تکست اهنگ closer

تکست اهنگ closer
تکست اهنگ closer

We care about your feelings

 

ترجمه آهنگ Closer – The chainsmokers از آلبوم Collage EP.

 

Hey, I was doing just fine before I met you

تکست اهنگ closer

هی ، قبل از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ رو ﺑﺒﯿﻨﻢ داﺷﺘﻢ ﺧﻮب ﮐﺎرم رو ﻣﯽ ﮐﺮدم

okay I’m but issue an that’s and much too drink I

من ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺸﺮوب ﻣﯿﺨﻮرم، اﯾﻨﻢ ﯾﻪ ﻣﺸﮑﻠﯿﻪ اﻣﺎ ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻮﺑﻪ

(منظورش مشکلات شخصیه)

Hey, you tell your friends it was nice to meet them

هی ، به دوﺳﺖ ھﺎت ﺑﮕﻮ از دﯾﺪﻧﺸﻮن ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪم

But I hope I never see them again

اما امیدوارم دﯾﮕﻪ ھﺮﮔﺰ اوﻧﮫﺎ رو ﻧﺒﯿﻨﻢ

(ﺣﺎﻻ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﺷﻮن ﺗﻤﻮم ﺷﺪه ھﯿﭻ ﻋﻼﻗﻪ ی ﻧﺪاره دوﺳﺘﺎی اون رو ﺑﺒﯿﻨﻪ

چون دﯾﺪن دوﺳﺘﮫﺎش اون رو ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﻮﻗﻌﯽ ﻣﯿﻨﺪازه ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻢ دﯾﮕﻪ ﺑﻮدن)

[Pre-Chorus: Andrew Taggart]

I know it breaks your heart

میدونم ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻠﺒﺖ رو میشکونه

Moved to the city in a broke down car

که با ﯾﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻗﺪﯾﻤﯽ و داﻏﻮن ﺑﻪ ﺷﮫﺮ رﻓﺘﯽ

(ﺟﻠﻮﺗﺮ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯿﺪم)

And four years, no calls

چهار سال ، هیچ تماسی (باهم نداشتیم)

Now you’re looking pretty in a hotel bar

الان (ﺑﻌﺪ از ﭼﮫﺎر ﺳﺎل) ﺗﻮی ﺑﺎر ھﺘﻞ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﯽ

(ﺑﻌﺪ از ﭼﮫﺎر ﺳﺎل دﺧﺘﺮه رو ﺗﻮی ﺑﺎر ھﺘﻞ دﯾﺪه)

And I-I-I can’t stop, No, I-I-I can’t stop

و ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺸﻢ، ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺸﻢ

(ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﺟﻠﻮی ﺧﻮدم رو ﺑﮕﯿﺮم و داره ﻣﯿﮕﻪ

نمی ﺗﻮﻧﻪ ﺟﻠﻮی ﺧﻮدش رو ﺑﮕﯿﺮه و ﺑﺎ دﺧﺘﺮه ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﻨﻪ)

 

[Chorus: Andrew Taggart]

So baby pull me closer

پس ﻋﺰﯾﺰم ﻣﻦ رو ﺑﻪ ﺧﻮدت ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﮐﻦ (ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻐﻞ ﮐﻦ)

In the backseat of your Rover

روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﺷﯿﻦ rover ت

(ﻣﺎﺷﯿﻦ land rover)

That I know you can’t afford

که میدونم از عهد ش برنمیای ( خودت نخریدیش)

Bite that tattoo on your shoulder

تکست اهنگ closer

میخوام اون ﺗﺘﻮی روی ﺷﻮﻧﻪ ت رو ﮔﺎز ﺑﮕﯿﺮم

(ﻣﻨﻈﻮرش ﺗﺘﻮی روش ﺷﻮﻧﻪ ھﺎی ھﺎﻟﺰی ھﺴﺖ ﭼﯿﺰی

ھﻢ ﮐﻪ گاز ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻮﻧﻪ ﯾﺎ ھﺮﺟﺎی دﯾﮕﻪ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﺟﻦ*ﺳﯽ داره)

Pull the sheets right off the corner of the mattress

ملافه ها رو ﮐﻨﺎر ﺑﺰن از ﮔﻮﺷﻪ ﺗﺸﮑﯽ ﮐﻪ

That you stole from your roommate back in Boulder

از هم اﺗﺎﻗﯽ ت ﺗﻮی ﺑﻮﻟﺪر (داﻧﺸﮕﺎه ﺑﭽﻪ ﭘﻮﻟﺪراھﺎ) دزدﯾﺪه ﺑﻮدی

(ﯾﮑﻢ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺨﻮﻧﯿﺪ اﯾﻨﺠﺎش رو ﻣﻨﻈﻮرش از دزدﯾﻦ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ

ﮐﻪ ﭼﯿﺰی رو ﯾﻮاﺷﮑﯽ ازش ﺳﺮﻗﺖ ﮐﺮده ﻣﻨﻈﻮرش اﯾﻨﻪ اون ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺗﻮی داﻧﺸﮕﺎه

بولدر ھﻢ اﺗﺎﻗﯽ بودن ﺗﺸﮏ ﭘﺴﺮه رو ﺑﺎ ﺧﻮدش ﺑﺮده و روی ﺗﺸﮑﺶ ﻣﻼﻓﻪ

کشیده، اﻻن ھﻢ داره ﺑﻪ دﺧﺘﺮه ﻣﯿﮕﻪ ﻣﻼﻓﻪ ھﺎ رو ﺑﻌﺪ از ﭼﮫﺎر ﺳﺎل از روی

تشک ﻣﻦ ﺑﺮدار ﺗﺎ ﻣﺜﻞ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ھﻢ اﺗﺎﻗﯽ ﺑﻮدﯾﻢ روش کارای ﺧﺎک ﺑﺮ ﺳﺮی ﮐﻨﯿﻢ :))) )

We ain’t ever getting older

ما آﺻﻼ ﺑﺰرگ ﻧﺸﺪﯾﻢ

(دو ﺟﻮر ﻣﯿﺸﻪ ﻣﻌﻨﯽ ش ﮐﺮد ﯾﮑﯿﺶ اﯾﻨﮑﻪ ھﻨﻮزم ﻣﺜﻞ اون ﻣﻮﻗﻊ ﺟﻮون و زﯾﺒﺎ ھﺴﺘﻦ

دوﻣﯽ ش ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ھﻤﻮن رﻓﺘﺎر ﺑﭽﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻗﺪﯾﻢ رو دارن)

[Post-Chorus: Andrew Taggart]

We ain’t ever getting older

ما اﺻﻼ ﺑﺰرگ ﻧﺸﺪﯾﻢ

تکرار

 

 

[Verse 2: Halsey]

You look as good as the day I met you

تو ھﻨﻮزم ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ اون روزی (اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر) ھﺴﺘﯽ ﮐﻪ دﯾﺪﻣﺖ

I forget just why I left you, I was insane

یادم ﻧﻤﯿﺎد ﭼﺮا ﺗﺮﮐﺖ ﮐﺮدم، ﻣﻦ دﯾﻮوﻧﻪ ﺑﻮدم

(دﺧﺘﺮه داره ﻣﯿﮕﻪ ﭘﺸﯿﻤﻮن ھﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺴﺮه رو ﺗﺮک ﮐﺮده)

Stay and play that Blink-182 song

بمون و آهنگ Blink 182 رو پلی کن

That we beat to death in Tucson, okay

که توی توکسان ازش خسته شدیم

(ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻪ ﮐﺎری رو اﯾﻨﻘﺪر ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯽ ﮐﻪ از ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﯿﺎﻓﺘﻪ

اینجا ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻪ آھﻨﮕﯽ رو انقدر ﮔﻮش ﮐﻨﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﻪ ازش ﺧﺴﺘﻪ ﺑﺸﯽ)

[Pre-Chorus: Halsey]

