
Respect bad gyal when mi dun speak
دختر بد، وقتی دارم حرف می زنم احترام بذار
Now we shooting the shot like drive-by’s
الان می زنیم به هدف انگار که داریم می رونیم
Why you had to make me go call up my side guy?
چرا باید مجبورم می کردی برم بعد بهم زنگ‌ میزدی؟
Can’t let a f-boy f-up my nice vibes
نمیتونم اجازه بدم هیچ پسری با س احساساتم قشنگمو خراب کنه
Yo Ariana, come let me give you a high five
تو آریانا، بیا بذار بهت یه های فایو بدم
The light is coming to give back everything the darkness stole
روشنایی داره میاد تا تموم چیزایی که تاریکی دزدیده بود پس بیاره
The light is coming to give back everything the darkness stole
روشنایی داره میاد تا تموم چیزایی که تاریکی دزدیده بود پس بیاره
The light is coming to give back everything the darkness stole
روشنایی داره میاد تا تموم چیزایی که تاریکی دزدیده بود پس بیاره
The light is coming to give back everything the darkness stole
روشنایی داره میاد تا تموم چیزایی که تاریکی دزدیده بود پس بیاره
What did she say? What did he say?
اون چی گفت ؟ این چی گفت؟
You don’t listen ’cause you know everything
گوش نمیدی بخاطر اینکه همه چیو میدونی
You don’t even need dreams
اصلٱ نیاز به رویا نداری
Tellin’ everybody, “Stay woke, don’t sleep”
به همه بگو ببدار بمونن نخوابن
Ah, gonna break that shit down
آه، میخوان این آشغالو بشکنن
You don’t wait, tell ’em wait another round
منتظر نمیمونی تا اونا واسه یه دور دیگه صبر کنن
Ah, guess you’re way above it now
آه، حدس بزن الان تو چه مسیری هستی
And that’s your way to love it now
و این راه توئه که الان دوسش داشته باشی
How can they tell you shit that you’ve been through?
چطور میتونن بهت بکن گه که ازش رد شدی؟
They’re so confused
اونا حسابی گیج شدن
Who cares about their rationale?
کی به منطق اونا اهمیت میده؟
If it ain’t your view
اگه این دید تو نیست
That’s the bottom line
اون خط وسطه
Know-it-all (know-it-all)
همشو بدون (همشو بدون)
Give you a box of chances, every time you blow it all (blow it all)
بهت یه جعبه شانس میدم، همش اونو به باد میدی(به باد میدی)
As if it was shade, you would just throw it all (throw it all)
اگه این سایه بود تو هلش میدادی
It’s like you’re trying not to glow at all (glow at all)
شبیه اینه که نخوای اینو بچسبونی (بچسبونی)

در کانال تلگرام لیریکا عضو شید، مرسی

برای ورود به سایت روی دکمه زیر کلیک کنید

ترجمه فارسی آهنگ The Light Is Coming

Got a bed, with your name on it

یه تخت با اسم تو روش

 

With your name on it

تکست اهنگ the light is coming

با اسم تو روش

 

Got a kiss, with your name on it

یک بوس با اسم تو روش

 

With your name on it

Thousand dollar sheets

ملافه های هزار دلاری

 

Waiting for you on some thousand-dollar sheets

منتظرتم رو ملافه های هزار دلاری

 

I got Carter III on repeat

کارتر تری روی تکرار گذاشتم

 

Back shots to the beat of a milli on you

بی ادبیه

 

Got me acting like you got a milli on you

بذار مثل تو باشم میلیونر تو

 

You say I’m the GOAT,the billy on you

تو میگی من بهترینم، اره عزیزم همدم تو

 

(GOAT یعنی Greatest Of All Time)

 

I could make all your dreams come true

من میتونستم همه رویاهاتو به حقیقت بپیوندونم

 

Wanna fall through, then you better come through

میخوام از بین برم، بعدش تو بهتر میشی

 

Don’t make me awake until the morning

منو تا صبح بیدار نکن

 

تکست اهنگ the light is coming

Got a bed, with your name on it

یه تخت با اسم تو روش

 

With your name on it

با اسم تو روش

 

Got a kiss, with your name on it

یک بوس با اسم تو روش

 

With your name on it

با اسم تو روش

 

Love me good, let me down, don’t turn me down

عاشقم باش، ناامیدم نکن، ازم رو بر نگردون

 

Got a bed, with your name on it

یه تخت با اسم تو روش

 

With your name on it

با اسم تو روش

 

Strawberry lingerie

Waiting for you, strawberries lingerie

بی ادبیه

 

You told me you on the way

بهم گفتی که تو راهی

 

Messed around, messed around, put it down on you

دور مو بر به هم ریخته، به هم ریخته، بذارش پایین

 

I’ma do everything I said I’m gone do

من هرکاری رو که گفتم انجام میدم

 

Pretty little body it looks better on you

بدن کوچولو و خوشگل روی تو خوب به نظر میرسه

 

Might have to blow it like a feather on you

ممکنه همونطوری که کمکت میکنه بهت ضربه هم بزنه

 

Waterfalls, you better come through

آبشارها، تو بهتر از اونا جاری میشی

 

Don’t make me awake until the morning

منو تا صبح بیدار نکن

 

Got a bed, with your name on it

یه تخت با اسم تو روش

 

With your name on it

با اسم تو روش

 

Got a kiss, with your name on it

یک بوس با اسم تو روش

 

With your name on it

با اسم تو روش

 

Love me good, let me down, don’t turn me down

عاشقم باش، ناامیدم نکن، ازم رو بر نگردون

 

Got a bed, with your name on it

یه تخت با اسم تو روش

 

With your name on it

با اسم تو روش

 

I’m, A-all, all in, I’m in, A-all, all in, A-all, all in

من هستم،همه, همه هستن منم هستم، همه, همه هستن

 

A-all, all in, Put your name

همه هستن،همه، اسمتو بذار

 

He in my starting five, he get the city live

اون برای شروع من پنج ساله، شهرو زنده میکنه

 

These niggas scared they doing 50 in a 55

این نیگاها ترسیدن تا اونا ۵۰ رو به ۵۵ برسونن (سرعت ماشین)

 

I’m trynna clap them like somebody told em gimme five

من سعی میکنم بهشون سیلی بزنم مثل کسی که بهشون میگه بزن قدش

 

I’m be a half an hour but I told em gimme five

الان نصف ساعتی گذشته ولی من بهشون گفتم بزنین قدش

 

I’m trynna dance on em, blow my advance on em

من تلاش میکنم با اونها برقصم، پیشرفتم رو نشون شون بدم

 

I like em better when he got some sweatpants on em

من اونها رو بیشتر دوست دارم وقتی اون بهشون شلوارای خوشگل میده تا بپوشن

 

I like his hang time, he said his head right

زمانی که باهاش هستم رو دوست دارم، بی ادبیه

 

I said go all the way down and then head right

بی ادبیه

 

I watch him f**k it up, look at him l**king up

بی ادبیه

 

I said you need some thick skin, baby, s**k it up

بی ادبیه

 

He goes insane on it, I put my fame on it

اون میخواد دیوونه شه و من شهرتم رو روش گذاشتم

 

Coulda put ZAYN on it, but I put your name on it

می تونم اسم زین رو روش بزارم اما اسم تو رو میزارم

 

Got a bed, with your name on it

یه تخت با اسم تو روش

 

With your name on it

با اسم تو روش

 

Got a kiss, with your name on it

یک بوس با اسم تو روش

 

With your name on it

با اسم تو روش

 

Love me good, let me down, don’t turn me down

عاشقم باش، ناامیدم نکن، ازم رو بر نگردون

 

Got a bed, with your name on it

یه تخت با اسم تو روش

 

With your name on it

با اسم تو روش

“The Light Is Coming” (stylized in all lowercase) is a song by American singer Ariana Grande, featuring American rapper Nicki Minaj. Both artists co-wrote the song with its producer Pharrell Williams. It was released on June 20, 2018, as the first promotional single from Grande’s fourth studio album, Sweetener.[1] The track debuted at number 95 and peaked at number 89 on the US Billboard Hot 100.

On May 27, 2018, Ariana Grande teased “The Light Is Coming” with a 21 second clip on her Instagram page.[2] On June 2, she debuted a preview of the song at Wango Tango, announcing that the song would be released on June 20, 2018, along with the pre-order of Sweetener.[3]

“The Light Is Coming” received lukewarm reviews from music critics.[10] Mike Nied of Idolator described it as “a serious dance floor filler”, writing: “The light is coming to give back everything the darkness stole,” [Grande] chants over militaristic drums and slippery synths. Her voice is confident and sounds perfectly at home as it races over the searing production, courtesy of Pharrell. All things considered, it sounds like the pop princess has another hit on her hands.”[11] In the album review, however, Neid called it “a particularly glaring misstep.”[12]Spin editor Israel Daramola described the song as a “glitchy, thumping” dance record with a sample that highlights Grande’s “nursery rhyme-style melody” during the repeated chorus and her voice “is alive with feeling and thrives in the quirks and constant vibrancy of the music.” He also praised Minaj for delivering a “strutting, paint-by-numbers verse in the time allotted” that is “perfectly suited to the heavy, ground shaking bass of the song”.[13] Brittany Spanos of Rolling Stone considered it a “weak spot” in the parent album.[14]تکست اهنگ the light is coming

“The Light Is Coming” entered the US Billboard Hot 100 at number 95 selling 14,000 copies in its first week, allowing it to also debut on the Digital Songs chart at number 22.[15] The song fell off the Hot 100 the following week; however, it later re-entered at a new peak of number 89 following the release of Sweetener.[16]

Worldwide, the song debuted in the top-forty in Hungary and Scotland, peaking at numbers 24 and 22 respectively, while charting within the top 100 in six other territories including the United Kingdom, where it reached number 57 on the UK Singles Chart. It also peaked at number 63 on the Canadian Hot 100.

Despite the song not being released as an official single, the song did release it’s music video which first premiered twelve hours after the song’s release, via the Reebok official website.[17] It was directed by Dave Meyers, who had also directed the music video for Grande’s “No Tears Left to Cry”, and features
Nicki Minaj performing her verse and Ariana Grande singing in a dimly-lit forest. The video was released worldwide on YouTube and Vevo the next day.

Grande performed a preview of the song at Wango Tango on June 2, 2018.[3]

Recording and management

Personnel

Credits adapted from the liner notes of Sweetener.[18]

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird verarbeitet…

Wird geladen…

تکست اهنگ the light is coming

Wird verarbeitet…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird verarbeitet…

Wird geladen…

Wird geladen…

» Download Ariana Grande, Nicki Minaj – The Light Is Coming (Lyrics): https://arianagrande.lnk.to/notearsYD 🎵 Spotify Playlist: http://spotify.syrebralvibes.com» Support SyrebralVibes:https://open.spotify.com/user/syrebra…https://www.facebook.com/SyrebralsVibeshttps://twitter.com/SyrebralVibes» Support Ariana Grande:https://www.arianagrande.com https://www.instagram.com/arianagrande https://twitter.com/arianagrande 🎧 My Gear:Headphones (Low/High-End) – https://amzn.to/2yBZSS5 / https://amzn.to/2yNwUhUSpeakers (Low/High-End) – https://amzn.to/2K37p1q / https://amzn.to/2N6xtX9» Visuals by UniqueVibes:https://www.youtube.com/c/UniqueVibes…Buy his art: https://society6.com/uniquevibes» Wallpaper – unsplash.comSubmission Form: http://goo.gl/forms/fcFkjgFKmpzy59GH2Buisness Inquires: [email protected]

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird verarbeitet…

Playlists werden geladen…

Ariana Grande veröffentlicht ihre Kollaboration ‚The Light Is Coming‘ mit Nicki Minaj und verrät, dass ihr neues Album ‚Sweetener‘ im Sommer erscheinen wird.

Alles richtig: Ariana steht auf dem neuen Album kopf. Foto: Universal Music

Die beiden Musikstars haben sich für den heiß erwarteten Song zusammengeschlossen, der nun zum Streamen und Downloaden verfügbar ist. Dabei zeigt sich die 24-Jährige in den Textzeilen feurig wie nie. Sie singt unter anderem: „Du wirst diesen Mist zum Einstürzen bringen, du wartest nicht, bis sie sich noch mehr Zeit lassen. Ich denke, du stehst jetzt über allem und das ist dein Weg, es jetzt zu lieben.“ Der brandneue Song soll bald auch von einem passenden Musikvideo begleitet werden, das von Regisseur Dave Meyers inszeniert wurde, der bereits mit Musikgrößen wie Missy Elliot, Kendrick Lamar und Katy Perry zusammengearbeitet hat.

Das offizielle Video zu dem Song geht um 18 Uhr exklusiv für 24h auf Reebok live.

Daneben gibt es Neuigkeiten zu Grandes neuem Album. Es wird auf ihre Platte ‚Dangerous Woman‘ von 2016 folgen und kann nun auch vorbestellt werden. ‚Sweetener‘ wird am 17. August erscheinen und passend dazu können die Fans ihre Vorfreude schon einmal mit neuen Merchandise-Artikeln anheizen, die nun auf der Webseite der Sängerin zu erwerben sind. Aber nicht nur musikalisch läuft es derzeit rund für die junge Popsängerin.تکست اهنگ the light is coming

Die Sängerin verlobte sich angeblich erst kürzlich nach nur einem Monat Beziehung mit dem ‚SNL‘-Star Pete Davidson. Auf Social Media musste sie sich dafür viel fiese Kritik anhören, doch die Sängerin kümmert sich nicht um diese Meinungen. Auf Twitter schlägt sie zurück und meint, dass „das Leben zu kurz ist, um kryptisch“ bezüglich der Liebe zu sein, die sie mit dem TV-Star gefunden hat.

Grande veröffentlicht ihr neues Album „Sweetener“ am 17. August bei Republic Records.

Dank ihres enormen Stimmumfangs und ihrer beeindruckenden Präsenz, zählt Ariana Grande längst zu den größten Popstars unserer Zeit. Obwohl sie erst 24 Jahre alt ist, kann sie bereits auf drei US-Platinalben sowie über 18 Milliarden Streams (!) zurückblicken. Bereits acht Mal in den Top-10 der US-Singlecharts vertreten, wurde sie schon für vier Grammys nominiert. Ihre ganze Stimmgewalt packte die Sängerin zuletzt auf dem Album „Dangerous Woman“ (۲۰۱۶) aus, was ihr u.a. erst kürzlich einen Platz auf der Liste der „۱۰۰ einflussreichsten Menschen“ vom TIME Magazine sicherte (wo ihre Stimme als „außergewöhnliches, bewegliches, grenzenloses Instrument“ gefeiert wurde).

Ariana Grande

Grammys

Katy Perry

Kendrick Lamar

Nicki Minaj

Pete Davidson

Grammys: Kendrick Lamar führt die Nominierungen an

Tun sich Ariana Grande und Nicki Minaj zusammen?

Pete Davidson: Ariana Grande sollte Zutritt verwehrt werden

Comedian Pete Davidson: Hat er nach Ariana Grande eine Neue?

Ariana Grande: Ex-Verlobter Pete Davidson zurück auf Instagram

Dschungelcamp Tag 10: Am Ende waren’s nur noch 9

Bald im Kino: „Helmut Berger, meine Mutter und ich“

James Franco: Hier kommt der Trailer zu „Don’t Come Back From The Moon“

Sibylle Rauch hat 4 Kilo verloren und fühlt sich als „Laufstegschönheit“

Charlie Sheen und sein Weg durch die Hölle

Hinweis: Durch Nutzung von klatsch-tratsch.de stimmen Sie der Verwendung von Cookies für Analysezwecke, personalisierte Inhalte und Werbung zu. Mehr erfahren

تکست اهنگ the light is coming
تکست اهنگ the light is coming
10

متن اهنگ the light is coming از ariana grande

متن اهنگ the light is coming از ariana grande
متن اهنگ the light is coming از ariana grande

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird verarbeitet…

Wird geladen…

متن اهنگ the light is coming از ariana grande

Wird verarbeitet…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird verarbeitet…

Wird geladen…

Wird geladen…

» Download Ariana Grande, Nicki Minaj – The Light Is Coming (Lyrics): https://arianagrande.lnk.to/notearsYD 🎵 Spotify Playlist: http://spotify.syrebralvibes.com» Support SyrebralVibes:https://open.spotify.com/user/syrebra…https://www.facebook.com/SyrebralsVibeshttps://twitter.com/SyrebralVibes» Support Ariana Grande:https://www.arianagrande.com https://www.instagram.com/arianagrande https://twitter.com/arianagrande 🎧 My Gear:Headphones (Low/High-End) – https://amzn.to/2yBZSS5 / https://amzn.to/2yNwUhUSpeakers (Low/High-End) – https://amzn.to/2K37p1q / https://amzn.to/2N6xtX9» Visuals by UniqueVibes:https://www.youtube.com/c/UniqueVibes…Buy his art: https://society6.com/uniquevibes» Wallpaper – unsplash.comSubmission Form: http://goo.gl/forms/fcFkjgFKmpzy59GH2Buisness Inquires: [email protected]

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird verarbeitet…

Playlists werden geladen…

You wouldn’t let anybody speak and instead

تو نباید
بزاری کسی حرف بزنه و به جاش

 

You wouldn’t let anybody speak and instead

تو نباید
بزاری کسی حرف بزنه و به جاش

متن اهنگ the light is coming از ariana grande

 

Ay yo, trophy wife, out you won me

اره اره یه زن جوونی مثل من رو به دست میاری

 

Until you had to find out it’s one me

تا وقتی ک تو
بفهمی این فقط منم

 

Now you benched, your bum knee

مفهومش بی ادبیه

 

Now I’m the bad guy, call me Chun-Li

حالا من ادم
بدیم منو “چون لی” صدا کن

 

Cause you was slipping, yep, you clumsy

چون تو خیلی
ساده لوحی (به جزییات توجه نمی کنی)، تو بد ترکیب

 

And everything I peep, can’t just unsee

چون به همه چیز زیر چشمی نگاه میکنم و تو نمیتونی ببینی

 

Sips tea, and it’s unsweet

چایی رو میچشی ویان تلخه

 

(منظورش از چایی همون حقیقته)

 

Respect bad gyal when mi done speak

به یه دختر خفن احترام بذار وقتی که دارم حرف
میزنم

 

Now we shooting the shot like drive-by

الان پشت سر هم می نوشیم انگار داریم تیر اندازی میکنیم

 

(مثل اسلحه که از پنجره ماشین به سرعت شلیک میکنه

ما هم به همون سرعت شات های مش روب رو مینوشیم)

 

Why you had to make me go call up my side guy?

