متن ترجمه اهنگ closer

متن ترجمه اهنگ closer
متن ترجمه اهنگ closer

We care about your feelings

 

ترجمه آهنگ Closer – The chainsmokers از آلبوم Collage EP.

 

Hey, I was doing just fine before I met you

متن ترجمه اهنگ closer

هی ، قبل از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ رو ﺑﺒﯿﻨﻢ داﺷﺘﻢ ﺧﻮب ﮐﺎرم رو ﻣﯽ ﮐﺮدم

okay I’m but issue an that’s and much too drink I

من ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺸﺮوب ﻣﯿﺨﻮرم، اﯾﻨﻢ ﯾﻪ ﻣﺸﮑﻠﯿﻪ اﻣﺎ ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻮﺑﻪ

(منظورش مشکلات شخصیه)

Hey, you tell your friends it was nice to meet them

هی ، به دوﺳﺖ ھﺎت ﺑﮕﻮ از دﯾﺪﻧﺸﻮن ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪم

But I hope I never see them again

اما امیدوارم دﯾﮕﻪ ھﺮﮔﺰ اوﻧﮫﺎ رو ﻧﺒﯿﻨﻢ

(ﺣﺎﻻ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﺷﻮن ﺗﻤﻮم ﺷﺪه ھﯿﭻ ﻋﻼﻗﻪ ی ﻧﺪاره دوﺳﺘﺎی اون رو ﺑﺒﯿﻨﻪ

چون دﯾﺪن دوﺳﺘﮫﺎش اون رو ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﻮﻗﻌﯽ ﻣﯿﻨﺪازه ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻢ دﯾﮕﻪ ﺑﻮدن)

[Pre-Chorus: Andrew Taggart]

I know it breaks your heart

میدونم ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻠﺒﺖ رو میشکونه

Moved to the city in a broke down car

که با ﯾﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻗﺪﯾﻤﯽ و داﻏﻮن ﺑﻪ ﺷﮫﺮ رﻓﺘﯽ

(ﺟﻠﻮﺗﺮ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯿﺪم)

And four years, no calls

چهار سال ، هیچ تماسی (باهم نداشتیم)

Now you’re looking pretty in a hotel bar

الان (ﺑﻌﺪ از ﭼﮫﺎر ﺳﺎل) ﺗﻮی ﺑﺎر ھﺘﻞ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﯽ

(ﺑﻌﺪ از ﭼﮫﺎر ﺳﺎل دﺧﺘﺮه رو ﺗﻮی ﺑﺎر ھﺘﻞ دﯾﺪه)

And I-I-I can’t stop, No, I-I-I can’t stop

و ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺸﻢ، ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺸﻢ

(ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﺟﻠﻮی ﺧﻮدم رو ﺑﮕﯿﺮم و داره ﻣﯿﮕﻪ

نمی ﺗﻮﻧﻪ ﺟﻠﻮی ﺧﻮدش رو ﺑﮕﯿﺮه و ﺑﺎ دﺧﺘﺮه ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﻨﻪ)

 

[Chorus: Andrew Taggart]

So baby pull me closer

پس ﻋﺰﯾﺰم ﻣﻦ رو ﺑﻪ ﺧﻮدت ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﮐﻦ (ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻐﻞ ﮐﻦ)

In the backseat of your Rover

روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﺷﯿﻦ rover ت

(ﻣﺎﺷﯿﻦ land rover)

That I know you can’t afford

که میدونم از عهد ش برنمیای ( خودت نخریدیش)

Bite that tattoo on your shoulder

متن ترجمه اهنگ closer

میخوام اون ﺗﺘﻮی روی ﺷﻮﻧﻪ ت رو ﮔﺎز ﺑﮕﯿﺮم

(ﻣﻨﻈﻮرش ﺗﺘﻮی روش ﺷﻮﻧﻪ ھﺎی ھﺎﻟﺰی ھﺴﺖ ﭼﯿﺰی

ھﻢ ﮐﻪ گاز ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻮﻧﻪ ﯾﺎ ھﺮﺟﺎی دﯾﮕﻪ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﺟﻦ*ﺳﯽ داره)

Pull the sheets right off the corner of the mattress

ملافه ها رو ﮐﻨﺎر ﺑﺰن از ﮔﻮﺷﻪ ﺗﺸﮑﯽ ﮐﻪ

That you stole from your roommate back in Boulder

از هم اﺗﺎﻗﯽ ت ﺗﻮی ﺑﻮﻟﺪر (داﻧﺸﮕﺎه ﺑﭽﻪ ﭘﻮﻟﺪراھﺎ) دزدﯾﺪه ﺑﻮدی

(ﯾﮑﻢ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺨﻮﻧﯿﺪ اﯾﻨﺠﺎش رو ﻣﻨﻈﻮرش از دزدﯾﻦ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ

ﮐﻪ ﭼﯿﺰی رو ﯾﻮاﺷﮑﯽ ازش ﺳﺮﻗﺖ ﮐﺮده ﻣﻨﻈﻮرش اﯾﻨﻪ اون ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺗﻮی داﻧﺸﮕﺎه

بولدر ھﻢ اﺗﺎﻗﯽ بودن ﺗﺸﮏ ﭘﺴﺮه رو ﺑﺎ ﺧﻮدش ﺑﺮده و روی ﺗﺸﮑﺶ ﻣﻼﻓﻪ

کشیده، اﻻن ھﻢ داره ﺑﻪ دﺧﺘﺮه ﻣﯿﮕﻪ ﻣﻼﻓﻪ ھﺎ رو ﺑﻌﺪ از ﭼﮫﺎر ﺳﺎل از روی

تشک ﻣﻦ ﺑﺮدار ﺗﺎ ﻣﺜﻞ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ھﻢ اﺗﺎﻗﯽ ﺑﻮدﯾﻢ روش کارای ﺧﺎک ﺑﺮ ﺳﺮی ﮐﻨﯿﻢ :))) )

We ain’t ever getting older

ما آﺻﻼ ﺑﺰرگ ﻧﺸﺪﯾﻢ

(دو ﺟﻮر ﻣﯿﺸﻪ ﻣﻌﻨﯽ ش ﮐﺮد ﯾﮑﯿﺶ اﯾﻨﮑﻪ ھﻨﻮزم ﻣﺜﻞ اون ﻣﻮﻗﻊ ﺟﻮون و زﯾﺒﺎ ھﺴﺘﻦ

دوﻣﯽ ش ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ھﻤﻮن رﻓﺘﺎر ﺑﭽﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻗﺪﯾﻢ رو دارن)

[Post-Chorus: Andrew Taggart]

We ain’t ever getting older

ما اﺻﻼ ﺑﺰرگ ﻧﺸﺪﯾﻢ

تکرار

 

 

[Verse 2: Halsey]

You look as good as the day I met you

تو ھﻨﻮزم ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ اون روزی (اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر) ھﺴﺘﯽ ﮐﻪ دﯾﺪﻣﺖ

I forget just why I left you, I was insane

یادم ﻧﻤﯿﺎد ﭼﺮا ﺗﺮﮐﺖ ﮐﺮدم، ﻣﻦ دﯾﻮوﻧﻪ ﺑﻮدم

(دﺧﺘﺮه داره ﻣﯿﮕﻪ ﭘﺸﯿﻤﻮن ھﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺴﺮه رو ﺗﺮک ﮐﺮده)

Stay and play that Blink-182 song

بمون و آهنگ Blink 182 رو پلی کن

That we beat to death in Tucson, okay

که توی توکسان ازش خسته شدیم

(ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻪ ﮐﺎری رو اﯾﻨﻘﺪر ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯽ ﮐﻪ از ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﯿﺎﻓﺘﻪ

اینجا ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻪ آھﻨﮕﯽ رو انقدر ﮔﻮش ﮐﻨﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﻪ ازش ﺧﺴﺘﻪ ﺑﺸﯽ)

[Pre-Chorus: Halsey]

I know it breaks your heart

میدونم که این قلب رو میشکنه

Moved to the city in a broke down car

که با یه ماشین قدیمی و داغون به شهر رفتی

And four years, no calls

و ﭼﮫﺎر ﺳﺎل، ھﯿﭻ ﺗﻤﺎﺳﯽ

Now you’re looking pretty in a hotel bar

الان توی بار هتل خیلی زیبا به نظر میرسی

And I-I-I can’t stop, No, I-I-I can’t stop

و نمیتونم متوقف بشم، نمیتونم متوقف بشم

So baby pull me closer

پس ﻋﺰﯾﺰم ﻣﻦ رو ﺑﻪ ﺧﻮدت ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﮐﻦ (ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻐﻞ ﮐﻦ)

In the backseat of your Rover

روی صندلی عقب ماشین لند روورت

That I know you can’t afford

که ﻣﯿﺪوﻧﻢ از ﻋﮫﺪه ش ﺑﺮ ﻧﻤﯿﺎی (ﺧﻮدت ﻧﺨﺮﯾﺪی)

Bite that tattoo on your shoulder

میخوام اون ﺗﺘﻮی روی ﺷﻮﻧﻪ ت رو ﮔﺎز ﺑﮕﯿﺮم

Pull the sheets right off the corner of the mattress

ملاﻓﻪ ھﺎ رو ﮐﻨﺎر ﺑﺰن از ﮔﻮﺷﻪ ﺗﺸﮑﯽ ﮐﻪ

That you stole from your roommate back in Boulder

از هم اتاقیت توی بولدر دزدیده بودی

We ain’t ever getting older

ما اﺻﻼ ﺑﺰرگ ﻧﺸﺪﯾﻢ

 

We ain’t ever getting older

ما اﺻﻼ ﺑﺰرگ ﻧﺸﺪﯾﻢ

تکرار

So baby pull me closer

پس ﻋﺰﯾﺰم ﻣﻦ رو ﺑﻪ ﺧﻮدت ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﮐﻦ (ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻐﻞ ﮐﻦ)

In the backseat of your Rover

روی صندلی عقب ماشین لند روورت

That I know you can’t afford

که ﻣﯿﺪوﻧﻢ از ﻋﮫﺪه ش ﺑﺮ ﻧﻤﯿﺎی (ﺧﻮدت ﻧﺨﺮﯾﺪی)

Bite that tattoo on your shoulder

میخوام اون ﺗﺘﻮی روی ﺷﻮﻧﻪ ت رو ﮔﺎز ﺑﮕﯿﺮم

Pull the sheets right off the corner of the mattress

ملاﻓﻪ ھﺎ رو ﮐﻨﺎر ﺑﺰن از ﮔﻮﺷﻪ ﺗﺸﮑﯽ ﮐﻪ

That you stole from your roommate back in Boulder

از هم اتاقیت توی بولدر دزدیده بودی

We ain’t ever getting older

ما اﺻﻼ ﺑﺰرگ ﻧﺸﺪﯾﻢ

We ain’t ever getting older

ما اﺻﻼ ﺑﺰرگ ﻧﺸﺪﯾﻢ

۱۰تکرار

 

 

 

Copied with permission from a telegram channel called Textunes

 

بیشتر بخوانید:

متن و ترجمه آهنگ Bedroom Floor – Liam Payne

 

 

فیلد های ضروری مشخص شده اند *

دیدگاه

برای دیدگاه بعدی، نام، ایمیل، و وب سایت من را در این مرورگر ذخیره کنید .

ارسال نظر

I don’t remember a moment I tried to forget
هیچ لحظه ای را بیاد نمی آورم که سعی کرده باشم فراموشش کنم
I lost myself, is it better not said
خود را گم کرده ام، یعنی بهترست در موردش حرفی نزنم؟
Now I’m closer to the edge
و حال به پایان دوره ام نزدیک می شوم
It was a thousand to one and a million to two
یک به صد بود و دو در میلیون

Time to go down in flames and I’m taking you
زمان رفتن به اعماق آتش و حال بدستت می آورم
Closer to the edge
به پایان دوره ام نزدیک می شوم
No I’m not saying I’m sorry
نه، نمی گویم که متاسف هستم
One day maybe we’ll make it
شاید روزی از پس آن برآییم

No I’m not saying I’m sorry
نه، نمی گویم که متاسف هستم
One day maybe we’ll meet again
No no no no
شاید روزی باز همدیگر را ملاقات کنیم
Can you imagine a time when the truth ran free
میتوانی زمانی را تصور کنی که حقیقت ازاد باشد
The birth of a sun, the death of a dream
تولد خورشید و مرگ آرزویی را

Closer to the edge
به پایان دوره ام نزدیک می شوم
This never ending story paid for with pride and fate
این داستان پایان ناپذیر با سرنوشت و غرور بدست آمده است
We all fall short of glory
و ما بویی از افتخار نبرده ایم
Lost in our fate
و در سرنوشت گم گشته ایم

No I’m not saying I’m sorry
نه، نمی گویم که متاسف هستم
One day maybe we’ll make it
شاید روزی از پس آن برآییم
No I’m not saying I’m sorry
نه، نمی گویم که متاسف هستم
One day maybe we’ll meet again
No no no no
شاید روزی باز همدیگر را ملاقات کنیم

متن ترجمه اهنگ closer

No no no no
I will never forget
هرگز فراموش نخواهم کرد
No no
I will never regret
هرگز فراموش نخواهم کرد
No no
I will live my life
به زندگیم ادامه خواهم داد
No no no no
I will never forget
هرگز فراموش نخواهم کرد

No no
I will never regret
هرگز فراموش نخواهم کرد
No no
I will live my life
به زندگیم ادامه خواهم داد
No I’m not saying I’m sorry
نه، نمی گویم که متاسف هستم
One day maybe we’ll make it
شاید روزی از پس آن برآییم

No I’m not saying I’m sorry
نه، نمی گویم که متاسف هستم
One day maybe we’ll meet again
No no no no
شاید روزی باز همدیگر را ملاقات کنیم
Closer to the edge
به پایان دوره ام نزدیک می شوم
Closer to the edge
No no no no
به پایان دوره ام نزدیک می شوم
Closer to the edge
به پایان دوره ام نزدیک می شوم
Closer to the edge
No no no no
به پایان دوره ام نزدیک می شوم
Closer to the edge
به پایان دوره ام نزدیک می شوم

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

نام

ایمیل

خرید گیفت کارت و لایسنس
(function(d) { var id = ‘click_sabavision_’ + ~~(Math.random() * 999999), url = location.protocol + ‘//click.sabavision.com/get_camp.php?id=90643,90642 d.write(‘

Your dream world is a very scary place
دنیای خیالی تو جای بسیار ترسناکیه
your dream world is a very scary place
دنیای خیالی تو جای بسیار ترسناکیه
your dream world is a very scary place
to be trapped
دنیای خیالی تو جای بسیار ترسناکی برای گیر افتادنه
your dream world is a very scary place
دنیای خیالی تو جای بسیار ترسناکیه

your dream world is a very scary place
دنیای خیالی تو جای بسیار ترسناکیه
your dream world is a very scary place
to be trapped inside
دنیای خیالی تو جای بسیار ترسناکیه که درونش گیر بیفتی
to be trapped inside
که درونش گیر بیفتی
to be trapped inside
all your life
که تمام عمرت رو درونش گیر بیفتی

shine in time
بموقع بدرخش
shine in time
بموقع بدرخش
shine in time
بموقع بدرخش
until you find
تا پیدا کنی

your closer
نزدیک ترین
your closer
to the truth
نزدیکترین مکان به حقیقتت
within you
با تو
within you
با تو

within you
is the truth
با تو حقیقت اینست
that your dream world is a very scary place
که دنیای خیالی تو بسیار ترسناکه
that your dream world is a very scary place
که دنیای خیالی تو بسیار ترسناکه
to be trapped inside
دنیای خیالی تو جای بسیار ترسناکیه که درونش گیر بیفتی

متن ترجمه اهنگ closer

to be trapped inside
که درونش گیر بیفتی
to be trapped inside
all your life
که تمام عمرت رو درونش گیر بیفتی
your closer
نزدیک ترین
your closer
نزدیک ترین

your closer
to the truth
نزدیکترین مکان به حقیقتت
within you
با تو
within you
با تو
within you
is the truth
با تو حقیقت اینست

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

نام

ایمیل

خرید گیفت کارت و لایسنس
(function(d) { var id = ‘click_sabavision_’ + ~~(Math.random() * 999999), url = location.protocol + ‘//click.sabavision.com/get_camp.php?id=90643,90642 d.write(‘

متن ترجمه اهنگ closer
متن ترجمه اهنگ closer
10

متن و ترجمه آهنگ closer

متن و ترجمه آهنگ closer
متن و ترجمه آهنگ closer

We care about your feelings

 

ترجمه آهنگ Closer – The chainsmokers از آلبوم Collage EP.