I know it breaks your heart

میدونم که این قلب رو میشکنه

Moved to the city in a broke down car

که با یه ماشین قدیمی و داغون به شهر رفتی

And four years, no calls

و ﭼﮫﺎر ﺳﺎل، ھﯿﭻ ﺗﻤﺎﺳﯽ

Now you’re looking pretty in a hotel bar

الان توی بار هتل خیلی زیبا به نظر میرسی

And I-I-I can’t stop, No, I-I-I can’t stop

و نمیتونم متوقف بشم، نمیتونم متوقف بشم

So baby pull me closer

پس ﻋﺰﯾﺰم ﻣﻦ رو ﺑﻪ ﺧﻮدت ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﮐﻦ (ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻐﻞ ﮐﻦ)

In the backseat of your Rover

روی صندلی عقب ماشین لند روورت

That I know you can’t afford

که ﻣﯿﺪوﻧﻢ از ﻋﮫﺪه ش ﺑﺮ ﻧﻤﯿﺎی (ﺧﻮدت ﻧﺨﺮﯾﺪی)

Bite that tattoo on your shoulder

میخوام اون ﺗﺘﻮی روی ﺷﻮﻧﻪ ت رو ﮔﺎز ﺑﮕﯿﺮم

Pull the sheets right off the corner of the mattress

ملاﻓﻪ ھﺎ رو ﮐﻨﺎر ﺑﺰن از ﮔﻮﺷﻪ ﺗﺸﮑﯽ ﮐﻪ

That you stole from your roommate back in Boulder

از هم اتاقیت توی بولدر دزدیده بودی

We ain’t ever getting older

ما اﺻﻼ ﺑﺰرگ ﻧﺸﺪﯾﻢ

 

We ain’t ever getting older

ما اﺻﻼ ﺑﺰرگ ﻧﺸﺪﯾﻢ

تکرار

So baby pull me closer

پس ﻋﺰﯾﺰم ﻣﻦ رو ﺑﻪ ﺧﻮدت ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﮐﻦ (ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻐﻞ ﮐﻦ)

In the backseat of your Rover

روی صندلی عقب ماشین لند روورت

That I know you can’t afford

که ﻣﯿﺪوﻧﻢ از ﻋﮫﺪه ش ﺑﺮ ﻧﻤﯿﺎی (ﺧﻮدت ﻧﺨﺮﯾﺪی)

Bite that tattoo on your shoulder

میخوام اون ﺗﺘﻮی روی ﺷﻮﻧﻪ ت رو ﮔﺎز ﺑﮕﯿﺮم

Pull the sheets right off the corner of the mattress

ملاﻓﻪ ھﺎ رو ﮐﻨﺎر ﺑﺰن از ﮔﻮﺷﻪ ﺗﺸﮑﯽ ﮐﻪ

That you stole from your roommate back in Boulder

از هم اتاقیت توی بولدر دزدیده بودی

We ain’t ever getting older

ما اﺻﻼ ﺑﺰرگ ﻧﺸﺪﯾﻢ

We ain’t ever getting older

ما اﺻﻼ ﺑﺰرگ ﻧﺸﺪﯾﻢ

۱۰تکرار

 

 

 

Copied with permission from a telegram channel called Textunes

 

بیشتر بخوانید:

متن و ترجمه آهنگ Bedroom Floor – Liam Payne

 

 

فیلد های ضروری مشخص شده اند *

دیدگاه

برای دیدگاه بعدی، نام، ایمیل، و وب سایت من را در این مرورگر ذخیره کنید .

ارسال نظر


“آینده در دستان شماست

زیبایی هایی که هنوز ندیده اید

میکس فوق العاده زیبا از آهنگ دل را ببین با صدای علیرضا افتخاری و سفر های مقام معظم رهبری به شهر های مخطلف کشور (زاهدان-زنجان-بم) که چیز پر مغز و قشنگی از آب در آمده حتماً ببینید…تکست اهنگ closer

موسسه تدوین آثار و نشر اخلاقیات شهدای شهرستان زرند

مداحی مهدی اکبری کاش بودی کرببلا برادر بی حرمم حسن جان

در آپارات شما قادر خواهید بود ویدئوهای خود را با دیگران به اشتراک بگذارید و از اخبار رویدادها اطلاع پیدا کنید.

آرشیو هزاران فیلم وسریال ایرانی و خارجی

آرشیو انیمیشن و فیلم های مناسب برای کودکان

مسئولیت محتوای ویدئوها و هرگونه پاسخگویی به ادعاهای مطروحه توسط اشخاص حقیقی
و حقوقی با منتشر کننده است و آپارات هیچگونه مسئولیتی نسبت به آن ندارد.

Hey, I was doing just fine before I met you

I drink too much and that’s an issue

But I’m OK

Hey, you tell your friends it was nice to meet them

But I hope I never see them

تکست اهنگ closer

Again

 

I know it breaks your heart

Moved to the city in a broke-down car

And four years, no calls

Now you’re looking pretty in a hotel bar

And I, I, I, I, I can’t stop

No, I, I, I, I, I can’t stop

 

So, baby, pull me closer

In the back seat of your Rover

That I know you can’t afford

Bite that tattoo on your shoulder

Pull the sheets right off the corner

Of that mattress that you stole

From your roommate back in Boulder

We ain’t ever getting older

 

We ain’t ever getting older

We ain’t ever getting older

 

You look as good as the day I met you

I forget just why I left you,

I was insane

Stay and play that Blink-182 song

That we beat to death in Tucson,

OK

 

I know it breaks your heart

Moved to the city in a broke-down car

And four years, no call

Now I’m looking pretty in a hotel bar

And I, I, I, I, I can’t stop

No, I, I, I, I, I can’t stop

 

تکست اهنگ closer

So, baby, pull me closer

In the back seat of your Rover

That I know you can’t afford

Bite that tattoo on your shoulder

Pull the sheets right off the corner

Of that mattress that you stole

From your roommate back in Boulder

We ain’t ever getting older

 

We ain’t ever getting older

We ain’t ever getting older

 

So, baby, pull me closer

In the back seat of your Rover

That I know you can’t afford

Bite that tattoo on your shoulder

Pull the sheets right off the corner

Of that mattress that you stole

From your roommate back in Boulder

We ain’t ever getting older

 

We ain’t ever getting older

No, we ain’t ever getting older

We ain’t ever getting older

No, we ain’t ever getting older

We ain’t ever getting older

We ain’t ever getting older

We ain’t ever getting older

No, we ain’t ever getting older

 

We ain’t ever getting older

No, we ain’t ever getting older

Lyrics powered by www.musixmatch.com


Log dich ein um diese Funktion zu nutzen.

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird verarbeitet…

Wird geladen…

تکست اهنگ closer

Wird verarbeitet…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird verarbeitet…

Wird geladen…

Wird geladen…

LIKE, COMMENT, AND SUBSCRIBE ! XD

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird verarbeitet…

Playlists werden geladen…

تکست اهنگ closer
تکست اهنگ closer
9

متن اهنگ closer tonight

متن اهنگ closer tonight
متن اهنگ closer tonight

We detected that your IP is blocked.
It looks like you’re a bot or more likely your network may have been blacklisted for some reason.
Please confirm you are a human by checking the box below.