چرا تو باید
منو مجبور میکردی که برم و بعدش بم زنگ بزنی

متن اهنگ the light is coming از ariana grande

 

Can’t let a f-boy f-up my nice vibes

نمیزارم یه پسر
عوضی حال خوبم رو خراب کنه

 

Yo Ariana, come let me give you a high five

تو آریانا بیا
تا بهت یه های فایو (بزن قدش) بدم

 

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

 

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

 

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

 

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

 

What did she say? What did he say?

اون چی میگه؟
اون چی میگه؟

 

You don’t listen cause you know everything

تو گوش نمیدی
چون فکر میکنی همه چیو میدونی

 

You don’t even need dreams

تو اصلا نیاز
به رویا نداری

 

Telling everybody, Stay woke, don’t sleep

ب همه بگو بیدار
بمونین نخوابین

 

Gonna break that sh*t down

میخوان فک لعنتی
رو بشکنم

 

You don’t wait until they wait another round

تو منتظر نمیشینی
تا وقتی که اونا منتظر راند بعدی هستی

 

(منظور اینه سریع حمله میکنه و منتظر نمیشه راند تموم بشه)

 

Guess you’re way above it now

حدس بزن الان
تو چه راهی هستی

 

And that’s your way to love it now

و این راه تو
هست که اینو الان دوست داشته باشی

 

I’ve been into you, sh*t that you’ve been through

من محو توام، لعنتی تو اینو تجربه کردی

 

Damn, I’m so confused, who cares about the rational?

من خیلی گیج
شدم، کی به عاقل بودن اهمیت میده؟

 

If it ain’t your view, That’s the bottom line

اگه این نظر
تو نیست، خیلی مهمه

 

Give you a box of chances, every time you blow it all

به تو یه
جعبه پر شانس میدم، ولی هر دفعه اونو به باد میدی

 

Cause if it was shade, you would just throw it all

چون اگه این
فقط یه سایه بود اون راحت پرتش میکرد

 

It’s like you’re trying not to glow at all

این شبیه اینه
ک ت میخوای اینو نچسبونی

 

Know it all know it all

باید همشو بدونی

 

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

 

Why do we have chemistry with a need for speed?

چرا ما شیمی
داریم با یه نیاز برای سرعت

 

Doing things that trouble clings

کارایی انجام
میدیم که انجامشون مشکل هستن

 

To and bends off our wings

و خم کردن
بالهامون

 

Gonna break that sh*t down

میخوان فک لعنتی
رو بشکنم

 

You don’t wait until they wait another round

تو منتظر نمیشینی
تا وقتی که اونا منتظر راند بعدی هستی

 

(منظور اینه سریع حمله میکنه و منتظر نمیشه راند تموم بشه)

 

Guess you’re way above it now

حدس بزن الان
تو چه راهی هستی

 

And that’s your way to love it now

و این راه تو
هست که اینو الان دوست داشته باشی

 

I’ve been into you, sh*t that you’ve been through

من محو توام، لعنتی تو اینو تجربه کردی

 

Damn, I’m so confused, who cares about the rational?

من خیلی گیج
شدم، کی به عاقل بودن اهمیت میده؟

 

If it ain’t your view, That’s the bottom line

اگه این نظر
تو نیست، خیلی مهمه

 

Give you a box of chances, every time you blow it all

به تو یه
جعبه پر شانس میدم، ولی هر دفعه اونو به باد میدی

 

Cause if it was shade, you would just throw it all

چون اگه این
فقط یه سایه بود اون راحت پرتش میکرد

 

It’s like you’re trying not to glow at all

این شبیه اینه
ک ت میخوای اینو نچسبونی

 

Know it all know it all

باید همشو بدونی

 

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

 

منبع لیریکس: Musixmatch.com

 

متن و ترجمه آهنگ the light is coming از Ariana Grande

You wouldn’t let anybody speak and instead…
نمیذاری کسی حرف بزنه و در عوض
You wouldn’t let anybody speak and instead…
نمیذاری کسی حرف بزنه و در عوض

Ay yo, trophy wife, owww you won me
هی تو، جایزه همسرو بردی، منو برنده شدی
Until you had to find out it’s one me
تا وقتی ک تو بفهمی این فقط منم
Now you benched, aw, your bum knee
الان رو صندلی نشستی، اوو، زانو هاتو انداختی بالا
Now I’m the bad guy, call me Chun-Li
حالا من آدم بدیم، منو چان لی صدا کن
‘Cause you was slippin’, yep, you clumsy
چون تو خواب بودی، آره، توی سر به هوا
And everything I peeped, can’t just unsee
و به هرچی که خیره میشم، اصلٱ نمیشه ندید
Sips tea, and it’s unsweet
چای رو مزه مزه کن، شیرین نیست
Respect bad gyal when mi dun speak
دختر بد، وقتی دارم حرف می زنم احترام بذار
Now we shooting the shot like drive-by’s
الان می زنیم به هدف انگار که داریم می رونیم
Why you had to make me go call up my side guy?
چرا باید مجبورم می کردی برم بعد بهم زنگ‌ میزدی؟
Can’t let a f-boy f-up my nice vibes
نمیتونم اجازه بدم هیچ پسری با س احساساتم قشنگمو خراب کنه
Yo Ariana, come let me give you a high five
تو آریانا، بیا بذار بهت یه های فایو بدم
The light is coming to give back everything the darkness stole
روشنایی داره میاد تا تموم چیزایی که تاریکی دزدیده بود پس بیاره
The light is coming to give back everything the darkness stole
روشنایی داره میاد تا تموم چیزایی که تاریکی دزدیده بود پس بیاره
The light is coming to give back everything the darkness stole
روشنایی داره میاد تا تموم چیزایی که تاریکی دزدیده بود پس بیاره
The light is coming to give back everything the darkness stole
روشنایی داره میاد تا تموم چیزایی که تاریکی دزدیده بود پس بیاره
What did she say? What did he say?
اون چی گفت ؟ این چی گفت؟
You don’t listen ’cause you know everything
گوش نمیدی بخاطر اینکه همه چیو میدونی
You don’t even need dreams
اصلٱ نیاز به رویا نداری
Tellin’ everybody, “Stay woke, don’t sleep”
به همه بگو ببدار بمونن نخوابن
Ah, gonna break that shit down
آه، میخوان این آشغالو بشکنن
You don’t wait, tell ’em wait another round
منتظر نمیمونی تا اونا واسه یه دور دیگه صبر کنن
Ah, guess you’re way above it now
آه، حدس بزن الان تو چه مسیری هستی
And that’s your way to love it now
و این راه توئه که الان دوسش داشته باشی
How can they tell you shit that you’ve been through?
چطور میتونن بهت بکن گه که ازش رد شدی؟
They’re so confused
اونا حسابی گیج شدن
Who cares about their rationale?
کی به منطق اونا اهمیت میده؟
If it ain’t your view
اگه این دید تو نیست
That’s the bottom line
اون خط وسطه
Know-it-all (know-it-all)
همشو بدون (همشو بدون)
Give you a box of chances, every time you blow it all (blow it all)
بهت یه جعبه شانس میدم، همش اونو به باد میدی(به باد میدی)
As if it was shade, you would just throw it all (throw it all)
اگه این سایه بود تو هلش میدادی
It’s like you’re trying not to glow at all (glow at all)
شبیه اینه که نخوای اینو بچسبونی (بچسبونی)

در کانال تلگرام لیریکا عضو شید، مرسی

برای ورود به سایت روی دکمه زیر کلیک کنید

Advisory – the following lyrics contain explicit language:

[Intro]
You wouldn’t let anybody speak for this and instead
You wouldn’t let anybody speak for this and instead

[Verse 1: Nicki Minaj]
Ay yo
Trophy wife, aw, you want me
Until you had to find out, it’s on me
Now you benched, aw you’re bum knee
Now I’m the bad guy, call me Chun-Li (ooh)
‘Cause you was slippin’, yeah you clumsy
And everything I peep, can’t just unsee
Sips tea, and it is unsweet
Respect bad gal, when mi done speak?
Now we shooting the shot like drive-by
Why you had to make me go call up my side guy?
Can’t let a f-boy f- up my nice vibe
Yo Ariana, come let me give you a high five

[Chorus: Ariana Grande]
The light is coming to give back everything the darkness stole
You wouldn’t let anybody speak for this and instead
The light is coming to give back everything the darkness stole
You wouldn’t let anybody speak for this and instead
The light is coming to give back everything the darkness stole
You wouldn’t let anybody speak for this and instead
The light is coming to give back everything the darkness stole
You wouldn’t let anybody speak for this Instead

[Verse 2: Ariana Grande]
What does she say? What did he say?
You don’t listen ’cause you know everything
You don’t even need dreams
Tellin’ everybody “Stay woke don’t sleep”
Ah, ’bout to break that shit down
You don’t wait until they wait another round
Ah, guess you’re way above it now
And then she wait another night
I’ve been into you, shit that you’ve been through
Damn, I’m so confused, who cares about the rush of it
In an interview
That’s the bottom line, know-it-all (know-it-all)
Given you a box of chances every time you blow it all (blow it all)
‘Cause if it was shade, he would just throw it all (throw it all)
It’s like you’re trying not to blow it all (blow it all)
Know-it-all (know-it-all)

متن اهنگ the light is coming از ariana grande

[Chorus: Ariana Grande]
The light is coming to give back everything the darkness st-st-stole
You wouldn’t let anybody speak for this and instead
The light is coming to give back everything the darkness stole
You wouldn’t let anybody speak for this and instead
The light is coming to give back everything the darkness st-st-stole
You wouldn’t let anybody speak for this and instead
The light is coming to give back everything the darkness stole
You wouldn’t let anybody speak for this-

Song Discussions is protected by U.S. Patent 9401941. Other patents pending.

CNET | Copyright © ۲۰۱۹ CBS Interactive Inc. / All rights reserved.

در آپارات شما قادر خواهید بود ویدئوهای خود را با دیگران به اشتراک بگذارید و از اخبار رویدادها اطلاع پیدا کنید.

آرشیو هزاران فیلم وسریال ایرانی و خارجی

آرشیو انیمیشن و فیلم های مناسب برای کودکان

مسئولیت محتوای ویدئوها و هرگونه پاسخگویی به ادعاهای مطروحه توسط اشخاص حقیقی
و حقوقی با منتشر کننده است و آپارات هیچگونه مسئولیتی نسبت به آن ندارد.

“The Light Is Coming” (stylized in all lowercase) is a song by American singer Ariana Grande, featuring American rapper Nicki Minaj. Both artists co-wrote the song with its producer Pharrell Williams. It was released on June 20, 2018, as the first promotional single from Grande’s fourth studio album, Sweetener.[1] The track debuted at number 95 and peaked at number 89 on the US Billboard Hot 100.

On May 27, 2018, Ariana Grande teased “The Light Is Coming” with a 21 second clip on her Instagram page.[2] On June 2, she debuted a preview of the song at Wango Tango, announcing that the song would be released on June 20, 2018, along with the pre-order of Sweetener.[3]

“The Light Is Coming” received lukewarm reviews from music critics.[10] Mike Nied of Idolator described it as “a serious dance floor filler”, writing: “The light is coming to give back everything the darkness stole,” [Grande] chants over militaristic drums and slippery synths. Her voice is confident and sounds perfectly at home as it races over the searing production, courtesy of Pharrell. All things considered, it sounds like the pop princess has another hit on her hands.”[11] In the album review, however, Neid called it “a particularly glaring misstep.”[12]Spin editor Israel Daramola described the song as a “glitchy, thumping” dance record with a sample that highlights Grande’s “nursery rhyme-style melody” during the repeated chorus and her voice “is alive with feeling and thrives in the quirks and constant vibrancy of the music.” He also praised Minaj for delivering a “strutting, paint-by-numbers verse in the time allotted” that is “perfectly suited to the heavy, ground shaking bass of the song”.[13] Brittany Spanos of Rolling Stone considered it a “weak spot” in the parent album.[14]

متن اهنگ the light is coming از ariana grande

“The Light Is Coming” entered the US Billboard Hot 100 at number 95 selling 14,000 copies in its first week, allowing it to also debut on the Digital Songs chart at number 22.[15] The song fell off the Hot 100 the following week; however, it later re-entered at a new peak of number 89 following the release of Sweetener.[16]

Worldwide, the song debuted in the top-forty in Hungary and Scotland, peaking at numbers 24 and 22 respectively, while charting within the top 100 in six other territories including the United Kingdom, where it reached number 57 on the UK Singles Chart. It also peaked at number 63 on the Canadian Hot 100.

Despite the song not being released as an official single, the song did release it’s music video which first premiered twelve hours after the song’s release, via the Reebok official website.[17] It was directed by Dave Meyers, who had also directed the music video for Grande’s “No Tears Left to Cry”, and features
Nicki Minaj performing her verse and Ariana Grande singing in a dimly-lit forest. The video was released worldwide on YouTube and Vevo the next day.

Grande performed a preview of the song at Wango Tango on June 2, 2018.[3]

Recording and management

Personnel

Credits adapted from the liner notes of Sweetener.[18]

متن اهنگ the light is coming از ariana grande
متن اهنگ the light is coming از ariana grande
10

متن آهنگ the light is coming

متن آهنگ the light is coming
متن آهنگ the light is coming

You wouldn’t let anybody speak and instead

تو نباید
بزاری کسی حرف بزنه و به جاش

 

You wouldn’t let anybody speak and instead

تو نباید
بزاری کسی حرف بزنه و به جاش

متن آهنگ the light is coming

 

Ay yo, trophy wife, out you won me

اره اره یه زن جوونی مثل من رو به دست میاری

 

Until you had to find out it’s one me

تا وقتی ک تو
بفهمی این فقط منم

 

Now you benched, your bum knee

مفهومش بی ادبیه

 

Now I’m the bad guy, call me Chun-Li

حالا من ادم
بدیم منو “چون لی” صدا کن

 

Cause you was slipping, yep, you clumsy

چون تو خیلی
ساده لوحی (به جزییات توجه نمی کنی)، تو بد ترکیب

 

And everything I peep, can’t just unsee

چون به همه چیز زیر چشمی نگاه میکنم و تو نمیتونی ببینی

 

Sips tea, and it’s unsweet

چایی رو میچشی ویان تلخه

 

(منظورش از چایی همون حقیقته)

 

Respect bad gyal when mi done speak

به یه دختر خفن احترام بذار وقتی که دارم حرف
میزنم

 

Now we shooting the shot like drive-by

الان پشت سر هم می نوشیم انگار داریم تیر اندازی میکنیم

 

(مثل اسلحه که از پنجره ماشین به سرعت شلیک میکنه

ما هم به همون سرعت شات های مش روب رو مینوشیم)

 

Why you had to make me go call up my side guy?

چرا تو باید
منو مجبور میکردی که برم و بعدش بم زنگ بزنی

متن آهنگ the light is coming

 

Can’t let a f-boy f-up my nice vibes

نمیزارم یه پسر
عوضی حال خوبم رو خراب کنه

 

Yo Ariana, come let me give you a high five

تو آریانا بیا
تا بهت یه های فایو (بزن قدش) بدم

 

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

 

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

 

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

 

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

 

What did she say? What did he say?

اون چی میگه؟
اون چی میگه؟

 

You don’t listen cause you know everything

تو گوش نمیدی
چون فکر میکنی همه چیو میدونی

 

You don’t even need dreams

تو اصلا نیاز
به رویا نداری

 

Telling everybody, Stay woke, don’t sleep

ب همه بگو بیدار
بمونین نخوابین

 

Gonna break that sh*t down

میخوان فک لعنتی
رو بشکنم

 

You don’t wait until they wait another round

تو منتظر نمیشینی
تا وقتی که اونا منتظر راند بعدی هستی

 

(منظور اینه سریع حمله میکنه و منتظر نمیشه راند تموم بشه)

 

Guess you’re way above it now

حدس بزن الان
تو چه راهی هستی

 

And that’s your way to love it now

و این راه تو
هست که اینو الان دوست داشته باشی

 

I’ve been into you, sh*t that you’ve been through

من محو توام، لعنتی تو اینو تجربه کردی

 

Damn, I’m so confused, who cares about the rational?

من خیلی گیج
شدم، کی به عاقل بودن اهمیت میده؟

 

If it ain’t your view, That’s the bottom line

اگه این نظر
تو نیست، خیلی مهمه

 

Give you a box of chances, every time you blow it all

به تو یه
جعبه پر شانس میدم، ولی هر دفعه اونو به باد میدی

 

Cause if it was shade, you would just throw it all

چون اگه این
فقط یه سایه بود اون راحت پرتش میکرد

 

It’s like you’re trying not to glow at all

این شبیه اینه
ک ت میخوای اینو نچسبونی

 

Know it all know it all

باید همشو بدونی

 

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

 

Why do we have chemistry with a need for speed?

چرا ما شیمی
داریم با یه نیاز برای سرعت

 

Doing things that trouble clings

کارایی انجام
میدیم که انجامشون مشکل هستن

 

To and bends off our wings

و خم کردن
بالهامون

 

Gonna break that sh*t down

میخوان فک لعنتی
رو بشکنم

 

You don’t wait until they wait another round

تو منتظر نمیشینی
تا وقتی که اونا منتظر راند بعدی هستی

 

(منظور اینه سریع حمله میکنه و منتظر نمیشه راند تموم بشه)

 

Guess you’re way above it now

حدس بزن الان
تو چه راهی هستی

 

And that’s your way to love it now

و این راه تو
هست که اینو الان دوست داشته باشی

 

I’ve been into you, sh*t that you’ve been through

من محو توام، لعنتی تو اینو تجربه کردی

 

Damn, I’m so confused, who cares about the rational?

