متن و ترجمه آهنگ vurulmusum bir yara

متن و ترجمه آهنگ vurulmusum bir yara O yangının kalbimde benim اون آتشت که در قلبم هست Ebedi yanar bir türlü sönmedi ابدی روشن میمونه و به هیچ وجه خاموش نشد O sevmeyip terketti diye میگن که اون عاشقش نبود و ترکش کرد Deli diyorlar bana و دیوانه خطابم می کنند متن و ترجمه آهنگ

ادامه مطلب 

متن و ترجمه آهنگ vurulmusum

O yangının kalbimde benim اون آتشت که در قلبم هست Ebedi yanar bir türlü sönmedi ابدی روشن میمونه و به هیچ وجه خاموش نشد O sevmeyip terketti diye میگن که اون عاشقش نبود و ترکش کرد Deli diyorlar bana و دیوانه خطابم می کنند متن و ترجمه آهنگ vurulmusum Inan onsuz deliyim باور کن که

ادامه مطلب