You know that I hate to say goodbyeتو میدونی که من متنفرم از این که بگم خداحافظIt always leaves my mouth so dryاین همیشه برگ دهان من خیلی خشکSeems every time we slide onto our bedبه نظر می رسد هر زمان که ما به تخت خواب ما اسلایدYeah the twilight pushes byآره گرگ و میش هل شده توسطI realize its selfishness, wishing the world would go awayمن می دانم خودخواهی آن، مایل جهان از میان خواهد رفتAnd leave us here, side by sideو ما اینجا را ترک، در کنار همIf you stay closer tonight, tomorrow never has to knowاگر امشب نزدیک شما باقی بماند، فردا هرگز به مطمئن شویدIf you stay closer tonight, then baby we can take it slowاگر امشب نزدیک تر به شما باقی بماند، سپس کودک ما می توانیم آن را آرامIf you stay closer tonight, I won’t allow the moon to change its glowاگر امشب نزدیک شما باقی بماند، من نمی خواهد اجازه می دهد که ماه به تغییر درخشش خود راIf you stay closer tonightاگر امشب نزدیک تر به شما اقامتDarling I know that we follow our own dreamsعزیزم من می دانم که ما رویاهای خود ما را دنبال کنیدAnd we have to separateو ما باید برای جدا کردنWhy does it always have to hurt so bad when you leave me once againچرا همیشه باید به صدمه زدن به خیلی بد زمانی که شما یک بار دیگر ترکI recognize that its loneliness, taking the place of this emptinessمی دانم که تنهایی خود را، گرفتن محل از این پوچیNext to me, when you’re goneدر کنار من، هنگامی که شما رفتهIf you stay closer tonight, tomorrow never has to knowاگر امشب نزدیک شما باقی بماند، فردا هرگز به مطمئن شویدIf you stay closer tonight, then baby we can take it slowاگر امشب نزدیک تر به شما باقی بماند، سپس کودک ما می توانیم آن را آرامIf you stay closer tonight, I won’t allow the moon to change its glowاگر امشب نزدیک شما باقی بماند، من نمی خواهد اجازه می دهد که ماه به تغییر درخشش خود راSo hold me close to you all night longبنابراین نگه من به شما نزدیک تمام شب طولانیDon’t let go till we see it’s dawnاجازه نمی دهیم تا ما را ببینید آن را سپیده دمYeah hold me strong, all night long….آره نگه من قوی، در تمام طول شب ….If you stay closer tonightاگر امشب نزدیک تر به شما اقامتIf you stay closer tonightاگر امشب نزدیک تر به شما اقامتIf you stay closer tonight, I won’t allow the moon to change its glowاگر امشب نزدیک شما باقی بماند، من نمی خواهد اجازه می دهد که ماه به تغییر درخشش خود راIf you stay closer tonight, tomorrow never has to knowاگر امشب نزدیک شما باقی بماند، فردا هرگز به مطمئن شویدIf you stay closer tonight, then baby we can take it slowاگر امشب نزدیک تر به شما باقی بماند، سپس کودک ما می توانیم آن را آرامIf you stay closer tonight, I won’t allow the moon to change its glowاگر امشب نزدیک شما باقی بماند، من نمی خواهد اجازه می دهد که ماه به تغییر درخشش خود را

اگر از به هم ریختگی موسیقی های خود خسته شده ­اید و یا نام خواننده و عنوان آن ها اشتباه است حتماً این برنامه را نصب کنید، این برنامه به طور خودکار تمام موسیقی های شما را اسکن کرده و عنوان، نام خواننده، آلبوم و متن آن ها را تشخیص میدهد و کتابخانه موسیقی شما را به طور خودکار مرتب میکند.

هنرمندان: Billy Currington (بیلی Currington)

آلبوم: We Are Tonight (ما امشب است)

Closer Tonight

۰:۰۰
/
۴:۳۰


Elsten Torres
Track 1/10

Source:
Elsten Torres “Closer Tonight” Music Video Featuring Gaby Moreno

Leave us feedback


CreditsLyrics powered by www.musixmatch.com
Link


Rockol weekly: il tuo settimanale musicale via E-mail.
Iscriviti ora!

© ۲۰۱۹ Riproduzione riservata. Rockol.com S.r.l.
   

Image policy

Rockol

متن اهنگ closer tonight

Segnalazioni

Vogliate segnalarci immediatamente la eventuali presenza di immagini non
rientranti nelle fattispecie di cui sopra, per una nostra rapida
valutazione e, ove confermato l’improprio utilizzo, per una immediata
rimozione.


News


Concerti


Classifiche


Recensioni


Video


Recensioni


Video


Artisti


Foto


Testi


Rockol Weekly

Rockol.com

Youtube


Twitter

Instagram


News

Meat Puppets, esce l’album “Dusty Notes” e parte un tour dopo oltre 20 anni – COPERTINA

La formazione originale dei Meat Puppets – il frontman Curt Kirkwood, il suo bassista Cris Kirkwood e il batterista Derrick Bostrom – riunitisi nel 2017 quando vennero inseriti…

R Kelly e le accuse di molestie sessuali, la figlia contro di lui scrive: “Vorrei che nessuno provasse il dolore che ho provato”

La docu-serie ‘Surviving R. Kelly’ ha alzato il coperchio sulla pentola. Ora anche la figlia del 52enne musicista di Chicago ha rotto il suo silenzio e ha parlato schierandosi…

AC/DC: l’ex batterista Simon Wright parla dell’album “Fly on the Wall”

Il batterista Simon Wright, che ha fatto parte degli AC/DC dal 1983 al 1989, ha parlato con Talking Metal della registrazione dell’album “Fly On The Wall”, uscito nel…

La Liberty Media sta acquistando CAA?

L’acquisizione di Pandora da parte di Liberty, controllata da Sirius XM, per 3.5 miliardi di dollari è prevista per la fine di marzo, mentre la stessa Liberty è stata collegata…

Meat Puppets, esce l’album “Dusty Notes” e parte un tour dopo oltre 20 anni – COPERTINA

La formazione originale dei Meat Puppets – il frontman Curt Kirkwood, il suo bassista Cris Kirkwood e il batterista Derrick Bostrom – riunitisi nel 2017 quando vennero inseriti…

AC/DC: l’ex batterista Simon Wright parla dell’album “Fly on the Wall”

Il batterista Simon Wright, che ha fatto parte degli AC/DC dal 1983 al 1989, ha parlato con Talking Metal della registrazione dell’album “Fly On The Wall”, uscito nel…

Sam Smith: ascolta “Dancing with a Stranger” con la Fifth Harmony Normani

Esce “Dancing With a Stranger”, il nuovo singolo di Sam Smith in collaborazione con la componente delle Fifth Harmony Normani. E’ la prima canzone inedita…

Radiohead: ascolta la rara “Ill Wind” ora disponibile allo streaming

E’ stata resa disponibile allo streaming “Ill Wind” una bonus track del nono album dei Radiohead pubblicato nel 2016 “A Moon Shaped Pool”. Il brano uscì su CD con l’edizione in…

متن اهنگ closer tonight

Max Gazzé, a Roma l’anteprima del tour per i vent’anni di ‘La favola di Adamo ed Eva’

“All’epoca, quando lo suonavamo dal vivo, era un disco molto rock”, dice Max Gazzé. Il disco in questione è “La favola di Adamo ed Eva”, il suo secondo album, di cui il…

A Perfect Circle, la scaletta del concerto di Milano

Primo dei due concerti italiani per la band capitanata da Maynard James Keenan: gli A Perfect Circle si sono esibiti ieri, 18 dicembre al Forum di Assago, nel tour di “Eat the…

Francesco Bianconi canta e legge ‘Pinocchio’ a Milano, tra favola e neorealismo

«Portate i fazzoletti», diceva Enrico Gabrielli alla vigilia dello spettacolo. Ma che emozioni ti possono dare, nel 2018, la lettura di “Pinocchio” di Carlo Collodi e…

Salmo si prende i palasport, restando fedele alla (sua) linea: il racconto dell’anteprima del ‘Playlist tour’ – FOTOGALLERY

Negli ultimi anni Salmo si è reso protagonista di un’ascesa notevole che disco dopo disco e tour dopo tour gli ha permesso di diventare di fatto il nome di punta della scena…

Giulio Casale – la recensione di “Inexorable”

“Inexorable” è il disco dove Giulio Casale cerca di dare un senso al tempo in cui viviamo. La musica ha spesso toni scuri e distorti, a volte persino apocalittici, è densa ed…

Gomma, il nuovo album esce il 25 gennaio: ascolta i singoli ‘Verme’, ‘Fantasmi’ e ‘Tamburo’ – VIDEO

Per chi ancora non li conoscesse: i Gomma sono una band emo/indie rock nata nel 2016 a Caserta e formata da Ilaria Formisano (voce), Giovanni Fusco (chitarra) e i fratelli…

Colapesce canta De André: ecco la sua versione di ‘Canzone dell’amore perduto’

Colapesce canta Fabrizio De André. A vent’anni dalla scomparsa di Faber, il cantautore siciliano lo omaggia con una reinterpretazione di “Canzone dell’amore perduto…

Vent’anni senza Fabrizio De André: nove rarità che non troverete negli album

L’amico fragile che il destino si è portato via troppo presto, nel 1999, a 58 anni, ci manca ormai da vent’anni. Eppure Fabrizio De André continua ad occupare un…

La Liberty Media sta acquistando CAA?