من خیلی گیج
شدم، کی به عاقل بودن اهمیت میده؟

 

If it ain’t your view, That’s the bottom line

اگه این نظر
تو نیست، خیلی مهمه

 

Give you a box of chances, every time you blow it all

به تو یه
جعبه پر شانس میدم، ولی هر دفعه اونو به باد میدی

 

Cause if it was shade, you would just throw it all

چون اگه این
فقط یه سایه بود اون راحت پرتش میکرد

 

It’s like you’re trying not to glow at all

این شبیه اینه
ک ت میخوای اینو نچسبونی

 

Know it all know it all

باید همشو بدونی

 

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

 

منبع لیریکس: Musixmatch.com

 

متن و ترجمه آهنگ the light is coming از Ariana Grande

You wouldn’t let anybody speak and instead…
نمیذاری کسی حرف بزنه و در عوض
You wouldn’t let anybody speak and instead…
نمیذاری کسی حرف بزنه و در عوض

Ay yo, trophy wife, owww you won me
هی تو، جایزه همسرو بردی، منو برنده شدی
Until you had to find out it’s one me
تا وقتی ک تو بفهمی این فقط منم
Now you benched, aw, your bum knee
الان رو صندلی نشستی، اوو، زانو هاتو انداختی بالا
Now I’m the bad guy, call me Chun-Li
حالا من آدم بدیم، منو چان لی صدا کن
‘Cause you was slippin’, yep, you clumsy
چون تو خواب بودی، آره، توی سر به هوا
And everything I peeped, can’t just unsee
و به هرچی که خیره میشم، اصلٱ نمیشه ندید
Sips tea, and it’s unsweet
چای رو مزه مزه کن، شیرین نیست
Respect bad gyal when mi dun speak
دختر بد، وقتی دارم حرف می زنم احترام بذار
Now we shooting the shot like drive-by’s
الان می زنیم به هدف انگار که داریم می رونیم
Why you had to make me go call up my side guy?
چرا باید مجبورم می کردی برم بعد بهم زنگ‌ میزدی؟
Can’t let a f-boy f-up my nice vibes
نمیتونم اجازه بدم هیچ پسری با س احساساتم قشنگمو خراب کنه
Yo Ariana, come let me give you a high five
تو آریانا، بیا بذار بهت یه های فایو بدم
The light is coming to give back everything the darkness stole
روشنایی داره میاد تا تموم چیزایی که تاریکی دزدیده بود پس بیاره
The light is coming to give back everything the darkness stole
روشنایی داره میاد تا تموم چیزایی که تاریکی دزدیده بود پس بیاره
The light is coming to give back everything the darkness stole
روشنایی داره میاد تا تموم چیزایی که تاریکی دزدیده بود پس بیاره
The light is coming to give back everything the darkness stole
روشنایی داره میاد تا تموم چیزایی که تاریکی دزدیده بود پس بیاره
What did she say? What did he say?
اون چی گفت ؟ این چی گفت؟
You don’t listen ’cause you know everything
گوش نمیدی بخاطر اینکه همه چیو میدونی
You don’t even need dreams
اصلٱ نیاز به رویا نداری
Tellin’ everybody, “Stay woke, don’t sleep”
به همه بگو ببدار بمونن نخوابن
Ah, gonna break that shit down
آه، میخوان این آشغالو بشکنن
You don’t wait, tell ’em wait another round
منتظر نمیمونی تا اونا واسه یه دور دیگه صبر کنن
Ah, guess you’re way above it now
آه، حدس بزن الان تو چه مسیری هستی
And that’s your way to love it now
و این راه توئه که الان دوسش داشته باشی
How can they tell you shit that you’ve been through?
چطور میتونن بهت بکن گه که ازش رد شدی؟
They’re so confused
اونا حسابی گیج شدن
Who cares about their rationale?
کی به منطق اونا اهمیت میده؟
If it ain’t your view
اگه این دید تو نیست
That’s the bottom line
اون خط وسطه
Know-it-all (know-it-all)
همشو بدون (همشو بدون)
Give you a box of chances, every time you blow it all (blow it all)
بهت یه جعبه شانس میدم، همش اونو به باد میدی(به باد میدی)
As if it was shade, you would just throw it all (throw it all)
اگه این سایه بود تو هلش میدادی
It’s like you’re trying not to glow at all (glow at all)
شبیه اینه که نخوای اینو بچسبونی (بچسبونی)

در کانال تلگرام لیریکا عضو شید، مرسی

برای ورود به سایت روی دکمه زیر کلیک کنید

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird verarbeitet…

Wird geladen…

متن آهنگ the light is coming

Wird verarbeitet…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird verarbeitet…

Wird geladen…

Wird geladen…

» Download Ariana Grande, Nicki Minaj – The Light Is Coming (Lyrics): https://arianagrande.lnk.to/notearsYD 🎵 Spotify Playlist: http://spotify.syrebralvibes.com» Support SyrebralVibes:https://open.spotify.com/user/syrebra…https://www.facebook.com/SyrebralsVibeshttps://twitter.com/SyrebralVibes» Support Ariana Grande:https://www.arianagrande.com https://www.instagram.com/arianagrande https://twitter.com/arianagrande 🎧 My Gear:Headphones (Low/High-End) – https://amzn.to/2yBZSS5 / https://amzn.to/2yNwUhUSpeakers (Low/High-End) – https://amzn.to/2K37p1q / https://amzn.to/2N6xtX9» Visuals by UniqueVibes:https://www.youtube.com/c/UniqueVibes…Buy his art: https://society6.com/uniquevibes» Wallpaper – unsplash.comSubmission Form: http://goo.gl/forms/fcFkjgFKmpzy59GH2Buisness Inquires: [email protected]

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird verarbeitet…

Playlists werden geladen…

ترجمه فارسی آهنگ The Light Is Coming

Got a bed, with your name on it

یه تخت با اسم تو روش

 

With your name on it

متن آهنگ the light is coming

با اسم تو روش

 

Got a kiss, with your name on it

یک بوس با اسم تو روش

 

With your name on it

Thousand dollar sheets

ملافه های هزار دلاری

 

Waiting for you on some thousand-dollar sheets

منتظرتم رو ملافه های هزار دلاری

 

I got Carter III on repeat

کارتر تری روی تکرار گذاشتم

 

Back shots to the beat of a milli on you

بی ادبیه

 

Got me acting like you got a milli on you

بذار مثل تو باشم میلیونر تو

 

You say I’m the GOAT,the billy on you

تو میگی من بهترینم، اره عزیزم همدم تو

 

(GOAT یعنی Greatest Of All Time)

 

I could make all your dreams come true

من میتونستم همه رویاهاتو به حقیقت بپیوندونم

 

Wanna fall through, then you better come through

میخوام از بین برم، بعدش تو بهتر میشی

 

Don’t make me awake until the morning

منو تا صبح بیدار نکن

 

متن آهنگ the light is coming

Got a bed, with your name on it

یه تخت با اسم تو روش

 

With your name on it

با اسم تو روش

 

Got a kiss, with your name on it

یک بوس با اسم تو روش

 

With your name on it

با اسم تو روش

 

Love me good, let me down, don’t turn me down

عاشقم باش، ناامیدم نکن، ازم رو بر نگردون

 

Got a bed, with your name on it

یه تخت با اسم تو روش

 

With your name on it

با اسم تو روش

 

Strawberry lingerie

Waiting for you, strawberries lingerie

بی ادبیه

 

You told me you on the way

بهم گفتی که تو راهی

 

Messed around, messed around, put it down on you

دور مو بر به هم ریخته، به هم ریخته، بذارش پایین

 

I’ma do everything I said I’m gone do

من هرکاری رو که گفتم انجام میدم

 

Pretty little body it looks better on you

بدن کوچولو و خوشگل روی تو خوب به نظر میرسه

 

Might have to blow it like a feather on you

ممکنه همونطوری که کمکت میکنه بهت ضربه هم بزنه

 

Waterfalls, you better come through

آبشارها، تو بهتر از اونا جاری میشی

 

Don’t make me awake until the morning

منو تا صبح بیدار نکن

 

Got a bed, with your name on it

یه تخت با اسم تو روش

 

With your name on it

با اسم تو روش

 

Got a kiss, with your name on it

یک بوس با اسم تو روش

 

With your name on it

با اسم تو روش

 

Love me good, let me down, don’t turn me down

عاشقم باش، ناامیدم نکن، ازم رو بر نگردون

 

Got a bed, with your name on it

یه تخت با اسم تو روش

 

With your name on it

با اسم تو روش

 

I’m, A-all, all in, I’m in, A-all, all in, A-all, all in

من هستم،همه, همه هستن منم هستم، همه, همه هستن

 

A-all, all in, Put your name

همه هستن،همه، اسمتو بذار

 

He in my starting five, he get the city live

اون برای شروع من پنج ساله، شهرو زنده میکنه

 

These niggas scared they doing 50 in a 55

این نیگاها ترسیدن تا اونا ۵۰ رو به ۵۵ برسونن (سرعت ماشین)

 

I’m trynna clap them like somebody told em gimme five

من سعی میکنم بهشون سیلی بزنم مثل کسی که بهشون میگه بزن قدش

 

I’m be a half an hour but I told em gimme five

الان نصف ساعتی گذشته ولی من بهشون گفتم بزنین قدش

 

I’m trynna dance on em, blow my advance on em

من تلاش میکنم با اونها برقصم، پیشرفتم رو نشون شون بدم

 

I like em better when he got some sweatpants on em

من اونها رو بیشتر دوست دارم وقتی اون بهشون شلوارای خوشگل میده تا بپوشن

 

I like his hang time, he said his head right

زمانی که باهاش هستم رو دوست دارم، بی ادبیه

 

I said go all the way down and then head right

بی ادبیه

 

I watch him f**k it up, look at him l**king up

بی ادبیه

 

I said you need some thick skin, baby, s**k it up

بی ادبیه

 

He goes insane on it, I put my fame on it

اون میخواد دیوونه شه و من شهرتم رو روش گذاشتم

 

Coulda put ZAYN on it, but I put your name on it

می تونم اسم زین رو روش بزارم اما اسم تو رو میزارم

 

Got a bed, with your name on it

یه تخت با اسم تو روش

 

With your name on it

با اسم تو روش

 

Got a kiss, with your name on it

یک بوس با اسم تو روش

 

With your name on it

با اسم تو روش

 

Love me good, let me down, don’t turn me down

عاشقم باش، ناامیدم نکن، ازم رو بر نگردون

 

Got a bed, with your name on it

یه تخت با اسم تو روش

 

With your name on it

با اسم تو روش

Ariana Grande veröffentlicht ihre Kollaboration ‚The Light Is Coming‘ mit Nicki Minaj und verrät, dass ihr neues Album ‚Sweetener‘ im Sommer erscheinen wird.

Alles richtig: Ariana steht auf dem neuen Album kopf. Foto: Universal Music

Die beiden Musikstars haben sich für den heiß erwarteten Song zusammengeschlossen, der nun zum Streamen und Downloaden verfügbar ist. Dabei zeigt sich die 24-Jährige in den Textzeilen feurig wie nie. Sie singt unter anderem: „Du wirst diesen Mist zum Einstürzen bringen, du wartest nicht, bis sie sich noch mehr Zeit lassen. Ich denke, du stehst jetzt über allem und das ist dein Weg, es jetzt zu lieben.“ Der brandneue Song soll bald auch von einem passenden Musikvideo begleitet werden, das von Regisseur Dave Meyers inszeniert wurde, der bereits mit Musikgrößen wie Missy Elliot, Kendrick Lamar und Katy Perry zusammengearbeitet hat.

Das offizielle Video zu dem Song geht um 18 Uhr exklusiv für 24h auf Reebok live.

Daneben gibt es Neuigkeiten zu Grandes neuem Album. Es wird auf ihre Platte ‚Dangerous Woman‘ von 2016 folgen und kann nun auch vorbestellt werden. ‚Sweetener‘ wird am 17. August erscheinen und passend dazu können die Fans ihre Vorfreude schon einmal mit neuen Merchandise-Artikeln anheizen, die nun auf der Webseite der Sängerin zu erwerben sind. Aber nicht nur musikalisch läuft es derzeit rund für die junge Popsängerin.

متن آهنگ the light is coming

Die Sängerin verlobte sich angeblich erst kürzlich nach nur einem Monat Beziehung mit dem ‚SNL‘-Star Pete Davidson. Auf Social Media musste sie sich dafür viel fiese Kritik anhören, doch die Sängerin kümmert sich nicht um diese Meinungen. Auf Twitter schlägt sie zurück und meint, dass „das Leben zu kurz ist, um kryptisch“ bezüglich der Liebe zu sein, die sie mit dem TV-Star gefunden hat.

Grande veröffentlicht ihr neues Album „Sweetener“ am 17. August bei Republic Records.

Dank ihres enormen Stimmumfangs und ihrer beeindruckenden Präsenz, zählt Ariana Grande längst zu den größten Popstars unserer Zeit. Obwohl sie erst 24 Jahre alt ist, kann sie bereits auf drei US-Platinalben sowie über 18 Milliarden Streams (!) zurückblicken. Bereits acht Mal in den Top-10 der US-Singlecharts vertreten, wurde sie schon für vier Grammys nominiert. Ihre ganze Stimmgewalt packte die Sängerin zuletzt auf dem Album „Dangerous Woman“ (۲۰۱۶) aus, was ihr u.a. erst kürzlich einen Platz auf der Liste der „۱۰۰ einflussreichsten Menschen“ vom TIME Magazine sicherte (wo ihre Stimme als „außergewöhnliches, bewegliches, grenzenloses Instrument“ gefeiert wurde).

Ariana Grande

Grammys

Katy Perry

Kendrick Lamar

Nicki Minaj

Pete Davidson

Grammys: Kendrick Lamar führt die Nominierungen an

Tun sich Ariana Grande und Nicki Minaj zusammen?

Pete Davidson: Ariana Grande sollte Zutritt verwehrt werden

Comedian Pete Davidson: Hat er nach Ariana Grande eine Neue?

Ariana Grande: Ex-Verlobter Pete Davidson zurück auf Instagram

Dschungelcamp Tag 10: Am Ende waren’s nur noch 9

Bald im Kino: „Helmut Berger, meine Mutter und ich“

James Franco: Hier kommt der Trailer zu „Don’t Come Back From The Moon“

Sibylle Rauch hat 4 Kilo verloren und fühlt sich als „Laufstegschönheit“

Charlie Sheen und sein Weg durch die Hölle

Hinweis: Durch Nutzung von klatsch-tratsch.de stimmen Sie der Verwendung von Cookies für Analysezwecke, personalisierte Inhalte und Werbung zu. Mehr erfahren

“The Light Is Coming” (stylized in all lowercase) is a song by American singer Ariana Grande, featuring American rapper Nicki Minaj. Both artists co-wrote the song with its producer Pharrell Williams. It was released on June 20, 2018, as the first promotional single from Grande’s fourth studio album, Sweetener.[1] The track debuted at number 95 and peaked at number 89 on the US Billboard Hot 100.

On May 27, 2018, Ariana Grande teased “The Light Is Coming” with a 21 second clip on her Instagram page.[2] On June 2, she debuted a preview of the song at Wango Tango, announcing that the song would be released on June 20, 2018, along with the pre-order of Sweetener.[3]

“The Light Is Coming” received lukewarm reviews from music critics.[10] Mike Nied of Idolator described it as “a serious dance floor filler”, writing: “The light is coming to give back everything the darkness stole,” [Grande] chants over militaristic drums and slippery synths. Her voice is confident and sounds perfectly at home as it races over the searing production, courtesy of Pharrell. All things considered, it sounds like the pop princess has another hit on her hands.”[11] In the album review, however, Neid called it “a particularly glaring misstep.”[12]Spin editor Israel Daramola described the song as a “glitchy, thumping” dance record with a sample that highlights Grande’s “nursery rhyme-style melody” during the repeated chorus and her voice “is alive with feeling and thrives in the quirks and constant vibrancy of the music.” He also praised Minaj for delivering a “strutting, paint-by-numbers verse in the time allotted” that is “perfectly suited to the heavy, ground shaking bass of the song”.[13] Brittany Spanos of Rolling Stone considered it a “weak spot” in the parent album.[14]

متن آهنگ the light is coming

“The Light Is Coming” entered the US Billboard Hot 100 at number 95 selling 14,000 copies in its first week, allowing it to also debut on the Digital Songs chart at number 22.[15] The song fell off the Hot 100 the following week; however, it later re-entered at a new peak of number 89 following the release of Sweetener.[16]

Worldwide, the song debuted in the top-forty in Hungary and Scotland, peaking at numbers 24 and 22 respectively, while charting within the top 100 in six other territories including the United Kingdom, where it reached number 57 on the UK Singles Chart. It also peaked at number 63 on the Canadian Hot 100.

Despite the song not being released as an official single, the song did release it’s music video which first premiered twelve hours after the song’s release, via the Reebok official website.[17] It was directed by Dave Meyers, who had also directed the music video for Grande’s “No Tears Left to Cry”, and features
Nicki Minaj performing her verse and Ariana Grande singing in a dimly-lit forest. The video was released worldwide on YouTube and Vevo the next day.

Grande performed a preview of the song at Wango Tango on June 2, 2018.[3]

Recording and management

Personnel

Credits adapted from the liner notes of Sweetener.[18]

متن آهنگ the light is coming
متن آهنگ the light is coming
10

متن و ترجمه اهنگ the light is coming

متن و ترجمه اهنگ the light is coming
متن و ترجمه اهنگ the light is coming

You wouldn’t let anybody speak and instead

تو نباید
بزاری کسی حرف بزنه و به جاش

 

You wouldn’t let anybody speak and instead

تو نباید
بزاری کسی حرف بزنه و به جاش

متن و ترجمه اهنگ the light is coming

 

Ay yo, trophy wife, out you won me

اره اره یه زن جوونی مثل من رو به دست میاری

 

Until you had to find out it’s one me

تا وقتی ک تو
بفهمی این فقط منم

 

Now you benched, your bum knee

مفهومش بی ادبیه

 

Now I’m the bad guy, call me Chun-Li

حالا من ادم
بدیم منو “چون لی” صدا کن

 

Cause you was slipping, yep, you clumsy

چون تو خیلی
ساده لوحی (به جزییات توجه نمی کنی)، تو بد ترکیب

 

And everything I peep, can’t just unsee

چون به همه چیز زیر چشمی نگاه میکنم و تو نمیتونی ببینی

 

Sips tea, and it’s unsweet

چایی رو میچشی ویان تلخه

 

(منظورش از چایی همون حقیقته)

 

Respect bad gyal when mi done speak

به یه دختر خفن احترام بذار وقتی که دارم حرف
میزنم

 

Now we shooting the shot like drive-by

الان پشت سر هم می نوشیم انگار داریم تیر اندازی میکنیم

 

(مثل اسلحه که از پنجره ماشین به سرعت شلیک میکنه

ما هم به همون سرعت شات های مش روب رو مینوشیم)

 

Why you had to make me go call up my side guy?

چرا تو باید
منو مجبور میکردی که برم و بعدش بم زنگ بزنی

متن و ترجمه اهنگ the light is coming

 

Can’t let a f-boy f-up my nice vibes

نمیزارم یه پسر
عوضی حال خوبم رو خراب کنه

 

Yo Ariana, come let me give you a high five

تو آریانا بیا
تا بهت یه های فایو (بزن قدش) بدم

 

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

 

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

 

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

 

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

 

What did she say? What did he say?

اون چی میگه؟
اون چی میگه؟

 

You don’t listen cause you know everything

تو گوش نمیدی
چون فکر میکنی همه چیو میدونی

 

You don’t even need dreams

تو اصلا نیاز
به رویا نداری

 

Telling everybody, Stay woke, don’t sleep

ب همه بگو بیدار
بمونین نخوابین

 

Gonna break that sh*t down

میخوان فک لعنتی
رو بشکنم

 

You don’t wait until they wait another round

تو منتظر نمیشینی
تا وقتی که اونا منتظر راند بعدی هستی

 

(منظور اینه سریع حمله میکنه و منتظر نمیشه راند تموم بشه)

 

Guess you’re way above it now

حدس بزن الان
تو چه راهی هستی

 

And that’s your way to love it now

و این راه تو
هست که اینو الان دوست داشته باشی

 

I’ve been into you, sh*t that you’ve been through

من محو توام، لعنتی تو اینو تجربه کردی

 

Damn, I’m so confused, who cares about the rational?