 

Hey, I was doing just fine before I met you

متن و ترجمه آهنگ closer

هی ، قبل از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ رو ﺑﺒﯿﻨﻢ داﺷﺘﻢ ﺧﻮب ﮐﺎرم رو ﻣﯽ ﮐﺮدم

okay I’m but issue an that’s and much too drink I

من ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺸﺮوب ﻣﯿﺨﻮرم، اﯾﻨﻢ ﯾﻪ ﻣﺸﮑﻠﯿﻪ اﻣﺎ ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻮﺑﻪ

(منظورش مشکلات شخصیه)

Hey, you tell your friends it was nice to meet them

هی ، به دوﺳﺖ ھﺎت ﺑﮕﻮ از دﯾﺪﻧﺸﻮن ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪم

But I hope I never see them again

اما امیدوارم دﯾﮕﻪ ھﺮﮔﺰ اوﻧﮫﺎ رو ﻧﺒﯿﻨﻢ

(ﺣﺎﻻ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﺷﻮن ﺗﻤﻮم ﺷﺪه ھﯿﭻ ﻋﻼﻗﻪ ی ﻧﺪاره دوﺳﺘﺎی اون رو ﺑﺒﯿﻨﻪ

چون دﯾﺪن دوﺳﺘﮫﺎش اون رو ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﻮﻗﻌﯽ ﻣﯿﻨﺪازه ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻢ دﯾﮕﻪ ﺑﻮدن)

[Pre-Chorus: Andrew Taggart]

I know it breaks your heart

میدونم ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻠﺒﺖ رو میشکونه

Moved to the city in a broke down car

که با ﯾﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻗﺪﯾﻤﯽ و داﻏﻮن ﺑﻪ ﺷﮫﺮ رﻓﺘﯽ

(ﺟﻠﻮﺗﺮ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯿﺪم)

And four years, no calls

چهار سال ، هیچ تماسی (باهم نداشتیم)

Now you’re looking pretty in a hotel bar

الان (ﺑﻌﺪ از ﭼﮫﺎر ﺳﺎل) ﺗﻮی ﺑﺎر ھﺘﻞ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﯽ

(ﺑﻌﺪ از ﭼﮫﺎر ﺳﺎل دﺧﺘﺮه رو ﺗﻮی ﺑﺎر ھﺘﻞ دﯾﺪه)

And I-I-I can’t stop, No, I-I-I can’t stop

و ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺸﻢ، ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺸﻢ

(ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﺟﻠﻮی ﺧﻮدم رو ﺑﮕﯿﺮم و داره ﻣﯿﮕﻪ

نمی ﺗﻮﻧﻪ ﺟﻠﻮی ﺧﻮدش رو ﺑﮕﯿﺮه و ﺑﺎ دﺧﺘﺮه ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﻨﻪ)

 

[Chorus: Andrew Taggart]

So baby pull me closer

پس ﻋﺰﯾﺰم ﻣﻦ رو ﺑﻪ ﺧﻮدت ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﮐﻦ (ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻐﻞ ﮐﻦ)

In the backseat of your Rover

روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﺷﯿﻦ rover ت

(ﻣﺎﺷﯿﻦ land rover)

That I know you can’t afford

که میدونم از عهد ش برنمیای ( خودت نخریدیش)

Bite that tattoo on your shoulder

متن و ترجمه آهنگ closer

میخوام اون ﺗﺘﻮی روی ﺷﻮﻧﻪ ت رو ﮔﺎز ﺑﮕﯿﺮم

(ﻣﻨﻈﻮرش ﺗﺘﻮی روش ﺷﻮﻧﻪ ھﺎی ھﺎﻟﺰی ھﺴﺖ ﭼﯿﺰی

ھﻢ ﮐﻪ گاز ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻮﻧﻪ ﯾﺎ ھﺮﺟﺎی دﯾﮕﻪ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﺟﻦ*ﺳﯽ داره)

Pull the sheets right off the corner of the mattress

ملافه ها رو ﮐﻨﺎر ﺑﺰن از ﮔﻮﺷﻪ ﺗﺸﮑﯽ ﮐﻪ

That you stole from your roommate back in Boulder

از هم اﺗﺎﻗﯽ ت ﺗﻮی ﺑﻮﻟﺪر (داﻧﺸﮕﺎه ﺑﭽﻪ ﭘﻮﻟﺪراھﺎ) دزدﯾﺪه ﺑﻮدی

(ﯾﮑﻢ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺨﻮﻧﯿﺪ اﯾﻨﺠﺎش رو ﻣﻨﻈﻮرش از دزدﯾﻦ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ

ﮐﻪ ﭼﯿﺰی رو ﯾﻮاﺷﮑﯽ ازش ﺳﺮﻗﺖ ﮐﺮده ﻣﻨﻈﻮرش اﯾﻨﻪ اون ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺗﻮی داﻧﺸﮕﺎه

بولدر ھﻢ اﺗﺎﻗﯽ بودن ﺗﺸﮏ ﭘﺴﺮه رو ﺑﺎ ﺧﻮدش ﺑﺮده و روی ﺗﺸﮑﺶ ﻣﻼﻓﻪ

کشیده، اﻻن ھﻢ داره ﺑﻪ دﺧﺘﺮه ﻣﯿﮕﻪ ﻣﻼﻓﻪ ھﺎ رو ﺑﻌﺪ از ﭼﮫﺎر ﺳﺎل از روی

تشک ﻣﻦ ﺑﺮدار ﺗﺎ ﻣﺜﻞ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ھﻢ اﺗﺎﻗﯽ ﺑﻮدﯾﻢ روش کارای ﺧﺎک ﺑﺮ ﺳﺮی ﮐﻨﯿﻢ :))) )

We ain’t ever getting older

ما آﺻﻼ ﺑﺰرگ ﻧﺸﺪﯾﻢ

(دو ﺟﻮر ﻣﯿﺸﻪ ﻣﻌﻨﯽ ش ﮐﺮد ﯾﮑﯿﺶ اﯾﻨﮑﻪ ھﻨﻮزم ﻣﺜﻞ اون ﻣﻮﻗﻊ ﺟﻮون و زﯾﺒﺎ ھﺴﺘﻦ

دوﻣﯽ ش ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ھﻤﻮن رﻓﺘﺎر ﺑﭽﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻗﺪﯾﻢ رو دارن)

[Post-Chorus: Andrew Taggart]

We ain’t ever getting older

ما اﺻﻼ ﺑﺰرگ ﻧﺸﺪﯾﻢ

تکرار

 

 

[Verse 2: Halsey]

You look as good as the day I met you

تو ھﻨﻮزم ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ اون روزی (اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر) ھﺴﺘﯽ ﮐﻪ دﯾﺪﻣﺖ

I forget just why I left you, I was insane

یادم ﻧﻤﯿﺎد ﭼﺮا ﺗﺮﮐﺖ ﮐﺮدم، ﻣﻦ دﯾﻮوﻧﻪ ﺑﻮدم

(دﺧﺘﺮه داره ﻣﯿﮕﻪ ﭘﺸﯿﻤﻮن ھﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺴﺮه رو ﺗﺮک ﮐﺮده)

Stay and play that Blink-182 song

بمون و آهنگ Blink 182 رو پلی کن

That we beat to death in Tucson, okay

که توی توکسان ازش خسته شدیم

(ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻪ ﮐﺎری رو اﯾﻨﻘﺪر ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯽ ﮐﻪ از ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﯿﺎﻓﺘﻪ

اینجا ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻪ آھﻨﮕﯽ رو انقدر ﮔﻮش ﮐﻨﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﻪ ازش ﺧﺴﺘﻪ ﺑﺸﯽ)

[Pre-Chorus: Halsey]

I know it breaks your heart

میدونم که این قلب رو میشکنه

Moved to the city in a broke down car

که با یه ماشین قدیمی و داغون به شهر رفتی

And four years, no calls

و ﭼﮫﺎر ﺳﺎل، ھﯿﭻ ﺗﻤﺎﺳﯽ

Now you’re looking pretty in a hotel bar

الان توی بار هتل خیلی زیبا به نظر میرسی

And I-I-I can’t stop, No, I-I-I can’t stop

و نمیتونم متوقف بشم، نمیتونم متوقف بشم

So baby pull me closer

پس ﻋﺰﯾﺰم ﻣﻦ رو ﺑﻪ ﺧﻮدت ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﮐﻦ (ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻐﻞ ﮐﻦ)

In the backseat of your Rover

روی صندلی عقب ماشین لند روورت

That I know you can’t afford

که ﻣﯿﺪوﻧﻢ از ﻋﮫﺪه ش ﺑﺮ ﻧﻤﯿﺎی (ﺧﻮدت ﻧﺨﺮﯾﺪی)

Bite that tattoo on your shoulder

میخوام اون ﺗﺘﻮی روی ﺷﻮﻧﻪ ت رو ﮔﺎز ﺑﮕﯿﺮم

Pull the sheets right off the corner of the mattress

ملاﻓﻪ ھﺎ رو ﮐﻨﺎر ﺑﺰن از ﮔﻮﺷﻪ ﺗﺸﮑﯽ ﮐﻪ

That you stole from your roommate back in Boulder

از هم اتاقیت توی بولدر دزدیده بودی

We ain’t ever getting older

ما اﺻﻼ ﺑﺰرگ ﻧﺸﺪﯾﻢ

 

We ain’t ever getting older

ما اﺻﻼ ﺑﺰرگ ﻧﺸﺪﯾﻢ

تکرار

So baby pull me closer

پس ﻋﺰﯾﺰم ﻣﻦ رو ﺑﻪ ﺧﻮدت ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﮐﻦ (ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻐﻞ ﮐﻦ)

In the backseat of your Rover

روی صندلی عقب ماشین لند روورت

That I know you can’t afford

که ﻣﯿﺪوﻧﻢ از ﻋﮫﺪه ش ﺑﺮ ﻧﻤﯿﺎی (ﺧﻮدت ﻧﺨﺮﯾﺪی)

Bite that tattoo on your shoulder

میخوام اون ﺗﺘﻮی روی ﺷﻮﻧﻪ ت رو ﮔﺎز ﺑﮕﯿﺮم

Pull the sheets right off the corner of the mattress

ملاﻓﻪ ھﺎ رو ﮐﻨﺎر ﺑﺰن از ﮔﻮﺷﻪ ﺗﺸﮑﯽ ﮐﻪ

That you stole from your roommate back in Boulder

از هم اتاقیت توی بولدر دزدیده بودی

We ain’t ever getting older

ما اﺻﻼ ﺑﺰرگ ﻧﺸﺪﯾﻢ

We ain’t ever getting older

ما اﺻﻼ ﺑﺰرگ ﻧﺸﺪﯾﻢ

۱۰تکرار

 

 

 

Copied with permission from a telegram channel called Textunes

 

بیشتر بخوانید:

متن و ترجمه آهنگ Bedroom Floor – Liam Payne

 

 

فیلد های ضروری مشخص شده اند *

دیدگاه

برای دیدگاه بعدی، نام، ایمیل، و وب سایت من را در این مرورگر ذخیره کنید .