L’acquisizione di Pandora da parte di Liberty, controllata da Sirius XM, per 3.5 miliardi di dollari è prevista per la fine di marzo, mentre la stessa Liberty è stata collegata…

Rolling Stone Italia: chiude l’edizione cartacea, resta quella online

L’edizione italiana di Rolling Stone, la testata musicale fondata in California nel 1967 da Jann Simon Wenner e Ralph J. Gleason presente con continuità sul mercato italiano…

CES, la Sony sfoggia il nuovo formato audio ‘۳۶۰ Reality’ alla fiera di Las Vegas

Alla fiera di tecnologia più importante del mondo la Sony ha messo in mostra quella che l’azienda ha presentato come “un’esperienza musicale del tutto nuova”, battezzata “۳۶۰…

Osservatorio NUOVOIMAIE, parte 35: il mestiere dell’artista (e i suoi diritti) secondo Tommaso Zanello (Piotta)

Da ormai nove mesi a questa parte Osservatorio NUOVOIMAIE ha approfondito temi fondamentali per chiunque, oggi, abbia intenzione di intraprendere la carriera da musicista…

Sala Prove, Sonos Beam, la soundbar intelligente con riconoscimento vocale

VOTO: 3.5/5 PRO: Suono di ottimo livello per la TV, semplicità di installazione. App completa per gestire e funziona con ogni sistema operativo. Integrazione con i sistemi…

Sala Prove: Sony WH-1000XM3, le cuffie wireless perfette, perfezionate

VOTO: 4.5/5 PRO:  Suono ottimo, design pulito, molto comode. Migliorate rispetto alla versione del 2017. CONTRO: prezzo alto, ma in linea con la fascia in cui si…

Amazon, arriva in Italia la linea di smart speaker Echo e la versione italiana di Alexa

Sono disponibili anche in Italia gli smart speaker  Echo, che lavorano con l’assistente vocale Alexa: Amazon ha lanciato la linea in questi giorni, con un evento…

Sala prove: Sony SRS-XB41, lo speaker portatile per fare festa

VOTO: 4/5 PRO: Un’idea originale: luci assieme alla musica. Esperienza personalizzabile per usarlo come speaker portatile, con un buon suono CONTRO: Un po’ più ingombrante e…

R Kelly e le accuse di molestie sessuali, la figlia contro di lui scrive: “Vorrei che nessuno provasse il dolore che ho provato”

La docu-serie ‘Surviving R. Kelly’ ha alzato il coperchio sulla pentola. Ora anche la figlia del 52enne musicista di Chicago ha rotto il suo silenzio e ha parlato schierandosi…

Addio a Kevin Fret, il trapper portoricano è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco

Il rapper portoricano Kevin Fret, noto per essere il primo artista della trap latina apertamente gay, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco a Santurce, San Juan, Porto Rico…

Il rapper R. Kelly è sotto indagine: il procuratore chiede alle sue vittime di farsi avanti

Prima le piattaforme di streaming musicale – da Spotify a Pandora – hanno rimosso il rapper e cantante di Chicago dalle loro playlist, pur non intaccando la fruibilità del suo…

Chicago, la rapper Cupcakke ricoverata dopo l’annuncio di suicidio sui social

La ventunenne rapper di Chicago Cupcakke, all’anagrafe Elizabeth Eden Harris, è stata ricoverata presso un ospedale della città del Michigan dopo aver annunciato sui propri…

Napalm Death, il nuovo album uscirà nel 2019

Assenti dal panorama discografico dal 2015, anno di pubblicazione della loro ultima fatica sulla lunga distanza, “Apex Predator – Easy Meat”, i Napalm Death pubblicheranno un…

David Silveria (ex Korn) ricorda l’album “Follow the Leader”: “Spendemmo 85.000 dollari in birre”

L’ex batterista dei Korn David Silveria ha parlato con RadioactiveMike Z, nel programma radiofonico ‘Wired In The Empire’, ricordando i tempi del terzo album della band…

High on Fire, annullata la branca in Nord America del tour per il diabete del frontman Matt Pike

La formazione heavy metal californiana capitanata da Matt Pike si è vista costretta a cancellare del date in Nord America del tour invernale a causa dei problemi di salute del…

Pantera, Phil Anselmo pensa che ‘Load’ dei Metallica non sarebbe mai dovuto uscire: ‘È un disco terribile’

La domanda impone di per sé che qualcuno ne esca scontentato ma il già leader dei Pantera non ha usato guanti di velluto nel motivare la sua scelta. Phil Anselmo, intervistato…

Geddy Lee e la reunion dei Rush: “Siamo ancora amici, ma quel periodo della nostra vita è finito”

Il frontman dei Rush Geddy Lee intervistato su SiriusXm ha parlato delle possibilità praticamente nulle di una reunion della prog band canadese che è in stand by da quando, nel…

Alan Parsons, il tecnico del suono che conquistò le classifiche

A favore di quanto non dovessero conoscere Alan Parsons proponiamo una biografia, per sommi capi. Nasce a Londra il 20 dicembre 1948, nella seconda metà degli anni sessanta –…

Concerti: Dream Theater headliner a Rock the Castle 2019

L’edizione 2019 del Rock the Castle che si tiene al Castello Scaligero di Villafranca di Verona (Vr) dal 5 al 7 luglio, dopo avere annunciato gli headliner dell’ultima giornata…

Steve Hackett: guarda il video di “Under The Eye Of The Sun”

Steve Hackett ha pubblicato il video di “Under The Eye Of The Sun”, il primo singolo tratto da “At The Edge Of Light”, album la cui uscita è prevista per il 25 gennaio via…

Chemical Brothers: ascolta “MAH”, la seconda anticipazione del nuovo album – VIDEO/GUARDA

I due pezzi grossi del big beat dietro al progetto Chemical Brothers hanno svelato oggi una nuova anticipazione della loro nona prova di studio, “No Geography”, in uscita la…

Calvin Harris: “Non voglio più condurre una vita sregolata”

Il famoso dj e produttore scozzese ha risposto via Twitter a un fan su Twitter che gli ha scritto di rimpiangere il periodo in cui Calvin Harris era un dj vocalista. “L…

Capodanno e dintorni: in discoteca, in piazza e altrove si ballano pop e techno

Di discoteche, nelle ultime settimane, i media hanno parlato molto, purtroppo sempre per motivi non musicali. Alla terribile tragedia di Corinaldo è seguita la vicenda tra il…

Avicii, ai genitori i 25 milioni di dollari di eredità

Verranno corrisposti interamente a Klas Bergling e Anki Lidén, i genitori di Avicii, gli oltre 25 milioni di dollari lasciati in eredità dallo sfortunato Dj svedese scomparso…

Martin Scorsese ha fatto un documentario sul ‘Rolling Thunder Revue’ tour di Bob Dylan

Netflix pubblicherà, in data ancora da annunciarsi, un documentario sul tour denominato ‘Rolling Thunder Revue’ che Bob Dylan intraprese a metà degli anni settanta. Il…

Thom Yorke, ‘Suspiria’: esce il 22 febbraio l’edizione limitata su vinile 12’’ con inediti – TRACKLIST

Uscirà il prossimo 22 febbraio la versione in vinile 12’’, in edizione limitata a 1500 copie, della colonna sonora che il leader dei Radiohead ha composto per “Suspiria”, il…

Frank Zappa, esce un cofanetto del suo film del 1971 “200 Motels” – TRAILER

Il film diretto nel 1971 da Frank Zappa e Tony Palmer ‘۲۰۰ Motels’ verrà ripubblicato sotto forma di cofanetto. Nel film, vi compaiono, tra gli altri i Mothers of Invention…

BAFTA Awards, sette nomination per ‘Bohemian Rhapsody’ e ‘A Star is Born’

A un paio di giorni di distanza dall’assegnazione dei premi della stampa straniera a Hollywood, meglio noti come Golden Globes, i due film musicali “Bohemian Rhapsody” e “A…

Vinyl ID: “Fleurs”, Franco Battiato

“Every day is a vinyl day” è un’iniziativa che ha lo scopo di far riscoprire e rivalutare il patrimonio discografico italiano ed internazionale di Sony anche nel formato…

Vinyl ID: “Emergency On Planet Earth”, Jamiroquai

“Everyday is a vinyl day” è un’iniziativa che ha lo scopo di far riscoprire e rivalutare il patrimonio discografico italiano ed internazionale di Sony anche nel formato…