من خیلی گیج
شدم، کی به عاقل بودن اهمیت میده؟

 

If it ain’t your view, That’s the bottom line

اگه این نظر
تو نیست، خیلی مهمه

 

Give you a box of chances, every time you blow it all

به تو یه
جعبه پر شانس میدم، ولی هر دفعه اونو به باد میدی

 

Cause if it was shade, you would just throw it all

چون اگه این
فقط یه سایه بود اون راحت پرتش میکرد

 

It’s like you’re trying not to glow at all

این شبیه اینه
ک ت میخوای اینو نچسبونی

 

Know it all know it all

باید همشو بدونی

 

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

 

Why do we have chemistry with a need for speed?

چرا ما شیمی
داریم با یه نیاز برای سرعت

 

Doing things that trouble clings

کارایی انجام
میدیم که انجامشون مشکل هستن

 

To and bends off our wings

و خم کردن
بالهامون

 

Gonna break that sh*t down

میخوان فک لعنتی
رو بشکنم

 

You don’t wait until they wait another round

تو منتظر نمیشینی
تا وقتی که اونا منتظر راند بعدی هستی

 

(منظور اینه سریع حمله میکنه و منتظر نمیشه راند تموم بشه)

 

Guess you’re way above it now

حدس بزن الان
تو چه راهی هستی

 

And that’s your way to love it now

و این راه تو
هست که اینو الان دوست داشته باشی

 

I’ve been into you, sh*t that you’ve been through

من محو توام، لعنتی تو اینو تجربه کردی

 

Damn, I’m so confused, who cares about the rational?

من خیلی گیج
شدم، کی به عاقل بودن اهمیت میده؟

 

If it ain’t your view, That’s the bottom line

اگه این نظر
تو نیست، خیلی مهمه

 

Give you a box of chances, every time you blow it all

به تو یه
جعبه پر شانس میدم، ولی هر دفعه اونو به باد میدی

 

Cause if it was shade, you would just throw it all

چون اگه این
فقط یه سایه بود اون راحت پرتش میکرد

 

It’s like you’re trying not to glow at all

این شبیه اینه
ک ت میخوای اینو نچسبونی

 

Know it all know it all

باید همشو بدونی

 

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

 

منبع لیریکس: Musixmatch.com

 

متن و ترجمه آهنگ the light is coming از Ariana Grande

You wouldn’t let anybody speak and instead…
نمیذاری کسی حرف بزنه و در عوض
You wouldn’t let anybody speak and instead…
نمیذاری کسی حرف بزنه و در عوض

Ay yo, trophy wife, owww you won me
هی تو، جایزه همسرو بردی، منو برنده شدی
Until you had to find out it’s one me
تا وقتی ک تو بفهمی این فقط منم
Now you benched, aw, your bum knee
الان رو صندلی نشستی، اوو، زانو هاتو انداختی بالا
Now I’m the bad guy, call me Chun-Li
حالا من آدم بدیم، منو چان لی صدا کن
‘Cause you was slippin’, yep, you clumsy
چون تو خواب بودی، آره، توی سر به هوا
And everything I peeped, can’t just unsee
و به هرچی که خیره میشم، اصلٱ نمیشه ندید
Sips tea, and it’s unsweet
چای رو مزه مزه کن، شیرین نیست
Respect bad gyal when mi dun speak
دختر بد، وقتی دارم حرف می زنم احترام بذار
Now we shooting the shot like drive-by’s
الان می زنیم به هدف انگار که داریم می رونیم
Why you had to make me go call up my side guy?
چرا باید مجبورم می کردی برم بعد بهم زنگ‌ میزدی؟
Can’t let a f-boy f-up my nice vibes
نمیتونم اجازه بدم هیچ پسری با س احساساتم قشنگمو خراب کنه
Yo Ariana, come let me give you a high five
تو آریانا، بیا بذار بهت یه های فایو بدم
The light is coming to give back everything the darkness stole
روشنایی داره میاد تا تموم چیزایی که تاریکی دزدیده بود پس بیاره
The light is coming to give back everything the darkness stole
روشنایی داره میاد تا تموم چیزایی که تاریکی دزدیده بود پس بیاره
The light is coming to give back everything the darkness stole
روشنایی داره میاد تا تموم چیزایی که تاریکی دزدیده بود پس بیاره
The light is coming to give back everything the darkness stole
روشنایی داره میاد تا تموم چیزایی که تاریکی دزدیده بود پس بیاره
What did she say? What did he say?
اون چی گفت ؟ این چی گفت؟
You don’t listen ’cause you know everything
گوش نمیدی بخاطر اینکه همه چیو میدونی
You don’t even need dreams
اصلٱ نیاز به رویا نداری
Tellin’ everybody, “Stay woke, don’t sleep”
به همه بگو ببدار بمونن نخوابن
Ah, gonna break that shit down
آه، میخوان این آشغالو بشکنن
You don’t wait, tell ’em wait another round
منتظر نمیمونی تا اونا واسه یه دور دیگه صبر کنن
Ah, guess you’re way above it now
آه، حدس بزن الان تو چه مسیری هستی
And that’s your way to love it now
و این راه توئه که الان دوسش داشته باشی
How can they tell you shit that you’ve been through?
چطور میتونن بهت بکن گه که ازش رد شدی؟
They’re so confused
اونا حسابی گیج شدن
Who cares about their rationale?
کی به منطق اونا اهمیت میده؟
If it ain’t your view
اگه این دید تو نیست
That’s the bottom line
اون خط وسطه
Know-it-all (know-it-all)
همشو بدون (همشو بدون)
Give you a box of chances, every time you blow it all (blow it all)
بهت یه جعبه شانس میدم، همش اونو به باد میدی(به باد میدی)
As if it was shade, you would just throw it all (throw it all)
اگه این سایه بود تو هلش میدادی
It’s like you’re trying not to glow at all (glow at all)
شبیه اینه که نخوای اینو بچسبونی (بچسبونی)

در کانال تلگرام لیریکا عضو شید، مرسی

برای ورود به سایت روی دکمه زیر کلیک کنید

ترجمه فارسی آهنگ The Light Is Coming

Got a bed, with your name on it

یه تخت با اسم تو روش

 

With your name on it

متن و ترجمه اهنگ the light is coming

با اسم تو روش

 

Got a kiss, with your name on it

یک بوس با اسم تو روش

 

With your name on it

Thousand dollar sheets

ملافه های هزار دلاری

 

Waiting for you on some thousand-dollar sheets

منتظرتم رو ملافه های هزار دلاری

 

I got Carter III on repeat

کارتر تری روی تکرار گذاشتم

 

Back shots to the beat of a milli on you

بی ادبیه

 

Got me acting like you got a milli on you

بذار مثل تو باشم میلیونر تو

 

You say I’m the GOAT,the billy on you

تو میگی من بهترینم، اره عزیزم همدم تو

 

(GOAT یعنی Greatest Of All Time)

 

I could make all your dreams come true

من میتونستم همه رویاهاتو به حقیقت بپیوندونم

 

Wanna fall through, then you better come through

میخوام از بین برم، بعدش تو بهتر میشی

 

Don’t make me awake until the morning

منو تا صبح بیدار نکن

 

متن و ترجمه اهنگ the light is coming

Got a bed, with your name on it

یه تخت با اسم تو روش

 

With your name on it

با اسم تو روش

 

Got a kiss, with your name on it

یک بوس با اسم تو روش

 

With your name on it

با اسم تو روش

 

Love me good, let me down, don’t turn me down

عاشقم باش، ناامیدم نکن، ازم رو بر نگردون

 

Got a bed, with your name on it

یه تخت با اسم تو روش

 

With your name on it

با اسم تو روش

 

Strawberry lingerie

Waiting for you, strawberries lingerie

بی ادبیه

 

You told me you on the way

بهم گفتی که تو راهی

 

Messed around, messed around, put it down on you

دور مو بر به هم ریخته، به هم ریخته، بذارش پایین

 

I’ma do everything I said I’m gone do

من هرکاری رو که گفتم انجام میدم

 

Pretty little body it looks better on you

بدن کوچولو و خوشگل روی تو خوب به نظر میرسه

 

Might have to blow it like a feather on you

ممکنه همونطوری که کمکت میکنه بهت ضربه هم بزنه

 

Waterfalls, you better come through

آبشارها، تو بهتر از اونا جاری میشی

 

Don’t make me awake until the morning

منو تا صبح بیدار نکن

 

Got a bed, with your name on it

یه تخت با اسم تو روش

 

With your name on it

با اسم تو روش

 

Got a kiss, with your name on it

یک بوس با اسم تو روش

 

With your name on it

با اسم تو روش

 

Love me good, let me down, don’t turn me down

عاشقم باش، ناامیدم نکن، ازم رو بر نگردون

 

Got a bed, with your name on it

یه تخت با اسم تو روش

 

With your name on it

با اسم تو روش

 

I’m, A-all, all in, I’m in, A-all, all in, A-all, all in

من هستم،همه, همه هستن منم هستم، همه, همه هستن

 

A-all, all in, Put your name

همه هستن،همه، اسمتو بذار

 

He in my starting five, he get the city live

اون برای شروع من پنج ساله، شهرو زنده میکنه

 

These niggas scared they doing 50 in a 55

این نیگاها ترسیدن تا اونا ۵۰ رو به ۵۵ برسونن (سرعت ماشین)

 

I’m trynna clap them like somebody told em gimme five

من سعی میکنم بهشون سیلی بزنم مثل کسی که بهشون میگه بزن قدش

 

I’m be a half an hour but I told em gimme five

الان نصف ساعتی گذشته ولی من بهشون گفتم بزنین قدش

 

I’m trynna dance on em, blow my advance on em

من تلاش میکنم با اونها برقصم، پیشرفتم رو نشون شون بدم

 

I like em better when he got some sweatpants on em

من اونها رو بیشتر دوست دارم وقتی اون بهشون شلوارای خوشگل میده تا بپوشن

 

I like his hang time, he said his head right

زمانی که باهاش هستم رو دوست دارم، بی ادبیه

 

I said go all the way down and then head right

بی ادبیه

 

I watch him f**k it up, look at him l**king up

بی ادبیه

 

I said you need some thick skin, baby, s**k it up

بی ادبیه

 

He goes insane on it, I put my fame on it

اون میخواد دیوونه شه و من شهرتم رو روش گذاشتم

 

Coulda put ZAYN on it, but I put your name on it

می تونم اسم زین رو روش بزارم اما اسم تو رو میزارم

 

Got a bed, with your name on it

یه تخت با اسم تو روش

 

With your name on it

با اسم تو روش

 

Got a kiss, with your name on it

یک بوس با اسم تو روش

 

With your name on it

با اسم تو روش

 

Love me good, let me down, don’t turn me down

عاشقم باش، ناامیدم نکن، ازم رو بر نگردون

 

Got a bed, with your name on it

یه تخت با اسم تو روش

 

With your name on it

با اسم تو روش

متن و ترجمه اهنگ the light is coming
متن و ترجمه اهنگ the light is coming
9

متن اهنگ فریمان they dont care about us

متن اهنگ فریمان they dont care about us
متن اهنگ فریمان they dont care about us

شما اینجا هستید : خانه

دانلود آهنگ شاد قدیمی از رسانه تک موزیک

آهنگ های شاد قدیمی دهه ۵۰ و ۶۰ آهنگ های به یاد ماندنی شاد

متن اهنگ فریمان they dont care about us

ادامه مطلب…

دانلود آهنگ های شاد خارجی ۲۰۱۹ برای رقص و پارتی از رسانه تک موزیک

برای دانلود ((( آهنگ شاد ))) کلیک کنید

برای دانلود مجموعه های دیگر آهنگ شاد رو لینک بالا کلیک کنید

گلچینی از بهترین ( آهنگ های شاد خارجی ۲۰۱۹ جدید و قدیمی برای رقص و پارتی ) ما آهنگ های بسیار شاد برای شما قرار داده ایم امید وارم خشتون بیاد

ادامه مطلب…

دانلود آهنگ جدید فریدون فروغی به نام قوزک پا از رسانه تک موزیک

Download New Music Fereydoun Forooghi Called ankle

برای شما دوستاران تک موزیک آهنگ (( قوزک پا از فریدون فروغی )) را آماده کردیم هم چنین شعر و تکست آهنگ برای شما در سایت قرار داده ایم.سایت تک موزیک را فراموش نکنید دلتون گرفت به ما سر بزنید برای دانلود آهنگ به ادامه مطلب بروید

ادامه مطلب…

دانلود آهنگ جدید همایون شجریان به نام مست نگاه از رسانه تک موزیک

Download New Music Homayoun Shajarian Called Look drunk

برای شما دوستاران تک موزیک آهنگ (( مست نگاه از همایون شجریان )) را آماده کردیم هم چنین شعر و تکست آهنگ برای شما در سایت قرار داده ایم.سایت تک موزیک را فراموش نکنید دلتون گرفت به ما سر بزنید برای دانلود آهنگ به ادامه مطلب بروید

ادامه مطلب…

دانلود آهنگ جدید همایون شجریان به نام چونی بی من از رسانه تک موزیک

Download New Music Homayoun Shajarian Called I’m not Chion

برای شما دوستاران تک موزیک آهنگ (( چونی بی من از همایون شجریان )) را آماده کردیم هم چنین شعر و تکست آهنگ برای شما در سایت قرار داده ایم.سایت تک موزیک را فراموش نکنید دلتون گرفت به ما سر بزنید برای دانلود آهنگ به ادامه مطلب بروید

ادامه مطلب…

دانلود آهنگ جدید علی اصحابی به نام شبگرد از رسانه تک موزیک

Download New Music Ali Ashabi Called Shabgard

بزودی از تک موزیک / دمو اضافه شد

برای دانلود آهنگ به ادامه مطلب مراجعه کنید

ادامه مطلب…

دانلود آهنگ جدید فرزاد فرزین به نام خرابش کردی از رسانه تک موزیک

Download New Music Farzad Farzin Called Kharabesh Kardi

بزودی از تک موزیک

متن اهنگ فریمان they dont care about us

برای دانلود آهنگ به ادامه مطلب مراجعه کنید

ادامه مطلب…

دانلود آهنگ جدید امیر عظیمی به نام مجمع الناز از رسانه تک موزیک

Download New Music Amir Azimi Called Majmaolnaz

برای شما دوستاران تک موزیک آهنگ (( مجمع الناز از امیر عظیمی )) را آماده کردیم هم چنین شعر و تکست آهنگ برای شما در سایت قرار داده ایم.سایت تک موزیک را فراموش نکنید دلتون گرفت به ما سر بزنید برای دانلود آهنگ به ادامه مطلب بروید

ادامه مطلب…

دانلود آهنگ جدید احمد سلو به نام رد تماس از رسانه تک موزیک

Download New Music Ahmad Solo Called Rade Tamas

بزودی از تک موزیک / دمو اضافه شد

برای دانلود آهنگ به ادامه مطلب مراجعه کنید

ادامه مطلب…

دانلود آهنگ جدید میثم ابراهیمی به نام این که عوض شدی ترس منه از رسانه تک موزیک

Download New Music Meysam Ebrahimi Called In Ke Avaz Shodi Tars Mane

بزودی از تک موزیک / دمو اضافه شد

برای دانلود آهنگ به ادامه مطلب مراجعه کنید

ادامه مطلب…

دانلود آهنگ جدید حمید صفت به نام ساتوری از رسانه تک موزیک

Download New Music Hamid Sefat Called Satori

بزودی از تک موزیک / دمو اضافه شد

برای دانلود آهنگ به ادامه مطلب مراجعه کنید

ادامه مطلب…

سلام
اسم خواننده
امید رسول پور
هست میت…

سلام ببخشید اسم خواننده چیه؟؟؟؟؟…

تمامی حقوق مطالب و قالب برای دانلود آهنگ جدید | تک موزیک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.