ارسال نظر

متن و ترجمه آهنگ closer
متن و ترجمه آهنگ closer
9

متن و ترجمه آهنگ closer to the edge

متن و ترجمه آهنگ closer to the edge
متن و ترجمه آهنگ closer to the edge

I don’t remember a moment I tried to forget
هیچ لحظه ای را بیاد نمی آورم که سعی کرده باشم فراموشش کنم
I lost myself, is it better not said
خود را گم کرده ام، یعنی بهترست در موردش حرفی نزنم؟
Now I’m closer to the edge
و حال به پایان دوره ام نزدیک می شوم
It was a thousand to one and a million to two
یک به صد بود و دو در میلیون

Time to go down in flames and I’m taking you
زمان رفتن به اعماق آتش و حال بدستت می آورم
Closer to the edge
به پایان دوره ام نزدیک می شوم
No I’m not saying I’m sorry
نه، نمی گویم که متاسف هستم
One day maybe we’ll make it
شاید روزی از پس آن برآییم

No I’m not saying I’m sorry
نه، نمی گویم که متاسف هستم
One day maybe we’ll meet again
No no no no
شاید روزی باز همدیگر را ملاقات کنیم
Can you imagine a time when the truth ran free
میتوانی زمانی را تصور کنی که حقیقت ازاد باشد
The birth of a sun, the death of a dream
تولد خورشید و مرگ آرزویی را

Closer to the edge
به پایان دوره ام نزدیک می شوم
This never ending story paid for with pride and fate
این داستان پایان ناپذیر با سرنوشت و غرور بدست آمده است
We all fall short of glory
و ما بویی از افتخار نبرده ایم
Lost in our fate
و در سرنوشت گم گشته ایم

No I’m not saying I’m sorry
نه، نمی گویم که متاسف هستم
One day maybe we’ll make it
شاید روزی از پس آن برآییم
No I’m not saying I’m sorry
نه، نمی گویم که متاسف هستم
One day maybe we’ll meet again
No no no no
شاید روزی باز همدیگر را ملاقات کنیم

متن و ترجمه آهنگ closer to the edge

No no no no
I will never forget
هرگز فراموش نخواهم کرد
No no
I will never regret
هرگز فراموش نخواهم کرد
No no
I will live my life
به زندگیم ادامه خواهم داد
No no no no
I will never forget
هرگز فراموش نخواهم کرد

No no
I will never regret
هرگز فراموش نخواهم کرد
No no
I will live my life
به زندگیم ادامه خواهم داد
No I’m not saying I’m sorry
نه، نمی گویم که متاسف هستم
One day maybe we’ll make it
شاید روزی از پس آن برآییم

No I’m not saying I’m sorry
نه، نمی گویم که متاسف هستم
One day maybe we’ll meet again
No no no no
شاید روزی باز همدیگر را ملاقات کنیم
Closer to the edge
به پایان دوره ام نزدیک می شوم
Closer to the edge
No no no no
به پایان دوره ام نزدیک می شوم
Closer to the edge
به پایان دوره ام نزدیک می شوم
Closer to the edge
No no no no
به پایان دوره ام نزدیک می شوم
Closer to the edge
به پایان دوره ام نزدیک می شوم

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

نام

ایمیل

خرید گیفت کارت و لایسنس
(function(d) { var id = ‘click_sabavision_’ + ~~(Math.random() * 999999), url = location.protocol + ‘//click.sabavision.com/get_camp.php?id=90643,90642 d.write(‘

ترجمه متن آهنگهای خارجی – ۳۰ سکندز تو مارس       Here we are searching for a sign ما اینجاییم و دنبال نشانه ای میگردیم Here we are searching for a sign ما اینجاییم و دنبال نشانه ای میگردیم … Continue reading →

  ترجمه متن آهنگهای خارجی – ۳۰ سکندز تو مارس     Did we create a modern myth? ما چیکار کردیم؟ افسانه ای دیگه درست کردیم Did we imagine half of it نصفش رو خواب دیدیم What happened then, a … Continue reading →

ترجمه متن آهنگهای خارجی – ۳۰ سکندز تو مارس   Oh oh oh oh Oh oh oh This is a fight to the death, این جنگ، جنگ و مرگه Our holy war, نبرد مقدس ما A new romance, عاشقانه ای … Continue reading →

ترجمه متن آهنگهای خارجی – ۳۰ سکندز تو مارس   Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh, oh, oh I’ve been dreaming of things yet to come در رویای چیزهایی بودم که قراره هنوز بدست … Continue reading →

ترجمه متن آهنگهای خارجی – ۳۰ سکندز تو مارس   A revolution has begun today for me inside امروز انقلابی درونم برپا شده The ultimate defense is to pretend آخرین دفاع، وانمود کردنه Revolve around yourself just like an ordinary … Continue reading →

متن و ترجمه آهنگ closer to the edge

ترجمه متن آهنگهای خارجی – ۳۰ سکندز تو مارس   Don’t ever take a single second to breathe, دیگه نفس نکش They’re gonna send me on a murdering spree. اونا میخوان منو به مستی کشنده بفرستن I cannot wait to … Continue reading →

ترجمه متن آهنگهای خارجی – ۳۰ سکندز تو مارس   Oh oh oh oh oh, Whoa Oh oh oh oh oh Oh oh oh oh oh, Whoa Oh oh oh oh oh I’ve been up in the air, out of … Continue reading →

ترجمه متن آهنگهای خارجی – ۳۰ سکندز تو مارس     No matter how many times that you told me you wanted to leave مهم نیست چندین بار به من گفتی که میخوای ترکم کنی No matter how many breaths … Continue reading →

ترجمه متن آهنگهای خارجی – ۳۰ سکندز تو مارس         خواندن کامنت یکی از دوستان مبنی بر اینکه “آیا این آهنگ یک آهنگ شیطان پرستی هست؟” باعث شد تحقیق کوچکی در اینترنت کرده و پس از دیدن کلیپ این آهنگ … Continue reading →

  ترجمه متن آهنگهای خارجی – ۳۰ سکندز تو مارس   He’s a stranger to some او یک غریبست And a vision to none و برای هیچکس واضح نیست He can never get enough, هرگز سیر نمیشه Get enough of … Continue reading →

ترجمه متن آهنگهای خارجی – ۳۰ سکندز تو مارس     What if I wanted to break چی میشد بخوام تمومش کنم Laugh it all off in your face توی صورتت قهقه بزنم What would you do? (Oh,Oh,Oh,Oh) چیکار می … Continue reading →

  ترجمه متن آهنگهای خارجی – ۳۰ سکندز تو مارس   oh آه Into the night Desperate and broken نا امید و دلشکسته در طول شب The sound of a fight همراه با صدای جنگ و ستیز Father has spoken … Continue reading →

ترجمه متن آهنگهای خارجی – ۳۰ سکندز تو مارس       Yeah, I’ve been to Jupiter آره، من تو کره ژوپیترهم بودم And I’ve fallen through the air و در فضا معلق I used to live out on the … Continue reading →

ترجمه متن آهنگهای خارجی – ۳۰ سکندز تو مارس     I don’t remember a moment I tried to forget هیچ لحظه ای را بیاد نمی آورم که سعی کرده باشم فراموشش کنم I lost myself, is it better not … Continue reading →

ترجمه متن آهنگهای خارجی – ۳۰ سکندز تو مارس   Lie awake in bed at night And think about your life در حالی که بیداری و روی تختت دراز کشیدی به زندگیت فکر می کنی Do you want to be … Continue reading →

Hier gibt es Lyrics und Video.

Ich mag es, wenn Familienmitglieder zusammen  Musik machen. Hausmusik. Weihnachtsmusik. Was auch immer. Finde ich schön, rührend. Was die Brüder Jared und Shannon Leto da zusammen machen, ist aber eher nicht rührend. Die verbergen sich nämlich hinter dem kreativen, irgendwie kryptischen Bandnamen „۳۰ Seconds to Mars“. Ich muss gestehen, bis vor kurzem wusste ich nicht, dass das  der Name einer Band und nicht der Titel eines Science-Fiction-Romans ist. Mit „Closer to the Edge“ landeten 30 Seconds to Mars Anfang 2010 einen großen Hit. Auch der Text dieses Songs mutet eher geheimnisvoll an.  Schau’n wir ‘mal:

„I don’t remember the moment I tried to forget, I lost myself is it better not said, now I’m closer to the edge”.

Rückblickend auf einen Moment des Sich-Selbst-Verlierens gesteht der Sänger: Ich stehe am Abgrund. Und ich weiß nicht mehr genau, wann es anfing.
Unklar ist – warum? Weiter heißt es: “It was a thousand to one and a million to two. Time to go down in flames and I’m taking you closer to the edge”.  Standen die Chancen 1000:1 oder  ۲Mio:2, dass die Beziehung eine Chance hatte? Oder geht es um ein Spiel, das hoch, sehr hoch verloren wurde – aber zwischen welchen Parteien? Alles sehr rätselhaft. Eine Anklage steht im Raum, ein Vorwurf, die Aufforderung, sich zu entschuldigen. Aber nein: “No, I’m not saying I’m sorry”. Und dann, etwas versöhnlicher: “One day, maybe we’ll meet again”.

Wenn man bisher noch den Eindruck haben konnte, es handele sich um eine unglückliche Liebesgeschichte, dann wird es in der 2.Strophe noch mystischer und geheimnisvoller:

متن و ترجمه آهنگ closer to the edge

© PhotoXpress.com

„Can you imagine a time when the truth ran free, the birth of a sun, the death of a dream?“

Mich erinnert das an die biblische Geschichte von Schöpfung (Geburt einer Sonne, die Wahrheit ist frei) und Sündenfall: „This never ending story paid for with pride and fate. We all fall short of glory, lost in our fate.” Die endlose Geschichte des menschlichen Stolzes und der “Vertreibung aus dem Paradies”, der Verlust der träumenden Unschuld und der Ehre, die Krone der Schöpfung zu sein. Wo die christlichen Kirchen zum Sündenbekenntnis aufrufen und die Vergebung durch die Kirche oder durch Gott zusprechen, da kommt hier das protestierende „no, no, no“, das im Song immer wieder auftaucht: „No, no, no, no I’m not saying I’m sorry. I will never forget. No, no I will never regret. No, no I will live my life!“ Ich bereue nichts, ich lebe mein Leben. Ich vermute, dieser Refrain und das Lebensgefühl, das sich darin wiederspiegelt, ist es, das die jungen Fans dieser Band sehr anspricht. Protest gegen die Moral der Etablierten, die Kontrolle der Autoritäten. Kann ich gut nachvollziehen.

Zum Song gibt es ein offizielles, sehr gut gemachtes Video, das bringt noch einmal eine ganz andere Dimension mit hinein. „Closer to the edge“ bekommt für mich hier eine gespenstische, ja politische Note.

© PhotoXpress.com

In weiten Teilen des Videos wird gezeigt, wie der Leadsänger Leto die Massen mitreißt.  An einer Stelle erhebt er, in einen dunklen, langen Mantel gehüllt, den rechten Arm zum Gruß. Ein „Are you ready?“ wird eingeblendet – ein Narr, wer da nichts Politisch-Deutsches-Geschichtliches  denkt. Wie es ihm gelingt, ihre Bewegungen, ihren Gesang zu koordinieren, auf den Punkt genau. Wie sie ihm folgen, ihn auf Händen tragen, ihn vergöttern. „Yes, this is a cult“ wird eingeblendet als Jared Leto in einem Lichterkranz regelrecht „gekreuzigt“ wird, und die weltweiten Kultstätten werden gleich mit dazu genannt: London, Tokio, Berlin, New York ….

Genial gemacht ist das Ganze und ich unterstelle mal, dass mit diesem Video genau dieser Abgrund, diese Gefahr selbstkritisch visualisiert werden soll. Der Sänger bringt seine Zuhörer und Fans „closer to the edge“, an den Punkt, an dem sie bereit sind, sich selbst aufzugeben für eine größere Sache, eine andere Person.

Das alles hat religiöse Züge, natürlich. Unterstrichen wird das durch die zwischendurch und besonders am Ende eingeblendeten Statements junger Leute: „Some people believe in God, I believe in music. Some people pray,  I turn up the radio. Music is everything to me.”

Musik, Religion, Macht- ein interessantes Dreigestirn. Ich kann mir keine Religion ohne Musik vorstellen. Viele können sich Religion nicht ohne Macht denken. Und Musik hat ganz sicherlich Macht über Menschen. Sie erfüllt religiöse Bedürfnisse. In diesem Song und vor allem dem Video kommt all das zusammen.

Eine Analyse, eine Warnung, eine Feststellung? Ich frage mich, ob ich überinterpretiere und ob die Fans dieser Band das nachvollziehen können? Ich halte die Band allerdings für so intelligent, dass ich ihnen diese Gedanken durchaus zutraue. Und sie sagen ja selbst: „Unsere Lieder funktionieren wie Gemälde. Kunst soll erfahren und interpretiert werden. Darin liegt ihre unglaubliche Kraft. Sie ist interaktiv und lebt in den Erklärungen jedes einzelnen Individuums weiter. Es wäre unfair, unseren Fans durch eine zu detaillierte Erklärung die Möglichkeit für eigene Interpretationen zu nehmen.“( Zitat)

 

© PhotoXpress.com

Also, macht euch selbst ein Bild und eure Gedanken. Was haltet ihr von meinen?

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto.
( Abmelden / 
Ändern )

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto.
( Abmelden / 
Ändern )

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto.
( Abmelden / 
Ändern )

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto.
( Abmelden / 
Ändern )

Verbinde mit %s

Klicken, um den Originaltext zu sehen

Email

Passwort


“آینده در دستان شماست

زیبایی هایی که هنوز ندیده اید

میکس فوق العاده زیبا از آهنگ دل را ببین با صدای علیرضا افتخاری و سفر های مقام معظم رهبری به شهر های مخطلف کشور (زاهدان-زنجان-بم) که چیز پر مغز و قشنگی از آب در آمده حتماً ببینید…

متن و ترجمه آهنگ closer to the edge

موسسه تدوین آثار و نشر اخلاقیات شهدای شهرستان زرند

مداحی مهدی اکبری کاش بودی کرببلا برادر بی حرمم حسن جان

در آپارات شما قادر خواهید بود ویدئوهای خود را با دیگران به اشتراک بگذارید و از اخبار رویدادها اطلاع پیدا کنید.

آرشیو هزاران فیلم وسریال ایرانی و خارجی

آرشیو انیمیشن و فیلم های مناسب برای کودکان

مسئولیت محتوای ویدئوها و هرگونه پاسخگویی به ادعاهای مطروحه توسط اشخاص حقیقی
و حقوقی با منتشر کننده است و آپارات هیچگونه مسئولیتی نسبت به آن ندارد.

Thirty Seconds to Mars (commonly stylized as 30 Seconds to Mars) is an American rock band from Los Angeles, California, formed in 1998. The band consists of brothers Jared Leto (lead vocals, guitar, bass, keyboards) and Shannon Leto (drums, percussion). During the course of its existence, it has undergone various line-up changes.

The band’s debut album, 30 Seconds to Mars (2002), was produced by Bob Ezrin and released to positive reviews but only to limited commercial success. The band achieved worldwide fame with the release of its second album A Beautiful Lie (2005), which received multiple certifications all over the world. Its next release, This Is War (2009), showed a dramatic evolution in the band’s musical style, as it incorporated experimental music as well as eclectic influences. The recording process of the album was marked by a legal dispute with record label EMI that eventually became the subject of the documentary film Artifact (2012). Thirty Seconds to Mars then moved to Universal Music and released the fourth album, Love, Lust, Faith and Dreams (2013), to critical and commercial success. It was followed by America (2018), which polarized critics upon release.