Vinyl ID: “Live at Pompeii”, David Gilmour

“Every day is a vinyl day” è un’iniziativa che ha lo scopo di far riscoprire e rivalutare il patrimonio discografico italiano ed internazionale di Sony anche nel formato…

Vinyl ID: “The Wall”, Roger Waters

“Every day is a vinyl day” è un’iniziativa che ha lo scopo di far riscoprire e rivalutare il patrimonio discografico italiano ed internazionale di Sony anche nel formato…

Non è vero che Robbie Williams si vestiva da Robert Plant per prendere in giro Jimmy Page e neppure…

Poco prima dello scorso Natale è giunta a conclusione la diatriba trascinatasi per quattro anni tra i vicini di casa Robbie Williams e Jimmy Page relativa ai lavori di…

Bohemian Rhapsody, quando la vita imita l’arte: Rami Malek sta con l’attrice che interpreta Mary Austin

Se avete visto “Bohemian Rhapsody”, il film dai maggiori incassi in Italia nel 2018, sapete che una delle grandi trame scelte nella storia film è la relazione tra Freddie…

Coachella 2019, per la prima volta entrambi i weekend del festival in streaming. E le donazioni di Philip Anschutz (AEG) continuano a far discutere…

Per la prima volta dal suo esordio, il Coachella Music and Art Festival verrà trasmesso integralmente in streaming, con la possibilità di vedere “a distanza” entrambi i weekend…

J-Ax sui social: ‘Verranno querelati tutti quelli che hanno minacciato me e la mia famiglia’

Il già Articolo 31 si prepara all’uscita di “Un’altra volta da rischiare”, il nuovo singolo di Ermal Meta realizzato in collaborazione con J-Ax, la cui pubblicazione è prevista…

Absolute Beginners Radio Airplay Chart: Anastasio con ‘La fine del mondo’ è primo in classifica

Si rinnova anche questa settimana l’appuntamento con la classifica prodotta da Radio Airplay in esclusiva per Rockol. Si tratta di una graduatoria per numero di passaggi…

La musica nel 2018: le cento canzoni più trasmesse dalle radio secondo Radiomonitor

Radiomonitor ha elaborato la classifica Radio Airplay Top 100 of The Year 2018 analizzando i dati rilevati dal primo gennaio al nove dicembre 2018, ponderando il numero dei…

Absolute Beginners Radio Airplay Chart: Anastasio con ‘La fine del mondo’ è primo in classifica

Si rinnova anche questa settimana l’appuntamento con la classifica prodotta da Radio Airplay in esclusiva per Rockol. Si tratta di una graduatoria per numero di passaggi…

Absolute Beginners Radio Airplay Chart: Anastasio con ‘La fine del mondo’ è primo in classifica

Si rinnova anche questa settimana l’appuntamento con la classifica prodotta da Radio Airplay in esclusiva per Rockol. Si tratta di una graduatoria per numero di passaggi…


Recensioni

Jamie Cullum – THE SONG SOCIETY PLAYLIST

Ci sono dischi di cover e dischi di cover. La stragrande maggioranza è costituita da raccolte di classici ben eseguiti e interpretati, spesso figlie di una retromania che piace…

Giulio Casale – INEXORABLE

Pensavo: forse il vento forte e inarrestabile che soffia nelle nuove canzoni di Giulio Casale è il tempo, quel tempo che sembra averlo messo fuori gioco, quasi emarginato, il…

The Northern Belle – BLINDING BLUE NEON

Lassù, nel nord dell’Europa, l’onda lunga del country statunitense ha trovato un terreno particolarmente fertile. Non solo la Svezia con le First Aid Kit, ma anche la Norvegia…

Ryley Walker – LILLYWHITE SESSIONS

Era poco più che un ragazzino Ryley Walker quando gli capitò tra le mani “The Lillywhite Session”. Tra il 1999 e il 2000 Dave Matthews e soci erano al lavoro con Steve…

Jon Spencer – SPENCER SINGS THE HITS!

di Daria Croce Il diavolo non gioca mai da solo, ma quel demonio di Jon Spencer – dopo trent’anni di carriera tra Pussy Galore, Blues Explosion, Boss Hog e Heavy Trash – ha…

Bruce Springsteen – SPRINGSTEEN ON BROADWAY

“A volte mi sento talmente debole…”. Il cantante sembra colto da un’improvvisa incertezza, anche il suono della chitarra s’acquieta. È un attimo, poi riprende: “A volte mi…

Cesare Cremonini – POSSIBILI SCENARI PER PIANO E VOCE

C’è una regola, nella musica: quando una canzone è bella, è bella in ogni versione. Sia “vestita” con arrangiamenti importanti, ma anche e soprattutto quando è…

Carl Brave – NOTTI BRAVE (AFTER)

Lo avevamo lasciato che cantava sotto Castel Sant’Angelo, in versione Simpson, insieme a Francesca Michielin e Fabri Fibra nel video di “Fotografia”. Ora lo ritroviamo un po…

Jamie Cullum – THE SONG SOCIETY PLAYLIST

Ci sono dischi di cover e dischi di cover. La stragrande maggioranza è costituita da raccolte di classici ben eseguiti e interpretati, spesso figlie di una retromania che piace…

Giulio Casale – INEXORABLE

Pensavo: forse il vento forte e inarrestabile che soffia nelle nuove canzoni di Giulio Casale è il tempo, quel tempo che sembra averlo messo fuori gioco, quasi emarginato, il…

۲۱ Savage – I AM > I WAS

E’ ormai innegabile il fatto che Atlanta sia diventata una delle principali capitali dell’hip-hop, grazie a una scena particolarmente ricca, ma anche alla narrazione che ne ha…

Alessia Cara – THE PAINS OF GROWING

Tra le varie cose successe nel 2018 c’è anche quella di aver reso musicalmente rilevanti dischi di certe giovani pop-star che un tempo avremmo etichettato come semplice bubble…

Edoardo Bennato – BURATTINO SENZA FILI (LEGACY EDT.)

È il 1977. Le Brigate Rosse gambizzano e uccidono i giornalisti, le manifestazioni politiche si concludono con morti ammazzati sull’asfalto, il ministro dell’interno Francesco…

Lucio Dalla – DALLAMERICARUSO

L’hanno cantata Andrea Bocelli e Luciano Pavarotti, Julio Iglesias e Lara Fabian, Mercedes Sosa e Josh Groban, Ute Lemper e Teresa Salgueiro, Julio Iglesias e Céline Dion, Il…

Jamiroquai – EMERGENCY ON PLANET EARTH

Giugno 1993. Arriva sul mercato il debutto sulla lunga distanza di un certo Jamiroquai. Che però, anche se sembra così, non è un tizio, ma una band. Quindi nasce un mezzo…

Roger Waters – ROGER WATERS THE WALL

Una tromba intona un breve canto funebre prima d’essere sovrastata via da un riff di chitarra brutale ed eccessivo, quasi parodistico. L’artista getta la maschera e ci avvisa…

Fabrizio De André – SGUARDI RANDAGI

Nel mio piccolo, anch’io sono stato ritratto da Guido Harari (un giorno magari vincerò la mia naturale ritrosia e vi mostrerò la foto, che campeggia, debitamente incorniciata…

Federico Pistone – TUTTO DE ANDRé

Di Federico Pistone ho già scritto un gran bene a proposito del suo primo libro di argomento musicale (recensito qui), e il secondo non mi ha fatto pentire degli elogi. Le…

Omar Pedrini – ANGELO RIBELLE

Voglio bene a Omar Pedrini dal 1985, da quando lui aveva diciotto anni e io trentadue. Fanno 33 anni, più o meno. Questo forse fa di me una delle persone meno adatte a…

Paolo Giovanazzi – NIRVANA – TEEN SPIRIT

Dopo “Il libro nero dei Rolling Stones” e “Bruce Springsteen – Tutte le canzoni”, Paolo Giovanazzi allunga la serie dei suoi libri che raccontano storia e storie delle canzoni…

Max Gazzé, a Roma l’anteprima del tour per i vent’anni di ‘La favola di Adamo ed Eva’

“All’epoca, quando lo suonavamo dal vivo, era un disco molto rock”, dice Max Gazzé. Il disco in questione è “La favola di Adamo ed Eva”, il suo secondo album, di cui il…