[Verse 1]
Skin head, dead head
کله‌های تراشیده، کله‌های بی عقل و فکر
Everybody gone bad
همه بد شدن
Situation, aggravation
وضعیت، روز به روز سخت‌تر
Everybody allegation
همه ادعا دارن

In the suite, on the news
تو دادگاه، تو روز نامه‌ها
Everybody dog food
همه حقیر شمرده میشن
Bang bang, shot dead
بنگ بنگ، میکشن
Everybody’s gone mad
همه دیوونه شدن

[Hook]
All I wanna say is that
They don’t really care about us
چیزی که می‌خوام بگم اینه که اونا هیچ توجهی به ما نمی‌کنن
All I wanna say is that
They don’t really care about us
چیزی که می‌خوام بگم اینه که اونا هیچ توجهی به ما نمی‌کنن

[Verse 2]
Beat me, hate me
منو بزن، ازم متنفر باش
You can never break me
ولی هیچوقت نمیتونی (غرور) منو بشکنی
Will me, thrill me
آوارم کنین، دلهره تو دلم بندازین
You can never kill me
ولی هیچوقت نمیتونین منو بکشین

Jew me, sue me
یهودی قرارم بدین، ازم شکایت کنین
Everybody do me
همه دارن با من این کار رو می کنن
Kick me, kick me
به من لگد بزنین، به من لگد بزنین
Don’t you black or white me
ولی نه به اسم سیاه و سفید

متن اهنگ فریمان they dont care about us

[Hook]
All I wanna say is that
They don’t really care about us
چیزی که می‌خوام بگم اینه که اونا هیچ توجهی به ما نمی‌کنن
All I wanna say is that
They don’t really care about us
چیزی که می‌خوام بگم اینه که اونا هیچ توجهی به ما نمی‌کنن

[Bridge 1]
Tell me what has become of my life
بگو سر زندگیم چه بلایی اومده؟
I have a wife and two children who love me
من زن و دو تابچه دارم که عاشق منن
I am the victim of police brutality, now
ولی حالا قربانی وحشیگری پلیسا شدم
I’m tired of bein’ the victim of hate
دیگه از اینکه قربانی تنفرتون باشم خسته شدم

You’re rapin’ me of my pride
شما دارین غرورم رو خورد میکنین
Oh, for God’s sake
آه، بخاطر خدا
I look to heaven to fulfill its prophecy…
به بهشت نگاه می‌کنم که پیام الهی رو توش ببینم
Set me free
رهام کنین

[Verse 3]
Skin head, dead head
کله‌های تراشیده، کله‌های بی عقل و فکر
Everybody gone bad
همه بد شدن!
Trepidation, speculation
هراس، تهمت
Everybody allegation
همه ادعا دارن

In the suite, on the news
تو دادگاه، تو روز نامه‌ها
Everybody dog food
همه حقیر شمرده میشن
black male, black mail
پاپوش برای مرد سیاه
Throw your brother in jail
برادر خودتو بنداز زندان

[Hook]
All I wanna say is that
They don’t really care about us
چیزی که می‌خوام بگم اینه که اونا هیچ توجهی به ما نمی‌کنن
All I wanna say is that
They don’t really care about us
چیزی که می‌خوام بگم اینه که اونا هیچ توجهی به ما نمی‌کنن

[Verse 4]
Tell me what has become of my rights
بگو سر حقوقم چی اومده
Am I invisible because you ignore me?
بخاطر نادیده گرفته شدن از طرف شما نامرئی شدم؟
Your proclamation promised me free liberty, now
همه جا جار زده بودین که آزادی رو به همراه میارین
I’m tired of bein’ the victim of shame
نمی‌خوام قربانی شرمندگی باشم که شما برام درست کردین

They’re throwing me in a class with a bad name
اونا (بخاطر سیاه بودنم)منو به یه طبقه اجتماعی ناجور پرت میکنن
I can’t believe this is the land from which I came
باورم نمیشه این همون سرزمینه که ازش اومدم
You know I do really hate to say it
خودتون میدونین که از گفتن این حرفا متنفرم
The governments don’t wanna see
اما انگار دولت نمیخواد این چیزا رو ببینه

But if Roosevelt was livin’
ولی اگه “روز ولت”زنده بود
روز ولت: رئیس جمهور سفیدپوست آمریکا در دوران جنگ جهانی دوم
He wouldn’t let this be, no, no
نمیزاشت اینطور بشه، نه، نه،نه

Skin head, dead head
کله‌های تراشیده، کله‌های بی عقل و فکر
Everybody gone bad
همه بد شدن!
Situation, speculation
موقعیت، تفکر
Everybody litigation
همه اعتراض دارن

Beat me, bash me
کتکم بزنین، دست پاچم کنین
You can never trash me
ولی هیچوقت نمیتونین مثل یه آشغال باهم برخورد کنین
Hit me, kick me
بهم سیلی بزنین، لقد بزنین
You can never get me
ولی هیچوقت دستتون به من نمیرسه

[Hook]
All I wanna say is that
They don’t really care about us
چیزی که می‌خوام بگم اینه که اونا هیچ توجهی به ما نمی‌کنن
All I wanna say is that
They don’t really care about us
چیزی که می‌خوام بگم اینه که اونا هیچ توجهی به ما نمی‌کنن

Some things in life they just don’t wanna see
چیزایی تو زندگی وجو داره که اونا نمی‌خوان ببین
But if Martin Luther was livin’
اما اگه “مارتین لوتر” زنده بود
He wouldn’t let this be
نمیذاشت اینطور بشه

Skin head, dead head
کله‌های تراشیده، کله‌های بی عقل و فکر
Everybody gone bad
همه بد شدن!
Situation, segregation
موقعیت، تفرقه
Everybody allegation
همه ادعا دارن

In the suite, on the news
تو دادگاه، تو روز نامه‌ها
Everybody dog food
همه حقیر شمرده میشن
Kick me, strike me
بهم لگد بزنین، بهم حمله کنید
Don’t you wrong or right me
ولی نمیتونین درست و غلط رو اجبارم کنین

[Hookx6]
All I wanna say is that
They don’t really care about us
چیزی که می‌خوام بگم اینه که اونا هیچ توجهی به ما نمی‌کنن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

نام

ایمیل


خرید گیفت کارت و لایسنس


“آینده در دستان شماست

زیبایی هایی که هنوز ندیده اید

میکس فوق العاده زیبا از آهنگ دل را ببین با صدای علیرضا افتخاری و سفر های مقام معظم رهبری به شهر های مخطلف کشور (زاهدان-زنجان-بم) که چیز پر مغز و قشنگی از آب در آمده حتماً ببینید…

متن اهنگ فریمان they dont care about us

موسسه تدوین آثار و نشر اخلاقیات شهدای شهرستان زرند

مداحی مهدی اکبری کاش بودی کرببلا برادر بی حرمم حسن جان

در آپارات شما قادر خواهید بود ویدئوهای خود را با دیگران به اشتراک بگذارید و از اخبار رویدادها اطلاع پیدا کنید.

آرشیو هزاران فیلم وسریال ایرانی و خارجی

آرشیو انیمیشن و فیلم های مناسب برای کودکان

مسئولیت محتوای ویدئوها و هرگونه پاسخگویی به ادعاهای مطروحه توسط اشخاص حقیقی
و حقوقی با منتشر کننده است و آپارات هیچگونه مسئولیتی نسبت به آن ندارد.

Fariman

They Dont Care About Us

They Dont Care About Us

Fariman

Reggetor

متن اهنگ فریمان they dont care about us

Fariman

Champion 2018

Fariman

Hemaghat Nakon

Fariman

Ashegh Shodam

Fariman

Roohe Bimar

Fariman

Khoshbakht Shi

Fariman

Ye Forsate Dige

Fariman

Bargard

Fariman

Bonbast

Fariman

Adam Kooki

Fariman

Divar

Fariman

Champion

Fariman

Champion ( Remix )

Fariman

Man Bi To

Fariman

Emshab

Fariman

Tak Ahang ( Daram Mimiram )

Fariman

Zendegimo Vasat Midam

Amir Tataloo Ft Fariman

Begoo Ba Man Mimooni

Fariman

متن اهنگ فریمان they dont care about us

Toro Ba Hameye Khoobiat

Fariman

Stay With Me

Amir Tataloo Ft Fariman

Wanna Be Your Lover

Fariman

Mona

Fariman

Shes Gone

Fariman

They Wont Understand

Fariman

Doost Daram In Havaro

Mehdi Jahani

۳۰ Salegi

Shahab Mozaffari

Davaa

Amir Abbas Golab

Boghzo Baroot

Reza Sadeghi

Aghooshe To

Hamid Askari

Hatta Age Piram Beshi

Mazyar Fallahi

Maghrour

Ashvan

Sheydaei

Babak Jahanbakhsh

Daryabam

Mohsen Yeganeh

Vaghti Mikhandi

Ehsan Khajehamiri

There is no lyric yet …

There is no comment yet …

Copyright © ۲۰۰۷ – ۲۰۱۷ Designed And Developed By Eltanin.ir

They Don’t Care About Us

They Don’t Care About Us

راهنمای دانلود آهنگ

متن اهنگ فریمان they dont care about us

در صورتی که از کامیپوتر استفاده میکنید، با حرکت ماوس بر روی دانلود دو گزینه ۳۲۰ و ۱۲۸ نمایان میشود که با کلیک برهرکدام مرحله دانلود شروع میشود.

نکته اول: اگر به صفحه ای رفتید که تنها اهنگ پلی میشود با کلیک راست در هر جای آن صفحه گزینه Save As را انتخاب کنید تا مراحل دانلود آغاز شود.

نکته دوم: اگر از دانلود منجر استفاده میکنید میتوانید با موس بر روی دانلود رفته و با کلیک راست بر روی ۳۲۰ یا ۱۲۸ لینک قطعه را کپی و در دانلود منجر خود پیست نمایید تا مراحل دانلود آغاز شود.

بهترین راهکار برای دانلود هرچه بهتر اهنگ های منتشر شده در وب سایت gratomic.com نصب اپلیکشن بسیار کار آمد و دقیق در زمینه دانلود با نام Advanced Download Manager است، همکاری ADM با مرورگرهای مختلف گوشی ستودنی است و با کلیک بر روی هر لینک دانلود و یا کپی‌کردن لینک، دانلود فایل آغاز می‌شود.

درios، مرورگرهایی مانند Safari، یا Chrome قابلیت دانلود فایل را ندارد و علاوه بر آن، اگر بر روی لینک دانلود آهنگی کلیک کنید تنها آن را پلی میکنند، با استفاده از اپلیکیشن Documents آهنگ یا ویدئو مورد نظر خود را به ‌راحتی دانلود نمایید؛ کافیست که لینک دانلود اهنگ را کپی وآن را وارد مرورگر Documents کرده تا پس از آن با پیغام دانلود مواجه شوید.

Regge’tor

Champion 2018

Hemaghat Nakon

Ashegh Shodam

Roohe Bimar

They Don’t Care About Us

Khoshbakht Shi

Ye Forsate Dige

Bargard

Deltangi

Majmaolnaz

To Ke Maroofi

Maghroor Ashegh (DJ Ramin Remix)

Eshgh

Talafaat

Dara Mayim

Alborz

متن اهنگ فریمان they dont care about us
متن اهنگ فریمان they dont care about us
9

متن اهنگ they dont know about us از وان دایرک

متن اهنگ they dont know about us از وان دایرک
متن اهنگ they dont know about us از وان دایرک

[Harry]Cause this love is only getting strongerچون این عشق فقط داره قوی تر میشهSo I don’t wanna wait any longerپس من نمیخوام بیشتر از این صبر کنمI just wanna tell the world that you’re mine girlمن فقط میخوام به همه بگم که تو مال منی عزیزمOhh

[Zayn]They don’t know about the things we doاونا راجع به کارایی که ما میکنیم نمیدوننThey don’t know about the I love yousاونا راجع به “دوستت دارم”ها نمیدوننBut I bet you if they only knewولی شرط میبندم اگه میدونستنThey would just be jealous of usاونا فقط حسودیشون میشدThey don’t know about the up all nightsاونا راجع به شب بیداری ها نمیدوننThey don’t know I’ve waited all my lifeاونا نمیدونن من همه زندگیم منتظر بودمJust to find a love that feels this rightکه فقط عشقی رو پیدا کنم که این قدر حس درستی دارهBaby they don’t know aboutعزیزم اونا نمیدوننThey don’t know about usاونا راجع به ما نمیدونن

[Niall]One touch and I was a believerیه لمس و من باور پیدا کردمEvery kiss it gets a little sweeterهر بوسه یکم شیرین تر میشه

[Harry]It’s getting betterبهتر میشهKeeps us getting better all the time girlهمیشه داره بهتر میشه عزیزم

[Zayn]They don’t know about the things we doاونا راجع به کارایی که ما میکنیم نمیدوننThey don’t know about the I love yousاونا راجع به “دوستت دارم”ها نمیدوننBut I bet you if they only knewولی شرط میبندم اگه میدونستنThey would just be jealous of usاونا فقط حسودیشون میشدThey don’t know about the up all nightsاونا راجع به شب بیداری ها نمیدوننThey don’t know I’ve waited all my lifeاونا نمیدونن من همه زندگیم منتظر بودمJust to find a love that feels this rightکه فقط عشقی رو پیدا کنم که این قدر حس درستی دارهBaby they don’t know aboutعزیزم اونا نمیدوننThey don’t know about usاونا راجع به ما نمیدوننمتن اهنگ they dont know about us از وان دایرک

[Louis]They don’t know how special you areاونا نمیدونن تو چقدر خاصیThey don’t know what you’ve done to my heartاونا نمیدونن که تو با قلب من چه کردیThey can say anything they wantاونا میتونن هرچی میخوان بگنCause they don’t know usچون اونا راجع به ما نمیدونن

[Niall]They don’t know what we do bestاونا نمیدونن ما چه کاری رو عالی انجام میدیمIt’s between me and you our little secretاون بین من و توه،راز کوچیک ما

[Zayn]But I wanna tell ’emولی من میخوام بهشون بگمI wanna tell the world that you’re mine girlمیخوام به همه بگم که تو مال منی عزیزم

[All]They don’t know about the things we doاونا راجع به کارایی که ما میکنیم نمیدوننThey don’t know about the I love yousاونا راجع به “دوستت دارم”ها نمیدوننBut I bet you if they only knewولی شرط میبندم اگه میدونستنThey would just be jealous of usاونا فقط حسودیشون میشدThey don’t know about the up all nightsاونا راجع به شب بیداری ها نمیدوننThey don’t know I’ve waited all my lifeاونا نمیدونن من همه زندگیم منتظر بودمJust to find a love that feels this rightکه فقط عشقی رو پیدا کنم که این قدر حس درستی دارهBaby they don’t know aboutعزیزم اونا نمیدوننThey don’t know about usاونا راجع به ما نمیدونن

They don’t know about the things we doاونا راجع به کارایی که ما میکنیم نمیدوننThey don’t know about the I love yousاونا راجع به “دوستت دارم”ها نمیدوننBut I bet you if they only knewولی شرط میبندم اگه میدونستنThey would just be jealous of usاونا فقط حسودیشون میشدThey don’t know about the up all nightsاونا راجع به شب بیداری ها نمیدوننThey don’t know I’ve waited all my lifeاونا نمیدونن من همه زندگیم منتظر بودمJust to find a love that feels this rightکه فقط عشقی رو پیدا کنم که این قدر حس درستی دارهBaby they don’t know aboutعزیزم اونا نمیدوننThey don’t know about usاونا راجع به ما نمیدونن[Zayn]They don’t know about us x2اونا راجع به ما نمیدونن

تور On the Road Again 

نام پروژه: تور On the Road Again

نوع پروژه: تور استادیوم جهانی

بيوگرافی Niall Horan

بيوگرافی Zayn Malik

بيوگرافی Liam Payne

بيوگرافی Harry Styles

بيوگرافی Louis Tomlinson

آلبوم Up All Night

آلبوم Take Me Home

آلبوم Midnight Memories

آلبوم FOUR

آلبوم Made in the AM

ترجمه اشعار

متن و ترجمه فارسی آهنگ They Don’t Know About Us از One Direction

People say we shouldn’t be together

مردم میگن که ما نباید باهم باشیم

متن اهنگ they dont know about us از وان دایرک

We’re too young to know about forever

خیلی جوونیم که بدونیم تو آینده چی میشه (این خط مفهومی ترجمه شده)

But I say they don’t know what they talk talk talkin’ about

ولی من میگم که اونا نمیدونن که دارن درباره ی چی حرف حرف حرف میزنن

Cause this love is only getting stronger

چون این عشق فقط داره قوی تر میشه

So I don’t wanna wait any longer

پس من نمیخوام بیشتر از این صبرکنم

I just wanna tell the world that you’re mine girlll

من فقط میخوام که به دنیا بگم که تو مال منی دختر

They don’t know about the things we do

اونا درباره ی کارایی که ما می کنیم نمیدونن

They don’t know about the I love you’s

اونا درباره ی “عاشقتم” ها نمیدونن

But I bet you if they only knew

ولی باهات شرط میبندم که اگه فقط می دونستن

They will just be jealous of us

اونا فقط به ما حسودی میکردن

They don’t know about the up all night’s

اونا درباره ی شب بیدار موندن ها نمیدونن

They don’t know I’ve waited all my life

اونا نمیدونن که من تمام عمرم رو منتظر بودم

Just to find a love that feels this right

فقط منتظر یه عشق که باعث شه فکر کنم همه چی درسته

Baby they don’t know about

عزیزم اونا نمیدونن

They don’t know about us

اونا درباره ی ما نمیدونن

Just one touch and I was a believer

یک لمس و من یه معتقد بودم

Every day it gets a little sweeter

هرروز یه ذره شیرین تر میشه

It’s getting better

داره بهتر میشه

Keeps getting better all the time girl

متن اهنگ they dont know about us از وان دایرک

همین طور داره بهتر میشه همیشه دختر

They don’t know about the things we do

اونا درباره ی کارایی که ما می کنیم نمیدونن

They don’t know about the I love you’s

اونا درباره ی “عاشقتم” ها نمیدونن

But I bet you if they only knew

ولی باهات شرط میبندم که اگه فقط می دونستن

They will just be jealous of us

اونا فقط به ما حسودی میکردن

They don’t know about the up all night’s

اونا درباره ی شب بیدار موندن ها نمیدونن

They don’t know I’ve waited all my life

اونا نمیدونن که من تمام عمرم رو منتظر بودم

Just to find a love that feels this right

فقط منتظر یه عشق که باعث شه فکر کنم همه چی درسته

Baby they don’t know about

عزیزم اونا نمیدونن

They don’t know about us

اونا درباره ی ما نمیدونن

They don’t know how special you are

اونا نمیدونن که تو چقدر خاصی

They don’t know what you’ve done to my heart

اونا نمیدونن که تو با قلبم چیکار کردی

They can say anything they want

اونا میتونن هرچی که میخوان بگن

Cause they don’t know about us

چون اونا درباره ی ما نمیدونن

They don’t know what we do best

اونا نمیدونن بهترین کاری که من و تو میکنیم

That’s between me and you our little secret

اونه که بین من و تو راز های کوچیکمونه

But I wanna tell em

ولی میخوام بهشون بگم

I wanna tell the world that you’re mine girl

میخوام به دنیا بگم که تو مال منی دختر

They don’t know about the things we do

اونا درباره ی کارایی که ما می کنیم نمیدونن

They don’t know about the I love you’s

اونا درباره ی “عاشقتم” ها نمیدونن

But I bet you if they only knew

ولی باهات شرط میبندم که اگه فقط می دونستن

They will just be jealous of us

اونا فقط به ما حسودی میکردن

They don’t know about the up all night’s

اونا درباره ی شب بیدار موندن ها نمیدونن

They don’t know I’ve waited all my life

اونا نمیدونن که من تمام عمرم رو منتظر بودم

Just to find a love that feels this right

فقط منتظر یه عشق که باعث شه فکر کنم همه چی درسته

Baby they don’t know about

عزیزم اونا نمیدونن

They don’t know about us

اونا درباره ی ما نمیدونن

They don’t know about the things we do

اونا درباره ی کارایی که ما می کنیم نمیدونن

They don’t know about the I love you’s

اونا درباره ی “عاشقتم” ها نمیدونن

But I bet you if they only knew

ولی باهات شرط میبندم که اگه فقط می دونستن

They will just be jealous of us

اونا فقط به ما حسودی میکردن

They don’t know about the up all night’s

اونا درباره ی شب بیدار موندن ها نمیدونن

They don’t know I’ve waited all my life

اونا نمیدونن که من تمام عمرم رو منتظر بودم

Just to find a love that feels this right

فقط منتظر یه عشق که باعث شه فکر کنم همه چی درسته

Baby they don’t know about

عزیزم اونا نمیدونن

They don’t know about us

اونا درباره ی ما نمیدونن

They don’t know about us

اونا درباره ی ما نمیدونن

They don’t know about us

اونا درباره ی ما نمیدونن

ترجمه توسط الـهام

Best free WordPress theme

Tags One Direction

Aali bod merc

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وبسایت

In order to pass the CAPTCHA please enable JavaScript

مشترک نمی شومدریافت همه دیدگاه های این نوشتهفقط دریافت پاسخ دیدگاه های خودم مرا از دیدگاه های بعدی با ایمیل آگاه کن.