As of September 2014, the band had sold over 15 million albums worldwide.[1] Thirty Seconds to Mars has consistently enjoyed sold out tours and numerous headlining festival slots. The band is noted for its energetic live performances and for fusing elements from a wide variety of genres, through its use of philosophical and spiritual lyrics, concept albums, and experimental music.[2] Thirty Seconds to Mars has received several awards and accolades throughout its career, including a Guinness World Record, and has been included in the Kerrang! list of best artists of the 2000s.[3]

Thirty Seconds to Mars started in 1998 in Los Angeles, California, as a collaboration between brothers Jared Leto and Shannon Leto, who had been playing music together since their childhood.[4] The duo later expanded to a four-piece when they added guitarist Solon Bixler and bassist Matt Wachter to the line-up. Additional guitarist Kevin Drake, who first auditioned for the position of bassist, also joined the band as a touring musician. The band played its first concerts under different names, before finally settling on the name “Thirty Seconds to Mars”, which was taken from a rare manuscript titled Argus Apocraphex.[5] Jared Leto described the name as “a reference, a rough translation from the book. I think the idea is interesting, it’s a metaphor for the future,” he explained. “Thirty seconds to Mars—the fact that we’re so close to something that’s not a tangible idea. Also Mars being the God of War makes it really interesting, as well. You could substitute that in there, but what’s important for my brother and I, is that it be imaginative and really represent the sound of our music in as unique a way as possible.”[6] He described it as a name that “works on several different levels, a phrase that is lyrical, suggestive, cinematic, and filled with immediacy.”[7] When Thirty Seconds to Mars first started, Jared Leto did not allow his vocation as a Hollywood actor to be used in promotion of the band.[8]

متن و ترجمه آهنگ closer to the edge

By 1998, the group performed gigs at small American venues and clubs. Their eponymous debut album had been in the works for a couple of years, with Leto writing the majority of the songs. During this period, the band recorded demo tracks such as “Valhalla” and “Revolution”, or “Jupiter” and “Hero”, which later appeared on the band’s debut album as “Fallen” and “Year Zero” respectively, but also “Buddha for Mary”.[7] Their work led to a number of record labels being interested in signing Thirty Seconds to Mars, which eventually signed to Immortal Records.[9] In 1999, Virgin Records entered into the contract.[10]

Thirty Seconds to Mars retreated to the isolation of Wyoming’s countryside in 2001 to record their debut album, working with Bob Ezrin and Brian Virtue. They contacted Ezrin because they grew up listening to his work with Pink Floyd, Kiss and Alice Cooper and they felt he was the only one who could help them capture the size and scope of what they wanted to accomplish on their debut recording.[7] The band chose an empty warehouse lot on 15,000 acres, striving for the precise location that would enhance their sound.[11] Even before the album was released, Puddle of Mudd invited Thirty Seconds to Mars to open a six-week tour for them in the spring of 2002.[12] The band later embarked on a North American tour to support Incubus and began a club tour in August.[13]

The band released their first studio album, 30 Seconds to Mars, on August 27, 2002 in the United States through Immortal and Virgin. Jared Leto described the record as a concept album that focuses on human struggle and self-determination, in which otherworldly elements and conceptual ideas are used to illustrate a truthful personal situation.[7] The album reached number 107 on the US Billboard 200 and number one on the US Top Heatseekers, selling 121,000 copies in the United States.[14][15] It was preceded by the single “Capricorn (A Brand New Name)”, which peaked at number 31 on the US Mainstream Rock chart.[14] Upon its release, 30 Seconds to Mars was met with mostly positive reviews;[16] music critic Megan O’Toole felt that the band has “managed to carve out a unique niche for themselves in the rock realm.”[17] The album was a slow-burning success, and eventually sold two million copies worldwide as of March 2011.[18]

In October 2002, the band toured with I Mother Earth and Billy Talent on MTV Campus Invasion. The following month, Thirty Seconds to Mars made their first appearance on television on Last Call with Carson Daly and opened concerts for Our Lady Peace and Sevendust. Released in 2003, “Edge of the Earth” became the second single from the album. In early 2003, Bixler left the band due to issues primarily related to touring. He was later replaced by Tomo Miličević, who successfully auditioned for the part of guitarist.[19] The band later went on tour with Chevelle, Trust Company, and Pacifier, and took a slot on the 2003 Lollapalooza tour.[20]

Thirty Seconds to Mars returned to the studio in March 2004 to begin working on their second album A Beautiful Lie, with Josh Abraham producing.[21] During the recording process, the band traveled to four different continents to accommodate Jared Leto’s acting career. A Beautiful Lie was notably different from the band’s debut album, from both musical and lyrical aspect. “On the first record I created a world, then hid behind it,” Leto said. “With A Beautiful Lie, it was time to take a more personal and less cerebral approach. Although this record is still full of conceptual elements and thematic ideas it is ultimately much more wrapped around the heart than the head. It’s about brutal honesty, growth, change. It’s an incredibly intimate look into a life that is in the crossroads. A raw emotional journey. A story of life, love, death, pain, joy, and passion. Of what it is to be human.”[22]

A Beautiful Lie was released on August 30, 2005 in the United States. It has since been certified platinum by the Recording Industry Association of America (RIAA), and has reached platinum and gold status in several countries, with a sales total of over four million.[16] Its lead single, “Attack”, made its radio debut on June 6, 2005 and became the most added track on American modern rock radio during its first week of release.[23] During 2005, Thirty Seconds to Mars went on tour with Chevelle, Audioslave and The Used. The group embarked on their first headlining tour Forever Night, Never Day in March 2006. At the same time, the band released the album’s second single, “The Kill”, which set a record for the longest-running hit in the history of the US Modern Rock chart when it remained on the national chart for more than 50 weeks, following its number three peak in 2006.[24] Its music video, directed by Jared Leto under the pseudonym of Bartholomew Cubbins, received a largely positive response and numerous accolades, including an MTV Video Music Award.[25]

In October 2006, the band began their Welcome to the Universe Tour, sponsored by MTV2, and were supported by Head Automatica, The Receiving End of Sirens, Cobra Starship, and several other bands including Street Drum Corps. The third single from the album, “From Yesterday”, was released in November 2006 and became the band’s first number one on the Billboard’s Modern Rock Tracks.[26] Jared Leto directed a short film for the single, which became the first ever American music video shot in the People’s Republic of China in its entirety.[27] A Beautiful Lie was released in Europe in February 2007. During the year, Thirty Seconds to Mars toured extensively throughout Europe and played at several major festivals, including Roskilde, Pinkpop, Rock am Ring, and Download. In March 2007, Matt Wachter left the group to spend more time with his family and was replaced by Tim Kelleher, performing live only.[28]

On November 1, 2007, Thirty Seconds to Mars won an MTV Europe Music Award in the category of Best Rock.[29] The band also received the Kerrang! Award for Best Single in two consecutive years for “The Kill” and “From Yesterday” in 2007 and 2008, respectively.[30][31] The album’s title track, “A Beautiful Lie”, was released as the fourth single in North America and selected European countries. Its music video was filmed 200 miles north of the Arctic Circle in Greenland, and proceeds from the sales benefited the Natural Resources Defense Council.[32] At the 2008 MTV Europe Music Awards on November 6, Thirty Seconds to Mars earned their second Best Rock and Best Video for “A Beautiful Lie”.[33]

Thirty Seconds to Mars began recording their third studio album This Is War in August 2008.[34] To produce the record, the band worked with Flood and Steve Lillywhite. Thirty Seconds to Mars had attempted to sign with a new label after the A Beautiful Lie tour, prompting EMI (the parent label of Virgin) to file a lawsuit for $30 million. EMI claimed that the band had failed to produce three of the five records they were obligated to deliver under their 1999 contract, which Virgin entered into with the now-defunct Immortal Records.[35] Jared Leto responded to some of the claims in the suit stating “under California law, where we live and signed our deal, one cannot be bound to a contract for more than seven years.” Thirty Seconds to Mars had been contracted for nine years, so the band decided to exercise their “legal right to terminate our old, out-of-date contract, which, according to the law is null and void.”[36]

After nearly a year of the lawsuit battle, the band announced on April 28, 2009, that the case had been settled.[37] The suit was resolved following a defense based on a contract case involving actress Olivia de Havilland decades before. Leto explained, “The California Appeals Court ruled that no service contract in California is valid after seven years, and it became known as the De Havilland Law after she used it to get out of her contract with Warner Bros.”[38] Thirty Seconds to Mars then signed a new contract with EMI.[37] Leto said the band had resolved their differences with EMI and the decision had been made because of “the willingness and enthusiasm by EMI to address our major concerns and issues, [and] the opportunity to return to work with a team so committed and passionate about Thirty Seconds to Mars.”[39]

In a bid to involve their fans for This Is War, Thirty Seconds to Mars held an event, called The Summit, at the Avalon Club in Los Angeles, where they invited fans to provide backing vocals and percussion.[40] After the success of the initial Summit, the group repeated the event in eight countries and extended it digitally.[41] The band also invited fans to submit close-up shots of their faces in order to make 2,000 different individual covers for the album.[42] Leto described This Is War as a record about survival: “It was a two-year creative battle that was ferocious and tough but creatively rewarding, and all of those adverse elements, in hindsight, made us stronger and made the record stronger.”[43]

Although the release date was changed many times, This Is War was eventually released in December 2009. The album reached the top ten of several national album charts and entered the Billboard 200 at number 18, with first-week sales of 67,000 in the United States.[44] Its first two singles, “Kings and Queens” and “This Is War”, reached the number-one spot on the US Alternative Songs chart.[45] After a promotional tour in winter 2009, Thirty Seconds to Mars embarked on their Into the Wild Tour in February 2010.[46]

At the 2010 MTV Video Music Awards, “Kings and Queens” received four nominations, including Video of the Year and Best Direction, and went on to win Best Rock Video.[47] The album’s third single, “Closer to the Edge”, was the 2010 best-selling rock single in the United Kingdom, topping the UK Rock Chart for eight consecutive weeks.[48][49] Thirty Seconds to Mars collaborated with rapper Kanye West on the song “Hurricane”, which was released on the deluxe edition of This Is War and became the album’s fourth single in some countries. On November 7, Thirty Seconds to Mars and West performed “Hurricane” at the 2010 MTV Europe Music Awards at the Puerta de Alcalá in Madrid, where the band also received their third Best Rock.[50] On May 13, 2011, Thirty Seconds to Mars recorded a performance for the television program MTV Unplugged.[51] They performed with musicians from the Vitamin String Quartet and invited a gospel choir to join the group for a rendition of U2’s song “Where the Streets Have No Name”.[52]

A Songkick study indicated that, based on quantity of tour dates, Thirty Seconds to Mars was among the hardest-working touring artists in 2010.[53] On October 16, 2011, it was announced that the band would enter the Guinness World Records for most live shows during a single album cycle, with 300 shows.[54] The 300th show, called Tribus Centum Numerarae, took place on December 7, 2011 at the Hammerstein Ballroom in New York City and was followed by a special series of shows which marked the end of the Into the Wild Tour.[54]

Thirty Seconds to Mars took a break from touring in 2012 and spent most of the year recording their fourth album, entitled Love, Lust, Faith and Dreams.[55] The album was produced by Jared Leto with previous collaborator Steve Lillywhite. Leto said that the band took a new direction with Love, Lust, Faith and Dreams. He explained that the album “is more than an evolution, it’s a brand new beginning. Creatively, we’ve gone to an entirely new place, which is exciting, unexpected, and incredibly inspiring.”[56] In September 2012, Artifact, a documentary about the band’s legal battle against the record label EMI and the making of This Is War, premiered at the Toronto International Film Festival and won the People’s Choice Documentary Award.[57]

Thirty Seconds to Mars released Love, Lust, Faith and Dreams on May 21, 2013, through Universal in the United States. The album received generally positive reviews and reached the top ten in more than fifteen countries, including the United Kingdom and the United States.[63] The band began their Love, Lust, Faith and Dreams Tour in June, which included festival dates at Rock Werchter, Pinkpop, Rock in Rio, and Rock am Ring. The second single from the album, “Do or Die”, achieved a level of play on modern rock radio, while “City of Angels”, the third single, was released to rave reviews from critics and eventually reached number eight on the Alternative Songs chart in the US.[62][64] At the 2013 MTV Video Music Awards, held on August 25, “Up in the Air” won the award for Best Rock Video.[65]

Thirty Seconds to Mars announced on April 25, 2014 that they have parted from Virgin Records after tumultuous years with the label, with Leto telling Billboard, “We’re free and clear and excited about the future. It’s the most wonderful place to be.”[66] In August 2014, the group embarked on a double-headline tour, dubbed the Carnivores Tour, with American rock band Linkin Park, visiting arenas and stadiums throughout North America.[67] Thirty Seconds to Mars then launched a music festival called Camp Mars. The first edition took place in Malibu, California, in August 2015 and included a series of activities in a semi-rustic setting and several DJ sets.[68]

On November 3, 2015, it was announced that Thirty Seconds to Mars are working on their fifth studio album.[69] In August 2016, the band revealed to have signed to Interscope Records.[70] The group later unveiled that they would embark on a North American tour with Muse and PVRIS, which took take place from May to September 2017.[71] In August 2017, “Walk on Water” was announced as the lead single from the band’s fifth album.[72] Thirty Seconds to Mars then performed the song at the 2017 MTV Video Music Awards featuring special guest Travis Scott. During the ceremony, Jared Leto received media attention for his tribute to musicians Chester Bennington and Chris Cornell, who both died earlier that year.[73]

On January 25, 2018, Thirty Seconds to Mars released “Dangerous Night” as the second single from their upcoming fifth studio album.[74] In February 2018, the band officially announced the Monolith Tour with Walk the Moon, Misterwives, K. Flay, Joywave, and Welshly Arms. Thirty Seconds to Mars later confirmed America as title of their fifth album, which was released on April 6, 2018. The album received polarizing reviews from critics and debuted at number two on the Billboard 200, becoming the band’s highest entry on the chart.[75] America also reached the top ten in seventeen other countries, including number one in Germany and Austria.[76]

During the first leg of the Monolith Tour, it was announced that Miličević would be taking a break from touring due to personal matters. On June 11, 2018, he officially announced his departure from the band.[77]

The style of the band’s first studio album combined progressive metal and space rock with influences and elements from electronica, utilizing programming and synthesizers.[78][79] Ryan Rayhill from Blender described the album as a “high-minded space opera of epic scope befitting prog-rock prototypes Rush,” and wrote that Thirty Seconds to Mars “emerged with an eponymous debut that sounds like Tool on The Dark Side of the Moon,” referring to the 1973 album by Pink Floyd.[80]

Whereas the eponymous concept album’s lyrics focus on human struggle and self-determination, A Beautiful Lie’s lyrics are more personal and the music introduces screaming vocals.[22] The transformation that resonates throughout the album reflects the personal and artistic changes experienced by the band members before and during the creation of the record.[81] The album widened the band’s sound by combining elements from progressive rock, hard rock and emo.[82][83][84] Such alternative rock style has been compared to bands like The Cure, U2 and The Smashing Pumpkins.[22][85]

Their third release This Is War was described as “an extremely progressive rock sound with killer choruses,” drawing inspirations from experimental Pink Floyd to melodic M83.[86] Chris Harris from Rolling Stone considered it “an ambitious collection of experimental rock” shaped by the band’s personal struggles and legal battle with their record label.[43] Stephen Thomas Erlewine of AllMusic acknowledged the band’s progression, referring to the overall style of the record as a mixture of synth rock, heavy metal, and progressive rock.[87]

In Love, Lust, Faith and Dreams the band experimented with different instruments and drew influences from a wider and more varied range of styles.[88] The album mixes experimental instrumentation with elements both symphonic and electronic, and the music introduces a minimalist approach full of ethereal sonics.[88][89][90] The record carries the concept album format of This Is War and expands the spectrum to revolve around the themes after which it is named.[88]

Thirty Seconds to Mars launched a website, called abeautifullie.org, to provide information about environmental issues and ways to participate in environmental activities.[91] People can make donations through the site to support the Natural Resources Defense Council.[91] In 2006, Jared Leto created the cover art for The 97X Green Room: Volume 2, a compilation of live music that includes a Thirty Seconds to Mars song, which proceeds from the sales benefited The Nature Conservancy.[92] During their Welcome to the Universe Tour, the group worked to develop strategies that would minimize fuel consumption to offset the impact that the tour would have had on the environment.[93]

In June 2008, the band joined Habitat for Humanity to work on a home being repaired and renovated through the Greater Los Angeles Area’s “A Brush With Kindness” programme.[94] In advance of the build, the band organized an auction of “build slots” to give fans the opportunity to volunteer alongside them. In less than a week, six extra workers were enlisted and over $10,000 was raised to fund additional Habitat for Humanity projects.[94] Thirty Seconds to Mars fans, termed as the Echelon, started several philanthropic organizations and projects with the purpose of supporting various charities and humanitarian causes.[95]

After the 2010 Haiti earthquake, Thirty Seconds to Mars raised $100,100 for Haitian relief through a charity auction.[96] The band has also supported the Haitian population through the Echelon project “House for Haiti” and Hope For Haiti Now telethon special.[96] The group auctioned a quantity of items raising funds to help the Red Cross assist people affected by the 2011 Tōhoku earthquake and tsunami.[97] The band contributed one dollar per concert ticket sold on the Carnivores Tour to the charity Music for Relief to support disaster relief and programs to protect and restore the environment.[98]

Current members

Former members


Current touring musicians

Former touring musicians


متن و ترجمه آهنگ closer to the edge
متن و ترجمه آهنگ closer to the edge
9

ترجمه و متن آهنگ closer

ترجمه و متن آهنگ closer
ترجمه و متن آهنگ closer

We care about your feelings

 

ترجمه آهنگ Closer – The chainsmokers از آلبوم Collage EP.

