متن اهنگ creeping death

Slaves برده ها Hebrews born to serve, to the pharaoh يهود ها به دنيا آمدند که به فرعون خدمت کنند Heed مراعات کن To his every word, live in fear مراعات کردن در تمام حرف هايش هست ، زندگي کردن با ترس Faith اعتقاد Of the unknown one, the deliverer داشته باش به يک چيز

ادامه مطلب 

متن آهنگ creeping death

Slaves برده ها Hebrews born to serve, to the pharaoh يهود ها به دنيا آمدند که به فرعون خدمت کنند Heed مراعات کن To his every word, live in fear مراعات کردن در تمام حرف هايش هست ، زندگي کردن با ترس Faith اعتقاد Of the unknown one, the deliverer داشته باش به يک چيز

ادامه مطلب 

متن اهنگ creep

When you were here before Couldn’t look you in the eye وقتی اینجا بودی نمیتونستم تو چشمات نگاه کنم You’re just like an angel تو مثل یه فرشته ای Your skin makes me cry پوشت تنت منو به گریه میندازه You float like a feather تو مثل پر سبکی In a beautiful world تو دنیایی

ادامه مطلب