“آینده در دستان شماست

زیبایی هایی که هنوز ندیده اید

میکس فوق العاده زیبا از آهنگ دل را ببین با صدای علیرضا افتخاری و سفر های مقام معظم رهبری به شهر های مخطلف کشور (زاهدان-زنجان-بم) که چیز پر مغز و قشنگی از آب در آمده حتماً ببینید…متن اهنگ they dont know about us از وان دایرک

موسسه تدوین آثار و نشر اخلاقیات شهدای شهرستان زرند

مداحی مهدی اکبری کاش بودی کرببلا برادر بی حرمم حسن جان

در آپارات شما قادر خواهید بود ویدئوهای خود را با دیگران به اشتراک بگذارید و از اخبار رویدادها اطلاع پیدا کنید.

آرشیو هزاران فیلم وسریال ایرانی و خارجی

آرشیو انیمیشن و فیلم های مناسب برای کودکان

مسئولیت محتوای ویدئوها و هرگونه پاسخگویی به ادعاهای مطروحه توسط اشخاص حقیقی
و حقوقی با منتشر کننده است و آپارات هیچگونه مسئولیتی نسبت به آن ندارد.

در آپارات شما قادر خواهید بود ویدئوهای خود را با دیگران به اشتراک بگذارید و از اخبار رویدادها اطلاع پیدا کنید.

آرشیو هزاران فیلم وسریال ایرانی و خارجی

آرشیو انیمیشن و فیلم های مناسب برای کودکان

مسئولیت محتوای ویدئوها و هرگونه پاسخگویی به ادعاهای مطروحه توسط اشخاص حقیقی
و حقوقی با منتشر کننده است و آپارات هیچگونه مسئولیتی نسبت به آن ندارد.

متن اهنگ they dont know about us از وان دایرک

They think I want it

But they don’t know

They think I’m feeling for it

But they don’t know

They think I got it

متن اهنگ they dont know about us از وان دایرک

But they don’t know

They think I’m feeling for it

But they don’t know

 

They think I want it

But they don’t know

They think I’m feeling for it

But they don’t know

They think I got it

But they don’t know

They think I’m feeling for it

But they don’t know

 

They think I want it

But they don’t know

They think I’m feeling for it

But they don’t know

They think I got it

But they don’t know

They think I’m feeling for it

But they don’t know

 

I’ve never been deep on it

I’ve never been deep down on it

 

I’ve never been deep on it

I’ve never been deep down on it

 

I’ve never been deep on it

I’ve never been deep down on it

 

I’ve never been deep on it

I’ve never been deep down on it

 

They think I want it

متن اهنگ they dont know about us از وان دایرک

But they don’t know

They think I’m feeling for it

But they don’t know

They think I got it

But they don’t know

They think I’m feeling for it

But they don’t know

 

I’ve never been deep on it

I’ve never been deep down on it

 

I’ve never been deep on it

I’ve never been deep down on it

 

متن اهنگ they dont know about us از وان دایرک
متن اهنگ they dont know about us از وان دایرک
9

متن اهنگ they dont care about us از فریمان

متن اهنگ they dont care about us از فریمان
متن اهنگ they dont care about us از فریمان

[Verse 1]
Skin head, dead head
کله‌های تراشیده، کله‌های بی عقل و فکر
Everybody gone bad
همه بد شدن
Situation, aggravation
وضعیت، روز به روز سخت‌تر
Everybody allegation
همه ادعا دارن

In the suite, on the news
تو دادگاه، تو روز نامه‌ها
Everybody dog food
همه حقیر شمرده میشن
Bang bang, shot dead
بنگ بنگ، میکشن
Everybody’s gone mad
همه دیوونه شدن

[Hook]
All I wanna say is that
They don’t really care about us
چیزی که می‌خوام بگم اینه که اونا هیچ توجهی به ما نمی‌کنن
All I wanna say is that
They don’t really care about us
چیزی که می‌خوام بگم اینه که اونا هیچ توجهی به ما نمی‌کنن

[Verse 2]
Beat me, hate me
منو بزن، ازم متنفر باش
You can never break me
ولی هیچوقت نمیتونی (غرور) منو بشکنی
Will me, thrill me
آوارم کنین، دلهره تو دلم بندازین
You can never kill me
ولی هیچوقت نمیتونین منو بکشین

Jew me, sue me
یهودی قرارم بدین، ازم شکایت کنین
Everybody do me
همه دارن با من این کار رو می کنن
Kick me, kick me
به من لگد بزنین، به من لگد بزنین
Don’t you black or white me
ولی نه به اسم سیاه و سفید
متن اهنگ they dont care about us از فریمان

[Hook]
All I wanna say is that
They don’t really care about us
چیزی که می‌خوام بگم اینه که اونا هیچ توجهی به ما نمی‌کنن
All I wanna say is that
They don’t really care about us
چیزی که می‌خوام بگم اینه که اونا هیچ توجهی به ما نمی‌کنن

[Bridge 1]
Tell me what has become of my life
بگو سر زندگیم چه بلایی اومده؟
I have a wife and two children who love me
من زن و دو تابچه دارم که عاشق منن
I am the victim of police brutality, now
ولی حالا قربانی وحشیگری پلیسا شدم
I’m tired of bein’ the victim of hate
دیگه از اینکه قربانی تنفرتون باشم خسته شدم

You’re rapin’ me of my pride
شما دارین غرورم رو خورد میکنین
Oh, for God’s sake
آه، بخاطر خدا
I look to heaven to fulfill its prophecy…
به بهشت نگاه می‌کنم که پیام الهی رو توش ببینم
Set me free
رهام کنین

[Verse 3]
Skin head, dead head
کله‌های تراشیده، کله‌های بی عقل و فکر
Everybody gone bad
همه بد شدن!
Trepidation, speculation
هراس، تهمت
Everybody allegation
همه ادعا دارن

In the suite, on the news
تو دادگاه، تو روز نامه‌ها
Everybody dog food
همه حقیر شمرده میشن
black male, black mail
پاپوش برای مرد سیاه
Throw your brother in jail
برادر خودتو بنداز زندان

[Hook]
All I wanna say is that
They don’t really care about us
چیزی که می‌خوام بگم اینه که اونا هیچ توجهی به ما نمی‌کنن
All I wanna say is that
They don’t really care about us
چیزی که می‌خوام بگم اینه که اونا هیچ توجهی به ما نمی‌کنن

[Verse 4]
Tell me what has become of my rights
بگو سر حقوقم چی اومده
Am I invisible because you ignore me?
بخاطر نادیده گرفته شدن از طرف شما نامرئی شدم؟
Your proclamation promised me free liberty, now
همه جا جار زده بودین که آزادی رو به همراه میارین
I’m tired of bein’ the victim of shame
نمی‌خوام قربانی شرمندگی باشم که شما برام درست کردین

They’re throwing me in a class with a bad name
اونا (بخاطر سیاه بودنم)منو به یه طبقه اجتماعی ناجور پرت میکنن
I can’t believe this is the land from which I came
باورم نمیشه این همون سرزمینه که ازش اومدم
You know I do really hate to say it
خودتون میدونین که از گفتن این حرفا متنفرم
The governments don’t wanna see
اما انگار دولت نمیخواد این چیزا رو ببینه

But if Roosevelt was livin’
ولی اگه “روز ولت”زنده بود
روز ولت: رئیس جمهور سفیدپوست آمریکا در دوران جنگ جهانی دوم
He wouldn’t let this be, no, no
نمیزاشت اینطور بشه، نه، نه،نه

Skin head, dead head
کله‌های تراشیده، کله‌های بی عقل و فکر
Everybody gone bad
همه بد شدن!
Situation, speculation
موقعیت، تفکر
Everybody litigation
همه اعتراض دارن

Beat me, bash me
کتکم بزنین، دست پاچم کنین
You can never trash me
ولی هیچوقت نمیتونین مثل یه آشغال باهم برخورد کنین
Hit me, kick me
بهم سیلی بزنین، لقد بزنین
You can never get me
ولی هیچوقت دستتون به من نمیرسه

[Hook]
All I wanna say is that
They don’t really care about us
چیزی که می‌خوام بگم اینه که اونا هیچ توجهی به ما نمی‌کنن
All I wanna say is that
They don’t really care about us
چیزی که می‌خوام بگم اینه که اونا هیچ توجهی به ما نمی‌کنن

Some things in life they just don’t wanna see
چیزایی تو زندگی وجو داره که اونا نمی‌خوان ببین
But if Martin Luther was livin’
اما اگه “مارتین لوتر” زنده بود
He wouldn’t let this be
نمیذاشت اینطور بشه

Skin head, dead head
کله‌های تراشیده، کله‌های بی عقل و فکر
Everybody gone bad
همه بد شدن!
Situation, segregation
موقعیت، تفرقه
Everybody allegation
همه ادعا دارن

In the suite, on the news
تو دادگاه، تو روز نامه‌ها
Everybody dog food
همه حقیر شمرده میشن
Kick me, strike me
بهم لگد بزنین، بهم حمله کنید
Don’t you wrong or right me
ولی نمیتونین درست و غلط رو اجبارم کنین

[Hookx6]
All I wanna say is that
They don’t really care about us
چیزی که می‌خوام بگم اینه که اونا هیچ توجهی به ما نمی‌کنن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

نام

ایمیل


خرید گیفت کارت و لایسنس

در آپارات شما قادر خواهید بود ویدئوهای خود را با دیگران به اشتراک بگذارید و از اخبار رویدادها اطلاع پیدا کنید.

آرشیو هزاران فیلم وسریال ایرانی و خارجی

آرشیو انیمیشن و فیلم های مناسب برای کودکان

مسئولیت محتوای ویدئوها و هرگونه پاسخگویی به ادعاهای مطروحه توسط اشخاص حقیقی
و حقوقی با منتشر کننده است و آپارات هیچگونه مسئولیتی نسبت به آن ندارد.

در آپارات شما قادر خواهید بود ویدئوهای خود را با دیگران به اشتراک بگذارید و از اخبار رویدادها اطلاع پیدا کنید.

آرشیو هزاران فیلم وسریال ایرانی و خارجی

آرشیو انیمیشن و فیلم های مناسب برای کودکان

مسئولیت محتوای ویدئوها و هرگونه پاسخگویی به ادعاهای مطروحه توسط اشخاص حقیقی
و حقوقی با منتشر کننده است و آپارات هیچگونه مسئولیتی نسبت به آن ندارد.

نشان‌گذاری

عجب سازنده ی این علامت عرب دولاب است

Fariman

They Dont Care About Us

They Dont Care About Us

Fariman

Reggetor

متن اهنگ they dont care about us از فریمان

Fariman

Champion 2018

Fariman

Hemaghat Nakon

Fariman

Ashegh Shodam

Fariman

Roohe Bimar

Fariman

Khoshbakht Shi

Fariman

Ye Forsate Dige

Fariman

Bargard

Fariman

Bonbast

Fariman

Adam Kooki

Fariman

Divar

Fariman

Champion

Fariman

Champion ( Remix )

Fariman

Man Bi To

Fariman

Emshab

Fariman

Tak Ahang ( Daram Mimiram )

Fariman

Zendegimo Vasat Midam

Amir Tataloo Ft Fariman

Begoo Ba Man Mimooni

Fariman

متن اهنگ they dont care about us از فریمان

Toro Ba Hameye Khoobiat

Fariman

Stay With Me

Amir Tataloo Ft Fariman

Wanna Be Your Lover

Fariman

Mona

Fariman

Shes Gone

Fariman

They Wont Understand

Fariman

Doost Daram In Havaro

Mehdi Jahani

۳۰ Salegi

Shahab Mozaffari

Davaa

Amir Abbas Golab

Boghzo Baroot

Reza Sadeghi

Aghooshe To

Hamid Askari

Hatta Age Piram Beshi

Mazyar Fallahi

Maghrour

Ashvan

Sheydaei

Babak Jahanbakhsh

Daryabam

Mohsen Yeganeh

Vaghti Mikhandi

Ehsan Khajehamiri

There is no lyric yet …

There is no comment yet …

Copyright © ۲۰۰۷ – ۲۰۱۷ Designed And Developed By Eltanin.ir

مرجع آزاد موسیقی پارسی © طراحی شده توسط ویکی صدا
شروع از آذر ۱۳۸۹

متن اهنگ they dont care about us از فریمان
متن اهنگ they dont care about us از فریمان
10

متن و ترجمه ی اهنگ they dont care about us

متن و ترجمه ی اهنگ they dont care about us
متن و ترجمه ی اهنگ they dont care about us

[Verse 1]
Skin head, dead head
کله‌های تراشیده، کله‌های بی عقل و فکر
Everybody gone bad
همه بد شدن
Situation, aggravation
وضعیت، روز به روز سخت‌تر
Everybody allegation
همه ادعا دارن

In the suite, on the news
تو دادگاه، تو روز نامه‌ها
Everybody dog food
همه حقیر شمرده میشن
Bang bang, shot dead
بنگ بنگ، میکشن
Everybody’s gone mad
همه دیوونه شدن

[Hook]
All I wanna say is that
They don’t really care about us
چیزی که می‌خوام بگم اینه که اونا هیچ توجهی به ما نمی‌کنن
All I wanna say is that
They don’t really care about us
چیزی که می‌خوام بگم اینه که اونا هیچ توجهی به ما نمی‌کنن

[Verse 2]
Beat me, hate me
منو بزن، ازم متنفر باش
You can never break me
ولی هیچوقت نمیتونی (غرور) منو بشکنی
Will me, thrill me
آوارم کنین، دلهره تو دلم بندازین
You can never kill me
ولی هیچوقت نمیتونین منو بکشین

Jew me, sue me
یهودی قرارم بدین، ازم شکایت کنین
Everybody do me
همه دارن با من این کار رو می کنن
Kick me, kick me
به من لگد بزنین، به من لگد بزنین
Don’t you black or white me
ولی نه به اسم سیاه و سفید
متن و ترجمه ی اهنگ they dont care about us

[Hook]
All I wanna say is that
They don’t really care about us
چیزی که می‌خوام بگم اینه که اونا هیچ توجهی به ما نمی‌کنن
All I wanna say is that
They don’t really care about us
چیزی که می‌خوام بگم اینه که اونا هیچ توجهی به ما نمی‌کنن

[Bridge 1]
Tell me what has become of my life
بگو سر زندگیم چه بلایی اومده؟
I have a wife and two children who love me
من زن و دو تابچه دارم که عاشق منن
I am the victim of police brutality, now
ولی حالا قربانی وحشیگری پلیسا شدم
I’m tired of bein’ the victim of hate
دیگه از اینکه قربانی تنفرتون باشم خسته شدم

You’re rapin’ me of my pride
شما دارین غرورم رو خورد میکنین
Oh, for God’s sake
آه، بخاطر خدا
I look to heaven to fulfill its prophecy…
به بهشت نگاه می‌کنم که پیام الهی رو توش ببینم
Set me free
رهام کنین

[Verse 3]
Skin head, dead head
کله‌های تراشیده، کله‌های بی عقل و فکر
Everybody gone bad
همه بد شدن!
Trepidation, speculation
هراس، تهمت
Everybody allegation
همه ادعا دارن

In the suite, on the news
تو دادگاه، تو روز نامه‌ها
Everybody dog food
همه حقیر شمرده میشن
black male, black mail
پاپوش برای مرد سیاه
Throw your brother in jail
برادر خودتو بنداز زندان

[Hook]
All I wanna say is that
They don’t really care about us
چیزی که می‌خوام بگم اینه که اونا هیچ توجهی به ما نمی‌کنن
All I wanna say is that
They don’t really care about us
چیزی که می‌خوام بگم اینه که اونا هیچ توجهی به ما نمی‌کنن

[Verse 4]
Tell me what has become of my rights
بگو سر حقوقم چی اومده
Am I invisible because you ignore me?
بخاطر نادیده گرفته شدن از طرف شما نامرئی شدم؟
Your proclamation promised me free liberty, now
همه جا جار زده بودین که آزادی رو به همراه میارین
I’m tired of bein’ the victim of shame
نمی‌خوام قربانی شرمندگی باشم که شما برام درست کردین

They’re throwing me in a class with a bad name
اونا (بخاطر سیاه بودنم)منو به یه طبقه اجتماعی ناجور پرت میکنن
I can’t believe this is the land from which I came
باورم نمیشه این همون سرزمینه که ازش اومدم
You know I do really hate to say it
خودتون میدونین که از گفتن این حرفا متنفرم
The governments don’t wanna see
اما انگار دولت نمیخواد این چیزا رو ببینه

But if Roosevelt was livin’
ولی اگه “روز ولت”زنده بود
روز ولت: رئیس جمهور سفیدپوست آمریکا در دوران جنگ جهانی دوم
He wouldn’t let this be, no, no
نمیزاشت اینطور بشه، نه، نه،نه

Skin head, dead head
کله‌های تراشیده، کله‌های بی عقل و فکر
Everybody gone bad
همه بد شدن!
Situation, speculation
موقعیت، تفکر
Everybody litigation
همه اعتراض دارن

Beat me, bash me
کتکم بزنین، دست پاچم کنین
You can never trash me
ولی هیچوقت نمیتونین مثل یه آشغال باهم برخورد کنین
Hit me, kick me
بهم سیلی بزنین، لقد بزنین
You can never get me
ولی هیچوقت دستتون به من نمیرسه

[Hook]
All I wanna say is that
They don’t really care about us
چیزی که می‌خوام بگم اینه که اونا هیچ توجهی به ما نمی‌کنن
All I wanna say is that
They don’t really care about us
چیزی که می‌خوام بگم اینه که اونا هیچ توجهی به ما نمی‌کنن

Some things in life they just don’t wanna see
چیزایی تو زندگی وجو داره که اونا نمی‌خوان ببین
But if Martin Luther was livin’
اما اگه “مارتین لوتر” زنده بود
He wouldn’t let this be
نمیذاشت اینطور بشه

Skin head, dead head
کله‌های تراشیده، کله‌های بی عقل و فکر
Everybody gone bad
همه بد شدن!
Situation, segregation
موقعیت، تفرقه
Everybody allegation
همه ادعا دارن

In the suite, on the news
تو دادگاه، تو روز نامه‌ها
Everybody dog food
همه حقیر شمرده میشن
Kick me, strike me
بهم لگد بزنین، بهم حمله کنید
Don’t you wrong or right me
ولی نمیتونین درست و غلط رو اجبارم کنین

[Hookx6]
All I wanna say is that
They don’t really care about us
چیزی که می‌خوام بگم اینه که اونا هیچ توجهی به ما نمی‌کنن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

نام

ایمیل


خرید گیفت کارت و لایسنس

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird verarbeitet…

Wird geladen…

متن و ترجمه ی اهنگ they dont care about us

Wird verarbeitet…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird verarbeitet…

Wird geladen…

Wird geladen…

انگلیسی مثل آب خوردنفيسبوك: https://www.facebook.com/abcxyz.irسايت: http://www.abcxyz.irhttp://www.epenglish.irاينستاگرام: http://instagram.com/abcxyz.ir

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird verarbeitet…

Playlists werden geladen…

پخش آنلاین

دانلود آهنگ با لینک مستقیم

Skin head, dead head
سرهای تراشیده ، کله های مرده(بدون فکر)
Everybody gone bad
همه بد شده اند
Situation, aggravation
وضعیت بدتر شده
Everybody allegation
همه ادعا دارند
In the suite, on the news
تو دادگاه و اخبار
Everybody dog food
همه مثل غذای سگ شدن (بی ارزش)
Bang bang, shot dead
بنگ بنگ، به گلوله میکشن
Everybody’s gone mad
همه دیووانه شده اند

All I wanna say is that ،They don’t really care about us (2X)
همه چیزی که می خواهم بگم اینه که اون ها به ما هیچ اهمیتی نمیدن !متن و ترجمه ی اهنگ they dont care about us

Beat me, hate me
من رو بزن، از من متنفر باش
You can never break me
تو هیچ وقت نمی تونی من رو بشکنی
Will me, thrill me
آوارم کنید، بهم دلهره بدید
You can never kill me
هیچ وقت نمیتونی من رو بکشی
Jew me, sue me
من رو یهودی کنید، از من شکایت کنید
Everybody do me
همه دارند با من این کار رو می کنند
Kick me, kick me
بهم لگد بزنید، بهم لگد بزنید
Don’t you black or white me
اما نه به خاطر سیاه یا سفید بودنم

All I wanna say is that ،They don’t really care about us (2X)
همه چیزی که می خواهم بگم اینه که اون ها به ما هیچ اهمیتی نمیدن !