 

Hey, I was doing just fine before I met you

ترجمه و متن آهنگ closer

هی ، قبل از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ رو ﺑﺒﯿﻨﻢ داﺷﺘﻢ ﺧﻮب ﮐﺎرم رو ﻣﯽ ﮐﺮدم

okay I’m but issue an that’s and much too drink I

من ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺸﺮوب ﻣﯿﺨﻮرم، اﯾﻨﻢ ﯾﻪ ﻣﺸﮑﻠﯿﻪ اﻣﺎ ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻮﺑﻪ

(منظورش مشکلات شخصیه)

Hey, you tell your friends it was nice to meet them

هی ، به دوﺳﺖ ھﺎت ﺑﮕﻮ از دﯾﺪﻧﺸﻮن ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪم

But I hope I never see them again

اما امیدوارم دﯾﮕﻪ ھﺮﮔﺰ اوﻧﮫﺎ رو ﻧﺒﯿﻨﻢ

(ﺣﺎﻻ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﺷﻮن ﺗﻤﻮم ﺷﺪه ھﯿﭻ ﻋﻼﻗﻪ ی ﻧﺪاره دوﺳﺘﺎی اون رو ﺑﺒﯿﻨﻪ

چون دﯾﺪن دوﺳﺘﮫﺎش اون رو ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﻮﻗﻌﯽ ﻣﯿﻨﺪازه ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻢ دﯾﮕﻪ ﺑﻮدن)

[Pre-Chorus: Andrew Taggart]

I know it breaks your heart

میدونم ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻠﺒﺖ رو میشکونه

Moved to the city in a broke down car

که با ﯾﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻗﺪﯾﻤﯽ و داﻏﻮن ﺑﻪ ﺷﮫﺮ رﻓﺘﯽ

(ﺟﻠﻮﺗﺮ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯿﺪم)

And four years, no calls

چهار سال ، هیچ تماسی (باهم نداشتیم)

Now you’re looking pretty in a hotel bar

الان (ﺑﻌﺪ از ﭼﮫﺎر ﺳﺎل) ﺗﻮی ﺑﺎر ھﺘﻞ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﯽ

(ﺑﻌﺪ از ﭼﮫﺎر ﺳﺎل دﺧﺘﺮه رو ﺗﻮی ﺑﺎر ھﺘﻞ دﯾﺪه)

And I-I-I can’t stop, No, I-I-I can’t stop

و ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺸﻢ، ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺸﻢ

(ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﺟﻠﻮی ﺧﻮدم رو ﺑﮕﯿﺮم و داره ﻣﯿﮕﻪ

نمی ﺗﻮﻧﻪ ﺟﻠﻮی ﺧﻮدش رو ﺑﮕﯿﺮه و ﺑﺎ دﺧﺘﺮه ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﻨﻪ)

 

[Chorus: Andrew Taggart]

So baby pull me closer

پس ﻋﺰﯾﺰم ﻣﻦ رو ﺑﻪ ﺧﻮدت ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﮐﻦ (ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻐﻞ ﮐﻦ)

In the backseat of your Rover

روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﺷﯿﻦ rover ت

(ﻣﺎﺷﯿﻦ land rover)

That I know you can’t afford

که میدونم از عهد ش برنمیای ( خودت نخریدیش)

Bite that tattoo on your shoulder

ترجمه و متن آهنگ closer

میخوام اون ﺗﺘﻮی روی ﺷﻮﻧﻪ ت رو ﮔﺎز ﺑﮕﯿﺮم

(ﻣﻨﻈﻮرش ﺗﺘﻮی روش ﺷﻮﻧﻪ ھﺎی ھﺎﻟﺰی ھﺴﺖ ﭼﯿﺰی

ھﻢ ﮐﻪ گاز ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻮﻧﻪ ﯾﺎ ھﺮﺟﺎی دﯾﮕﻪ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﺟﻦ*ﺳﯽ داره)

Pull the sheets right off the corner of the mattress

ملافه ها رو ﮐﻨﺎر ﺑﺰن از ﮔﻮﺷﻪ ﺗﺸﮑﯽ ﮐﻪ

That you stole from your roommate back in Boulder

از هم اﺗﺎﻗﯽ ت ﺗﻮی ﺑﻮﻟﺪر (داﻧﺸﮕﺎه ﺑﭽﻪ ﭘﻮﻟﺪراھﺎ) دزدﯾﺪه ﺑﻮدی

(ﯾﮑﻢ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺨﻮﻧﯿﺪ اﯾﻨﺠﺎش رو ﻣﻨﻈﻮرش از دزدﯾﻦ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ

ﮐﻪ ﭼﯿﺰی رو ﯾﻮاﺷﮑﯽ ازش ﺳﺮﻗﺖ ﮐﺮده ﻣﻨﻈﻮرش اﯾﻨﻪ اون ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺗﻮی داﻧﺸﮕﺎه

بولدر ھﻢ اﺗﺎﻗﯽ بودن ﺗﺸﮏ ﭘﺴﺮه رو ﺑﺎ ﺧﻮدش ﺑﺮده و روی ﺗﺸﮑﺶ ﻣﻼﻓﻪ

کشیده، اﻻن ھﻢ داره ﺑﻪ دﺧﺘﺮه ﻣﯿﮕﻪ ﻣﻼﻓﻪ ھﺎ رو ﺑﻌﺪ از ﭼﮫﺎر ﺳﺎل از روی

تشک ﻣﻦ ﺑﺮدار ﺗﺎ ﻣﺜﻞ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ھﻢ اﺗﺎﻗﯽ ﺑﻮدﯾﻢ روش کارای ﺧﺎک ﺑﺮ ﺳﺮی ﮐﻨﯿﻢ :))) )

We ain’t ever getting older

ما آﺻﻼ ﺑﺰرگ ﻧﺸﺪﯾﻢ

(دو ﺟﻮر ﻣﯿﺸﻪ ﻣﻌﻨﯽ ش ﮐﺮد ﯾﮑﯿﺶ اﯾﻨﮑﻪ ھﻨﻮزم ﻣﺜﻞ اون ﻣﻮﻗﻊ ﺟﻮون و زﯾﺒﺎ ھﺴﺘﻦ

دوﻣﯽ ش ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ھﻤﻮن رﻓﺘﺎر ﺑﭽﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻗﺪﯾﻢ رو دارن)

[Post-Chorus: Andrew Taggart]

We ain’t ever getting older

ما اﺻﻼ ﺑﺰرگ ﻧﺸﺪﯾﻢ

تکرار

 

 

[Verse 2: Halsey]

You look as good as the day I met you

تو ھﻨﻮزم ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ اون روزی (اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر) ھﺴﺘﯽ ﮐﻪ دﯾﺪﻣﺖ

I forget just why I left you, I was insane

یادم ﻧﻤﯿﺎد ﭼﺮا ﺗﺮﮐﺖ ﮐﺮدم، ﻣﻦ دﯾﻮوﻧﻪ ﺑﻮدم

(دﺧﺘﺮه داره ﻣﯿﮕﻪ ﭘﺸﯿﻤﻮن ھﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺴﺮه رو ﺗﺮک ﮐﺮده)

Stay and play that Blink-182 song

بمون و آهنگ Blink 182 رو پلی کن

That we beat to death in Tucson, okay

که توی توکسان ازش خسته شدیم

(ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻪ ﮐﺎری رو اﯾﻨﻘﺪر ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯽ ﮐﻪ از ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﯿﺎﻓﺘﻪ

اینجا ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻪ آھﻨﮕﯽ رو انقدر ﮔﻮش ﮐﻨﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﻪ ازش ﺧﺴﺘﻪ ﺑﺸﯽ)

[Pre-Chorus: Halsey]

I know it breaks your heart

میدونم که این قلب رو میشکنه

Moved to the city in a broke down car

که با یه ماشین قدیمی و داغون به شهر رفتی

And four years, no calls

و ﭼﮫﺎر ﺳﺎل، ھﯿﭻ ﺗﻤﺎﺳﯽ

Now you’re looking pretty in a hotel bar

الان توی بار هتل خیلی زیبا به نظر میرسی

And I-I-I can’t stop, No, I-I-I can’t stop

و نمیتونم متوقف بشم، نمیتونم متوقف بشم

So baby pull me closer

پس ﻋﺰﯾﺰم ﻣﻦ رو ﺑﻪ ﺧﻮدت ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﮐﻦ (ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻐﻞ ﮐﻦ)

In the backseat of your Rover

روی صندلی عقب ماشین لند روورت

That I know you can’t afford

که ﻣﯿﺪوﻧﻢ از ﻋﮫﺪه ش ﺑﺮ ﻧﻤﯿﺎی (ﺧﻮدت ﻧﺨﺮﯾﺪی)

Bite that tattoo on your shoulder

میخوام اون ﺗﺘﻮی روی ﺷﻮﻧﻪ ت رو ﮔﺎز ﺑﮕﯿﺮم

Pull the sheets right off the corner of the mattress

ملاﻓﻪ ھﺎ رو ﮐﻨﺎر ﺑﺰن از ﮔﻮﺷﻪ ﺗﺸﮑﯽ ﮐﻪ

That you stole from your roommate back in Boulder

از هم اتاقیت توی بولدر دزدیده بودی

We ain’t ever getting older

ما اﺻﻼ ﺑﺰرگ ﻧﺸﺪﯾﻢ

 

We ain’t ever getting older

ما اﺻﻼ ﺑﺰرگ ﻧﺸﺪﯾﻢ

تکرار

So baby pull me closer

پس ﻋﺰﯾﺰم ﻣﻦ رو ﺑﻪ ﺧﻮدت ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﮐﻦ (ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻐﻞ ﮐﻦ)

In the backseat of your Rover

روی صندلی عقب ماشین لند روورت

That I know you can’t afford

که ﻣﯿﺪوﻧﻢ از ﻋﮫﺪه ش ﺑﺮ ﻧﻤﯿﺎی (ﺧﻮدت ﻧﺨﺮﯾﺪی)

Bite that tattoo on your shoulder

میخوام اون ﺗﺘﻮی روی ﺷﻮﻧﻪ ت رو ﮔﺎز ﺑﮕﯿﺮم

Pull the sheets right off the corner of the mattress

ملاﻓﻪ ھﺎ رو ﮐﻨﺎر ﺑﺰن از ﮔﻮﺷﻪ ﺗﺸﮑﯽ ﮐﻪ

That you stole from your roommate back in Boulder

از هم اتاقیت توی بولدر دزدیده بودی

We ain’t ever getting older

ما اﺻﻼ ﺑﺰرگ ﻧﺸﺪﯾﻢ

We ain’t ever getting older

ما اﺻﻼ ﺑﺰرگ ﻧﺸﺪﯾﻢ

۱۰تکرار

 

 

 

Copied with permission from a telegram channel called Textunes

 

بیشتر بخوانید:

متن و ترجمه آهنگ Bedroom Floor – Liam Payne

 

 

فیلد های ضروری مشخص شده اند *

دیدگاه

برای دیدگاه بعدی، نام، ایمیل، و وب سایت من را در این مرورگر ذخیره کنید .