A Perfect Circle, la scaletta del concerto di Milano

Primo dei due concerti italiani per la band capitanata da Maynard James Keenan: gli A Perfect Circle si sono esibiti ieri, 18 dicembre al Forum di Assago, nel tour di “Eat the…

Francesco Bianconi canta e legge ‘Pinocchio’ a Milano, tra favola e neorealismo

«Portate i fazzoletti», diceva Enrico Gabrielli alla vigilia dello spettacolo. Ma che emozioni ti possono dare, nel 2018, la lettura di “Pinocchio” di Carlo Collodi e…

Salmo si prende i palasport, restando fedele alla (sua) linea: il racconto dell’anteprima del ‘Playlist tour’ – FOTOGALLERY

Negli ultimi anni Salmo si è reso protagonista di un’ascesa notevole che disco dopo disco e tour dopo tour gli ha permesso di diventare di fatto il nome di punta della scena…


Classifiche


Concerti

“All’epoca, quando lo suonavamo dal vivo, era un disco molto rock”, dice Max Gazzé. Il disco in questione è “La favola di Adamo ed Eva”, il suo secondo album, di cui il…

Primo dei due concerti italiani per la band capitanata da Maynard James Keenan: gli A Perfect Circle si sono esibiti ieri, 18 dicembre al Forum di Assago, nel tour di “Eat the…

«Portate i fazzoletti», diceva Enrico Gabrielli alla vigilia dello spettacolo. Ma che emozioni ti possono dare, nel 2018, la lettura di “Pinocchio” di Carlo Collodi e…

Negli ultimi anni Salmo si è reso protagonista di un’ascesa notevole che disco dopo disco e tour dopo tour gli ha permesso di diventare di fatto il nome di punta della scena…


Video

Mia Martini – Serena Rossi“Io sono Mia”, il 14-15-16 gennaio al cinema

Serena Rossi racconta Mia Martini in “Io sono Mia”, il 14-15-16 gennaio al cinema

Lucio Battisti – Quel gran genio del mio amico: pillole di saggezza di Lucio Battisti

Ultimo – Ultimo: la strada da San Basilio ai palasport, passando per Sanremo

Genesis – Un grande classico della musica prog: “Selling England by the Pound” dei Genesis

Mia Martini – Serena Rossi“Io sono Mia”, il 14-15-16 gennaio al cinema

Serena Rossi racconta Mia Martini in “Io sono Mia”, il 14-15-16 gennaio al cinema

Mahmood – Parla il secondo vincitore di Sanremo Giovani

Mahmood, il secondo vincitore di Sanremo Giovani con “Gioventù bruciata”

Einar – Parla il primo vincitore di Sanremo Giovani

۲۵ anni, di Brescia (ma nato a Cuba): Einar ieri ha vinto la prima puntata di Sanremo Giovani, guadagnandosi l’accesso al Festival dei “Big” dal tre febbraio:

Manuel Agnelli – racconta il primo tour solista

Manuel Agnelli: il primo tour solista gli Afterhours e X Factor nell’intervista di Rockol

Andrea Amati – Andrea Amati, “Cose” in versione #NoFilter per Rockol

Andrea Amati, in esclusiva per Rockol, con “Cose”, singolo estratto da “Bagagli a mano”

Valerio Piccolo – “Albatross” (#Nofilter dall’album ‘Adam and the animals”)

Ciao amici di Rockol, dal momento che l’album Adam and the Animals – che ho scritto insieme a Rick Moody – esce in Italia e in Usa, ho pensato di registrare per voi una canzone…

Raige – “Una lista di piccole cose” (#NoFilter)

Raige presenta il suo nuovo singolo: Ho fatto questo video a casa di Davide, amico e collega, con il quale ho anche scritto questa canzone. Più che una casa è una fucina di…

Tum – Tum, “Darker” in versione #NoFilter

In esclusiva per Rockol, “Darker”, il primo singolo solista di Tum.

Max Dedo – Max Dedo, “U’ piscaturi” in versione #NoFilter

La versione #NoFilter in esclusiva per Rockol di “U’ piscaturi” dall’ultimo album del cantautore e polistrumentista Max Dedo, “Un posto vero”.

Andrea Amati – Andrea Amati, “Cose” in versione #NoFilter per Rockol

Andrea Amati, in esclusiva per Rockol, con “Cose”, singolo estratto da “Bagagli a mano”

Valerio Piccolo – “Albatross” (#Nofilter dall’album ‘Adam and the animals”)

Ciao amici di Rockol, dal momento che l’album Adam and the Animals – che ho scritto insieme a Rick Moody – esce in Italia e in Usa, ho pensato di registrare per voi una canzone…

Raige – “Una lista di piccole cose” (#NoFilter)

Raige presenta il suo nuovo singolo: Ho fatto questo video a casa di Davide, amico e collega, con il quale ho anche scritto questa canzone. Più che una casa è una fucina di…


{{submitResult.message}}

Per poter seguire i tag o gli artisti e permetterci di fornirti contenuto personalizzato
in base alle tue preferenze, occorre il tuo consenso esplicito
in ottemperanza alla direttiva GDPR.
Il consenso potrà essere revocato in qualunque momento, accedendo alla pagina del tuo
profilo.

{{ message }}


{{submitResult.message}}

Inserisci l’indirizzo e-mail fornito in fase di registrazione e richiedi il reset della password.


In caso di problemi scrivi a [email protected]

Ci occorre da parte tua l’accettazione esplicita dei nostri
termini di
servizio.

{{ privacyForm.message }}

Dobbiamo verificare che l’email a cui è associato questo account sia veramente la tua.
Ti invieremo un link di verifica all’indirizzo fornito in fase di registrazione. Ti basterà cliccare
il
link.

{{ emailVerificationForm.message }}

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird verarbeitet…

Wird geladen…

متن اهنگ closer tonight

Wird geladen…

Wird verarbeitet…

Wird geladen…

Wird geladen…

“Closer Tonight” Music Video Elsten Torres featuring Gaby Moreno.”Closer Tonight”Elsten Torresfeaturing Gaby Moreno Director: MilchoDP: Alejandra RomeroCostume Designer: J R Dios MartinezArt Director: Panchi SanfuentesAssistant Camera: Marlene MataSirena de Bosque: Paola CastanonCupido Chaman Cuernudo: Carlos BedoyaShot in Miami @2013 — at Miami, Florida .

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird verarbeitet…

Playlists werden geladen…

متن اهنگ closer tonight
متن اهنگ closer tonight
9

متن اهنگ closer

متن اهنگ closer
متن اهنگ closer

We care about your feelings

 

ترجمه آهنگ Closer – The chainsmokers از آلبوم Collage EP.

 

Hey, I was doing just fine before I met you

متن اهنگ closer

هی ، قبل از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ رو ﺑﺒﯿﻨﻢ داﺷﺘﻢ ﺧﻮب ﮐﺎرم رو ﻣﯽ ﮐﺮدم

okay I’m but issue an that’s and much too drink I

من ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺸﺮوب ﻣﯿﺨﻮرم، اﯾﻨﻢ ﯾﻪ ﻣﺸﮑﻠﯿﻪ اﻣﺎ ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻮﺑﻪ

(منظورش مشکلات شخصیه)

Hey, you tell your friends it was nice to meet them

هی ، به دوﺳﺖ ھﺎت ﺑﮕﻮ از دﯾﺪﻧﺸﻮن ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪم

But I hope I never see them again

اما امیدوارم دﯾﮕﻪ ھﺮﮔﺰ اوﻧﮫﺎ رو ﻧﺒﯿﻨﻢ

(ﺣﺎﻻ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﺷﻮن ﺗﻤﻮم ﺷﺪه ھﯿﭻ ﻋﻼﻗﻪ ی ﻧﺪاره دوﺳﺘﺎی اون رو ﺑﺒﯿﻨﻪ

چون دﯾﺪن دوﺳﺘﮫﺎش اون رو ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﻮﻗﻌﯽ ﻣﯿﻨﺪازه ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻢ دﯾﮕﻪ ﺑﻮدن)

[Pre-Chorus: Andrew Taggart]