Tell me what has become of my life
به من بگو که زندگیم چی شده؟
I have a wife and two children who love me
من یه زن و دوتا بچه دارم که عاشق من هستن
I am the victim of police brutality, now
من قربانی وحشی بازی پلیس شدم
I’m tired of bein’ the victim of hate
از اینکه قربانی نفرتشون باشم خسته شدم
You’re rapin’ me of my pride
شما دارید غرورم را زیر پا می زارید
Oh, for God’s sake
اوه، به خاطر خدا
I look to heaven to fulfill its prophecy
به بهشت نگاه می کنم تا رسالتش تحقیق یابد (پبام الهی)
Set me free
من رو راها کنید

Skin head, dead head
سرهای تراشیده ، کله های مرده(بدون فکر)
Everybody gone bad
همه بد شده اند
Trepidation, speculation
ترس و فکر و خیال
Everybody allegation
همه ادعا دارند
In the suite, on the news
تو دادگاه و اخبار
Everybody dog food
همه مثل غذای سگ شدن (بی ارزش)
Black man, blackmail
مرد سیاه ، تهدید …
Throw your brother in jail
بردارت رو به زندان بنداز

All I wanna say is that ،They don’t really care about us (2X)
همه چیزی که می خواهم بگم اینه که اون ها به ما هیچ اهمیتی نمیدن !

Tell me what has become of my rights
بهم بگو حق و حقوق من چی شدن؟
Am I invisible because you ignore me?
من نامرئی شدم چون شما منو نادیده می گیرید
Your proclamation promised me free liberty, now
شعار شما این بود که آزادی رو میارید
I’m tired of bein’ the victim of shame
من از اینکه قربانی شرمندگی باشم خسته ام
They’re throwing me in a class with a bad name
آنها من رو به یک طبقه اجتماعی بد پرت میکنن(چون سیاه پوستم)
I can’t believe this is the land from which I came
من نمیتونم باور کنم که این همون سرزمینه که من در اون به دنیا اومدم
You know I do really hate to say it
شما میدونید که از گفتن اون متنفرم
The governments don’t wanna see
دولت ها نمی خواهند ببینند
But if Roosevelt was livin’
اما اگر “روزولت” زنده بود
He wouldn’t let this be, no, no
او نمی گذاشت اینطوری بشه

Skin head, dead head
سرهای تراشیده ، کله های مرده(بدون فکر)
Everybody gone bad
همه بد شده اند
Situation, speculation
وضعیت ، فکر و خیال
Everybody litigation
همه قاضی شدن

Beat me, bash me
من رو کتک بزنید، دست پاچم کنید
You can never trash me
شما هیچ وقت نمی تونید مثل یک آشغال با من رفتار کنید
Hit me, kick me
بهم ضربه بزنید، بهم لگد بزنید
You can never get me
هیچ وقت دستتون بهم نمی رسه

All I wanna say is that ،They don’t really care about us (2X)
همه چیزی که می خواهم بگم اینه که اون ها به ما هیچ اهمیتی نمیدن !

Some things in life they just don’t wanna see
بعضی چیزها تو زندگی وجود داره که اون ها نمیخوان ببینند
But if Martin Luther was livin
اما اگر مارتین لوتر زنده بود
He wouldn’t let this be
اجازه نمیداد اینجوری بشه

Skin head, dead head
سرهای تراشیده ، کله های مرده(بدون فکر)
Everybody gone bad
همه بد شده اند
Situation, segregation
وضعیت تفرقه است(نژاد پرستی)
Everybody allegation
همه ادعا دارند
In the suite, on the news
تو دادگاه و اخبار
Everybody dog food
همه مثل غذای سگ شدن (بی ارزش)
Kick me, strike me
بهم لگد بزنید، بهم حمله کنید
Don’t you wrong or right me
اما درست یا غلط رو نمی تونید به من زور کنید

All I wanna say is that ،They don’t really care about us
همه چیزی که می خواهم بگم اینه که اون ها به ما هیچ اهمیتی نمیدن !

متن و ترجمه و دانلود آهنگ They Don’t Care About Us از مایکل جکسون – تهیه و ترجمه شده توسط اینفا موزیک

آموزش زبان انگلیسی از طریق آهنگ به صورت رایگان در وبسایت ما

چرا این قدر اهنگ کم دارین! 😕 و بعضی‌ها هم ترجمه شده نیست مثل هلو آدل کنار عکس خواننده تو موزیک پلیر اون پایین کوچیک نوشته(ترانه) تو موزیک پلیر سامسونگ که این طوره حداقل 😓 که نبود واس اهنگ ادل! ☹️ ولی بازم ممنون از این اهنگ مایکل جکسون که گذاشتین خواهرم گفت ادرس سایتشو بده 😅( تازه تاسیس) هست این سایت؟

سلام دوست عزیز ممنون از نظرتون
باید عرض کنیم که بله این سایت تقریبا تازه تاسیس هست و به زودی نمودار رشد آهنگ هامون خیلی بیشتر میشه مطمئنا
در مورد آهنگ ها هم باید عرض کنیم که متن آهنگ ها در لیریک آهنگ قرار نگرفته و فقط از طریق خود سایت قابل دسترسی هست!
موفق باشید

عالییی
اگه میشه اهنگ Dangerous از DAVID GUETTA رو با متن ترجمه قرار بدید لطفا

ممنون از نظرتون!
حتما سعی می کنیم در اسرع وقت ترجمه کنیم.

واقعا بی نظیره

سپاس فراوان بابت ترجمه این آهنگ فراموش نشدنی 💐👏🌹🌹💐🙏

سپاس از نظر شما که باعث دلگرمی ما است.

دمتون گرم لطفا ادامه بدین این حرکت رو و اهنگ های بیشتری بذارین برای تقویت لیسنین مون مرسی

با سلام
خیلی خیلی ممنون از نظرتون و انرژی هایی که می فرستید.
تمام سعی خودمون رو می کنیم تا آهنگ های بیشتری رو آماده کنیم.

ذخیره اسم و ایمیل برای نظر دادن در دفعات بعدی.

اینفا موزیک وبسایتی با هدف آموزش زبان انگلیسی به صورت رایگان از طریق آهنگ و مکالمه است که فاز نهایی آن در مرداد ۹۷ رونمایی شده است. همه افراد با هرسطحی از توانایی در زبان انگلیسی و هر سلیقه موسیقیایی می توانند از این وبسایت استفاده کنند.

نشان‌گذاری

عجب سازنده ی این علامت عرب دولاب است

موسيقی عاشقانه


متن و ترجمه آهنگ Michael Jackson_They Don’t Really Care About Us

http://view.aimini.com/?fid=MC2fNkgdFga0XDy0yNuISkin head, dead headسر
تراشيده… كله هاي بي روح و بي فكر
Everybody gone badهمه
فاسد و خراب شدن
Situation, aggravationوضعيت
، سخت تر و مشكل تر
Everybody allegationهمه
ادعا دارن
In the suite, on the newsتو
آپارتمان، تو اخبار

Everybody dog foodهمه
مثل سگ دنبال غذا هستن
Bang bang, shot deadبنگ
بنگ، مي كشند
Everybody’s gone madهمه
عصبي شدن
All I wanna say is thatهمه
ي چيزي كه ميخوام بگم اينه كه
They don’t really care about usاون
ها اصلا به ما اهميت نميدن
Beat me, hate meشلاقم
بزنيد، ازم متنفر باشيد
You can never break meاما
هرگز نمي تونيد منو در هم بشكنيد

Will me, thrill meقصد
جونم رو كنيد! منو به لرزه بندازيد
You can never kill meاما
هيچوقت نمي تونيد منو بكشيد
Jew me, Sue meمنو
(به اجبار) بهودي كنيد، تعقيبم كنيد
Everybody do meهمه
تون با من اين كارا رو بكنيد
Kick me, Kike me
 لگدم
بزنيد، و منو به زور يهودي كنيد
Don’t you black or white meسياه
پوست يا سفيد پوستم نكنيد

All I wanna say is that همه
ي چيزي كه ميخوام بگم اينه كه
They don’t really care about usاون
ها اصلا به ما اهميت نميدن
Tell me what has become of my lifeبگو
چه بلايي سر زندگيم اومده؟
I have a wife and two children who love meمن
يه زن و دو تا بچه دارم كه خيلي دوستم دارن
I am the victim of police brutality, nowمن
الان قرباني وحشي گري هاي پليسم
I’m tired of bein’ the victim of hateمن
از اينكه قرباني نفرتـم خسته شدم
You’re rapin’ me of my prideشما
داريد به سربلندي و غرور من تجاوز ميكني
Oh, for God’s sakeمحض
رضاي خدا
I look to heaven to fulfill its prophecyبه
آسمان نگاه ميكنم تا رسالتش رو به اتمام برسونم!
Set me freeرهام
كنيد

Skin head, dead headسر
تراشيده… كله هاي بي روح و بي فكر
 Everybody gone badهمه
فاسد و خراب شدن

trepidation, speculationبيم
و هراس، حدس و گمان
Everybody allegationهمه
ادعا دارن
 In the suite, on the newsتو
آپارتمان، تو اخبار
Everybody dog foodهمه
مثل سگ دنبال غذا هستن
black man, black mailانسان
هاي سياه پوست، نامه هاي سياه
Throw your brother in jailاز
طرف برادرت تو زندان
All I wanna say is thatهمه
ي چيزي كه ميخوام بگم اينه كه
They don’t really care about usاون
ها اصلا به ما اهميت نميدن
Tell me what has become of my rightsبگو
چه بلايي سر حق و حقوقم اومده؟
Am I invisible because you ignore me?چون
شما منو به رسميت نميشناسيد آيا اين به معناي عدم وجود منه؟؟
Your proclamation promised me free liberty, nowتو
بيانيه هاتون به من قول آزادي داديد
I’m tired of bein’ the victim of shameاز
اينكه قرباني ننگ و شرمساري باشم خسته ام
They’re throwing me in a class with a bad nameاونا
منو با اسم بد به كلاس پرت ميكنن
I can’t believe this is the land from which  I cameنمي
تونم باور كنم اين همون سرزميني هست كه ازش اومدم
You know I do really hate to say itمي
دونيد كه واقعا از گفتن اينا متنفرم
The government don’t wanna seeاما
انگار حكومت نمي خواد ببينه
But if Roosevelt was livin’ولي
اگه “روز ولت” زنده بود (رئيس جمهور امريكا در دوران جنگ جهاني دوم )
He wouldn’t let this be, no, noنميذاشت
ايجوري بشه، نه… نه

Skin head, dead headسر
تراشيده… كله هاي بي روح و بي فكر
 Everybody gone badهمه
فاسد و خراب شدن

Situation, speculationوضعيت،
تفكر
Everybody litigationهمه
معترض هستند
Beat me, bash meشلاقم
بزنيد، منو بترسونيد
You can never trash meاما
هرگز نمي تونيد منو زباله فرض كنيد
Hit me, kick meكتكم
بزنيد، لگدم بزنيد

You can never get meاما
هيچوقت نمي تونيد منو بگيريد
All I wanna say is thatهمه
ي چيزي كه ميخوام بگم اينه كه
They don’t really care about usاون
ها اصلا به ما اهميت نميدن
Some things in life they just don’t wanna seeچيزايي
تو زندگي هست كه اونا نمي خوان ببيند
But if Martin Luther was livin’اما
اگه “مارتين لوتر” زنده بود
He wouldn’t let this be, no, noنمي
ذاشت اينجوري بشه… هرگز

Skin head, dead headسر
تراشيده… كله هاي بي روح و بي فكر
Everybody gone badهمه
فاسد و خراب شدن

Situation, segregationوضعيت،
تبعيض نژادي
Everybody allegationهمه
ادعا دارن
In the suite, on the newsتو
آپارتمان، تو اخبار
Everybody dog foodهمه
مثل سگ دنبال غذا هستن
Kick me, Kike meبهم
لگد بزنيد، و منو به زور يهودي كنيد
Don’t you wrong or right meاما
نمي تونيد منو (به اجبار) خوب يا بد كنيد
All I wanna say is that They don’t really care about usمي
خوام بگم كه (دولت) اصلا به ما اهميت نميده

نوشته شده در ساعت
توسط Men On The Line| GetBC(52);

آخرين مطالب
» آخرین آهنگهای ترجمه شده به همراه دانلود آهنگ در کانال تلگرام» » متن و ترجمه آهنگ Pink Floyd_Hey You» متن و ترجمه آهنگ Chris De burgh_The Lady In Red» متن و ترجمه آهنگ Gloria Gaynor_I Will Survive» متن و ترجمه آهنگ Elton John_Sacrifice» متن و ترجمه آهنگ (Andy Williams_Where Do I Begin (Love Story Film» متن و ترجمه آهنگ Eagles_Hotel California» متن و ترجمه آهنگ Julio Iglesias_Careless Whisper» متن و ترجمه آهنگ Michael Bolton_Said I Loved You…But I Lied

متن و ترجمه ی اهنگ they dont care about us
متن و ترجمه ی اهنگ they dont care about us
9

دانلود متن آهنگ they dont care about us

دانلود متن آهنگ they dont care about us
دانلود متن آهنگ they dont care about us

[Verse 1]
Skin head, dead head
کله‌های تراشیده، کله‌های بی عقل و فکر
Everybody gone bad
همه بد شدن
Situation, aggravation
وضعیت، روز به روز سخت‌تر
Everybody allegation
همه ادعا دارن

In the suite, on the news
تو دادگاه، تو روز نامه‌ها
Everybody dog food
همه حقیر شمرده میشن
Bang bang, shot dead
بنگ بنگ، میکشن
Everybody’s gone mad
همه دیوونه شدن

[Hook]
All I wanna say is that
They don’t really care about us
چیزی که می‌خوام بگم اینه که اونا هیچ توجهی به ما نمی‌کنن
All I wanna say is that
They don’t really care about us
چیزی که می‌خوام بگم اینه که اونا هیچ توجهی به ما نمی‌کنن

[Verse 2]
Beat me, hate me
منو بزن، ازم متنفر باش
You can never break me
ولی هیچوقت نمیتونی (غرور) منو بشکنی
Will me, thrill me
آوارم کنین، دلهره تو دلم بندازین
You can never kill me
ولی هیچوقت نمیتونین منو بکشین

Jew me, sue me
یهودی قرارم بدین، ازم شکایت کنین
Everybody do me
همه دارن با من این کار رو می کنن
Kick me, kick me
به من لگد بزنین، به من لگد بزنین
Don’t you black or white me
ولی نه به اسم سیاه و سفید

دانلود متن آهنگ they dont care about us

[Hook]
All I wanna say is that
They don’t really care about us
چیزی که می‌خوام بگم اینه که اونا هیچ توجهی به ما نمی‌کنن
All I wanna say is that
They don’t really care about us
چیزی که می‌خوام بگم اینه که اونا هیچ توجهی به ما نمی‌کنن

[Bridge 1]
Tell me what has become of my life
بگو سر زندگیم چه بلایی اومده؟
I have a wife and two children who love me
من زن و دو تابچه دارم که عاشق منن
I am the victim of police brutality, now
ولی حالا قربانی وحشیگری پلیسا شدم
I’m tired of bein’ the victim of hate
دیگه از اینکه قربانی تنفرتون باشم خسته شدم

You’re rapin’ me of my pride
شما دارین غرورم رو خورد میکنین
Oh, for God’s sake
آه، بخاطر خدا
I look to heaven to fulfill its prophecy…
به بهشت نگاه می‌کنم که پیام الهی رو توش ببینم
Set me free
رهام کنین

[Verse 3]
Skin head, dead head
کله‌های تراشیده، کله‌های بی عقل و فکر
Everybody gone bad
همه بد شدن!
Trepidation, speculation
هراس، تهمت
Everybody allegation
همه ادعا دارن

In the suite, on the news
تو دادگاه، تو روز نامه‌ها
Everybody dog food
همه حقیر شمرده میشن
black male, black mail
پاپوش برای مرد سیاه
Throw your brother in jail
برادر خودتو بنداز زندان

[Hook]
All I wanna say is that
They don’t really care about us
چیزی که می‌خوام بگم اینه که اونا هیچ توجهی به ما نمی‌کنن
All I wanna say is that
They don’t really care about us
چیزی که می‌خوام بگم اینه که اونا هیچ توجهی به ما نمی‌کنن

[Verse 4]
Tell me what has become of my rights
بگو سر حقوقم چی اومده
Am I invisible because you ignore me?
بخاطر نادیده گرفته شدن از طرف شما نامرئی شدم؟
Your proclamation promised me free liberty, now
همه جا جار زده بودین که آزادی رو به همراه میارین
I’m tired of bein’ the victim of shame
نمی‌خوام قربانی شرمندگی باشم که شما برام درست کردین

They’re throwing me in a class with a bad name
اونا (بخاطر سیاه بودنم)منو به یه طبقه اجتماعی ناجور پرت میکنن
I can’t believe this is the land from which I came
باورم نمیشه این همون سرزمینه که ازش اومدم
You know I do really hate to say it
خودتون میدونین که از گفتن این حرفا متنفرم
The governments don’t wanna see
اما انگار دولت نمیخواد این چیزا رو ببینه

But if Roosevelt was livin’
ولی اگه “روز ولت”زنده بود
روز ولت: رئیس جمهور سفیدپوست آمریکا در دوران جنگ جهانی دوم
He wouldn’t let this be, no, no
نمیزاشت اینطور بشه، نه، نه،نه

Skin head, dead head
کله‌های تراشیده، کله‌های بی عقل و فکر
Everybody gone bad
همه بد شدن!
Situation, speculation
موقعیت، تفکر
Everybody litigation
همه اعتراض دارن

Beat me, bash me
کتکم بزنین، دست پاچم کنین
You can never trash me
ولی هیچوقت نمیتونین مثل یه آشغال باهم برخورد کنین
Hit me, kick me
بهم سیلی بزنین، لقد بزنین
You can never get me
ولی هیچوقت دستتون به من نمیرسه

[Hook]
All I wanna say is that
They don’t really care about us
چیزی که می‌خوام بگم اینه که اونا هیچ توجهی به ما نمی‌کنن
All I wanna say is that
They don’t really care about us
چیزی که می‌خوام بگم اینه که اونا هیچ توجهی به ما نمی‌کنن

Some things in life they just don’t wanna see
چیزایی تو زندگی وجو داره که اونا نمی‌خوان ببین
But if Martin Luther was livin’
اما اگه “مارتین لوتر” زنده بود
He wouldn’t let this be
نمیذاشت اینطور بشه

Skin head, dead head
کله‌های تراشیده، کله‌های بی عقل و فکر
Everybody gone bad
همه بد شدن!
Situation, segregation
موقعیت، تفرقه
Everybody allegation
همه ادعا دارن

In the suite, on the news
تو دادگاه، تو روز نامه‌ها
Everybody dog food
همه حقیر شمرده میشن
Kick me, strike me
بهم لگد بزنین، بهم حمله کنید
Don’t you wrong or right me
ولی نمیتونین درست و غلط رو اجبارم کنین

[Hookx6]
All I wanna say is that
They don’t really care about us
چیزی که می‌خوام بگم اینه که اونا هیچ توجهی به ما نمی‌کنن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

نام

ایمیل


خرید گیفت کارت و لایسنس

پخش آنلاین

دانلود آهنگ با لینک مستقیم

Skin head, dead head
سرهای تراشیده ، کله های مرده(بدون فکر)
Everybody gone bad
همه بد شده اند
Situation, aggravation
وضعیت بدتر شده
Everybody allegation
همه ادعا دارند
In the suite, on the news
تو دادگاه و اخبار
Everybody dog food
همه مثل غذای سگ شدن (بی ارزش)
Bang bang, shot dead
بنگ بنگ، به گلوله میکشن
Everybody’s gone mad
همه دیووانه شده اند

All I wanna say is that ،They don’t really care about us (2X)
همه چیزی که می خواهم بگم اینه که اون ها به ما هیچ اهمیتی نمیدن !