ارسال نظر

I don’t remember a moment I tried to forget
هیچ لحظه ای را بیاد نمی آورم که سعی کرده باشم فراموشش کنم
I lost myself, is it better not said
خود را گم کرده ام، یعنی بهترست در موردش حرفی نزنم؟
Now I’m closer to the edge
و حال به پایان دوره ام نزدیک می شوم
It was a thousand to one and a million to two
یک به صد بود و دو در میلیون

Time to go down in flames and I’m taking you
زمان رفتن به اعماق آتش و حال بدستت می آورم
Closer to the edge
به پایان دوره ام نزدیک می شوم
No I’m not saying I’m sorry
نه، نمی گویم که متاسف هستم
One day maybe we’ll make it
شاید روزی از پس آن برآییم

No I’m not saying I’m sorry
نه، نمی گویم که متاسف هستم
One day maybe we’ll meet again
No no no no
شاید روزی باز همدیگر را ملاقات کنیم
Can you imagine a time when the truth ran free
میتوانی زمانی را تصور کنی که حقیقت ازاد باشد
The birth of a sun, the death of a dream
تولد خورشید و مرگ آرزویی را

Closer to the edge
به پایان دوره ام نزدیک می شوم
This never ending story paid for with pride and fate
این داستان پایان ناپذیر با سرنوشت و غرور بدست آمده است
We all fall short of glory
و ما بویی از افتخار نبرده ایم
Lost in our fate
و در سرنوشت گم گشته ایم

No I’m not saying I’m sorry
نه، نمی گویم که متاسف هستم
One day maybe we’ll make it
شاید روزی از پس آن برآییم
No I’m not saying I’m sorry
نه، نمی گویم که متاسف هستم
One day maybe we’ll meet again
No no no no
شاید روزی باز همدیگر را ملاقات کنیم
ترجمه و متن آهنگ closer

No no no no
I will never forget
هرگز فراموش نخواهم کرد
No no
I will never regret
هرگز فراموش نخواهم کرد
No no
I will live my life
به زندگیم ادامه خواهم داد
No no no no
I will never forget
هرگز فراموش نخواهم کرد

No no
I will never regret
هرگز فراموش نخواهم کرد
No no
I will live my life
به زندگیم ادامه خواهم داد
No I’m not saying I’m sorry
نه، نمی گویم که متاسف هستم
One day maybe we’ll make it
شاید روزی از پس آن برآییم

No I’m not saying I’m sorry
نه، نمی گویم که متاسف هستم
One day maybe we’ll meet again
No no no no
شاید روزی باز همدیگر را ملاقات کنیم
Closer to the edge
به پایان دوره ام نزدیک می شوم
Closer to the edge
No no no no
به پایان دوره ام نزدیک می شوم
Closer to the edge
به پایان دوره ام نزدیک می شوم
Closer to the edge
No no no no
به پایان دوره ام نزدیک می شوم
Closer to the edge
به پایان دوره ام نزدیک می شوم

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

نام

ایمیل

خرید گیفت کارت و لایسنس
(function(d) { var id = ‘click_sabavision_’ + ~~(Math.random() * 999999), url = location.protocol + ‘//click.sabavision.com/get_camp.php?id=90643,90642 d.write(‘

ترجمه و متن آهنگ closer
ترجمه و متن آهنگ closer
9

متن و ترجمه اهنگ closer

متن و ترجمه اهنگ closer
متن و ترجمه اهنگ closer

We care about your feelings

 

ترجمه آهنگ Closer – The chainsmokers از آلبوم Collage EP.

 

Hey, I was doing just fine before I met you

متن و ترجمه اهنگ closer

هی ، قبل از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ رو ﺑﺒﯿﻨﻢ داﺷﺘﻢ ﺧﻮب ﮐﺎرم رو ﻣﯽ ﮐﺮدم

okay I’m but issue an that’s and much too drink I

من ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺸﺮوب ﻣﯿﺨﻮرم، اﯾﻨﻢ ﯾﻪ ﻣﺸﮑﻠﯿﻪ اﻣﺎ ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻮﺑﻪ

(منظورش مشکلات شخصیه)

Hey, you tell your friends it was nice to meet them

هی ، به دوﺳﺖ ھﺎت ﺑﮕﻮ از دﯾﺪﻧﺸﻮن ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪم

But I hope I never see them again

اما امیدوارم دﯾﮕﻪ ھﺮﮔﺰ اوﻧﮫﺎ رو ﻧﺒﯿﻨﻢ

(ﺣﺎﻻ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﺷﻮن ﺗﻤﻮم ﺷﺪه ھﯿﭻ ﻋﻼﻗﻪ ی ﻧﺪاره دوﺳﺘﺎی اون رو ﺑﺒﯿﻨﻪ

چون دﯾﺪن دوﺳﺘﮫﺎش اون رو ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﻮﻗﻌﯽ ﻣﯿﻨﺪازه ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻢ دﯾﮕﻪ ﺑﻮدن)

[Pre-Chorus: Andrew Taggart]

I know it breaks your heart

میدونم ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻠﺒﺖ رو میشکونه

Moved to the city in a broke down car

که با ﯾﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻗﺪﯾﻤﯽ و داﻏﻮن ﺑﻪ ﺷﮫﺮ رﻓﺘﯽ

(ﺟﻠﻮﺗﺮ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯿﺪم)

And four years, no calls

چهار سال ، هیچ تماسی (باهم نداشتیم)

Now you’re looking pretty in a hotel bar

الان (ﺑﻌﺪ از ﭼﮫﺎر ﺳﺎل) ﺗﻮی ﺑﺎر ھﺘﻞ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﯽ

(ﺑﻌﺪ از ﭼﮫﺎر ﺳﺎل دﺧﺘﺮه رو ﺗﻮی ﺑﺎر ھﺘﻞ دﯾﺪه)

And I-I-I can’t stop, No, I-I-I can’t stop

و ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺸﻢ، ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺸﻢ

(ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﺟﻠﻮی ﺧﻮدم رو ﺑﮕﯿﺮم و داره ﻣﯿﮕﻪ

نمی ﺗﻮﻧﻪ ﺟﻠﻮی ﺧﻮدش رو ﺑﮕﯿﺮه و ﺑﺎ دﺧﺘﺮه ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﻨﻪ)

 

[Chorus: Andrew Taggart]

So baby pull me closer

پس ﻋﺰﯾﺰم ﻣﻦ رو ﺑﻪ ﺧﻮدت ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﮐﻦ (ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻐﻞ ﮐﻦ)

In the backseat of your Rover

روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﺷﯿﻦ rover ت

(ﻣﺎﺷﯿﻦ land rover)

That I know you can’t afford

که میدونم از عهد ش برنمیای ( خودت نخریدیش)

Bite that tattoo on your shoulder

متن و ترجمه اهنگ closer

میخوام اون ﺗﺘﻮی روی ﺷﻮﻧﻪ ت رو ﮔﺎز ﺑﮕﯿﺮم

(ﻣﻨﻈﻮرش ﺗﺘﻮی روش ﺷﻮﻧﻪ ھﺎی ھﺎﻟﺰی ھﺴﺖ ﭼﯿﺰی

ھﻢ ﮐﻪ گاز ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻮﻧﻪ ﯾﺎ ھﺮﺟﺎی دﯾﮕﻪ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﺟﻦ*ﺳﯽ داره)

Pull the sheets right off the corner of the mattress

ملافه ها رو ﮐﻨﺎر ﺑﺰن از ﮔﻮﺷﻪ ﺗﺸﮑﯽ ﮐﻪ

That you stole from your roommate back in Boulder

از هم اﺗﺎﻗﯽ ت ﺗﻮی ﺑﻮﻟﺪر (داﻧﺸﮕﺎه ﺑﭽﻪ ﭘﻮﻟﺪراھﺎ) دزدﯾﺪه ﺑﻮدی

(ﯾﮑﻢ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺨﻮﻧﯿﺪ اﯾﻨﺠﺎش رو ﻣﻨﻈﻮرش از دزدﯾﻦ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ

ﮐﻪ ﭼﯿﺰی رو ﯾﻮاﺷﮑﯽ ازش ﺳﺮﻗﺖ ﮐﺮده ﻣﻨﻈﻮرش اﯾﻨﻪ اون ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺗﻮی داﻧﺸﮕﺎه

بولدر ھﻢ اﺗﺎﻗﯽ بودن ﺗﺸﮏ ﭘﺴﺮه رو ﺑﺎ ﺧﻮدش ﺑﺮده و روی ﺗﺸﮑﺶ ﻣﻼﻓﻪ

کشیده، اﻻن ھﻢ داره ﺑﻪ دﺧﺘﺮه ﻣﯿﮕﻪ ﻣﻼﻓﻪ ھﺎ رو ﺑﻌﺪ از ﭼﮫﺎر ﺳﺎل از روی

تشک ﻣﻦ ﺑﺮدار ﺗﺎ ﻣﺜﻞ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ھﻢ اﺗﺎﻗﯽ ﺑﻮدﯾﻢ روش کارای ﺧﺎک ﺑﺮ ﺳﺮی ﮐﻨﯿﻢ :))) )

We ain’t ever getting older

ما آﺻﻼ ﺑﺰرگ ﻧﺸﺪﯾﻢ

(دو ﺟﻮر ﻣﯿﺸﻪ ﻣﻌﻨﯽ ش ﮐﺮد ﯾﮑﯿﺶ اﯾﻨﮑﻪ ھﻨﻮزم ﻣﺜﻞ اون ﻣﻮﻗﻊ ﺟﻮون و زﯾﺒﺎ ھﺴﺘﻦ

دوﻣﯽ ش ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ھﻤﻮن رﻓﺘﺎر ﺑﭽﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻗﺪﯾﻢ رو دارن)

[Post-Chorus: Andrew Taggart]

We ain’t ever getting older

ما اﺻﻼ ﺑﺰرگ ﻧﺸﺪﯾﻢ

تکرار

 

 

[Verse 2: Halsey]

You look as good as the day I met you

تو ھﻨﻮزم ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ اون روزی (اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر) ھﺴﺘﯽ ﮐﻪ دﯾﺪﻣﺖ

I forget just why I left you, I was insane

یادم ﻧﻤﯿﺎد ﭼﺮا ﺗﺮﮐﺖ ﮐﺮدم، ﻣﻦ دﯾﻮوﻧﻪ ﺑﻮدم

(دﺧﺘﺮه داره ﻣﯿﮕﻪ ﭘﺸﯿﻤﻮن ھﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺴﺮه رو ﺗﺮک ﮐﺮده)

Stay and play that Blink-182 song

بمون و آهنگ Blink 182 رو پلی کن

That we beat to death in Tucson, okay

که توی توکسان ازش خسته شدیم

(ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻪ ﮐﺎری رو اﯾﻨﻘﺪر ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯽ ﮐﻪ از ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﯿﺎﻓﺘﻪ

اینجا ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻪ آھﻨﮕﯽ رو انقدر ﮔﻮش ﮐﻨﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﻪ ازش ﺧﺴﺘﻪ ﺑﺸﯽ)

[Pre-Chorus: Halsey]

I know it breaks your heart

میدونم که این قلب رو میشکنه

Moved to the city in a broke down car

که با یه ماشین قدیمی و داغون به شهر رفتی

And four years, no calls

و ﭼﮫﺎر ﺳﺎل، ھﯿﭻ ﺗﻤﺎﺳﯽ

Now you’re looking pretty in a hotel bar

الان توی بار هتل خیلی زیبا به نظر میرسی

And I-I-I can’t stop, No, I-I-I can’t stop

و نمیتونم متوقف بشم، نمیتونم متوقف بشم

So baby pull me closer

پس ﻋﺰﯾﺰم ﻣﻦ رو ﺑﻪ ﺧﻮدت ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﮐﻦ (ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻐﻞ ﮐﻦ)

In the backseat of your Rover

روی صندلی عقب ماشین لند روورت

That I know you can’t afford

که ﻣﯿﺪوﻧﻢ از ﻋﮫﺪه ش ﺑﺮ ﻧﻤﯿﺎی (ﺧﻮدت ﻧﺨﺮﯾﺪی)

Bite that tattoo on your shoulder

میخوام اون ﺗﺘﻮی روی ﺷﻮﻧﻪ ت رو ﮔﺎز ﺑﮕﯿﺮم

Pull the sheets right off the corner of the mattress

ملاﻓﻪ ھﺎ رو ﮐﻨﺎر ﺑﺰن از ﮔﻮﺷﻪ ﺗﺸﮑﯽ ﮐﻪ

That you stole from your roommate back in Boulder

از هم اتاقیت توی بولدر دزدیده بودی

We ain’t ever getting older

ما اﺻﻼ ﺑﺰرگ ﻧﺸﺪﯾﻢ

 

We ain’t ever getting older

ما اﺻﻼ ﺑﺰرگ ﻧﺸﺪﯾﻢ

تکرار

So baby pull me closer

پس ﻋﺰﯾﺰم ﻣﻦ رو ﺑﻪ ﺧﻮدت ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﮐﻦ (ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻐﻞ ﮐﻦ)

In the backseat of your Rover

روی صندلی عقب ماشین لند روورت

That I know you can’t afford

که ﻣﯿﺪوﻧﻢ از ﻋﮫﺪه ش ﺑﺮ ﻧﻤﯿﺎی (ﺧﻮدت ﻧﺨﺮﯾﺪی)

Bite that tattoo on your shoulder

میخوام اون ﺗﺘﻮی روی ﺷﻮﻧﻪ ت رو ﮔﺎز ﺑﮕﯿﺮم

Pull the sheets right off the corner of the mattress

ملاﻓﻪ ھﺎ رو ﮐﻨﺎر ﺑﺰن از ﮔﻮﺷﻪ ﺗﺸﮑﯽ ﮐﻪ

That you stole from your roommate back in Boulder

از هم اتاقیت توی بولدر دزدیده بودی

We ain’t ever getting older

ما اﺻﻼ ﺑﺰرگ ﻧﺸﺪﯾﻢ

We ain’t ever getting older

ما اﺻﻼ ﺑﺰرگ ﻧﺸﺪﯾﻢ

۱۰تکرار

 

 

 

Copied with permission from a telegram channel called Textunes

 

بیشتر بخوانید:

متن و ترجمه آهنگ Bedroom Floor – Liam Payne

 

 

فیلد های ضروری مشخص شده اند *

دیدگاه

برای دیدگاه بعدی، نام، ایمیل، و وب سایت من را در این مرورگر ذخیره کنید .

ارسال نظر

متن و ترجمه اهنگ closer
متن و ترجمه اهنگ closer
10

ترجمه متن اهنگ closer

ترجمه متن اهنگ closer
ترجمه متن اهنگ closer

We care about your feelings

 

ترجمه آهنگ Closer – The chainsmokers از آلبوم Collage EP.