I know it breaks your heart

میدونم ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻠﺒﺖ رو میشکونه

Moved to the city in a broke down car

که با ﯾﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻗﺪﯾﻤﯽ و داﻏﻮن ﺑﻪ ﺷﮫﺮ رﻓﺘﯽ

(ﺟﻠﻮﺗﺮ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯿﺪم)

And four years, no calls

چهار سال ، هیچ تماسی (باهم نداشتیم)

Now you’re looking pretty in a hotel bar

الان (ﺑﻌﺪ از ﭼﮫﺎر ﺳﺎل) ﺗﻮی ﺑﺎر ھﺘﻞ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﯽ

(ﺑﻌﺪ از ﭼﮫﺎر ﺳﺎل دﺧﺘﺮه رو ﺗﻮی ﺑﺎر ھﺘﻞ دﯾﺪه)

And I-I-I can’t stop, No, I-I-I can’t stop

و ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺸﻢ، ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺸﻢ

(ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﺟﻠﻮی ﺧﻮدم رو ﺑﮕﯿﺮم و داره ﻣﯿﮕﻪ

نمی ﺗﻮﻧﻪ ﺟﻠﻮی ﺧﻮدش رو ﺑﮕﯿﺮه و ﺑﺎ دﺧﺘﺮه ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﻨﻪ)

 

[Chorus: Andrew Taggart]

So baby pull me closer

پس ﻋﺰﯾﺰم ﻣﻦ رو ﺑﻪ ﺧﻮدت ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﮐﻦ (ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻐﻞ ﮐﻦ)

In the backseat of your Rover

روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﺷﯿﻦ rover ت

(ﻣﺎﺷﯿﻦ land rover)

That I know you can’t afford

که میدونم از عهد ش برنمیای ( خودت نخریدیش)

Bite that tattoo on your shoulder

متن اهنگ closer

میخوام اون ﺗﺘﻮی روی ﺷﻮﻧﻪ ت رو ﮔﺎز ﺑﮕﯿﺮم

(ﻣﻨﻈﻮرش ﺗﺘﻮی روش ﺷﻮﻧﻪ ھﺎی ھﺎﻟﺰی ھﺴﺖ ﭼﯿﺰی

ھﻢ ﮐﻪ گاز ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻮﻧﻪ ﯾﺎ ھﺮﺟﺎی دﯾﮕﻪ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﺟﻦ*ﺳﯽ داره)

Pull the sheets right off the corner of the mattress

ملافه ها رو ﮐﻨﺎر ﺑﺰن از ﮔﻮﺷﻪ ﺗﺸﮑﯽ ﮐﻪ

That you stole from your roommate back in Boulder

از هم اﺗﺎﻗﯽ ت ﺗﻮی ﺑﻮﻟﺪر (داﻧﺸﮕﺎه ﺑﭽﻪ ﭘﻮﻟﺪراھﺎ) دزدﯾﺪه ﺑﻮدی

(ﯾﮑﻢ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺨﻮﻧﯿﺪ اﯾﻨﺠﺎش رو ﻣﻨﻈﻮرش از دزدﯾﻦ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ

ﮐﻪ ﭼﯿﺰی رو ﯾﻮاﺷﮑﯽ ازش ﺳﺮﻗﺖ ﮐﺮده ﻣﻨﻈﻮرش اﯾﻨﻪ اون ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺗﻮی داﻧﺸﮕﺎه

بولدر ھﻢ اﺗﺎﻗﯽ بودن ﺗﺸﮏ ﭘﺴﺮه رو ﺑﺎ ﺧﻮدش ﺑﺮده و روی ﺗﺸﮑﺶ ﻣﻼﻓﻪ

کشیده، اﻻن ھﻢ داره ﺑﻪ دﺧﺘﺮه ﻣﯿﮕﻪ ﻣﻼﻓﻪ ھﺎ رو ﺑﻌﺪ از ﭼﮫﺎر ﺳﺎل از روی

تشک ﻣﻦ ﺑﺮدار ﺗﺎ ﻣﺜﻞ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ھﻢ اﺗﺎﻗﯽ ﺑﻮدﯾﻢ روش کارای ﺧﺎک ﺑﺮ ﺳﺮی ﮐﻨﯿﻢ :))) )

We ain’t ever getting older

ما آﺻﻼ ﺑﺰرگ ﻧﺸﺪﯾﻢ

(دو ﺟﻮر ﻣﯿﺸﻪ ﻣﻌﻨﯽ ش ﮐﺮد ﯾﮑﯿﺶ اﯾﻨﮑﻪ ھﻨﻮزم ﻣﺜﻞ اون ﻣﻮﻗﻊ ﺟﻮون و زﯾﺒﺎ ھﺴﺘﻦ

دوﻣﯽ ش ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ھﻤﻮن رﻓﺘﺎر ﺑﭽﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻗﺪﯾﻢ رو دارن)

[Post-Chorus: Andrew Taggart]

We ain’t ever getting older

ما اﺻﻼ ﺑﺰرگ ﻧﺸﺪﯾﻢ

تکرار

 

 

[Verse 2: Halsey]

You look as good as the day I met you

تو ھﻨﻮزم ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ اون روزی (اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر) ھﺴﺘﯽ ﮐﻪ دﯾﺪﻣﺖ

I forget just why I left you, I was insane

یادم ﻧﻤﯿﺎد ﭼﺮا ﺗﺮﮐﺖ ﮐﺮدم، ﻣﻦ دﯾﻮوﻧﻪ ﺑﻮدم

(دﺧﺘﺮه داره ﻣﯿﮕﻪ ﭘﺸﯿﻤﻮن ھﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺴﺮه رو ﺗﺮک ﮐﺮده)

Stay and play that Blink-182 song

بمون و آهنگ Blink 182 رو پلی کن

That we beat to death in Tucson, okay

که توی توکسان ازش خسته شدیم

(ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻪ ﮐﺎری رو اﯾﻨﻘﺪر ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯽ ﮐﻪ از ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﯿﺎﻓﺘﻪ

اینجا ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻪ آھﻨﮕﯽ رو انقدر ﮔﻮش ﮐﻨﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﻪ ازش ﺧﺴﺘﻪ ﺑﺸﯽ)

[Pre-Chorus: Halsey]

I know it breaks your heart

میدونم که این قلب رو میشکنه

Moved to the city in a broke down car

که با یه ماشین قدیمی و داغون به شهر رفتی

And four years, no calls

و ﭼﮫﺎر ﺳﺎل، ھﯿﭻ ﺗﻤﺎﺳﯽ

Now you’re looking pretty in a hotel bar

الان توی بار هتل خیلی زیبا به نظر میرسی

And I-I-I can’t stop, No, I-I-I can’t stop

و نمیتونم متوقف بشم، نمیتونم متوقف بشم

So baby pull me closer

پس ﻋﺰﯾﺰم ﻣﻦ رو ﺑﻪ ﺧﻮدت ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﮐﻦ (ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻐﻞ ﮐﻦ)

In the backseat of your Rover

روی صندلی عقب ماشین لند روورت

That I know you can’t afford

که ﻣﯿﺪوﻧﻢ از ﻋﮫﺪه ش ﺑﺮ ﻧﻤﯿﺎی (ﺧﻮدت ﻧﺨﺮﯾﺪی)

Bite that tattoo on your shoulder

میخوام اون ﺗﺘﻮی روی ﺷﻮﻧﻪ ت رو ﮔﺎز ﺑﮕﯿﺮم

Pull the sheets right off the corner of the mattress

ملاﻓﻪ ھﺎ رو ﮐﻨﺎر ﺑﺰن از ﮔﻮﺷﻪ ﺗﺸﮑﯽ ﮐﻪ

That you stole from your roommate back in Boulder

از هم اتاقیت توی بولدر دزدیده بودی

We ain’t ever getting older

ما اﺻﻼ ﺑﺰرگ ﻧﺸﺪﯾﻢ

 

We ain’t ever getting older

ما اﺻﻼ ﺑﺰرگ ﻧﺸﺪﯾﻢ

تکرار

So baby pull me closer

پس ﻋﺰﯾﺰم ﻣﻦ رو ﺑﻪ ﺧﻮدت ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﮐﻦ (ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻐﻞ ﮐﻦ)