دانلود متن آهنگ they dont care about us

Beat me, hate me
من رو بزن، از من متنفر باش
You can never break me
تو هیچ وقت نمی تونی من رو بشکنی
Will me, thrill me
آوارم کنید، بهم دلهره بدید
You can never kill me
هیچ وقت نمیتونی من رو بکشی
Jew me, sue me
من رو یهودی کنید، از من شکایت کنید
Everybody do me
همه دارند با من این کار رو می کنند
Kick me, kick me
بهم لگد بزنید، بهم لگد بزنید
Don’t you black or white me
اما نه به خاطر سیاه یا سفید بودنم

All I wanna say is that ،They don’t really care about us (2X)
همه چیزی که می خواهم بگم اینه که اون ها به ما هیچ اهمیتی نمیدن !

Tell me what has become of my life
به من بگو که زندگیم چی شده؟
I have a wife and two children who love me
من یه زن و دوتا بچه دارم که عاشق من هستن
I am the victim of police brutality, now
من قربانی وحشی بازی پلیس شدم
I’m tired of bein’ the victim of hate
از اینکه قربانی نفرتشون باشم خسته شدم
You’re rapin’ me of my pride
شما دارید غرورم را زیر پا می زارید
Oh, for God’s sake
اوه، به خاطر خدا
I look to heaven to fulfill its prophecy
به بهشت نگاه می کنم تا رسالتش تحقیق یابد (پبام الهی)
Set me free
من رو راها کنید

Skin head, dead head
سرهای تراشیده ، کله های مرده(بدون فکر)
Everybody gone bad
همه بد شده اند
Trepidation, speculation
ترس و فکر و خیال
Everybody allegation
همه ادعا دارند
In the suite, on the news
تو دادگاه و اخبار
Everybody dog food
همه مثل غذای سگ شدن (بی ارزش)
Black man, blackmail
مرد سیاه ، تهدید …
Throw your brother in jail
بردارت رو به زندان بنداز

All I wanna say is that ،They don’t really care about us (2X)
همه چیزی که می خواهم بگم اینه که اون ها به ما هیچ اهمیتی نمیدن !

Tell me what has become of my rights
بهم بگو حق و حقوق من چی شدن؟
Am I invisible because you ignore me?
من نامرئی شدم چون شما منو نادیده می گیرید
Your proclamation promised me free liberty, now
شعار شما این بود که آزادی رو میارید
I’m tired of bein’ the victim of shame
من از اینکه قربانی شرمندگی باشم خسته ام
They’re throwing me in a class with a bad name
آنها من رو به یک طبقه اجتماعی بد پرت میکنن(چون سیاه پوستم)
I can’t believe this is the land from which I came
من نمیتونم باور کنم که این همون سرزمینه که من در اون به دنیا اومدم
You know I do really hate to say it
شما میدونید که از گفتن اون متنفرم
The governments don’t wanna see
دولت ها نمی خواهند ببینند
But if Roosevelt was livin’
اما اگر “روزولت” زنده بود
He wouldn’t let this be, no, no
او نمی گذاشت اینطوری بشه

Skin head, dead head
سرهای تراشیده ، کله های مرده(بدون فکر)
Everybody gone bad
همه بد شده اند
Situation, speculation
وضعیت ، فکر و خیال
Everybody litigation
همه قاضی شدن

Beat me, bash me
من رو کتک بزنید، دست پاچم کنید
You can never trash me
شما هیچ وقت نمی تونید مثل یک آشغال با من رفتار کنید
Hit me, kick me
بهم ضربه بزنید، بهم لگد بزنید
You can never get me
هیچ وقت دستتون بهم نمی رسه

All I wanna say is that ،They don’t really care about us (2X)
همه چیزی که می خواهم بگم اینه که اون ها به ما هیچ اهمیتی نمیدن !

Some things in life they just don’t wanna see
بعضی چیزها تو زندگی وجود داره که اون ها نمیخوان ببینند
But if Martin Luther was livin
اما اگر مارتین لوتر زنده بود
He wouldn’t let this be
اجازه نمیداد اینجوری بشه

Skin head, dead head
سرهای تراشیده ، کله های مرده(بدون فکر)
Everybody gone bad
همه بد شده اند
Situation, segregation
وضعیت تفرقه است(نژاد پرستی)
Everybody allegation
همه ادعا دارند
In the suite, on the news
تو دادگاه و اخبار
Everybody dog food
همه مثل غذای سگ شدن (بی ارزش)
Kick me, strike me
بهم لگد بزنید، بهم حمله کنید
Don’t you wrong or right me
اما درست یا غلط رو نمی تونید به من زور کنید

All I wanna say is that ،They don’t really care about us
همه چیزی که می خواهم بگم اینه که اون ها به ما هیچ اهمیتی نمیدن !

متن و ترجمه و دانلود آهنگ They Don’t Care About Us از مایکل جکسون – تهیه و ترجمه شده توسط اینفا موزیک

آموزش زبان انگلیسی از طریق آهنگ به صورت رایگان در وبسایت ما

چرا این قدر اهنگ کم دارین! 😕 و بعضی‌ها هم ترجمه شده نیست مثل هلو آدل کنار عکس خواننده تو موزیک پلیر اون پایین کوچیک نوشته(ترانه) تو موزیک پلیر سامسونگ که این طوره حداقل 😓 که نبود واس اهنگ ادل! ☹️ ولی بازم ممنون از این اهنگ مایکل جکسون که گذاشتین خواهرم گفت ادرس سایتشو بده 😅( تازه تاسیس) هست این سایت؟

سلام دوست عزیز ممنون از نظرتون
باید عرض کنیم که بله این سایت تقریبا تازه تاسیس هست و به زودی نمودار رشد آهنگ هامون خیلی بیشتر میشه مطمئنا
در مورد آهنگ ها هم باید عرض کنیم که متن آهنگ ها در لیریک آهنگ قرار نگرفته و فقط از طریق خود سایت قابل دسترسی هست!
موفق باشید

عالییی
اگه میشه اهنگ Dangerous از DAVID GUETTA رو با متن ترجمه قرار بدید لطفا

ممنون از نظرتون!
حتما سعی می کنیم در اسرع وقت ترجمه کنیم.

واقعا بی نظیره

سپاس فراوان بابت ترجمه این آهنگ فراموش نشدنی 💐👏🌹🌹💐🙏

سپاس از نظر شما که باعث دلگرمی ما است.

دمتون گرم لطفا ادامه بدین این حرکت رو و اهنگ های بیشتری بذارین برای تقویت لیسنین مون مرسی

با سلام
خیلی خیلی ممنون از نظرتون و انرژی هایی که می فرستید.
تمام سعی خودمون رو می کنیم تا آهنگ های بیشتری رو آماده کنیم.

ذخیره اسم و ایمیل برای نظر دادن در دفعات بعدی.

اینفا موزیک وبسایتی با هدف آموزش زبان انگلیسی به صورت رایگان از طریق آهنگ و مکالمه است که فاز نهایی آن در مرداد ۹۷ رونمایی شده است. همه افراد با هرسطحی از توانایی در زبان انگلیسی و هر سلیقه موسیقیایی می توانند از این وبسایت استفاده کنند.

Skin head, dead headEverybody gone badSituation, aggravationEverybody, allegation

In the suite, on the newsEverybody, dog foodBang bang, shock deadEverybody’s gone mad

All I wanna say is thatThey don’t really care about usAll I wanna say is thatThey don’t really care about us

Beat me, hate meYou can never break meWill me, thrill meYou can never kill me

Judge me, sue meEverybody do meKick me, kike meDon’t you black or white me

دانلود متن آهنگ they dont care about us

All I wanna say is thatThey don’t really care about usAll I wanna say is thatThey don’t really care about us

Tell me what has become of my lifeI have a wife and two children who love meI am the victim of police brutality, now

I’m tired of being the victim of hateYour raping me of my prideOh, for God’s sakeI look to heaven to fulfill its prophecySet me free

Skinhead, deadheadEverybody gone badTrepidation, speculationEverybody, allegation

In the suite, on the newsEverybody, dog foodBlack man, black mailThrow the brother in jail

All I wanna say is thatThey don’t really care about usAll I wanna say is thatThey don’t really care about us

Tell me what has become of my rightsAm I invisible ’cause you ignore me?Your proclamation promised me free liberty, now

I’m tired of being the victim of shameThey’re throwing me in a class with a bad nameI can’t believe this is the land from which I came

You know I really do hate to say itThe government don’t wanna seeBut if Roosevelt was livingHe wouldn’t let this be, now

Skinhead, deadheadEverybody gone badSituation, speculationEverybody, litigation

Beat me, bash meYou can never trash meHit me, kick meYou can never get me

All I wanna say is thatThey don’t really care about usAll I wanna say is thatThey don’t really care about us

Some things in life they just don’t wanna seeBut if Martin Luther was livingHe wouldn’t let this be, now

Skin head, dead headEverybody’s gone badSituation, segregationEverybody, allegation

In the suite, on the newsEverybody, dog foodKick me, kike meDon’t you wrong or right me

All I wanna say is thatThey don’t really care about us(They keep me on fire)

All I wanna say is thatThey don’t really care about us(I’m there to remind you)

All I wanna say is thatThey don’t really care about usAll I wanna say is thatThey don’t really care about

All I wanna say is thatThey don’t really care aboutAll I wanna say is thatThey don’t really care about us

Música começa com letras © ۲۰۰۳ – ۲۰۱۹, ۲٫۶ milhões de letras de músicas, 99.8 milhões de visitas em Dezembro Feito com amor em Belo Horizonte

Desejo receber notificações de destaques e novidades.

موسيقی عاشقانه


متن و ترجمه آهنگ Michael Jackson_They Don’t Really Care About Us

http://view.aimini.com/?fid=MC2fNkgdFga0XDy0yNuISkin head, dead headسر
تراشيده… كله هاي بي روح و بي فكر
Everybody gone badهمه
فاسد و خراب شدن
Situation, aggravationوضعيت
، سخت تر و مشكل تر
Everybody allegationهمه
ادعا دارن
In the suite, on the newsتو
آپارتمان، تو اخبار

Everybody dog foodهمه
مثل سگ دنبال غذا هستن
Bang bang, shot deadبنگ
بنگ، مي كشند
Everybody’s gone madهمه
عصبي شدن
All I wanna say is thatهمه
ي چيزي كه ميخوام بگم اينه كه
They don’t really care about usاون
ها اصلا به ما اهميت نميدن
Beat me, hate meشلاقم
بزنيد، ازم متنفر باشيد
You can never break meاما
هرگز نمي تونيد منو در هم بشكنيد

Will me, thrill meقصد
جونم رو كنيد! منو به لرزه بندازيد
You can never kill meاما
هيچوقت نمي تونيد منو بكشيد
Jew me, Sue meمنو
(به اجبار) بهودي كنيد، تعقيبم كنيد
Everybody do meهمه
تون با من اين كارا رو بكنيد
Kick me, Kike me
 لگدم
بزنيد، و منو به زور يهودي كنيد
Don’t you black or white meسياه
پوست يا سفيد پوستم نكنيد

All I wanna say is that همه
ي چيزي كه ميخوام بگم اينه كه
They don’t really care about usاون
ها اصلا به ما اهميت نميدن
Tell me what has become of my lifeبگو
چه بلايي سر زندگيم اومده؟
I have a wife and two children who love meمن
يه زن و دو تا بچه دارم كه خيلي دوستم دارن
I am the victim of police brutality, nowمن
الان قرباني وحشي گري هاي پليسم
I’m tired of bein’ the victim of hateمن
از اينكه قرباني نفرتـم خسته شدم
You’re rapin’ me of my prideشما
داريد به سربلندي و غرور من تجاوز ميكني
Oh, for God’s sakeمحض
رضاي خدا
I look to heaven to fulfill its prophecyبه
آسمان نگاه ميكنم تا رسالتش رو به اتمام برسونم!
Set me freeرهام
كنيد

Skin head, dead headسر
تراشيده… كله هاي بي روح و بي فكر
 Everybody gone badهمه
فاسد و خراب شدن

trepidation, speculationبيم
و هراس، حدس و گمان
Everybody allegationهمه
ادعا دارن
 In the suite, on the newsتو
آپارتمان، تو اخبار
Everybody dog foodهمه
مثل سگ دنبال غذا هستن
black man, black mailانسان
هاي سياه پوست، نامه هاي سياه
Throw your brother in jailاز
طرف برادرت تو زندان
All I wanna say is thatهمه
ي چيزي كه ميخوام بگم اينه كه
They don’t really care about usاون
ها اصلا به ما اهميت نميدن
Tell me what has become of my rightsبگو
چه بلايي سر حق و حقوقم اومده؟
Am I invisible because you ignore me?چون
شما منو به رسميت نميشناسيد آيا اين به معناي عدم وجود منه؟؟
Your proclamation promised me free liberty, nowتو
بيانيه هاتون به من قول آزادي داديد
I’m tired of bein’ the victim of shameاز
اينكه قرباني ننگ و شرمساري باشم خسته ام
They’re throwing me in a class with a bad nameاونا
منو با اسم بد به كلاس پرت ميكنن
I can’t believe this is the land from which  I cameنمي
تونم باور كنم اين همون سرزميني هست كه ازش اومدم
You know I do really hate to say itمي
دونيد كه واقعا از گفتن اينا متنفرم
The government don’t wanna seeاما
انگار حكومت نمي خواد ببينه
But if Roosevelt was livin’ولي
اگه “روز ولت” زنده بود (رئيس جمهور امريكا در دوران جنگ جهاني دوم )
He wouldn’t let this be, no, noنميذاشت
ايجوري بشه، نه… نه

Skin head, dead headسر
تراشيده… كله هاي بي روح و بي فكر
 Everybody gone badهمه
فاسد و خراب شدن

Situation, speculationوضعيت،
تفكر
Everybody litigationهمه
معترض هستند
Beat me, bash meشلاقم
بزنيد، منو بترسونيد
You can never trash meاما
هرگز نمي تونيد منو زباله فرض كنيد
Hit me, kick meكتكم
بزنيد، لگدم بزنيد

You can never get meاما
هيچوقت نمي تونيد منو بگيريد
All I wanna say is thatهمه
ي چيزي كه ميخوام بگم اينه كه
They don’t really care about usاون
ها اصلا به ما اهميت نميدن
Some things in life they just don’t wanna seeچيزايي
تو زندگي هست كه اونا نمي خوان ببيند
But if Martin Luther was livin’اما
اگه “مارتين لوتر” زنده بود
He wouldn’t let this be, no, noنمي
ذاشت اينجوري بشه… هرگز

Skin head, dead headسر
تراشيده… كله هاي بي روح و بي فكر
Everybody gone badهمه
فاسد و خراب شدن

Situation, segregationوضعيت،
تبعيض نژادي
Everybody allegationهمه
ادعا دارن
In the suite, on the newsتو
آپارتمان، تو اخبار
Everybody dog foodهمه
مثل سگ دنبال غذا هستن
Kick me, Kike meبهم
لگد بزنيد، و منو به زور يهودي كنيد
Don’t you wrong or right meاما
نمي تونيد منو (به اجبار) خوب يا بد كنيد
All I wanna say is that They don’t really care about usمي
خوام بگم كه (دولت) اصلا به ما اهميت نميده

نوشته شده در ساعت
توسط Men On The Line| GetBC(52);

آخرين مطالب
» آخرین آهنگهای ترجمه شده به همراه دانلود آهنگ در کانال تلگرام» » متن و ترجمه آهنگ Pink Floyd_Hey You» متن و ترجمه آهنگ Chris De burgh_The Lady In Red» متن و ترجمه آهنگ Gloria Gaynor_I Will Survive» متن و ترجمه آهنگ Elton John_Sacrifice» متن و ترجمه آهنگ (Andy Williams_Where Do I Begin (Love Story Film» متن و ترجمه آهنگ Eagles_Hotel California» متن و ترجمه آهنگ Julio Iglesias_Careless Whisper» متن و ترجمه آهنگ Michael Bolton_Said I Loved You…But I Lied

دانلود متن آهنگ they dont care about us
دانلود متن آهنگ they dont care about us
9