 

Hey, I was doing just fine before I met you

ترجمه متن اهنگ closer

هی ، قبل از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ رو ﺑﺒﯿﻨﻢ داﺷﺘﻢ ﺧﻮب ﮐﺎرم رو ﻣﯽ ﮐﺮدم

okay I’m but issue an that’s and much too drink I

من ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺸﺮوب ﻣﯿﺨﻮرم، اﯾﻨﻢ ﯾﻪ ﻣﺸﮑﻠﯿﻪ اﻣﺎ ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻮﺑﻪ

(منظورش مشکلات شخصیه)

Hey, you tell your friends it was nice to meet them

هی ، به دوﺳﺖ ھﺎت ﺑﮕﻮ از دﯾﺪﻧﺸﻮن ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪم

But I hope I never see them again

اما امیدوارم دﯾﮕﻪ ھﺮﮔﺰ اوﻧﮫﺎ رو ﻧﺒﯿﻨﻢ

(ﺣﺎﻻ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﺷﻮن ﺗﻤﻮم ﺷﺪه ھﯿﭻ ﻋﻼﻗﻪ ی ﻧﺪاره دوﺳﺘﺎی اون رو ﺑﺒﯿﻨﻪ

چون دﯾﺪن دوﺳﺘﮫﺎش اون رو ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﻮﻗﻌﯽ ﻣﯿﻨﺪازه ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻢ دﯾﮕﻪ ﺑﻮدن)

[Pre-Chorus: Andrew Taggart]

I know it breaks your heart

میدونم ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻠﺒﺖ رو میشکونه

Moved to the city in a broke down car

که با ﯾﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻗﺪﯾﻤﯽ و داﻏﻮن ﺑﻪ ﺷﮫﺮ رﻓﺘﯽ

(ﺟﻠﻮﺗﺮ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯿﺪم)

And four years, no calls

چهار سال ، هیچ تماسی (باهم نداشتیم)

Now you’re looking pretty in a hotel bar

الان (ﺑﻌﺪ از ﭼﮫﺎر ﺳﺎل) ﺗﻮی ﺑﺎر ھﺘﻞ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﯽ

(ﺑﻌﺪ از ﭼﮫﺎر ﺳﺎل دﺧﺘﺮه رو ﺗﻮی ﺑﺎر ھﺘﻞ دﯾﺪه)

And I-I-I can’t stop, No, I-I-I can’t stop

و ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺸﻢ، ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺸﻢ

(ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﺟﻠﻮی ﺧﻮدم رو ﺑﮕﯿﺮم و داره ﻣﯿﮕﻪ

نمی ﺗﻮﻧﻪ ﺟﻠﻮی ﺧﻮدش رو ﺑﮕﯿﺮه و ﺑﺎ دﺧﺘﺮه ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﻨﻪ)

 

[Chorus: Andrew Taggart]

So baby pull me closer

پس ﻋﺰﯾﺰم ﻣﻦ رو ﺑﻪ ﺧﻮدت ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﮐﻦ (ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻐﻞ ﮐﻦ)

In the backseat of your Rover

روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﺷﯿﻦ rover ت

(ﻣﺎﺷﯿﻦ land rover)

That I know you can’t afford

که میدونم از عهد ش برنمیای ( خودت نخریدیش)

Bite that tattoo on your shoulder

ترجمه متن اهنگ closer

میخوام اون ﺗﺘﻮی روی ﺷﻮﻧﻪ ت رو ﮔﺎز ﺑﮕﯿﺮم

(ﻣﻨﻈﻮرش ﺗﺘﻮی روش ﺷﻮﻧﻪ ھﺎی ھﺎﻟﺰی ھﺴﺖ ﭼﯿﺰی

ھﻢ ﮐﻪ گاز ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻮﻧﻪ ﯾﺎ ھﺮﺟﺎی دﯾﮕﻪ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﺟﻦ*ﺳﯽ داره)

Pull the sheets right off the corner of the mattress

ملافه ها رو ﮐﻨﺎر ﺑﺰن از ﮔﻮﺷﻪ ﺗﺸﮑﯽ ﮐﻪ

That you stole from your roommate back in Boulder

از هم اﺗﺎﻗﯽ ت ﺗﻮی ﺑﻮﻟﺪر (داﻧﺸﮕﺎه ﺑﭽﻪ ﭘﻮﻟﺪراھﺎ) دزدﯾﺪه ﺑﻮدی

(ﯾﮑﻢ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺨﻮﻧﯿﺪ اﯾﻨﺠﺎش رو ﻣﻨﻈﻮرش از دزدﯾﻦ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ

ﮐﻪ ﭼﯿﺰی رو ﯾﻮاﺷﮑﯽ ازش ﺳﺮﻗﺖ ﮐﺮده ﻣﻨﻈﻮرش اﯾﻨﻪ اون ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺗﻮی داﻧﺸﮕﺎه

بولدر ھﻢ اﺗﺎﻗﯽ بودن ﺗﺸﮏ ﭘﺴﺮه رو ﺑﺎ ﺧﻮدش ﺑﺮده و روی ﺗﺸﮑﺶ ﻣﻼﻓﻪ

کشیده، اﻻن ھﻢ داره ﺑﻪ دﺧﺘﺮه ﻣﯿﮕﻪ ﻣﻼﻓﻪ ھﺎ رو ﺑﻌﺪ از ﭼﮫﺎر ﺳﺎل از روی

تشک ﻣﻦ ﺑﺮدار ﺗﺎ ﻣﺜﻞ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ھﻢ اﺗﺎﻗﯽ ﺑﻮدﯾﻢ روش کارای ﺧﺎک ﺑﺮ ﺳﺮی ﮐﻨﯿﻢ :))) )

We ain’t ever getting older

ما آﺻﻼ ﺑﺰرگ ﻧﺸﺪﯾﻢ

(دو ﺟﻮر ﻣﯿﺸﻪ ﻣﻌﻨﯽ ش ﮐﺮد ﯾﮑﯿﺶ اﯾﻨﮑﻪ ھﻨﻮزم ﻣﺜﻞ اون ﻣﻮﻗﻊ ﺟﻮون و زﯾﺒﺎ ھﺴﺘﻦ

دوﻣﯽ ش ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ھﻤﻮن رﻓﺘﺎر ﺑﭽﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻗﺪﯾﻢ رو دارن)

[Post-Chorus: Andrew Taggart]

We ain’t ever getting older

ما اﺻﻼ ﺑﺰرگ ﻧﺸﺪﯾﻢ

تکرار

 

 

[Verse 2: Halsey]

You look as good as the day I met you

تو ھﻨﻮزم ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ اون روزی (اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر) ھﺴﺘﯽ ﮐﻪ دﯾﺪﻣﺖ

I forget just why I left you, I was insane

یادم ﻧﻤﯿﺎد ﭼﺮا ﺗﺮﮐﺖ ﮐﺮدم، ﻣﻦ دﯾﻮوﻧﻪ ﺑﻮدم

(دﺧﺘﺮه داره ﻣﯿﮕﻪ ﭘﺸﯿﻤﻮن ھﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺴﺮه رو ﺗﺮک ﮐﺮده)

Stay and play that Blink-182 song

بمون و آهنگ Blink 182 رو پلی کن

That we beat to death in Tucson, okay

که توی توکسان ازش خسته شدیم

(ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻪ ﮐﺎری رو اﯾﻨﻘﺪر ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯽ ﮐﻪ از ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﯿﺎﻓﺘﻪ

اینجا ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻪ آھﻨﮕﯽ رو انقدر ﮔﻮش ﮐﻨﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﻪ ازش ﺧﺴﺘﻪ ﺑﺸﯽ)

[Pre-Chorus: Halsey]

I know it breaks your heart

میدونم که این قلب رو میشکنه

Moved to the city in a broke down car

که با یه ماشین قدیمی و داغون به شهر رفتی

And four years, no calls

و ﭼﮫﺎر ﺳﺎل، ھﯿﭻ ﺗﻤﺎﺳﯽ

Now you’re looking pretty in a hotel bar

الان توی بار هتل خیلی زیبا به نظر میرسی

And I-I-I can’t stop, No, I-I-I can’t stop

و نمیتونم متوقف بشم، نمیتونم متوقف بشم

So baby pull me closer

پس ﻋﺰﯾﺰم ﻣﻦ رو ﺑﻪ ﺧﻮدت ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﮐﻦ (ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻐﻞ ﮐﻦ)

In the backseat of your Rover

روی صندلی عقب ماشین لند روورت

That I know you can’t afford

که ﻣﯿﺪوﻧﻢ از ﻋﮫﺪه ش ﺑﺮ ﻧﻤﯿﺎی (ﺧﻮدت ﻧﺨﺮﯾﺪی)

Bite that tattoo on your shoulder

میخوام اون ﺗﺘﻮی روی ﺷﻮﻧﻪ ت رو ﮔﺎز ﺑﮕﯿﺮم

Pull the sheets right off the corner of the mattress

ملاﻓﻪ ھﺎ رو ﮐﻨﺎر ﺑﺰن از ﮔﻮﺷﻪ ﺗﺸﮑﯽ ﮐﻪ

That you stole from your roommate back in Boulder

از هم اتاقیت توی بولدر دزدیده بودی

We ain’t ever getting older

ما اﺻﻼ ﺑﺰرگ ﻧﺸﺪﯾﻢ

 

We ain’t ever getting older

ما اﺻﻼ ﺑﺰرگ ﻧﺸﺪﯾﻢ

تکرار

So baby pull me closer

پس ﻋﺰﯾﺰم ﻣﻦ رو ﺑﻪ ﺧﻮدت ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﮐﻦ (ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻐﻞ ﮐﻦ)

In the backseat of your Rover

روی صندلی عقب ماشین لند روورت

That I know you can’t afford

که ﻣﯿﺪوﻧﻢ از ﻋﮫﺪه ش ﺑﺮ ﻧﻤﯿﺎی (ﺧﻮدت ﻧﺨﺮﯾﺪی)

Bite that tattoo on your shoulder

میخوام اون ﺗﺘﻮی روی ﺷﻮﻧﻪ ت رو ﮔﺎز ﺑﮕﯿﺮم

Pull the sheets right off the corner of the mattress

ملاﻓﻪ ھﺎ رو ﮐﻨﺎر ﺑﺰن از ﮔﻮﺷﻪ ﺗﺸﮑﯽ ﮐﻪ

That you stole from your roommate back in Boulder

از هم اتاقیت توی بولدر دزدیده بودی

We ain’t ever getting older

ما اﺻﻼ ﺑﺰرگ ﻧﺸﺪﯾﻢ

We ain’t ever getting older

ما اﺻﻼ ﺑﺰرگ ﻧﺸﺪﯾﻢ

۱۰تکرار

 

 

 

Copied with permission from a telegram channel called Textunes

 

بیشتر بخوانید:

متن و ترجمه آهنگ Bedroom Floor – Liam Payne

 

 

فیلد های ضروری مشخص شده اند *

دیدگاه

برای دیدگاه بعدی، نام، ایمیل، و وب سایت من را در این مرورگر ذخیره کنید .

ارسال نظر

Your dream world is a very scary place
دنیای خیالی تو جای بسیار ترسناکیه
your dream world is a very scary place
دنیای خیالی تو جای بسیار ترسناکیه
your dream world is a very scary place
to be trapped
دنیای خیالی تو جای بسیار ترسناکی برای گیر افتادنه
your dream world is a very scary place
دنیای خیالی تو جای بسیار ترسناکیه

your dream world is a very scary place
دنیای خیالی تو جای بسیار ترسناکیه
your dream world is a very scary place
to be trapped inside
دنیای خیالی تو جای بسیار ترسناکیه که درونش گیر بیفتی
to be trapped inside
که درونش گیر بیفتی
to be trapped inside
all your life
که تمام عمرت رو درونش گیر بیفتی

shine in time
بموقع بدرخش
shine in time
بموقع بدرخش
shine in time
بموقع بدرخش
until you find
تا پیدا کنی

your closer
نزدیک ترین
your closer
to the truth
نزدیکترین مکان به حقیقتت
within you
با تو
within you
با تو

within you
is the truth
با تو حقیقت اینست
that your dream world is a very scary place
که دنیای خیالی تو بسیار ترسناکه
that your dream world is a very scary place
که دنیای خیالی تو بسیار ترسناکه
to be trapped inside
دنیای خیالی تو جای بسیار ترسناکیه که درونش گیر بیفتی
ترجمه متن اهنگ closer

to be trapped inside
که درونش گیر بیفتی
to be trapped inside
all your life
که تمام عمرت رو درونش گیر بیفتی
your closer
نزدیک ترین
your closer
نزدیک ترین

your closer
to the truth
نزدیکترین مکان به حقیقتت
within you
با تو
within you
با تو
within you
is the truth
با تو حقیقت اینست

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

نام

ایمیل

خرید گیفت کارت و لایسنس
(function(d) { var id = ‘click_sabavision_’ + ~~(Math.random() * 999999), url = location.protocol + ‘//click.sabavision.com/get_camp.php?id=90643,90642 d.write(‘

ترجمه متن اهنگ closer
ترجمه متن اهنگ closer
10

متن اهنگ closer

متن اهنگ closer
متن اهنگ closer

We care about your feelings

 

ترجمه آهنگ Closer – The chainsmokers از آلبوم Collage EP.

 

Hey, I was doing just fine before I met you

متن اهنگ closer

هی ، قبل از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ رو ﺑﺒﯿﻨﻢ داﺷﺘﻢ ﺧﻮب ﮐﺎرم رو ﻣﯽ ﮐﺮدم

okay I’m but issue an that’s and much too drink I

من ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺸﺮوب ﻣﯿﺨﻮرم، اﯾﻨﻢ ﯾﻪ ﻣﺸﮑﻠﯿﻪ اﻣﺎ ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻮﺑﻪ

(منظورش مشکلات شخصیه)

Hey, you tell your friends it was nice to meet them

هی ، به دوﺳﺖ ھﺎت ﺑﮕﻮ از دﯾﺪﻧﺸﻮن ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪم

But I hope I never see them again

اما امیدوارم دﯾﮕﻪ ھﺮﮔﺰ اوﻧﮫﺎ رو ﻧﺒﯿﻨﻢ

(ﺣﺎﻻ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﺷﻮن ﺗﻤﻮم ﺷﺪه ھﯿﭻ ﻋﻼﻗﻪ ی ﻧﺪاره دوﺳﺘﺎی اون رو ﺑﺒﯿﻨﻪ

چون دﯾﺪن دوﺳﺘﮫﺎش اون رو ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﻮﻗﻌﯽ ﻣﯿﻨﺪازه ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻢ دﯾﮕﻪ ﺑﻮدن)

[Pre-Chorus: Andrew Taggart]

I know it breaks your heart

میدونم ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻠﺒﺖ رو میشکونه

Moved to the city in a broke down car

که با ﯾﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻗﺪﯾﻤﯽ و داﻏﻮن ﺑﻪ ﺷﮫﺮ رﻓﺘﯽ

(ﺟﻠﻮﺗﺮ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯿﺪم)

And four years, no calls

چهار سال ، هیچ تماسی (باهم نداشتیم)

Now you’re looking pretty in a hotel bar

الان (ﺑﻌﺪ از ﭼﮫﺎر ﺳﺎل) ﺗﻮی ﺑﺎر ھﺘﻞ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﯽ

(ﺑﻌﺪ از ﭼﮫﺎر ﺳﺎل دﺧﺘﺮه رو ﺗﻮی ﺑﺎر ھﺘﻞ دﯾﺪه)

And I-I-I can’t stop, No, I-I-I can’t stop

و ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺸﻢ، ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺸﻢ

(ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﺟﻠﻮی ﺧﻮدم رو ﺑﮕﯿﺮم و داره ﻣﯿﮕﻪ

نمی ﺗﻮﻧﻪ ﺟﻠﻮی ﺧﻮدش رو ﺑﮕﯿﺮه و ﺑﺎ دﺧﺘﺮه ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﻨﻪ)

 

[Chorus: Andrew Taggart]

So baby pull me closer

پس ﻋﺰﯾﺰم ﻣﻦ رو ﺑﻪ ﺧﻮدت ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﮐﻦ (ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻐﻞ ﮐﻦ)