In the backseat of your Rover

روی صندلی عقب ماشین لند روورت

That I know you can’t afford

که ﻣﯿﺪوﻧﻢ از ﻋﮫﺪه ش ﺑﺮ ﻧﻤﯿﺎی (ﺧﻮدت ﻧﺨﺮﯾﺪی)

Bite that tattoo on your shoulder

میخوام اون ﺗﺘﻮی روی ﺷﻮﻧﻪ ت رو ﮔﺎز ﺑﮕﯿﺮم

Pull the sheets right off the corner of the mattress

ملاﻓﻪ ھﺎ رو ﮐﻨﺎر ﺑﺰن از ﮔﻮﺷﻪ ﺗﺸﮑﯽ ﮐﻪ

That you stole from your roommate back in Boulder

از هم اتاقیت توی بولدر دزدیده بودی

We ain’t ever getting older

ما اﺻﻼ ﺑﺰرگ ﻧﺸﺪﯾﻢ

We ain’t ever getting older

ما اﺻﻼ ﺑﺰرگ ﻧﺸﺪﯾﻢ

۱۰تکرار

 

 

 

Copied with permission from a telegram channel called Textunes

 

بیشتر بخوانید:

متن و ترجمه آهنگ Bedroom Floor – Liam Payne

 

 

فیلد های ضروری مشخص شده اند *

دیدگاه

برای دیدگاه بعدی، نام، ایمیل، و وب سایت من را در این مرورگر ذخیره کنید .

ارسال نظر

Writer(s): andrew taggart, ashley frangipane, freddy kennett, isaac slade, joseph king, shaun charles frank
Lyrics powered by www.musixmatch.com

Ok


Log dich ein um diese Funktion zu nutzen.


“آینده در دستان شماست

زیبایی هایی که هنوز ندیده اید

میکس فوق العاده زیبا از آهنگ دل را ببین با صدای علیرضا افتخاری و سفر های مقام معظم رهبری به شهر های مخطلف کشور (زاهدان-زنجان-بم) که چیز پر مغز و قشنگی از آب در آمده حتماً ببینید…

متن اهنگ closer

موسسه تدوین آثار و نشر اخلاقیات شهدای شهرستان زرند

مداحی مهدی اکبری کاش بودی کرببلا برادر بی حرمم حسن جان

در آپارات شما قادر خواهید بود ویدئوهای خود را با دیگران به اشتراک بگذارید و از اخبار رویدادها اطلاع پیدا کنید.

آرشیو هزاران فیلم وسریال ایرانی و خارجی

آرشیو انیمیشن و فیلم های مناسب برای کودکان

مسئولیت محتوای ویدئوها و هرگونه پاسخگویی به ادعاهای مطروحه توسط اشخاص حقیقی
و حقوقی با منتشر کننده است و آپارات هیچگونه مسئولیتی نسبت به آن ندارد.

Hey, I was doing just fine before I met you

I drink too much and that’s an issue

But I’m OK

Hey, you tell your friends it was nice to meet them

But I hope I never see them

متن اهنگ closer

Again

 

I know it breaks your heart

Moved to the city in a broke-down car

And four years, no calls

Now you’re looking pretty in a hotel bar

And I, I, I, I, I can’t stop

No, I, I, I, I, I can’t stop

 

So, baby, pull me closer

In the back seat of your Rover

That I know you can’t afford

Bite that tattoo on your shoulder

Pull the sheets right off the corner

Of that mattress that you stole

From your roommate back in Boulder

We ain’t ever getting older

 

We ain’t ever getting older

We ain’t ever getting older

 

You look as good as the day I met you

I forget just why I left you,

I was insane

Stay and play that Blink-182 song

That we beat to death in Tucson,

OK

 

I know it breaks your heart

Moved to the city in a broke-down car

And four years, no call

Now I’m looking pretty in a hotel bar

And I, I, I, I, I can’t stop

No, I, I, I, I, I can’t stop

 

متن اهنگ closer

So, baby, pull me closer

In the back seat of your Rover

That I know you can’t afford

Bite that tattoo on your shoulder

Pull the sheets right off the corner

Of that mattress that you stole

From your roommate back in Boulder

We ain’t ever getting older

 

We ain’t ever getting older

We ain’t ever getting older

 

So, baby, pull me closer

In the back seat of your Rover

That I know you can’t afford

Bite that tattoo on your shoulder

Pull the sheets right off the corner

Of that mattress that you stole

From your roommate back in Boulder

We ain’t ever getting older

 

We ain’t ever getting older

No, we ain’t ever getting older

We ain’t ever getting older

No, we ain’t ever getting older

We ain’t ever getting older

We ain’t ever getting older

We ain’t ever getting older

No, we ain’t ever getting older

 

We ain’t ever getting older

No, we ain’t ever getting older

I don’t remember a moment I tried to forget
هیچ لحظه ای را بیاد نمی آورم که سعی کرده باشم فراموشش کنم
I lost myself, is it better not said
خود را گم کرده ام، یعنی بهترست در موردش حرفی نزنم؟
Now I’m closer to the edge
و حال به پایان دوره ام نزدیک می شوم
It was a thousand to one and a million to two
یک به صد بود و دو در میلیون

Time to go down in flames and I’m taking you
زمان رفتن به اعماق آتش و حال بدستت می آورم
Closer to the edge
به پایان دوره ام نزدیک می شوم
No I’m not saying I’m sorry
نه، نمی گویم که متاسف هستم
One day maybe we’ll make it
شاید روزی از پس آن برآییم

No I’m not saying I’m sorry
نه، نمی گویم که متاسف هستم
One day maybe we’ll meet again
No no no no
شاید روزی باز همدیگر را ملاقات کنیم
Can you imagine a time when the truth ran free
میتوانی زمانی را تصور کنی که حقیقت ازاد باشد
The birth of a sun, the death of a dream
تولد خورشید و مرگ آرزویی را

Closer to the edge
به پایان دوره ام نزدیک می شوم
This never ending story paid for with pride and fate
این داستان پایان ناپذیر با سرنوشت و غرور بدست آمده است
We all fall short of glory
و ما بویی از افتخار نبرده ایم
Lost in our fate
و در سرنوشت گم گشته ایم

No I’m not saying I’m sorry
نه، نمی گویم که متاسف هستم
One day maybe we’ll make it
شاید روزی از پس آن برآییم
No I’m not saying I’m sorry
نه، نمی گویم که متاسف هستم
One day maybe we’ll meet again
No no no no
شاید روزی باز همدیگر را ملاقات کنیم

متن اهنگ closer

No no no no
I will never forget
هرگز فراموش نخواهم کرد
No no
I will never regret
هرگز فراموش نخواهم کرد
No no
I will live my life
به زندگیم ادامه خواهم داد
No no no no
I will never forget
هرگز فراموش نخواهم کرد

No no
I will never regret
هرگز فراموش نخواهم کرد
No no
I will live my life
به زندگیم ادامه خواهم داد
No I’m not saying I’m sorry
نه، نمی گویم که متاسف هستم
One day maybe we’ll make it
شاید روزی از پس آن برآییم

No I’m not saying I’m sorry
نه، نمی گویم که متاسف هستم
One day maybe we’ll meet again
No no no no
شاید روزی باز همدیگر را ملاقات کنیم
Closer to the edge
به پایان دوره ام نزدیک می شوم
Closer to the edge
No no no no
به پایان دوره ام نزدیک می شوم
Closer to the edge
به پایان دوره ام نزدیک می شوم
Closer to the edge
No no no no
به پایان دوره ام نزدیک می شوم
Closer to the edge
به پایان دوره ام نزدیک می شوم

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

نام

ایمیل

خرید گیفت کارت و لایسنس
(function(d) { var id = ‘click_sabavision_’ + ~~(Math.random() * 999999), url = location.protocol + ‘//click.sabavision.com/get_camp.php?id=90643,90642 d.write(‘

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird verarbeitet…

Wird geladen…

متن اهنگ closer

Wird verarbeitet…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird verarbeitet…

Wird geladen…

Wird geladen…

CLOSER Lyrics by The Chainsmokers feat. HalseyOfficial Video: http://bit.ly/2aDr5VE

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird verarbeitet…

Playlists werden geladen…

متن اهنگ closer
متن اهنگ closer
10