به روز رسانی خودکار www.1.mysite.com با به رو

وردپرس فارسی » چگونه می‌توانم؟ عکسفا آفلاینعضو تعداد نوشته‌ها: ۳ # نوشته شده: ۸ سال پیش ۲۶ اسفند ۱۳۸۸ – ۲۲:۱۲ جستجو کردم نبود » مثل اینکه کسی اینو نمیخواد انجام بده لطفا یکی منو راهنمایی کنه رو فضای سایتم یک ساب دامین ایجاد کردم و میخوام هر مطلبی رو سایت اصلی آپ میکنم تو

ادامه مطلب 

به روز رسانی خودکار www.1.mysite.com با به رو

وردپرس فارسی » چگونه می‌توانم؟ عکسفا آفلاینعضو تعداد نوشته‌ها: ۳ # نوشته شده: ۸ سال پیش ۲۶ اسفند ۱۳۸۸ – ۲۲:۱۲ جستجو کردم نبود » مثل اینکه کسی اینو نمیخواد انجام بده لطفا یکی منو راهنمایی کنه رو فضای سایتم یک ساب دامین ایجاد کردم و میخوام هر مطلبی رو سایت اصلی آپ میکنم تو

ادامه مطلب 

به روز رسانی خودکار www.1.mysite.com با به رو

وردپرس فارسی » چگونه می‌توانم؟ عکسفا آفلاینعضو تعداد نوشته‌ها: ۳ # نوشته شده: ۸ سال پیش ۲۶ اسفند ۱۳۸۸ – ۲۲:۱۲ جستجو کردم نبود » مثل اینکه کسی اینو نمیخواد انجام بده لطفا یکی منو راهنمایی کنه رو فضای سایتم یک ساب دامین ایجاد کردم و میخوام هر مطلبی رو سایت اصلی آپ میکنم تو

ادامه مطلب