In the backseat of your Rover

روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﺷﯿﻦ rover ت

(ﻣﺎﺷﯿﻦ land rover)

That I know you can’t afford

که میدونم از عهد ش برنمیای ( خودت نخریدیش)

Bite that tattoo on your shoulder

متن اهنگ closer

میخوام اون ﺗﺘﻮی روی ﺷﻮﻧﻪ ت رو ﮔﺎز ﺑﮕﯿﺮم

(ﻣﻨﻈﻮرش ﺗﺘﻮی روش ﺷﻮﻧﻪ ھﺎی ھﺎﻟﺰی ھﺴﺖ ﭼﯿﺰی

ھﻢ ﮐﻪ گاز ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻮﻧﻪ ﯾﺎ ھﺮﺟﺎی دﯾﮕﻪ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﺟﻦ*ﺳﯽ داره)

Pull the sheets right off the corner of the mattress

ملافه ها رو ﮐﻨﺎر ﺑﺰن از ﮔﻮﺷﻪ ﺗﺸﮑﯽ ﮐﻪ

That you stole from your roommate back in Boulder

از هم اﺗﺎﻗﯽ ت ﺗﻮی ﺑﻮﻟﺪر (داﻧﺸﮕﺎه ﺑﭽﻪ ﭘﻮﻟﺪراھﺎ) دزدﯾﺪه ﺑﻮدی

(ﯾﮑﻢ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺨﻮﻧﯿﺪ اﯾﻨﺠﺎش رو ﻣﻨﻈﻮرش از دزدﯾﻦ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ

ﮐﻪ ﭼﯿﺰی رو ﯾﻮاﺷﮑﯽ ازش ﺳﺮﻗﺖ ﮐﺮده ﻣﻨﻈﻮرش اﯾﻨﻪ اون ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺗﻮی داﻧﺸﮕﺎه

بولدر ھﻢ اﺗﺎﻗﯽ بودن ﺗﺸﮏ ﭘﺴﺮه رو ﺑﺎ ﺧﻮدش ﺑﺮده و روی ﺗﺸﮑﺶ ﻣﻼﻓﻪ

کشیده، اﻻن ھﻢ داره ﺑﻪ دﺧﺘﺮه ﻣﯿﮕﻪ ﻣﻼﻓﻪ ھﺎ رو ﺑﻌﺪ از ﭼﮫﺎر ﺳﺎل از روی

تشک ﻣﻦ ﺑﺮدار ﺗﺎ ﻣﺜﻞ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ھﻢ اﺗﺎﻗﯽ ﺑﻮدﯾﻢ روش کارای ﺧﺎک ﺑﺮ ﺳﺮی ﮐﻨﯿﻢ :))) )

We ain’t ever getting older

ما آﺻﻼ ﺑﺰرگ ﻧﺸﺪﯾﻢ

(دو ﺟﻮر ﻣﯿﺸﻪ ﻣﻌﻨﯽ ش ﮐﺮد ﯾﮑﯿﺶ اﯾﻨﮑﻪ ھﻨﻮزم ﻣﺜﻞ اون ﻣﻮﻗﻊ ﺟﻮون و زﯾﺒﺎ ھﺴﺘﻦ

دوﻣﯽ ش ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ھﻤﻮن رﻓﺘﺎر ﺑﭽﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻗﺪﯾﻢ رو دارن)

[Post-Chorus: Andrew Taggart]

We ain’t ever getting older

ما اﺻﻼ ﺑﺰرگ ﻧﺸﺪﯾﻢ

تکرار

 

 

[Verse 2: Halsey]

You look as good as the day I met you

تو ھﻨﻮزم ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ اون روزی (اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر) ھﺴﺘﯽ ﮐﻪ دﯾﺪﻣﺖ

I forget just why I left you, I was insane

یادم ﻧﻤﯿﺎد ﭼﺮا ﺗﺮﮐﺖ ﮐﺮدم، ﻣﻦ دﯾﻮوﻧﻪ ﺑﻮدم

(دﺧﺘﺮه داره ﻣﯿﮕﻪ ﭘﺸﯿﻤﻮن ھﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺴﺮه رو ﺗﺮک ﮐﺮده)

Stay and play that Blink-182 song

بمون و آهنگ Blink 182 رو پلی کن

That we beat to death in Tucson, okay

که توی توکسان ازش خسته شدیم

(ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻪ ﮐﺎری رو اﯾﻨﻘﺪر ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯽ ﮐﻪ از ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﯿﺎﻓﺘﻪ

اینجا ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻪ آھﻨﮕﯽ رو انقدر ﮔﻮش ﮐﻨﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﻪ ازش ﺧﺴﺘﻪ ﺑﺸﯽ)

[Pre-Chorus: Halsey]

I know it breaks your heart

میدونم که این قلب رو میشکنه

Moved to the city in a broke down car

که با یه ماشین قدیمی و داغون به شهر رفتی

And four years, no calls

و ﭼﮫﺎر ﺳﺎل، ھﯿﭻ ﺗﻤﺎﺳﯽ

Now you’re looking pretty in a hotel bar

الان توی بار هتل خیلی زیبا به نظر میرسی

And I-I-I can’t stop, No, I-I-I can’t stop

و نمیتونم متوقف بشم، نمیتونم متوقف بشم

So baby pull me closer

پس ﻋﺰﯾﺰم ﻣﻦ رو ﺑﻪ ﺧﻮدت ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﮐﻦ (ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻐﻞ ﮐﻦ)

In the backseat of your Rover

روی صندلی عقب ماشین لند روورت

That I know you can’t afford

که ﻣﯿﺪوﻧﻢ از ﻋﮫﺪه ش ﺑﺮ ﻧﻤﯿﺎی (ﺧﻮدت ﻧﺨﺮﯾﺪی)

Bite that tattoo on your shoulder

میخوام اون ﺗﺘﻮی روی ﺷﻮﻧﻪ ت رو ﮔﺎز ﺑﮕﯿﺮم

Pull the sheets right off the corner of the mattress

ملاﻓﻪ ھﺎ رو ﮐﻨﺎر ﺑﺰن از ﮔﻮﺷﻪ ﺗﺸﮑﯽ ﮐﻪ

That you stole from your roommate back in Boulder

از هم اتاقیت توی بولدر دزدیده بودی

We ain’t ever getting older

ما اﺻﻼ ﺑﺰرگ ﻧﺸﺪﯾﻢ

 

We ain’t ever getting older

ما اﺻﻼ ﺑﺰرگ ﻧﺸﺪﯾﻢ

تکرار

So baby pull me closer

پس ﻋﺰﯾﺰم ﻣﻦ رو ﺑﻪ ﺧﻮدت ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﮐﻦ (ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻐﻞ ﮐﻦ)

In the backseat of your Rover

روی صندلی عقب ماشین لند روورت

That I know you can’t afford

که ﻣﯿﺪوﻧﻢ از ﻋﮫﺪه ش ﺑﺮ ﻧﻤﯿﺎی (ﺧﻮدت ﻧﺨﺮﯾﺪی)

Bite that tattoo on your shoulder

میخوام اون ﺗﺘﻮی روی ﺷﻮﻧﻪ ت رو ﮔﺎز ﺑﮕﯿﺮم

Pull the sheets right off the corner of the mattress

ملاﻓﻪ ھﺎ رو ﮐﻨﺎر ﺑﺰن از ﮔﻮﺷﻪ ﺗﺸﮑﯽ ﮐﻪ

That you stole from your roommate back in Boulder

از هم اتاقیت توی بولدر دزدیده بودی

We ain’t ever getting older

ما اﺻﻼ ﺑﺰرگ ﻧﺸﺪﯾﻢ

We ain’t ever getting older

ما اﺻﻼ ﺑﺰرگ ﻧﺸﺪﯾﻢ

۱۰تکرار

 

 

 

Copied with permission from a telegram channel called Textunes

 

بیشتر بخوانید:

متن و ترجمه آهنگ Bedroom Floor – Liam Payne

 

 

فیلد های ضروری مشخص شده اند *

دیدگاه

برای دیدگاه بعدی، نام، ایمیل، و وب سایت من را در این مرورگر ذخیره کنید .

ارسال نظر

Writer(s): andrew taggart, ashley frangipane, freddy kennett, isaac slade, joseph king, shaun charles frank
Lyrics powered by www.musixmatch.com

Ok


Log dich ein um diese Funktion zu nutzen.


“آینده در دستان شماست

زیبایی هایی که هنوز ندیده اید

میکس فوق العاده زیبا از آهنگ دل را ببین با صدای علیرضا افتخاری و سفر های مقام معظم رهبری به شهر های مخطلف کشور (زاهدان-زنجان-بم) که چیز پر مغز و قشنگی از آب در آمده حتماً ببینید…

متن اهنگ closer

موسسه تدوین آثار و نشر اخلاقیات شهدای شهرستان زرند

مداحی مهدی اکبری کاش بودی کرببلا برادر بی حرمم حسن جان

در آپارات شما قادر خواهید بود ویدئوهای خود را با دیگران به اشتراک بگذارید و از اخبار رویدادها اطلاع پیدا کنید.

آرشیو هزاران فیلم وسریال ایرانی و خارجی

آرشیو انیمیشن و فیلم های مناسب برای کودکان

مسئولیت محتوای ویدئوها و هرگونه پاسخگویی به ادعاهای مطروحه توسط اشخاص حقیقی
و حقوقی با منتشر کننده است و آپارات هیچگونه مسئولیتی نسبت به آن ندارد.

Hey, I was doing just fine before I met you

I drink too much and that’s an issue

But I’m OK

Hey, you tell your friends it was nice to meet them

But I hope I never see them

متن اهنگ closer

Again

 

I know it breaks your heart

Moved to the city in a broke-down car

And four years, no calls

Now you’re looking pretty in a hotel bar

And I, I, I, I, I can’t stop

No, I, I, I, I, I can’t stop

 

So, baby, pull me closer

In the back seat of your Rover

That I know you can’t afford

Bite that tattoo on your shoulder

Pull the sheets right off the corner

Of that mattress that you stole

From your roommate back in Boulder

We ain’t ever getting older

 

We ain’t ever getting older

We ain’t ever getting older

 

You look as good as the day I met you

I forget just why I left you,

I was insane

Stay and play that Blink-182 song

That we beat to death in Tucson,

OK

 

I know it breaks your heart

Moved to the city in a broke-down car

And four years, no call

Now I’m looking pretty in a hotel bar

And I, I, I, I, I can’t stop

No, I, I, I, I, I can’t stop

 

متن اهنگ closer

So, baby, pull me closer

In the back seat of your Rover

That I know you can’t afford

Bite that tattoo on your shoulder

Pull the sheets right off the corner

Of that mattress that you stole

From your roommate back in Boulder

We ain’t ever getting older

 

We ain’t ever getting older

We ain’t ever getting older

 

So, baby, pull me closer

In the back seat of your Rover

That I know you can’t afford

Bite that tattoo on your shoulder

Pull the sheets right off the corner

Of that mattress that you stole

From your roommate back in Boulder

We ain’t ever getting older

 

We ain’t ever getting older

No, we ain’t ever getting older

We ain’t ever getting older

No, we ain’t ever getting older

We ain’t ever getting older

We ain’t ever getting older

We ain’t ever getting older

No, we ain’t ever getting older

 

We ain’t ever getting older

No, we ain’t ever getting older

I don’t remember a moment I tried to forget
هیچ لحظه ای را بیاد نمی آورم که سعی کرده باشم فراموشش کنم
I lost myself, is it better not said
خود را گم کرده ام، یعنی بهترست در موردش حرفی نزنم؟
Now I’m closer to the edge
و حال به پایان دوره ام نزدیک می شوم
It was a thousand to one and a million to two
یک به صد بود و دو در میلیون

Time to go down in flames and I’m taking you
زمان رفتن به اعماق آتش و حال بدستت می آورم
Closer to the edge
به پایان دوره ام نزدیک می شوم
No I’m not saying I’m sorry
نه، نمی گویم که متاسف هستم
One day maybe we’ll make it
شاید روزی از پس آن برآییم

No I’m not saying I’m sorry
نه، نمی گویم که متاسف هستم
One day maybe we’ll meet again
No no no no
شاید روزی باز همدیگر را ملاقات کنیم
Can you imagine a time when the truth ran free
میتوانی زمانی را تصور کنی که حقیقت ازاد باشد
The birth of a sun, the death of a dream
تولد خورشید و مرگ آرزویی را

Closer to the edge
به پایان دوره ام نزدیک می شوم
This never ending story paid for with pride and fate
این داستان پایان ناپذیر با سرنوشت و غرور بدست آمده است
We all fall short of glory
و ما بویی از افتخار نبرده ایم
Lost in our fate
و در سرنوشت گم گشته ایم

No I’m not saying I’m sorry
نه، نمی گویم که متاسف هستم
One day maybe we’ll make it
شاید روزی از پس آن برآییم
No I’m not saying I’m sorry
نه، نمی گویم که متاسف هستم
One day maybe we’ll meet again
No no no no
شاید روزی باز همدیگر را ملاقات کنیم

متن اهنگ closer

No no no no
I will never forget
هرگز فراموش نخواهم کرد
No no
I will never regret
هرگز فراموش نخواهم کرد
No no
I will live my life
به زندگیم ادامه خواهم داد
No no no no
I will never forget
هرگز فراموش نخواهم کرد

No no
I will never regret
هرگز فراموش نخواهم کرد
No no
I will live my life
به زندگیم ادامه خواهم داد
No I’m not saying I’m sorry
نه، نمی گویم که متاسف هستم
One day maybe we’ll make it
شاید روزی از پس آن برآییم

No I’m not saying I’m sorry
نه، نمی گویم که متاسف هستم
One day maybe we’ll meet again
No no no no
شاید روزی باز همدیگر را ملاقات کنیم
Closer to the edge
به پایان دوره ام نزدیک می شوم
Closer to the edge
No no no no
به پایان دوره ام نزدیک می شوم
Closer to the edge
به پایان دوره ام نزدیک می شوم
Closer to the edge
No no no no
به پایان دوره ام نزدیک می شوم
Closer to the edge
به پایان دوره ام نزدیک می شوم

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

نام

ایمیل

خرید گیفت کارت و لایسنس
(function(d) { var id = ‘click_sabavision_’ + ~~(Math.random() * 999999), url = location.protocol + ‘//click.sabavision.com/get_camp.php?id=90643,90642 d.write(‘

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird verarbeitet…

Wird geladen…

متن اهنگ closer

Wird verarbeitet…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird verarbeitet…

Wird geladen…

Wird geladen…

CLOSER Lyrics by The Chainsmokers feat. HalseyOfficial Video: http://bit.ly/2aDr5VE

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird verarbeitet…

Playlists werden geladen…

متن اهنگ closer
متن اهنگ closer
10